תוכן עניינים ותודות, 1 תמצית, 21 מבוא, 37 שער ראשון  - החשש להודאת שווא באשמה, 45 פרק ראשון: הסדרי טיעון – רקע‏, 49 פרק שני: הודאת שווא רציונלית, 59 פרק שלישי: השיקולים הייחודיים להודות בעבירות קלות, 73 שער שני - תפקידם של הגורמים השונים בנוגע להודאה, 83 פרק רביעי: תפקידו של השופט בנוגע להודאה, 85 פרק חמישי: תפקידו של הסניגור בנוגע להודאה, 119 פרק שישי: תפקידו של התובע בנוגע להודאה, 153 פרק שביעי: תפקידו של שירות המבחן בנוגע להודאה, 169 שער שלישי - הליך קבלת ההודאה, 173 פרק שמיני: הדרישה שנאשם יודה בעצמו וקיום בירור מראש, 175 פרק תשיעי: דרישת המודעות וההבנה, 187 פרק עשירי: דרישת ההסכמה החופשית – הוולונטריות‏, 197 פרק אחד-עשר: דרישת הבסיס העובדתי, 215 פרק שנים-עשר: גישות נוספות להליך קבלת ההודאה, 223 שער רביעי - מחקר השדה, 231 פרק שלושה-עשר: מחקרים שנערכו בעולם ומגבלותיהם, 233 פרק ארבעה-עשר: מחקר השדה: שיטת המחקר, 249 פרק חמישה-עשר: ממצאי המחקר בנוגע לנאשמים הבלתי-עקביים, 289 פרק שישה-עשר: ממצאים בנוגע לתפקוד השחקנים המשפטיים, ובעיית ההבנה, 361 שער חמישי - מסקנות, 443 פרק שבעה-עשר: מסקנות, 445 פרק שמונה-עשר: סוף דבר, 463 נספחים, 473 מפתחות, 483
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין