הודעות - רשימה מלאהמשטרת ישראל

14.04.02 - הטיפול במידע מודיעיני ובמקורות מודיעין על ידי שוטר שאינו גורם איסוףמשרד המשפטים

442-19

אירוע ההתמחויות הגדול של משרד המשפטים

אתגרי הכלכלה הדיגיטלית – הודעה על הקמת ‏צוות משותף

בקשות לפשיטת רגל שהוגשו לכונס הרשמי לפני 15-09-19

גיליון מס' 493 - פרשת נצבים

דין וחשבון שנתי של פעילות הקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד

הגשת בקשות ודיווחים באתר המקוון החל מיום ‏‏10.9.19‏

הגשת בקשות להתאמות בבחינות מועצת שמאי המקרקעין

הודעות הוועדה והנחיות להגשת בקשה לתמיכה מוועדת העזבונות לשנת 2020‏

הוועדה הציבורית למניעת הרשעות שווא ותיקונן – דוח ביניים בנושא עדויות ראיה שגויות וזיהוי מוטעה

הוראות הממונה בדבר סוגי עניינים שיטופלו בתקופת פגרת הסוכות בשנת תשף

הזכות לשפת סימנים בהכשרה, הדרכה ולימודים

הילקוט הדיגיטלי

הליכי פירוק מרצון חדשים בהתאם לתיקון לחוק ‏החברות

טופס בקשה לקבלת תמיכה מוועדת העיזבונות - מדריך למשתמש

טיוטה להערות הציבור – מדד השקיפות

נוהל הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

סיכום שנה 2018 - פרקליטות המדינה

עדכון בעניין שאלוני בחינה ופתרונות מנחים

עיריית נהריה הפרה את חוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת המידע

פורסמה טיוטת מדד השקיפות להערות הציבור

קווים מנחים למיקוד בחינות המועצה בחשבונאות פיננסית מתקדמת 2020

קול קורא להגשת מועמדות לשמש מפקח על מתמחים בהתאם להוראות לתקנה 24ב ‏לתקנות רואה חשבון

קול קורא להתייחסות הציבור לצורך בהתאמות בכללי הממשל התאגידי ביחס לחברות ללא גרעין שליטה

רשימת דיינים תורנים לחגי תשרי ולימי חול המועד סוכות

הנחיות היועמ"ש שעודכנו לאחרונה

1.0003 - משך הזמן בהליכי אכיפה חלופית

1.1501 - מינויים בתקופת בחירות

1.1554 - ועדה לאיתור מועמדים מועמד בעל זיקה לשר משרי הממשלה

1.1555 - עריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינים בשירות הציבורי

1.1712 - ניגוד עניינים של נבחרי ציבור בגין קבלת תרומה

1.1713 - נסיעות שרים וסגני שרים לחול במימון חוץ ממשלתי

1.1801 - יישום הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית

1.2500 - כללים מנחים לגיבוש הסדרים דיגיטליים

1.2500-1

1.2500-2

1.2500-3

1.2500-4

2.3005 - טיפול בהצעות חוק ממשלתיות

4.1112 - עבירת ריבוי נישואין

4.5003 - השגה על החלטות הפרקליט הצבאי

6.1007 - הגשת עדויות על דרך תצהיר בהליכים אזרחיים מטעם המדינה

8.1155 - הפעלת חוק העבירות המנהליות בעבירות תכנון ובניהנציבות שירות המדינה

לימודים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה

פ-1 - רשימת הודעות נציבות שירות המדינה בשנת התשעטרשות הפטנטים

בחינות לקבלת רישיון עורך פטנטים מועד דצמבר 2019

הודעה על אישרורה של מדינת ישראל את הסכם האג בנוגע לרישום בין לאומי של עיצובים תעשייתים

זמנים מקסימליים למתן שירות– רשות הפטנטיםרשות האוכלוסין וההגירה

4.4.0006 - התאזרחות הצהרת אמונים

9.8.0001 - תנאי ההיתר להעסקת עובדים זרים בישראל בעבודות חדרנות בענף המלונאות

18-19 - עדכון לעניין הסכמים בילטראליים לגיוס הוגן ומפוקח של עובדים זרים

דף מידע הייטק

מתן שירותי מרשם ודרכונים לתושבי מזרח ירושלים בכל לשכות הרשות

נספח א' אישור עורך דין על סמכותו של מגיש הבקשה

נספח ב' תצהיר והתחייבות המעסיק

נספח ג' טופס בקשה לגיוס עובד זר בענף המלונאות

נספח ד' חוזה העסקה

נספח ה' טבלת עובדים מרכזת לבית המלון

נספח ו' טופס בקשה להארכת רישיון עבודה בענף המלונאות

פעילות יחידות רשות האוכלוסין וההגירה בתקופת חגי תשרי

פתיחת אפשרות להגשת בקשות להעסקת עובדים ירדנים באילת לשנת 2019

פתיחת אפשרות להגשת בקשות להעסקת עובדים ירדנים באילת לשנת 2020

רענון והתראה בדבר כניסת עובדים ירדנים לישראל שלא לצרכי עבודה ועדכון בנוגע לעובדים ירדנים אשר נמצאים בחופשת מחלה ממושכתמשרד התחבורה

התליה מידית של רישיונותיו של יבואן רכב

תחבורה חכמהתקנון עבודה סוציאלית

8.4 - טבלת השתתפות הורים בפנימיות ובמשפחות אומנה לשנת הלימודים תשפ

8.10 - טבלה להשתתפות הורים במעון יום ובמשפחתון בשנת הלימודים תשפ

8.12 - טבלת השתתפות הורים במועדונית לגיל הרך בשנת הלימודים תשפ

8.28 - השתתפות הורים - תמיכה ביתית לשנת הלימודים

8.30 - טבלת השתתפות הורים בהחזקה במועדוניות ילדים ומתבגרים

8.37 - טבלת השתתפות הורים במעון רב תכליתי

14.12 - טבלת השתתפות הורים במסגרות יומיות לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, נכות, אוטיזם ועיוורון
 

סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין