פתח דבר, הקדמה ותוכן עניינים, 0 חלק ראשון - תחולתו של חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל״ה-1975, 1 חלק ראשון - תחולתו של חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל״ה-1975, 1 פרק שני: הכיסוי הביטוחי של נפגעי תאונות הדרכים, 17 פרק שלישי: התחולה הטריטוריאלית והחוץ טריטוריאלית של החוק, 47 פרק רביעי: מהי תאונת הדרכים?, 69 פרק חמישי: ההגדרה הבסיסית - המאורע, 81 פרק ששי: ההגדרה הבסיסית: מהו רכב מנועי, 89 פרק שביעי: ההגדרה הבסיסית: השימוש ברכב המנועי, 135 פרק שמיני: ההגדרה הבסיסית: הקשר הסיבתי, 243 פרק תשיעי: מאורעות נוספים המוגדרים כתאונות דרכים: החזקות המרבות, 293 פרק עשירי: מאורעות היוצאים מגדר תאונת דרכים - החזקות הממעטות, 333 פרק אחד-עשר: ההגדרה הבסיסית: נזק גוף, 365 חלק שני - הזכאות לפיצויים והחבות על פי החוק, 391 פרק ראשון: פרק ראשון ייחוד העילה - הכלל וחריגיו, 393 פרק שני: תביעה על פי החוק: את מי נתבע?, 413 פרק שלישי: תביעה נגד המעביד, 431 פרק רביעי: תביעה נגד קרנית, 459 פרק חמישי: הזכאים לפיצויים מכוח החוק ומשוללי הזכאות, 497 פרק ששי: זכויות החזרה (ההשתתפות) וההשבה, 539 חלק שלישי סדרי הדין והסדרים מיוחדים, 605 פרק ראשון: הוכחת הנושאים שברפואה, 607 פרק שני: הוכחת הנכות הרפואית באמצעות מומחה שנתמנה על ידי בית המשפט, 613 פרק שלישי: דרגת נכות שנקבעה על פי דין אחר, 729 פרק רביעי: המעבר בין מסלולי הדיון: מסעיף 6ב לסעיף 6א, 773 פרק חמישי: התשלום התכוף, 811 פרק ששי: תשלומים עיתיים, 847 פרק שביעי: פסק דין על דרך הפשרה, 881 חלק רביעי - הנזק והפיצוי, 891 פרק ראשון: נזק שאינו נזק ממון, 893 פרק שני: פיצויים בגין נזקי ממון, 911 פרק שלישי: השפעת המס על חישוב הפיצויים, 963 פרק רביעי: ניכוי תקבולי המוסד לביטוח לאומי מתביעת, 985 פרק חמישי: שכר טרחת עורך הדין, 1045 פרק ששי: הדגמת החישוב, 1051 חלק חמישי - נספחים ומפתחות, 1139
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין