תוכן עניינים, 1 הקדמה, 23 שער ראשון - צווי ירושה וקיום, 25 סעיף 65א: ממונה ארצי ורשמים לענייני ירושה, 27 סעיף 66: צו ירושה וצו קיום צוואה: הצהרה על זכויות היורשים, 29 סעיף 67: הגשת התנגדויות, 35 סעיף 67א: מתן צו ירושה וצו קיום על ידי בית המשפט, 51 סעיף 68: ראיות, 55 סעיף 69: תוכנם של צו ירושה וצו קיום, 61 סעיף 70: שינויים לאחר מות המוריש, 67 סעיף 71: כוחם של צו ירושה וצו קיום, 71 סעיף 72: תיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום, 77 סעיף 73: הגנת רוכש בתום לב, 91 סעיף 73א: סמכויות הממונה הארצי ומשנהו, 101 סעיף 73ב: אי-תלות, 103 סעיף 73ג: סמכויות חקירה, 105 סעיף 74: הוצאות, 109 סעיף 75: מסירת צוואה לרשם לענייני ידושה, 111 סעיף 76: הודעה על צוואה, 115 שער שני - הנהלת העיזבון וחלוקתו, 117 סעיף 77: אמצעים לשמירת העיזבון, 119 סעיף 78: מינוי מנהל עיזבון, 125 סעיף 79: כשרות להתמנות, 131 סעיף 80: הסכמה, 135 סעיף 81: הוראות המוריש, 137 סעיף 81א: הליכים בבית המשפט, 141 סעיף 82: תפקידים, 143 סעיף 83: הוראות בית המשפט, 151 סעיף 84: פרטת עיזבון, 155 סעיף 85: שומה, 157 סעיף 85א: השקעת כספים, 159 סעיף 86: חשבונות, דוח ומתן ידיעות, 161 סעיף 87: בדיקת דוחות, 163 סעיף 88: אחריות, 165 סעיף 89: ערובה, 169 סעיף 90: מימוש הערובה, 171 סעיף 91: שכר, 173 סעיף 92: פקיעת המשרה, 185 סעיף 93: מנהלים אחדים, 189 סעיף 94: הגנת צד שלישי, 199 סעיף 95: הוראות המוריש, 201 סעיף 96: האפוטרופוס הכללי כמנהל עיזבון, 203 סעיף 97: סמכויות מנהל העיזבון, 205 סעיף 98: כינוס נכסי העיזבון, 215 סעיף 99: הזמנת נושים, 223 סעיף 100: במה מסלקים חובות העיזבון, 227 סעיף 101: חובות מובטחים, 233 סעיף 102: חובות בעתיד וחובות על תנאי, 237 סעיף 103: הוצאות ניהול העיזבון, 241 סעיף 104: סדר עדיפות בין חובות העיזבון, 245 סעיף 105: בידודם וסילוקם של חובות, 259 סעיף 106: פשיטת רגל של העיזבון, 263 סעיף 107: מועד החלוקה, 265 סעיף 108: מגורים וכלכלה לזמן מעבר, 269 סעיף 109: נושא החלוקה, 275 סעיף 110: חלוקה על פי הסכם, 279 סעיף 111: חלוקה על פי צו בית המשפט, 283 סעיף 112: חלוקת נכס כנגד נכס, 285 סעיף 113: נכסים שאינם ניתנים לחלוקה, 287 סעיף 114: משק חקלאי, 297 סעיף 115: דירת המגורים, 307 סעיף 116: חלוקה על פי הגרלה, 323 סעיף 117: תיאום הזכויות של יורשים אחדים, 325 סעיף 118: פרטת חלוקה, 327 סעיף 119: חלוקה נוספת, 329 סעיף 120: תיקון חלוקה, 333 סעיף 121: ניהול העיזבון וחלוקתו על ידי היורשים: הוראה כללית, 339 סעיף 122: יורשים אחדים, 343 סעיף 123: הזמנת נושים, 349 סעיף 124: סילוק חובות, 351 סעיף 125: חלוקת העיזבון, 353 סעיף 126: אחריות בנכסי העיזבון, 355 סעיף 127: אחריות כדי מה שקיבל, 357 סעיף 128: אחריות כדי כל העיזבון, 361 סעיף 129: אחריות במקרים מיוחדים, 365 סעיף 130: דין העברה ושעבוד של חלק בעיזבון, 367 סעיף 131: אחריות של הזוכה במנה, 369 סעיף 132: אחריות לחוב כולו או לחלק ממנו, 373 סעיף 133: פטור מאחריות, 377 סעיף 134: חלוקת נטל החובות בין היורשים לבין עצמם, 383 שער שלישי - הוראות שונות, 387 סעיף 145: דין יורש יחיד, 389 סעיף 146: ירושה במקרים מסוימים, 391 סעיף 147: דין תשלומים על פי ביטוח קופות קצבה ותגמולים וכדומה, 395 סעיף 148 : שמירת דיני משפחה, 415 סעיף 149: ביטול ״מירי״, 417 סעיף 150: עצמאות החוק, 419 סעיף 151: בית המשפט המוסמך, 421 סעיף 151א: ערעור על החלטת רשם לענייני ירושה, 423 סעיף 152: [בוטל], 425 סעיף 153: הצדדים לדיון, 427 סעיף 154: אפוטרופוס לענייני ירושה, 431 סעיף 155: שיפוט בתי דין דתיים, 433 סעיף 156: ביטולים, 443 סעיף 157: הוראות מעבר, 445 סעיף 158: דין צוואות קודמות, 449 סעיף 159: הליכים תלויים, 453 סעיף 160: ביצוע ותקנות, 455 סעיף 161: תחילה, 457 רשימת קיצורים, 459 מפתחות, 461 סעיף 73ד: מרשם ארצי, 1017
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין