1. בנק ישראל
2. החלטות ממשלה
3. הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה
4. המוסד לביטוח לאומי
5. המשרד להגנת הסביבה
6. המשרד לשירותי דת
7. הרשות לחברות ממשלתיות
8. הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל
9. כנסת ישראל
10. מבקר המדינה
11. ממשלת ישראל
12. מרכז השלטון המקומי בישראל
13. משטרת ישראל
14. משרד האוצר
15. משרד האנרגיה
16. משרד האנרגיה והמים‎ ‎
17. משרד הביטחון
18. משרד הבריאות
19. משרד החינוך
20. משרד החקלאות
21. משרד הכלכלה
22. משרד המשפטים
23. משרד העבודה והרווחה
24. משרד הפנים
25. משרד השיכון והבינוי
26. משרד התחבורה
27. משרד התיירות
28. משרד התקשורת
29. משרד התרבות
30. נציבות שירות בתי הסוהר
31. נציבות שירות המדינה
32. נציבות תלונות הציבור על שופטים
33. רשות האכיפה והגבייה
34. רשות החדשנות
35. רשות המים
36. רשות המסים
37. רשות התחרות
38. רשות מקרקעי ישראל
39. רשות ניירות ערך
40. רשם האגודות שיתופיות
41. רשם הפטנטים
42. שירות התעסוקה הישראלי
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)