(ת.עדכון: 20/12/2016) הודעה בדבר זכותו של אסיר ישראלי לשאת את עונשו במדינת ישראל (ת.עדכון: 20/12/2016) הודעה לאסיר זר בדבר זכותו לשאת את עונשו בארץ אזרחותו (ת.עדכון: 20/12/2016) הסכמה בשם אסיר זר שהוא קטין או פסול דין להעברתו למדינת אזרחותו (ת.עדכון: 20/12/2016) הסכמתו של אסיר זר להעברה למדינת אזרחותו (ת.עדכון: 20/12/2016) הסכמתו של אסיר ישראלי להעברתו לישראל לנשיאת יתרת מאסרו, לאחר קבלת מידע על המשמעות המשפטית של העברה זו (ת.עדכון: 20/12/2016) פנייה בשם אסיר זר לרשות המוסמכת כדי לבקש את העברתו למדינת אזרחותו לשם נשיאת יתרת עונש המאסר שהוטל עליו בישראל (ת.עדכון: 20/12/2016) פנייה של אסיר זר לרשות המוסמכת לשם העברתו למדינת אזרחותו כדי לשאת שם את יתרת המאסר שהוטל עליו בישראל (ת.עדכון: 20/12/2016) פנייה של אסיר ישראלי לרשות המוסמכת לשם העברתו למדינת ישראל כדי לשאת שם את יתרת המאסר שהוטל עליו במדינה אחרת (ת.עדכון: 20/12/2016) צו להעברת אסיר ישראלי למדינת ישראל לפי סעיף 8 לחוק
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין