תוכן עניינים, 1 מבוא, 25 סעיף 1: הירושה, 33 סעיף 2: היורשים, 45 סעיף 3: כשרות לרשת: בני-אדם, 47 סעיף 4: כשרות לרשת: תאגידים, 57 סעיף 5: פסלות לרשת, 59 סעיף 6: הסתלקות היורש מזכותו בעיזבון, 79 סעיף 7: עסקאות אחדות בזכות היורש, 89 סעיף 8: עסקאות בירושה עתידה, 94 סעיף 9: שניים שמתו כאחד, 105 סעיף 10: יורשים מבני המשפחה, 115 סעיף 11: זכות הירושה של בן-זוג, 123 סעיף 12: סדר העדיפות בין קרובי המוריש, 143 סעיף 13: החלקים בעיזבון, 146 סעיף 14: חליפיו של יורש, 148 סעיף 15: יורש פסול ויורש שהסתלק, 157 סעיף 16: ירושה מכח אימוץ, 161 סעיף 17: זכות הירושה של המדינה, 175 סעיף 18: צורות הצוואה, 181 סעיף 19: צוואה בכתב יד, 187 סעיף 20: צוואה בעדים, 191 סעיף 21: הפקדת צוואה, 201 סעיף 22: צוואה בפני רשות, 203 סעיף 23: צוואה בעל־פה, 207 סעיף 24: פסלות עדים, 225 סעיף 25: קיום צוואה על אף פגם או חסר בצורתה, 227 סעיף 26: כשרות לצוות, 245 סעיף 27: חופש לצוות, 251 סעיף 28: הצוואה מעשה אישי, 255 סעיף 29: מסירת קביעה וסמכות בחירה, 259 סעיף 30: השפעה בלתי הוגנת וטעות, 265 סעיף 31: אי-ביטול של צוואה פגומה, 283 סעיף 32: טעות סופר, 287 סעיף 33: צוואה סתומה, 291 סעיף 34: צוואה בלתי חוקית בלתי מוסרית או בלתי אפשרית, 297 סעיף 35: צוואה לטובת מי שלקח חלק בעריכתה, 307 סעיף 36: ביטול צוואה על-ידי המצווה, 329 סעיף 37: תחולה — המונח "הוראת צוואה", 343 סעיף 38: ביטול מקצת הצוואה, 345 סעיף 39: הצורך בצו קיום צוואה, 355 סעיף 40: נושא הצוואה, 357 סעיף 41: יורש במקום יורש, 365 סעיף 42: יורש אחר יורש, 371 סעיף 43: יורש על תנאי דוחה, 391 סעיף 44: יורש על תנאי מפסיק, 401 סעיף 45: חיובי היורש, 405 סעיף 46: צוואה וירושה על-פי דין, 411 סעיף 47: מנה וחלק בעיזבון, 415 סעיף 48: יורשים שלא נקבעו חלקיהם, 418 סעיף 49: יורש שמת לפני המוריש, 420 סעיף 50: יורש פסול ויורש שהסתלק, 425 סעיף 51: מנה של נכס מסויים, 430 סעיף 52: מנה של נכס בלתי מסויים, 439 סעיף 53: כפיפות להוראות הצוואה, 441 סעיף 54: פירוש הצוואה, 443 סעיף 55: מעין צוואה — ירושת ה"ידועים בציבור", 465 רשימת קיצורים, 481 מפתחות, 483 נספח:  חוק הירושה, תשכ"ה-1965, 541
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין