(ת.עדכון: 10/06/2018) בקשה לרישום עמותה - טופס 1 (ת.עדכון: 04/04/2019) דוח מילולי לשנת ‏- טופס 7א (ת.עדכון: 20/12/2016) דיווח על החלטת ועד העמותה על מינוי מורשי חתימה - טופס 7 (ת.עדכון: 20/12/2016) הודעה על בחירה-מינוי של חבר ועד או על סיום כהונה של חבר ועד ועדת ביקורת-גוף מבקר-רואה חשבון - טופס 6 (ת.עדכון: 20/12/2016) הודעה על הגשת תובענה - טופס 11 (ת.עדכון: 20/12/2016) הודעה על סיום פירוק מרצון של עמותה - טופס 14 (ת.עדכון: 03/04/2019) הודעה על שינוי מען - טופס 10 (ת.עדכון: 03/04/2019) המלצות ועדת ביקורת-הגוף המבקר - טופס 8 (ת.עדכון: 20/12/2016) טופס דיווח על החלטה לשינוי מטרות - טופס 4 (ת.עדכון: 20/12/2016) טופס דיווח על החלטה לשינוי תקנון - טופס 3 (ת.עדכון: 03/04/2019) טופס דיווח על החלטת אסיפה כללית של עמותה בדבר החלטות לשינוי שם, מטרות ותקנון בחירת בעלי תפקידים אישור דוחות ומינוי רוח - טופס 2 (ת.עדכון: 20/12/2016) טופס דיווח על החלטת בית המשפט בבקשה לשינוי מטרות - טופס 5 (ת.עדכון: 20/12/2016) תצהיר כושר פירעון - טופס 12
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין