מבוא, 1 Contents & Abstract, i תוכן עניינים, א פרק ראשון: "קנס" – בחינה סמנטית ושאלה אטימולוגית, 25 פרק שני: "קנס" ו"גזירה" (בחינה הקשרית של המונח "קנס"), 55 פרק שלישי: "דיני קנסות"(1) הופעתו הראשונה(?) של המונח "קנס" בספרות חז"ל – דברי ר' אלעזר המודעי במכילתות, 81 פרק רביעי: "קנסות" כתשלומי נזק בספרות התנאים, 93 פרק חמישי: חיובים קצובים בספרות התנאים (להתפתחות השימוש בשם "קנס"), 145 פרק שישי: כפל המשמעים שבמונח "קנס" מדרשי התנאים בירושלמי שבועות פ"ו ה"ז, לז ע"ב, 185 פרק שביעי: "קנסות" בספרות הגאונים, 195 פרק שמיני: סוגיית הבבלי, בבא קמא דף פ"ד - בחינת מעמדם של תשלומי "חבלות" כאמצעי להבנת מהותם של "קנסות", 237 פרק תשיעי: "דיני קנסות" (2)  בחינת משמעותה של קבוצה זו ודרכי התפתחותה, 287 פרק עשירי: "הודאות והלוואות", 351 פרק אחד עשר: "קנסות", בית הדין והדיינים, 373 פרק שנים עשר: "שליחותייהו קא עבדינן", 423 פרק שלושה עשר: תפיסה ב"קנסות", 441 פרק ארבעה עשר: "מודה בקנס", 453 פרק חמישה עשר: מעמדם הממוני של ה"קנסות" ומקומם בדיני, 489 סוף דבר, 527 ביבליוגרפיה למקורות ראשוניים, 541 מפתחות, 609
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין