הודעות - רשימה מלאה

 

 

משרד האוצר

הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים) (תיקון) - טיוטה

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופות גמל בניהול אישי) (תיקון) - טיוטה

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (רכישה והחזקה של ניירות ערך) (תיקון) - טיוטה

דברי הסבר על דיווח עמלות שנרשמה בגינן זכאות בשנת 2016

דיווח בעל רישיון התאגיד לשנת 2016

2017-1-6 - תיקון הוראות החוזר המאוחד - הוראות בענף ביטוח דירה - עדכון‏

2017-9-6 - חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית - עדכון‏

2017-9-7 - מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - עדכון חובת שימוש‏

2017-10-1 - דיווח שנתי בגין פרמיות, פוליסות ותשלום עמלות של גופים מוסדיים

2017-10-2 - דיווח שנתי בגין עמלות ופרטי תאגיד

אחזור מידע אישי - תיקון‏

ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממיסים לחודש מרץ 2017‏

דמי ניהול במכשיר החיסכון הפנסיוני - תיקון - טיוטה‏

הבהרה לעניין דיווח נותני שירותי מטבע לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על פעולה בלתי רגילה לפי סעיף 8(ב)

הבהרה לעניין דיווח נותני שירותי מטבע לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

הוראות בדבר תכניות ביטוח חיים אגב הלוואה לדיור - טיוטה‏

הוראות דיווח כספי לקרנות פנסיה חדשות - טיוטה שנייה‏

הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת ‏חולים)(תיקון), התשעז-2017 - טיוטה‏

הוראות לניהול קרן חדשה - טיוטה שנייה‏

הושגו הבנות בין המדינה לבין סיטיפס במשא ומתן לביצוע הארכות קו הרכבת הקלה בירושלים

הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת שר האוצר לשינוי מבנה הבורסה

הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר האוצר משה כחלון להסדרת תחום ההלוואות החברתיות בין אנשים

הסתיים המשבר במשרד החוץ

התכנסה הערב הוועדה הציבורית לחיזוק התעשייה

ישראל חתמה על הסכם להבאת אלפי פועלים מסין ‏לעבודה בענף הבניה

כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים - תיקון‏

כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים

כללים להגדלת שיעור זקיפת התשואה למקבלי קצבה בקרנות פנסיה חדשות - טיוטה‏

משרד האוצר מסכם את מושב החורף של הכנסת

משרדי האוצר והבריאות יגבשו מתווה משותף לייעול ושיפור הטיפול באוכלוסיית הקשישים הסיעודיים בישראל

נחתם הסכם הגג שיכפיל את אילת

נחתם הסכם תוספת שכר למורים

עברה בקריאה ראשונה בכנסת הצעת שר האוצר משה כחלון להסדרת תחום ההלוואות החברתיות בין אנשים

עמדת ממונה- חובות בעל רישיון‏

תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 - ביטוח סיעודי‏

תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרק 5 - ביטוח סיעודי‏

תכנית העבודה של משרד האוצר לשנים 2018–‏‏2017 התוכנית מתמקדת ביצירת מנועי צמיחה ‏חדשים למשק, צמצום הריכוזיות והפחתת יוקר ‏המחיה

נוהל רישוי נותני שירותי אשראי

הנחיות למילוי טפסים

 

כנסת ישראל

חומר רקע לישיבות הועדות

הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – מתן שירות בלא המתנה בתור לאזרח ותיק מעל גיל 80)‏ - טיוטה

הצעת חוק הזכות לעבודה בישיבה (תיקון מס' ...)

הצעת חוק הזכות לעבודה בישיבה ‏(תיקון מס' 3) - טיוטה

הצעת חוק הזכות לעבודה בישיבה

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון – נפגע איבה ממעשה טרור של ארגון טרור בחוץ ‏לארץ)‏ - טיוטה

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 34) (תגמולים לנפגעי פעולות איבה ‏שהתרחשו מחוץ לישראל)‏

הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (הרשאה אישית לבעל תואר שני או שלישי ברוקחות קלינית)‏

הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון – מידע בגין אשפוז)

הצעת חוק עמדות שמירה לעובדים בענף השמירה והאבטחה

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2) ‏- טיוטה

הצעת חוק שירות אזרחי - טיוטה

הצעת חוק שירות אזרחי

חוק האזרחים הוותיקים‏ - טיוטה

חוק זכות השגה על החלטה בעניין רישוי מקצועות בתחום הרפואה והבריאות (תיקוני חקיקה) - טיוטה

חוק עבודת נשים (היקף המשרה לצורך מימוש הזכות לשעת הורות)‏ - טיוטה

טיוטת חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסוכנים (תיקון מס' 2)

טיוטת תקנות הסכמים קיבוציים (דמי טיפול ארגוני - מקצועי לארגון מעבידים)

צו הרופאים (אגרות רשיון והיתר זמני)(תיקון), התשעז- 2017‏ - טיוטה

תקנות אגרות בריאות ‏- טיוטה

תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (תיקון) (העברת נפטרים לשמירה בקירור לאחר שעות העבודה)

תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים) (תיקון) - טיוטה

תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים)‏

מסמכי מרכז מחקר

היבטים בעבודת ועדות השחרורים

הכללת אוכלוסיית הזרים שאינם ברי הרחקה בסל הבריאות

יעילותם של אמצעי מדיניות להגבלת פרסום ושיווק של מוצרי טבק על-פי דוח המכון הלאומי לסרטן של ארהב וארגון הבריאות העולמי משנת 2017

מחלת האפילפסיה בישראל

מידע בדבר הטיפול בטעויות לקוח בעת העברה בנקאית במרשתת (אינטרנט)

סוגיית ההתמכרות לתרופות מרשם בישראל

תיאור וניתוח אגרות רשות שדות התעופה

 

מבקר המדינה

דוח משלים - הניהול הכספי ‏של פעולות קקל במקרקעין ‏שבבעלות המדינה

דוח ביקורת מיוחד - הרפורמה בניהול ההון האנושי בשירות המדינה

פעולות לפיתוח מקרקעי ישראל

תהליכי קבלת החלטות בקבינט בנוגע לרצועת ‏עזה לפני מבצע צוק איתן ובתחילתו

טיפול המדינה בקשישים סיעודיים בקהילה - הודעה לציבור‏

 

רשות המסים

אוגדן מכס - פרק 2 הערכה

ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממיסים לחודש פברואר 2017

דחה מועד הדיווח לרשות המסים על פי חוק מיסוי ריבוי נכסים

דחיית המועד האחרון להגשת הדוח השנתי במס הכנסה

דחיית מועדי הדיווח והתשלום ל– 24.4.2017 ‏והסדר הדיווח והתשלום באינטרנט

דיווח בגין חוות דעת - מכס 1345

דיווח בגין חוות דעת - מעמ 1345

דיווח בגין חוות דעת לשנת המס - בלו 30

דיווח בגין חוות דעת לשנת המס - מס קניה 1345

דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126 ) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 856) לשנת 2016

הודעה בדבר אשור תובענה ייצוגית

הוספת הישוב נטע (במועצה האזורית לכיש)

הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 2017 - 03 רשות המסים

החלטות ועדות הכופר ברשות המסים שנת 2015

הטבות מס לישובים סעיף - 11 לפקודת מס הכנסה סעיף (ג) להוראות המעבר

חג הפסח תשעז הנחיות ל לסוכני המכס וליבואנים המשחררים טובין

יבוא רכב וחלקיו - פברואר 2017

מדריך להגשת בקשה לפטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים לפי חוק מס הכנסה

נוהלי בלו - פרק 2 הישבון בלו על סולר

נתוני יבוא מוצרים בני קיימא

רשות המסים מפרסמת את החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי במחצית הראשונה של שנת 2016

רשות המסים מפרסמת את קובץ החלטות ועדות הכופר לשנת 2015

שר האוצר ומנהל רשות המסים מודיעים על ‏הקדמת התשלום של מענק עבודה כ-390 מיליון ‏שקלים יועברו לזכאים

תיק ועדה להטלת עיצום כספי מס' 38-15 , מתאריך 07.07.15

תן ארכה להגשת דוחות שנתיים למס הכנסה ליחידים ומועדי פתיחת לשכות ההדרכה

 

רשות ניירות ערך

Notification to applicants being tested for an Investment Advisor, Investment Marketer and Portfolio Management License

עמדה משפטית מספר 104-15 - אירוע אשראי בר דיווח

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור) - טיוטה

 

נציבות שירות המדינה

עז-8 - פיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו לגבי עובדים המועסקים

עז-9 - שינויים בתיאור תפקיד הממונה על השוויון המגדרי

איזון חיים אישיים ועבודה קביעת ישיבות בשעות אחר הצהריים

התייעלות אנרגטית במשרדי ממשלה קורס לממוני אנרגיה בשירות המדינה

סכומי השתתפות המשרדים ויחידות הסמך בשי לחג לעובדים הפעילים בשנת התקציב 2017 - עדכון

 

רשות הפטנטים

סוגיות לדיון – שולחן עגול‏

028-2014 - עיון בתיקי בקשות לרישום סימן מסחר-נקי

028-2014 - עיון בתיקי בקשות לרישום סימן מסחר

034-2016 - דגשים בבחינת בקשות לפטנט

035-2016 - דגשים לאופן טיפול בבקשה לפטנט

 

משרד התחבורה

תעריפי הנסיעה במוניות מתייקרים מהיום בשיעור של 4 אחוזים

בעקבות התנאים הפיזיים הקשים משרד הרישוי בחולון יסגר מיום ראשון ‏הבא לתקופה של כ-3 חודשים לצורך שיפוצים נרחבים, שנועדו לשפר את ‏השירות לציבור

נדחתה עתירת מכון הרישוי היימן למנוע את סגירתו

השר כץ חנך את נסיעת המבחן הראשונה של רכבת כרמיאל - תל אביב‏

מ- 1 בינואר 2018 יחויב כל רכב חדש, המיובא לישראל להצטייד ‏במערכות בטיחות מצילות חיים

מ-1 ביולי מנפיקים לוחיות רישוי בנות 8 ספרות‏

קנסות מוגדלים על עבירות תעבורה חמורות המסכנות חיים

עסקת הענק בין אינטל למובילאי

רכב להסעת ילדים יחויב בהתקנת מערכת התרעה למניעת שכחת ילדים

אור ירוק הפך לגוף פוליטי לכל דבר שכל תפקידו לנגח את הממשלה ואת ‏משרד התחבורה בפרט

 

הוראות תכ"ם

1.3.5 - מורשי חתימה וחתימה על מסמך התחייבות

7.12.2 - העדפת תוצרת הארץ

11.1.0.2 - הוועדה להצמדת רכב ממשלתי

13.9.0.2 - התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים

16.3.20 - מתן שירותי ניטור, אחזור וניתוח מידע ברשת

16.4.1 - רכישת פקס לייזר שולחני

16.4.3 - רכישת מסכים מקצועיים

16.4.6 - רכישת סורקים

16.4.9 - רכישת מערכות הגברה ובידור

16.9.3 - תכנון וביצוע תהליכי שיתוף בעבודת משרדי הממשלה

 

 

 

סדר מלים
מרחק בין מילים
מלים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין