פתיח, 1 הקדמה, 3 שער ראשון: האוביקט של החיובים; חלק ראשון: מבוא, 9 חלק שני: המשמעות המשפטית של החיוב dare; פרק ראשון: dare כהעברת הבעלות (dare rem), 17 פרק שני:  dare ביחס ל-res incorporales, 30 פרק שלישי: DARE OPERAS, 34 פרק רביעי: דברי סיכום על dare, 40 חלק שלישי: המשמעות המשפטית של החיוב facere; פרק ראשון: המובן הרחב והדווקני של facere, 47 פרק שני: החיוב opus facere, 57 פרק שלישי: החיוב non facere, 67 פרק רביעי: דברי סיכום על החיובים facere ו-non facere, 82 פרק חמישי: משמעותם של חיובים reddere ו-restituere, 87 תוכן הענינים, IX חלק רביעי: המשמעות המשפטית של החיוב praestare, 106 חלק חמישי: הערות סיכום על השער הראשון, 110 שער שני: התיאוריה של  CULPA IN CONTRAHENDO; חלק ראשון: מבוא, 115 חלק שני: החוזה נבצר ביצוע במשפט הרומי, 116 חלק שלישי: ידיעת הצדדים על הנבצרות ושאלת אחריותם, 125 חלק רביעי: אחריות בכריתת החוזה; פרק ראשון: הבעייה לאור המשפט הרומי, 132 פרק שני: במשפטים של השיטה הקונטיננטלית culpa in contrahendo, 140 פרק שלישי: במשפט האיטלקי (culpa in contrahendo) האחריות הטרום־חוזית, 153 פרק רביעי: התיאוריה של culpa in contrahendo וחוק החוזים (חלק כללי) תשל״ג-1973, 169 בבליוגרפיה וקיצורים, 208
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין