(ת.עדכון: 20/12/2016) אישור טפסים מיסוי מקרקעין - 2013 (ת.עדכון: 20/12/2016) אישור על זכאות לקזז הפסדים לצורך חישוב מס שבח - טופס 1271א (ת.עדכון: 20/12/2016) אישור על טפסי מקרקעין (ת.עדכון: 24/10/2018) בקשה לאישור דיווח שאינו מקוון במסוי מקרקעין - טופס 7100 (ת.עדכון: 20/12/2016) בקשה להקטנת מקדמה לשיעור 0% בפרוייקט בליווי בנקאי‏ - טופס 7555 (ת.עדכון: 20/12/2016) בקשה להקטנת שיעורי מקדמה - 7155 (ת.עדכון: 20/12/2016) בקשה להקלה בשיעורי המס במכירת זכות במקרקעין לבניית דירות מגורים - 7021 (ת.עדכון: 20/12/2016) בקשה למסירת מידע - טופס 2857 (ת.עדכון: 20/12/2016) בקשה לפטור חלקי ממס רכישה - טופס 2973 (ת.עדכון: 20/12/2016) בקשה לפטור חלקי ממס רכישה - טופס 2973 (ת.עדכון: 20/12/2016) בקשה לפטור ממס שבח - 7020 (ת.עדכון: 20/12/2016) בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים - טופס 7038 (ת.עדכון: 20/12/2016) בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה - טופס 7649 (ת.עדכון: 20/12/2016) בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שאינה מזכה - טופס 7648 (ת.עדכון: 05/03/2017) בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין - טופס 7004 (ת.עדכון: 01/03/2017) בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין - טופס 7004 (ת.עדכון: 20/12/2016) בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין - סעיף 49יא - טופס 7005 (ת.עדכון: 20/12/2016) בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין - סעיף 49יא1- טופס 7005א (ת.עדכון: 20/12/2016) בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין - סעיף 49יב - טופס 7005ב (ת.עדכון: 20/12/2016) בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין - סעיף 49יג - טופס 7005ג (ת.עדכון: 20/12/2016) בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין 7004 (ת.עדכון: 20/12/2016) בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין-מס מכירה- מס רכישה 7005ה- מס רכישה 7005ג (ת.עדכון: 20/12/2016) בקשה לפעולות ושירותים - טופס 703 (ת.עדכון: 20/12/2016) בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין - טופס 7003 (ת.עדכון: 20/12/2016) בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין - טופס 7003 (ת.עדכון: 24/10/2018) בקשה לקבלת אישור לרישום בפנקסי המקרקעין - טופס 7161 (ת.עדכון: 24/10/2018) בקשה לקבלת אישור מקדמה למס רכישה לרישום בפנקסי המקרקעין - טופס 7160 (ת.עדכון: 20/12/2016) בקשה לתיקון שומה - טופס 7085 (ת.עדכון: 20/12/2016) בקשה לתשלום מקדמה - טופס 7152 (ת.עדכון: 24/10/2018) בקשה לתשלום מקדמה על חשבון מס שבח עי הרוכש - טופס 7152. (ת.עדכון: 20/12/2016) דיווח על בניית פרוייקט חדש - טופס 701 (ת.עדכון: 24/10/2018) הודעה - פינוי ובינוי - טופס 7006 (ת.עדכון: 20/12/2016) הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שתמורתה ‏מושפעת מזכויות בנייה לפי תמא 38‏ - טופס 7738 (ת.עדכון: 20/12/2016) הודעה על דחיית יום המכירה בעסקה מותנת - טופס 7751 (ת.עדכון: 20/12/2016) הודעה על הקצאה - טופס 7010 (ת.עדכון: 20/12/2016) הודעה על הקצאה - טופס 7010 (ת.עדכון: 20/12/2016) הודעה על מכירת אופציה במקרקעין - טופס 7025 (ת.עדכון: 20/12/2016) הודעה על מכירת אופציה במקרקעין - טופס 7025 (ת.עדכון: 20/12/2016) הודעה על מכירת זכויות במקרקעין - טופס 7039 (ת.עדכון: 20/12/2016) הודעה על נאמנות לפי סעיף 74 לחוק מיסוי מקרקעין (ת.עדכון: 24/10/2018) הודעה של בעל מניות מהותי על העברת דירה מבעלות חברה לבעלותו - טופס 7919 (ת.עדכון: 24/10/2018) הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה - טופס 2988 חדש (ת.עדכון: 24/10/2018) הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה - טופס 2988 חדש (ת.עדכון: 24/10/2018) הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת - טופס 7914 (ת.עדכון: 24/10/2018) הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת - טופס 7914 (ת.עדכון: 05/11/2018) הצהרה על מכירה-רכישת זכות במקרקעין - טופס 7002 (ת.עדכון: 24/10/2018) הצהרה על מכירה-רכישת זכות במקרקעין - טופס 7002 (ת.עדכון: 20/12/2016) הצהרה על מכירת זכות במקרקעין על ידי איגוד - טופס 7086 (ת.עדכון: 20/12/2016) הצהרה על פעולה באיגוד מקרקעין - טופס 7086 (ת.עדכון: 05/11/2018) הצהרת המוכר על מכירת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בנייה קיימות או צפויות - טופס 7000 (ת.עדכון: 24/10/2018) הצהרת המוכר על מכירת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בנייה קיימות או צפויות - טופס 7000 (ת.עדכון: 28/03/2019) הצהרת המוכר על מכירת זכות במקרקעין שהריווח ממנה נתון לשומת מס הכנסה - טופס 7000ב (ת.עדכון: 28/03/2019) הצהרת המוכר על מכירת זכות במקרקעין שהריווח ממנה נתון לשומת מס הכנסה - טופס 7000ב (ת.עדכון: 20/12/2016) הצהרת מוכר דירת מגורים מזכה - טופס 7913 (ת.עדכון: 24/10/2018) הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה - טופס 7912 (ת.עדכון: 24/10/2018) הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה - טופס 7912 (ת.עדכון: 20/12/2016) הצהרת רוכש זכות במקרקעין-באיגוד מקרקעין - טופס 7000א (ת.עדכון: 25/10/2018) השגה - טופס 7013 (ת.עדכון: 24/10/2018) השגה - טופס 7013 (ת.עדכון: 20/12/2016) חישוב מס שבח מקרקעין - טופס 2990 (ת.עדכון: 06/02/2017) חישוב מס שבח מקרקעין - טופס 2990 (ת.עדכון: 20/12/2016) חישוב מס שבח מקרקעין - טופס 2990א (ת.עדכון: 06/02/2017) חישוב מס שבח מקרקעין - טופס 2990א (ת.עדכון: 20/12/2016) טופס 7000ב (ת.עדכון: 01/08/2017) מכירת דירה עי חייב במס ריבוי דירות - טופס 7202 (ת.עדכון: 19/07/2017) מכירת דירה עי חייב במס ריבוי דירות - טופס 7202 (ת.עדכון: 24/10/2018) מכירת זכות במקרקעין - טופס 7739 (ת.עדכון: 20/12/2016) מקרקעין שלגביהן התקבל אישור מראש על שינוי מבנה - טופס 7040 (ת.עדכון: 20/12/2016) עדכון פרטי עורך דין - טופס 7008 (ת.עדכון: 20/12/2016) עדכון פרטי עורך דין - טופס 7008 (ת.עדכון: 25/10/2018) תצהיר על ביטול מכירה - פעולה בתאגיד - טופס 6130 (ת.עדכון: 24/10/2018) תצהיר על ביטול מכירה-פעולה באיגוד - טופס 6130
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין