מנחם (מריו) קליין ואביעד איגרא / סדר דין מהיר בבית משפט השלום מנחם (מריו) קליין ואביעד איגרא / סדר דין מהיר בבית משפט השלום פתח דבר למהדורה השניה מאת אורי גורן, 13 א.  הקדמה, 15 ב.  שאלת חוקתיות תקנות סדר דין מהיר, 23 ג.  תחולת התקנות, 27 ד.  העברת תביעה או תביעה שכנגד למסלול דיון רגיל, 47 ה.  עריכת כתבי הטענות ומועד הגשתם, 53 ו.  תיקון כתבי טענות, 67 ז.  תביעה שכנגד, 69 ח.  הודעה לצד שלישי, 73 ט.  הליכים מקדמיים, 77 י.  תצהירי עדות ראשית, 81 יא.  ישיבה מקדמית, 85 יב.  בקשות ביניים, 91 יג.  ערעור על החלטות ביניים הניתנות בסדר דין מהיר, 95 יד.  סמכויות רשם בסדר דין מהיר, 97 טו.  שלב ההוכחות, 101 טז.  הגשת עיקרי טיעון, סיכום טענות ומתן פסק דין, 103 יז.  מתן פסקי דין לפי סעיף 79א בהליכי סדר דין מהיר, 107 יח.  טעויות נפוצות של עורכי דין בהליכי סדר דין מהיר, 113 נספחים, 117
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין