תוכן עניינים והקדמה, 00 פרק ראשון - סוגיות בניהול השגה על היטל השבחה לפני שמאי מכריע וועדת ערר על פי תיקון מס׳ 84 לחוק התכנון והבניה, 1 פרק שני - פנייה ישירה לוועדת הערר - השגה על היטל השבחה, 93 פרק שלישי - הפחתת היטל השבחה -פנייה לשמאי מכריע על פי תיקון מס׳ 84 לחוק התכנון והבניה, 147 פרק רביעי - השגה על פיצוי בגין ירידת ערך של מקרקעין בשל תכנית פוגעת על פי תיקון מס׳ 84 לחוק התכנון והבניה, 253 פרק חמישי - פנייה ישירה לוועדת הערר - השגה על פיצויים, 295 פרק שישי - פנייה לשמאי מכריע - השגה על פיצויים, 321 פרק שביעי - ערר לוועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה על החלטת שמאי מכריע לאחר תיקון מס׳ 84 לחוק התכנון והבניה, 361 פרק שמיני - ערעור מינהלי על החלטת ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה לבית משפט לעניינים מינהליים לאחר תיקון מס׳ 84 לחוק התכנון והבניה, 427 פרק תשיעי - ערעור לבית המשפט העליון על החלטת בית המשפט לעניינים מינהליים לעניין פיצויים והיטל השבחה, 465 מפתחות, 507 נספחים, 605
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין