תוכן עניינים, הקדמה ותודות, 1 חלק א - המסגרת התאורטית לבחינת ‏דוקטרינת "ההסכמה מדעת"‏, 17 פרק ראשון: שיקולים דיאונטולוגיים, 19 פרק שני: שיקולים תוצאתיים, 89 פרק שלישי: שיקולים מבניים – שיקולי קוהרנטיות‏, 161 חלק ב - מודלים ליחסי‎ ‎חולה-רופא ומודלים משפטיים,  והשתקפותם במשפט הישראלי טרם ‏חקיקת חוק זכויות החולה, 169 פרק ראשון: מודלים ליחסי חולה-רופא והשתקפותם במשפט הישראלי ‏טרם חקיקת חוק זכויות החולה‏, 171 פרק שני: מודלים משפטיים לעיגון עקרון אוטונומיית החולה ‏והשתקפותם במשפט הישראלי טרם חקיקת חוק זכויות החולה, 223 חלק ג - דוקטרינת "ההסכמה מדעת"  בחוק זכויות החולה – הצגת הוראות החוק וניתוח ביקורתי, 255 פרק ראשון: מבנהו ומאפייניו של ההסדר המשפטי שנקבע בפרק ד לחוק ‏, 257 פרק שני: הגדרת העיקרון המשפטי בפרק ד לחוק – השימוש ‏בטרמינולוגיה "הסכמה מדעת"‏, 281 פרק שלישי: תוכנו והיקפו של עקרון אוטונומיית החולה בפרק ד לחוק, 287 פרק רביעי: גבולותיו החיצוניים של עקרון אוטונומיית החולה – ‏החריגים לעיקרון, 399 פרק חמישי: תוצאות החלטת המטופל, 459 פרק שישי: ההסדר התרופתי שאומץ בפרק ד לחוק, 477 אחרית דבר: הערכה כללית של החוק והצעה לרפורמה, 559 מפתחות, 579
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין