השער הראשון: עקרונות כללים, פרק 1: במקום מבוא, 3 תוכן עניינים, הקדמה ופתח דבר, א פרק 2: על חוזה ועל דין החוזים, 11 פרק 3: הסכמים שבכבוד, 21 פרק 4: עקרון חופש החוזים, 41 פרק 5: עקרון תום-הלב, 85 השער השני: יצירת חוזה, פרק 6: כוונה ליצירת חוזה, 129 פרק 7: משא ומתן טרום-חוזי, 141 פרק 8: כריתת החוזה, 169 פרק 9: ההצעה, 183 פרק 10: הקיבול, 211 השער השלישי: פגמים בחוזה, פרק 11: פגמים בכריתת חוזה, 237 פרק 12: חוזה למראית עין, 253 פרק 13: טעות, 269 פרק 14: הטעיה, 307 פרק 15: כפיה, 323 פרק 16: עושק, 339 פרק 17: ביטול החוזה בשל פגם, 353 השער הרביעי: צורת החוזה ותוכנו, פרק 18: צורת החוזה, 375 פרק 19: פירוש חוזה והשלמתו, 391 פרק 20: חיובים בחוזה הדדי, 453 פרק 21: חוזה על תנאי, 463 פרק 22: חוזה פסול, 493 פרק 23: חוזים בלתי אכיפים וחוזים בלתי שפיטים, 547 השער החמישי: חוזה לטובת אדם שלישי, פרק 24: חוזה לטובת אדם שלישי, 573 השער השישי: סיכול חוזה, פרק 25: סיכול חוזה, 615 נספחים, 653 מפתחות, 669
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין