1. ארכיון
(ת.עדכון: 28/04/2019) 2.6.1.1 - טופס בקשה – סכסוך קרקעות ו-או הסדר חזקה – ביישובי מיעוטים‏ (ת.עדכון: 28/04/2019) אישור אגודה לחתימת חוזה חכירה ישיר למשק עזר (ת.עדכון: 28/04/2019) אישור בדבר התחלת עבודה להכנת תצר (ת.עדכון: 28/04/2019) אישור העברת זכויות בהתייחס להערה הרשומה בדבר הגבלה על העברת זכויות ‏ (ת.עדכון: 28/04/2019) אישור העברת זכויות בהתייחס להערה הרשומה בדבר הגבלה על העברת זכויות (ת.עדכון: 28/04/2019) אישור מודד מוסמך בדבר הנפח שנחצב בשנת 2016 (ת.עדכון: 28/04/2019) אישור מודד מוסמך בדבר הנפח שנחצב בשנת 2016 (ת.עדכון: 28/04/2019) אישור מודד מוסמך בדבר הנפח שנחצב ‏ (ת.עדכון: 28/04/2019) אישור מודד מוסמך בדבר הנפח שנחצב (ת.עדכון: 28/04/2019) אישור על חתימת הסכם-ים - ביטוח לאומי (ת.עדכון: 28/04/2019) אישור על חתימת הסכם-ים - רשות מקומית (ת.עדכון: 28/04/2019) אישור עריכת ביטוחים - ecki (ת.עדכון: 28/04/2019) אישור עריכת ביטוחים - הסכם הרשאה לכריה ולחציבה (ת.עדכון: 28/04/2019) אישור עריכת ביטוחים (ת.עדכון: 28/04/2019) אישור עריכת ביטוחים (ת.עדכון: 28/04/2019) אישור רו'ח בדבר התפוקות והתשלומים של מחצבת (ת.עדכון: 28/04/2019) אישור רו'ח בדבר התפוקות והתשלומים של מחצבת2008-2014 (ת.עדכון: 28/04/2019) אישור רוח בדבר התפוקות והתשלומים של מחצבת-2015 (ת.עדכון: 28/04/2019) אישור רוח בדבר התפוקות והתשלומים של מחצבת (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשה לביצוע פעולה במקרקעין (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשה לביצוע פעולה במקרקעין (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשה להגשת השגה (ת.עדכון: 29/04/2019) בקשה להגשת השגה (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשה להמלצת הוועדה המייעצת לשר האוצר לביצוע רכישה קרקע לפי פקודת הקרקעות ‏ (ת.עדכון: 29/04/2019) בקשה להמלצת הוועדה המייעצת לשר האוצר לביצוע רכישה קרקע לפי פקודת הקרקעות (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשה להקניית זכויות לזר ביחידת מגורים אחת ‏ (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשה להקצאת מגרש או להרחבת מפעל בפטור ממכרז-למטרת מלונאות או מיזם תיירותי (אטרקציה) (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשה להקצאת מגרש או להרחבת מפעל בפטור ממכרז-למטרת מלונאות או מיזם תיירותי (אטרקציה) (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז לתאגיד במסגרת תפקידו על פי חוק לחברה ממשלתית במסגרת הסכם מסגרת (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז לתאגיד במסגרת תפקידו על פי חוק לחברה ממשלתית במסגרת הסכם מסגרת (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז ‏להרחבות ביישובים חקלאיים (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז – ‏למשרד ממשלתי באמצעות דיור ממשלתי (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז – ‏הענקת זכויות כנגד ויתור על זכויות (ת.עדכון: 29/04/2019) בקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז – ‏הענקת זכויות כנגד ויתור על זכויות (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז למוסד ללא כוונת רווח (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז למוסד ללא כוונת רווח (ת.עדכון: 29/04/2019) בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז – נימוקים מיוחדים (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז – נימוקים מיוחדים‏ (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז-‏למתקני תקשורת (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז-‏למתקני תקשורת (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשה להקצאת קרקע חקלאית לזמן ארוך (מטעים וחממות) (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשה להקצאת קרקע חקלאית לזמן ארוך (מטעים וחממות)‏ (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשה להשתתפות רמ'י בעלות תכנון (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשה למתן פטור - הנחה מתשלום דמי הסכמה (ת.עדכון: 29/04/2019) בקשה למתן פטור - הנחה מתשלום דמי הסכמה (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשה לפינוי עודפי עפר וחפירה בפטור ממכרז (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשה לפינוי עודפי עפר וחפירה בפטור ממכרז (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשה לפיצויי הפקעה כספיים בהתאם לחוק רכישת מקרקעין (אישור פעולות ופיצויים)‏ (ת.עדכון: 29/04/2019) בקשה לפיצויי הפקעה כספיים בהתאם לחוק רכישת מקרקעין (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשה לקבלת מידע מאת רשות מקרקעי ישראל (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשה לקבלת מידע מאת רשות מקרקעי ישראל (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום דמי הסכמה להעברת זכויות בנחלה או בשטח עיבוד (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום דמי הסכמה להעברת זכויות בנחלה או בשטח עיבוד (ת.עדכון: 03/09/2019) בקשה לקבלת נסח רישום (ת.עדכון: 03/09/2019) בקשה לרישום במקרקעין (ת.עדכון: 03/09/2019) בקשה לרישום הערת אזהרה בגין התחייבות לרישום משכנתה בהסכמת כל הצדדים (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשה לשימוש ביישום מקוון - אכלוס משתכנים‏ (ת.עדכון: 28/04/2019) בקשת הרשאה לתכנון ללא השתתפות תקציבית‏ (ת.עדכון: 28/04/2019) הודעה על הגשת כתב תביעה לוועדת הפיצויים -‏ לקביעת פיצוי בעד קרקע חקלאית המוחזרת לחזקת רמי (ת.עדכון: 28/04/2019) הודעה על הגשת כתב תביעה לוועדת הפיצויים -‏ לקביעת פיצוי בעד קרקע חקלאית המוחזרת לחזקת רמי (ת.עדכון: 28/04/2019) הסכם הרשאה לכריה ולחציבה במחצבת (ת.עדכון: 28/04/2019) הצהרה וכתבי התחייבות בדבר שמירה על סודיות (ת.עדכון: 28/04/2019) הצהרה וכתבי התחייבות בדבר שמירה על סודיות (ת.עדכון: 29/04/2019) הצהרה (ת.עדכון: 28/04/2019) הצהרה‏ (ת.עדכון: 29/04/2019) הצהרת החכרת משנה - רשות מקומית (ת.עדכון: 28/04/2019) הצהרת הרשות המקומית (ת.עדכון: 28/04/2019) הצהרת עורך הבקשה בדבר התאמת פרטי בקשה להיתר לצורך הצבת ‏מבנה יביל למגורי עובדים זרים לתקנות עובדים זרים‏ (ת.עדכון: 29/04/2019) הצהרת עורך הבקשה בדבר התאמת פרטי בקשה להיתר לצורך הצבת ‏מבנה יביל למגורי עובדים זרים לתקנות עובדים זרים‏ (ת.עדכון: 29/04/2019) הקצאת קרקע לבית עלמין - אישור על חתימת הסכם (ת.עדכון: 29/04/2019) הקצאת קרקע לבית עלמין - רשות מקומית (ת.עדכון: 28/04/2019) הקצאת קרקע פנויה להקמת מתקן שידור (ת.עדכון: 28/04/2019) התחייבות האגודה להפעלת נקודת תדלוק פנימית (ת.עדכון: 28/04/2019) התחייבות והודעה בלתי חוזרות לעניין התחשבנות בגין דמי ‏הסכמה בהתאם להחלטת מועצה מספר 1523 (ת.עדכון: 28/04/2019) התחייבות לרישום משכנתא-ות בלשכת רישום המקרקעין (ת.עדכון: 28/04/2019) התחייבות לרישום משכנתא-ות בלשכת רישום המקרקעין (ת.עדכון: 28/04/2019) התחייבות לרישום עיקול-ים בלשכת רישום המקרקעין (ת.עדכון: 28/04/2019) התחייבות לרישום עיקול-ים בלשכת רישום המקרקעין (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס אימות פרטים (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס אימות פרטים (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בחירת מסלול תשלום (ת.עדכון: 29/04/2019) טופס בקשה - ארכות להסכם פיתוח או למועדי השלמת הבנייה בחוזה חכירה (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה - ארכות להסכם פיתוח או למועדי השלמת הבנייה בחוזה חכירה‏ (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה - שימושים לא חקלאיים בקיבוץ (ת.עדכון: 29/04/2019) טופס בקשה - שימושים לא חקלאיים בקיבוץ (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה לאיוש נחלה פנויה במשבצת (ת.עדכון: 29/04/2019) טופס בקשה לאיוש נחלה פנויה במשבצת (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה לאישור החכרת משנה ‏של מקרקעין שהוקצו בפטור ממכרז לרשויות מקומיות - לצורכי ציבור (ת.עדכון: 29/04/2019) טופס בקשה לאישור החכרת משנה ‏של מקרקעין שהוקצו בפטור ממכרז לרשויות מקומיות - לצורכי ציבור (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה לביטול עסקה (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה לביטול עסקה‏ (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה לביצוע פעולה במשק עזר (ת.עדכון: 29/04/2019) טופס בקשה לביצוע פעולה במשק עזר (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה לבעל הזכויות בנחלה ‏ (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה להסדרת תחנת דלק פנימית ביישובים חקלאיים (ת.עדכון: 29/04/2019) טופס בקשה להסדרת תחנת דלק פנימית ביישובים חקלאיים (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה להעברת זכויות במגזר העירוני (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה להעברת זכויות במגזר העירוני (ת.עדכון: 29/04/2019) טופס בקשה להעברת זכויות – מגזר חקלאי (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה להעברת זכויות – מגזר חקלאי‏ (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה להצטרפות להסדר ועריכת התחשבנות בגין דמי הסכמה-דמי היתר- דמי פיצול מגרש מנחלה לפי החלטת מועצה 1523 (ת.עדכון: 29/04/2019) טופס בקשה להצטרפות להסדר ועריכת התחשבנות בגין דמי הסכמה-דמי היתר- דמי פיצול מגרש מנחלה לפי החלטת מועצה 1523 (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז - תעשייה, מלאכה ומבני תעשייה להשכרה (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז - תעשייה, מלאכה ומבני תעשייה להשכרה (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז בישובים קהילתיים (ת.עדכון: 29/04/2019) טופס בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז בישובים קהילתיים (ת.עדכון: 29/04/2019) טופס בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז לרשויות מקומיות – לצורכי ציבור (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז לרשויות מקומיות – לצורכי ציבור‏ (ת.עדכון: 29/04/2019) טופס בקשה להקצאת קרקע לתעסוקה לא חקלאית או שימוש נלווה בנחלה (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה להקצאת קרקע לתעסוקה לא חקלאית או שימוש נלווה בנחלה‏ (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה להרשאה זמנית לחיפוש וחקירה של משאבי טבע (ת.עדכון: 29/04/2019) טופס בקשה להרשאה זמנית לחיפוש וחקירה של משאבי טבע (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה להרשאה לשימוש בקרקע חקלאית לזמן קצר ‏למטרת מרעה ולמטרת עיבוד עונתי (ת.עדכון: 29/04/2019) טופס בקשה להרשאה לשימוש בקרקע חקלאית לזמן קצר (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה לחידוש חכירה במסגרת יובל והיוון חכירה בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ‏ותעסוקה במגזר העירוני (ת.עדכון: 29/04/2019) טופס בקשה לחידוש חכירה במסגרת יובל והיוון חכירה בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ‏ותעסוקה במגזר העירוני (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה לחתימה על חוזה חכירה לדורות לחלקה א' של הנחלה ‏ (ת.עדכון: 29/04/2019) טופס בקשה לחתימה על חוזה חכירה לדורות לחלקה א' של הנחלה (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה לחתימה על חוזה חכירה לדורות ליתרת משבצת המושב ולחתימה על חוזה זמני (ת.עדכון: 29/04/2019) טופס בקשה לחתימה על חוזה חכירה לדורות ליתרת משבצת המושב ולחתימה על חוזה זמני (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה למתן אישור זכויות-הודעה על רישום זכויות בנכס (ת.עדכון: 29/04/2019) טופס בקשה למתן אישור זכויות-הודעה על רישום זכויות בנכס (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה למתן כתב התחייבות לרישום משכנתא (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה למתן כתב התחייבות לרישום משכנתא (ת.עדכון: 29/04/2019) טופס בקשה לעסקת פיצול מגרש או שינוי ייעוד-ניצול במגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה לעסקת פיצול מגרש או שינוי ייעוד-ניצול במגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור‏ (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה לרכישת בעלות (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה לרכישת בעלות (ת.עדכון: 29/04/2019) טופס בקשה לשיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי החלטה מס' 1456 (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה לשיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי החלטה מס' 1456‏ (ת.עדכון: 29/04/2019) טופס בקשה לשיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי החלטת מועצה מס' 1554 (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה לשיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי החלטת מועצה מס' 1554‏ (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה לשיוך מגרשים לחברים במושבים שיתופיים וקיבוצים ‏לפי החלטות מועצה מס' 692 ו751 (ת.עדכון: 29/04/2019) טופס בקשה לשיוך מגרשים לחברים במושבים שיתופיים וקיבוצים (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה לשינוי שטח בעקבות פרצלציה במגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה לשינוי שטח בעקבות פרצלציה במגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה תוספת בניה במגורים (לקבלנים בחוזה פיתוח בלבד), בתעסוקה ובמוסדות ציבור (ת.עדכון: 29/04/2019) טופס בקשה תוספת בניה במגורים )לקבלנים בחוזה פיתוח בלבד(, בתעסוקה ובמוסדות ציבור (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה – סכסוך קרקעות ו-או הסדר חזקה – ביישובי מיעוטים (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשה – סכסוך קרקעות ו-או הסדר חזקה – ביישובי מיעוטים‏ (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס בקשת הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים (ת.עדכון: 29/04/2019) טופס בקשת הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים (ת.עדכון: 28/04/2019) טופס הגשת השגה שניה (ת.עדכון: 28/04/2019) יפוי כח בלתי חוזר - נספח ד' לנוהל 36.21 (ת.עדכון: 28/04/2019) יפוי כח בלתי חוזר (ת.עדכון: 28/04/2019) כתב העברת זכות חכירה - חברה משכנת (ת.עדכון: 28/04/2019) כתב העברת זכות חכירה שאינה רשומה בלשכת רישום המקרקעין-מהוון (ת.עדכון: 28/04/2019) כתב העברת זכות חכירה שאינה רשומה בלשכת רישום המקרקעין-מהוון (ת.עדכון: 28/04/2019) כתב העברת זכות חכירה ‏- המיועד לשימוש גורם משכן-חברה משכנת (ת.עדכון: 28/04/2019) כתב העברת זכות חכירה ‏ (ת.עדכון: 28/04/2019) כתב העברת זכות חכירה (ת.עדכון: 28/04/2019) כתב התחייבות לפינוי מבנה יביל שניתן בהרשאה זמנית (ת.עדכון: 29/04/2019) כתב התחייבות לפינוי מבנה יביל שניתן בהרשאה זמנית (ת.עדכון: 28/04/2019) כתב ויתור סודיות להליך השגה (ת.עדכון: 28/04/2019) כתב ויתור סודיות להליך השגה (ת.עדכון: 28/04/2019) כתב ויתור סודיות להליך ערר (ת.עדכון: 28/04/2019) כתב ויתור סודיות להליך ערר (ת.עדכון: 28/04/2019) כתב שיפוי לביטול זיקת הנאה - חוכרים (ת.עדכון: 28/04/2019) כתב שיפוי לביטול זיקת הנאה (ת.עדכון: 28/04/2019) כתב שיפוי לביטול זיקת הנאה‏ (ת.עדכון: 28/04/2019) כתב שיפוי לרישום זיקת הנאה (ת.עדכון: 28/04/2019) כתב שיפוי לתיקון בית משותף (ת.עדכון: 28/04/2019) כתב שיפוי לתיקון בית משותף (ת.עדכון: 28/04/2019) נספח ב' - תצהיר אדם זר (ת.עדכון: 29/04/2019) נספח ב' - תצהיר אדם זר (ת.עדכון: 28/04/2019) נספח לטופס בקשה להעברת זכויות ‏ (ת.עדכון: 28/04/2019) נספח לטופס בקשה להעברת זכויות (ת.עדכון: 29/04/2019) נספח לטופס בקשה להעברת זכויות (ת.עדכון: 28/04/2019) ערבות-2 (ת.עדכון: 28/04/2019) ערבות (ת.עדכון: 29/04/2019) ערבות (ת.עדכון: 28/04/2019) פטור והנחה מדמי הסכמה לנחלות, לשטחי עיבוד, משקי עזר ומגרשי מגורים (ת.עדכון: 28/04/2019) רישום זכויות המשתכנים בלשכת רישום המקרקעין (ת.עדכון: 28/04/2019) רישום- תיקון- ביטול צו בית משותף (ת.עדכון: 29/04/2019) רישום- תיקון- ביטול צו בית משותף (ת.עדכון: 28/04/2019) רכישת זכויות למגורים בחלקת המגורים של הנחלה עפי החלטת מועצה 1591 (ת.עדכון: 28/04/2019) רשימת חברים זוגות- קיבוץ XXX החלטה 751-692 (ת.עדכון: 28/04/2019) רשימת מסמכים נדרשים בבקשות להקניית- העברת זכויות לזרים (ת.עדכון: 28/04/2019) שטר ביטול זיקת הנאה (ת.עדכון: 03/09/2019) שטר העברת זכות שכירות (ת.עדכון: 03/09/2019) שטר זיקת הנאה (ת.עדכון: 28/04/2019) שטר לפעולות שכירות במקרקעי ישראל (ת.עדכון: 03/09/2019) שטר מכר (ת.עדכון: 03/09/2019) שטר משכנתה (ת.עדכון: 03/09/2019) שטר שכירות (ת.עדכון: 28/04/2019) שטר תיקון (פיצול) שכירות (ת.עדכון: 03/09/2019) שטר תיקון משכנתה (ת.עדכון: 28/04/2019) שיוך לזכאים אשר נכללים ברשימה המאושרת של ועדת הפרוגראמות בחירת מסלול תשלום (ת.עדכון: 29/04/2019) תנאי רישום זיקת הנאה (ת.עדכון: 28/04/2019) תנאים מיוחדים לשטר לפעולות שכירות במקרקעי ישראל (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר אגודה - להגשה עם טופס בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז בישובים קהילתיים) (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר אגודה לאישור בניה מרוכזת (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר אגודה לאישור בניה מרוכזת (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר אגודה להקצאת מגרש מבונה (בית מקצועי)‏ (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר אגודה (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר אגודה (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר אגודת ישוב קהילתי לאישור בניה מרוכזת‏ (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר בעל זכויות זר הקושר בין הדרכון הישן לחדש (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר בעל זכויות זר הקושר בין הדרכון הישן לחדש (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר גודל מבנה עד - מעל 120 מר (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר גודל מבנה עד - מעל 160 מר (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר המבקש בדבר מצב המקרקעין (למעט במקרה של העברת זכויות)‏ (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר המבקש בדבר מצב המקרקעין )למעט במקרה של העברת זכויות( (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר והתחייבות בלתי חוזרת מועצה אזורית (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר והתחייבות- לצורך הסדר חזקה (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר זכאות לעלות עפי חוק השבות (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר לענין אי העסקת קבלני משנה (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר לענין שחרור רשות מקרקעי ישראל מאחריות לציוד (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר לקבלת פיצויי הפקעה (ת.עדכון: 29/04/2019) תצהיר לקבלת פיצויי הפקעה (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר מודד (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר מומלץ להקצאת מגרש בישוב קהילתי (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר מומלץ להקצאת מגרש מבונה (בית מקצועי) ‏ (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר מומלץ (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר מומלץ (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר מועצה אזורית (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר מועצה אזורית (ת.עדכון: 03/09/2019) תצהיר עו'ד- אישורי מס נדרשים בעת רישום הסכם שיתוף (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר על היעדר חריגות בנייה ועמידה במועדי הבנייה בבקשה להעברת זכויות (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר על היעדר חריגות בנייה ועמידה במועדי הבנייה בבקשה להעברת זכויות (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר על מועדי סיום בניית שלד וגג ‏ (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר על מועדי סיום בניית שלד וגג (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר על שירות מילואים (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר על שירות מילואים (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר שימוש במבנה למגורי עובדים זרים למטרת מגורי עובדים זרים בלבד (ת.עדכון: 29/04/2019) תצהיר שימוש במבנה למגורי עובדים זרים למטרת מגורי עובדים זרים בלבד (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר תאגיד זר (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר תאגיד זר (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר – זכאות לעלות עפי חוק השבות‏ - נספח א' לנוהל 31.01 ו36.21 (ת.עדכון: 28/04/2019) תצהיר
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין