הודעות - רשימה מלאה


 

רשות המסים

בקשות מעצר בקבלנות

הארכת שעות פתיחת המשרדים לצורך קבלת דוחות שנתיים

הגשת בקשות להחלטת מיסוי מקדמית

הודעה על דחיית מועד הגשת דיווח בגין עמדות ‏חייבות בדיווח במעמ ובמכס

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1-2018 - עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

הוראת ביצוע מס הכנסה 5-2018 - נוהל גילוי מרצון – הנחיות לפעולה

היטל העסקת עובדים זרים

הסבר לשימוש בטבלאות הוצאות מחייה

הסדר האורכות למייצג המקושר באמצעות רשת המייצגים החדשה

העברת הדיווח על רכישות מהרשפ ומכירות ‏לרשפ לדיווח המפורט

הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת - טופס 7914

חוזר מס הכנסה 1-2018 - סיווג ההכנסה לצורכי מס של חלוקת דיבידנד לפי סעיף 303 לחוק החברות

חוזר מס הכנסה 2-2018 - רכישה עצמית של מניות בהתאם לחוק החברות

חוזר מס הכנסה 3-2018 - מיזוג משולש הפכי

חוזר מס הכנסה 6-2018 - קביעת מועד מיזוג או פיצול

חוליית יצואנים-יבואנים

טבלאות שנתיות 2018

טיוטת חוזר מס הכנסה 2018 - ICO - הנפקת 'אסימונים דיגיטליים' למתן שירותים ו-או מוצרים בפיתוח

טיוטת חוזר מס הכנסה הנפקת אסימונים דיגיטליים למתן שירותים ו-או מוצרים בפיתוח

יבוא מוצרי צריכה - ינואר 2018

לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2018 ואילך

מדריך לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל

משטרת ישראל ורשות המסים עצרו 4 תושבי ‏הצפון ועכבו לחקירה עשרה נוספים, בחשד ‏לעבירות הלבנת הון, זיוף ומרמה בהיקף של ‏עשרות מיליוני ₪‏

נעצרו שני חשודים בהעלמת הכנסות של מיליוני שקלים שנתקבלו ממסחר באינטרנט

נתוני יבוא בני קיימא 02-2018

סיווג הכנסה מהשכרת דירות מגורים- כהכנסה אקטיבית או פאסיבית

עדכון מדרגות מס רכישה בהתאם לעליית המדד בשנת 2017

קליטת ייפויי כוח במרשם המייצגים

רשות המסים והפיקוח על הבנקים משתפים פעולה כדי לסייע לענף היהלומים

רשות המסים ומשטרת ישראל חוקרים 11 חשודים בניהול הימורים בלתי חוקיים והלבנת הון שהתבצעו באילת

רשות המסים פרסמה חוזרים מקצועיים המסדירים את אופן המיסוי בעניין רכישה עצמית של מניות וחלוקת דיבידנדים בהתאם לחוק החברות

רשות המסים פרסמה טיוטת חוזר המבהיר את עמדתה באשר לסיווג הכנסה מהשכרת דירות מגורים לאור פסק הדין בעניין לשם ובירן

רשות המסים פרסמה להערות הציבור טיוטת חוזר ‏מקצועי המפרטת ומסדירה היבטי מיסוי ב-‏ICO‏ - ‏הנפקת אסימונים דיגיטליים למתן שירותים ו-או ‏מוצרים בפיתוח

רשות המסים, הגישה הבוקר שתי בקשות מעצר ‏כנגד קבלני שיפוצים מהצפון בגין עבירות מס ‏בהיקף כולל של 2.5 מיליון שח

שאלת האפליה בהתמודדות במכרזים או פעילות המבוצעת הן על ידי מלכרים והן על ידי עוסקים

שר האוצר חתם על הצווים לביטול המכס על מוצרי ‏הלבשה וטקסטיל, חשמל, תמרוקים, צעצועים ועודרשות ניירות ערך

הודעה - מועדי הגשת הודעה על כוונה להגיש בקשה לקבלת היתר-בקשות היתר לפרסום

הודעה לתאגידים - בקשה להארכת תשקיף מדף

החלטת אכיפה חשבונאית 1-18

הצעה לתיקון תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי)

הצעה לתיקון תקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15 א עד 15ג לחוק)

רשימת החברות שאימצו דיווח כספי על בסיס חצי שנתינציבות שירות המדינה

הזמנה להגשת מועמדות לקורס מובילי שירות בממשלה - מחזור ד'

החלטה מס' 2083 - מתן פטור ממכרז‏

החלטה מס' 2085 - פטור מחובת המכרז ‏למשרות בהנהלת בתי המשפט

החלטה מס' 2086 - אישור אצילת סמכות ‏למנהלי בתי החולים הממשלתיים להאריך ‏שירות מעבר לגיל פרישת חובה לרופאים ‏במקצועות במצוקה

החלטה מספר 2084 - הרכבי ועדות ‏לאיתור מועמדים

הקמת משרות בתחום שיתוף הציבור ושיתופי פעולה בין מגזריים

זיכרון דברים מישיבת ועדת שירות המדינה (מספר 400)  שהתקיימה ביום 4.2.2018

סדנה בנושא 'מיומנויות השיחה המסייעת' לממונים על הרווחה במשרדי הממשלה

עדכונים בגימלאות מס' 23

עח-8 - איוש משרה על ידי עובד מושאל אשר פרש לגמלה מהגוף המשאיל

עח-9 - עבודת עובדי המדינה בוועדת הבחירות המרכזית

עח-10 - חוק גיל פרישה - הורה שילדו נפטר (הוראת שעה)

קול קורא להצטרפות לתכנית העמיתים לסגל הבכיר לשנת העבודה

תקשיר - מעודכן ל24.1.2018רשם הפטנטים

הזמנה לכנס AIPPI

הודעה בדבר שיתוף הציבור בתהליך עדכון הוראות העבודה לבחינת בקשה לפטנט בשנת 2018משרד הפנים

חוזר מנכל 3-2018

שר הפנים אריה דרעי  חתם היום על הצו לפיקוח על מחירי הקייטנות הציבוריות ברשויות המקומיות‏רשות האוכלוסין

01-18 - עדכון סכומי אגרות, פיקדון, ערובה, ניכוי בעד מגורים הולמים לשנת 2018

01-18 - שיעורי מס הכנסה ומס ארגון לעובדים הפלשתינאים החל משכר עבודה לחודש ינואר 2018

02-18 - שינויים בשיעור דמי ביטוח לאומי לעובדים הפלשתינאים ולעובדים הזרים החל משכר עבודה של חודש ינואר 2018

03-18 - טפסי בקשה לפי סעיף 6.7.13 לנוהל הלשכות הפרטיות בענף

5.3.0010 - נוהל הטיפול בבקשות למתן אשרת כניסה רב פעמית ורישיון ישיבה למבקר עסקי מהרפובליקה של הודו

5.3.0043 - נוהל ניסויי לטיפול בבקשות חברות הייטק וסייבר להעסקה והסדרת מעמדם של מומחים זרים בישראל

בקשה לאישור נהג מונית-נהג הסעות לאיסוף עובדים זרים משדה התעופה והתחייבות הלשכה

דוח סיכום פעילות לשנת 2017

נוהל ניסויי לטיפול בבקשות חברות הייטק וסייבר להעסקת והסדרת מעמדם של מומחים זרים בישראל

נספח ג' - תצהיר בדבר פשיטת רגל, קנסות והפעלת סמכויות

נספח ה - הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי

נתוני זרים בישראל

סיכום דיון שנערך בכנסת על סוגיית ‏המסתננים

עדכון בדבר הנחיות ליישום ההחלטה ‏למתן מעמד ל-300 יוצאי חבל דארפור ‏ופרסום הזכאים מכוח ההחלטה

תצהיר למילו י על ידי חברת היי טק המבקשת להעסיק בוגר אקדמאי זר  - נספח ד לנוהל 5.3.0043

תצהיר למילו י על ידי חברת היי טק המבקשת להעסיק מומחה הי יטק שהוא אזרח מדינה לגביה חל פטור מאשרת ביקור - נספח ב לנוהל 5.3.0043

תצהיר נהג מונית-נהג הסעות מטעם לשכה פרטיתרשות מקרקעי ישראל

מכרז להקמת שלושה בתי מלון באשקלון

נחתם הסכם גג בין משרד האוצר

קרית אתא מתחדשת

החלטות ועדת ביקורת

77 - תכנית העבודה - ביקורת פנימית

78 - מבקר המדינה טיוטת דוח בנושא עבודת מטה וסדרי קבלת החלטות במועצת מקרקעי ישראל

79 - פרויקט רמיטק

החלטות ועדת משנה

730 - הקצאת שטח למתקן סולרי פוטו וולטארי להקמת מיזם לייצור חשמל ןאנרגיות מתחדשות - מושב שחר

731 - הקצאת שטח למתקן סולרי פוטו וולטארי להקמת מיזם לייצור חשמל ואנרגיות מתחדשות - גלאון

732 - קיבוץ רביבים, מטרה תעשיה מגזר חקלאי, סוג הקצאה הסכם פיתוח לחכרף יעשוב רביבים, גוש 100686, חלקה 7, מגרש D

733 - בקשה להעברת זכויות על שם מובילאיי טכנולוגיות ראייה בעמ

734 - בקשת מי לכיש עציון להקמת מאגר מים רמת השריון מושב לכיש

735 - איגוד ערים כנרת, מטרה חוף רחצה, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מ.א. עמק הירדן, גוש 15115, חלקה 1

736 - רשות הטבע והגנים, מטרה שמורת טבע, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - קורנית, גוש 17675, חלקה 27, מגרש 2012

737 - הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מטרה שמורת טבע, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מ.א. עמק הירדן, גוש 13589, חלקה 1

738 - מועצה אזורית גולן, מטרה פארק - גן ציבורי, סוג הקצאה הרשאה לשימוש, ישוב - מ.א. גולן, גוש 201000, חלקה 5

739 - קרן קיימת לישראל, מטרה מקרקעי ייעור, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב מ.ט. מרחבים, גוש 100241, חלקה 4, מגרש 2000, יער תלמי בילו

740 - הסכם קרן קיסריה ארכה לחתימה על הסכם

החלטות ועדת פטור

2187 - חידוש יובל חכירה לחב' שרכת ח. מ. מסללמאני א.ת. עטרות

2188 - שדרוג חכירה חי זהר ירושלים

2189 - חידוש יובל חכירה יוניון מוטורס בעמ מ.א. באר טוביה

2190 - חידוש יובל חכירה למכון הנרייטה סאלד ירושלים

2191 - מקורות חב' מים בעמ, קידוח מים 40 אשדוד

2192 - בקשת מי לכיש עציון להקמת מאגר מים רמת השריון מושב לכיש

2193 - הפטריארכיה הלטינית ירושלים, מטרה הגדלת מלאי קרקע

2194 - החלטת הנהלה 7103 מיום 24.01.2001 ובקשת מר גוראן עזאם

2195 - המגבית המאוחדת לישראל אינק ( A.I.U .), מטרה דיור מיוחד-מוגן, -

2196 - השתתפויות בנכסים בישראל בעמ, מטרה מגורים

2197 - ביתן שושנה, מטרה נחלות במשבצת

2198 - מי רמת הנגב בעמ, מטרה תחנות שאיבה וקידוחים

2199 - מתכת התקווה (ע.ע.א) 49 , מטרה תעשיה ומלאכה

2200 - נעים אבשלום, מטרה תעשיה ומלאכה

2201 - פרנקל שכנא, מטרה תעשיה ומלאכה

2202 - רסקו חב להתישבות חקלאית ועירונית בעמ, מטרה תעשיה ומלאכה

2203 - פאי סיאם תא( 4102 ), מטרה שטח לבניני ציבור

2204 - רשות הטבע והגנים, מטרה שמורת טבע

2205 - רשות הטבע והגנים, מטרה גן לאומי

2206 - שדרוג זכות חכירה וזכאות לבעלות עפ' שומה

2207 - שדרוג זכות חכירה וזכאות לבעלות עפ' שומה

2208 - שדרוג זכות חכירה וזכאות לבעלות עפ' שומה

2209 - מגדלי הנחלה בעמ, מטרה מגוריםנציבות שירות בתי הסוהר

מספרי טלפונים לתיאום ביקורי עורכי דיןמשרד הבינוי והשיכון

09-10 - עריכת ביקורת פנימית

דוח התחדשות עירונית לשנת 2016

דרישות משרד הבינוי והשיכון לנספח ‏התחבורה בתוכניות בינוי

הוועדה הציבורית לערעורים בנושאי סיוע ‏בדיור

הסכם גג נתיבות

מסמך עקרונות לתכנון דרכי ביוב שבעורף ומתחת למתחמי בינוי

מפרט שכבות מערכת המידע הגיאוגרפית ‏של משרד הבינוי והשיכון‎ (GIS)‎

משרד הבינוי והשיכון מקדם סדרת צעדים ‏לשיפור תחזוקת המבנים הגבוהים ‏בישראל

נחתם הסכם גג בין משרד האוצר, משרד ‏הבינוי והשיכון רשות מקרקעי ישראל ‏ועיריית נתיבות לבניית 13,103 דירות ‏בעיר

נחתם הסכם גג בין משרד הבינוי והשיכון, ‏משרד האוצר ועיריית דימונה, לבניית ‏למעלה מ-26,000 יחידות דיור בעיר‏

סיכום פעילות משרד הבינוי והשיכון ‏ביישובי המגזר הערבי

סקירת תחום התחדשות עירונית

שלד, תבע ובינוי ופיתוח בקנמ 1-500 שירותים, תעריפים ונהלים

תוכנית עבודה המבוססת על החלטת ‏ממשלה מס' 922 – אוכלוסיית המיעוטים‏

תוכנית עבודה המבוססת על החלטת ממשלה מס' ‏‏959 - הדרוזים והצ'רקסים

תוכנית עבודה המבוססת על החלטת ‏ממשלה מס' 1052 - הדרוזים ברמת הגולן‏

תוכנית עבודה המבוססת על החלטת ‏ממשלה מס' 3708 - הבדואים בדרום‏

תוכנית עבודה לחיזוק מבנים, בשנים 2018-2016

תיאורי תפקיד ומטלות עבור יועצי כבישים

תעריפי תכנוןהוראות תכ"ם

7.3.3.1 - מכרז סגור

7.3.5.3 - התקשרות עם יועץ תקשורת חיצוני

7.3.6.1 - פטור מחובת המכרז

7.3.6.3 - התקשרות בהליך מקוצר

7.3.9.3 - מערך מרכזי לביקורת על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים ‏בתחומי השמירה, האבטחה, הניקיון וההסעדה

7.4.2.1 - התקשרות לרכישה מחוץ לארץ בהתאם להסכמים בינלאומיים

7.4.2.4 - העדפת תוצרת הארץ

7.4.2.7 - שילוב עסקים זעירים, קטנים ובינוניים במכרזים ממשלתיים

7.6.1.1 - ייזום וביצוע רכש

7.6.2.1 - דיווחים ופרסומים

7.7.1.1 - פורטל ספקים


 

סדר מלים
מרחק בין מילים
מלים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין