הודעות - רשימה מלאהמשרד המשפטים

ארכה להגשת דיווחים לשנת 2018

ביקורת על מתמחים בתחום שמאות מקרקעין

דוח הוועדה לבחינת ריבית ההיוון של הפיצויים בשל נזק לגוף לנזיקין

דוח מסכם פברואר 2019 - נספחים

דוח פעילות 2018 - הסניגוריה הציבורית

דין וחשבון שנתי 2018

האיסור להפעיל מקום ציבורי שלא בוצעו בו ‏התאמות נגישות - נכנס לתוקף‏

הודעת המתווכים במקרקעין

הוועדה הציבורית למניעת הרשעות שווא ותיקונן

הטופס המקוון של פנייה לרשומות נמצא בפיתוח חדש

הצוות הבין משרדי לתחום האפוטרופסות וחלופות לתמיכה והגנה על בגירים

טופס ותצהיר להוצאת פטור בשל נטל כבד מדי

כרטיס רישוי

עבירות משמעת של רואי חשבון - הבהרות ותיקוני חקיקה

עדכון בנוגע להסדר אורכות לגבי הגשת דיווחים לשנת 2018 , לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2020

עיון בבקשות לרישום מפלגה

תורנות בתי הדין השרעיים 2019

תמצית החלטה - 77-19

תמצית החלטה - 140-19

תמצית החלטה - 259-19משרד האנרגיה

דוח על הכנסות מינהל אוצרות טבע - שנת 2018

הודעה לממשלה על החלטת שר האנרגיה לפעול לפי תקנה 8 לתקנות משק הגז הטבעי

הודעה על עצירת ההכרזה על שעת חירום במשק הגז הטבעי

הוראות שר האנרגיה לפי תקנה 8 לתקנות משק הגז 1

הוראות שר האנרגיה לפי תקנה 8 לתקנות משק הגז

הנחיות המפקח על המכרות והממונה על ענייני הנפט, להגשת בקשה להיתר חקירה ורישיון חיפוש למחצבים

ועדת בדיקה לאירועים במתקן שורק

עדכון מחירי הדלק - חודש יוני 2019

הארכת ההליך התחרותי השני להענקת רישיונות חדשים לחיפוש גז טבעי ונפט בים

משרד האנרגיה לרשויות המקומיות- דווחו על ‏צריכת האנרגיה שלכם או שתיקנסו

משרד האנרגיה מציג את מאגר המידע הלאומי החדש לנפט וגז טבעירשות ניירות ערך

Memorandum of Understanding on FinTech Cooperation

דוח ממצאים – ביקורת בנושא בחינת ירידת ערך מוניטין בחברה תעשייתית

הוועדה לקידום הקמת קרנות נסחרות להשקעה בתשתיות - דוח סופי - 2019

הצעה לתיקון חוק ניירות ערך, התשכח 1968- בענין פיקוח על חתמים

הרגולטורים הפיננסים בניו יורק ובישראל חתמו על מזכר הבנות בנושא שיתוף פעולה בתחום הפינטק

עדכון בטפסי דיווח במגנא – יולי 2019

רשות ניירות ערך מפרסמת לראשונה מסמך מדיניות כולל לאכיפה פלילית מנהלית ופרטיתנציבות שירות המדינה

דיווח יציאה בתפקיד לנציגי הסתדרות בועדות בוחנים במכרזים פנימיים-בינמשרדיים בשירות המדינה

עט-17 - עבודת עובדי המדינה בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה22 - הוראות מיוחדות

עט-20 - הצבעת עובדי המדינה ובני משפחותיהם בחוץ לארץ

תקשיר - מעודכן יוני 2019רשות הפטנטים

036-2019 - הארכת תקופת הגנה של פטנטים - הודעות על ‏שינויים בפנקס התכשירים

הודעה על בחירת פוסקת בקניין רוחנימשרד הפנים

אוגדן תפקידי השמה - יוני 2019

iso_piba

מעבר לתשלום בכרטיס אשראי בלבדהפרקליטות הצבאית

הכרזה בדבר ערכי טבע מוגנים תיקון מס 7

כתב מינוי לקצין מטה דואר

כתב מינוי לקצין מטה מים

צו בדבר הוראות ביטחון תיקון מס 63 יהודה והשומרון מס 1814 התשעט 2019

צו בדבר החרמת כלי רכב גנובים הוראת שעה תיקון מס 7 יהודה והשומרון מס 1813 התשעט 2019

צו בדבר הקמת מינהל אזרחי תיקון מס 7 יהודה והשומרון מס 1817 התשעט 2019

צו בדבר ועדות עררים תיקון מס 28 יהודה והשומרון מס 1816 התשעט 2019

צו בדבר חוק העתיקות תיקון מס 2 יהודה ושומרון מס 1812 התשעט 2019

צו בדבר חוק לתיקון הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי מס 51 לשנת 1958 תיקון רישום שטח וגבולות יהודה והשומרון מס 1815 התשעט 2019

צו בדבר סילוק מבנים חדשים יהודה והשומרון הוראת שעה תיקון מס 1 מס 1811 התשעט 2019

תיקון תחום היישוב חלמיש נווה צוף

תקנון המועצות המקומיות תיקון מס 229 יהודה ושומרון התשעט 2019

תקנות בדבר שידור ואיתות רשיונות תעודות ואגרות הוראת שעה תיקון

תקנות תכנון ערים כפרים ובניינים עבודות ומבנים הפטורים מהיתר תיקון מס 1 התשעט 2019רשות החדשנות

הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם - נספח א-1

מסלול משנה ו' מסלול לתמיכה משותפת עם מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה הוראות ספציפיות

נהלי מסלול הטבה מס' 2 תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל

נהלי מסלול הטבה מס' 6 - העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי

נהלי מסלול הטבה מס' 38 – קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפהנציבות שירות בתי הסוהר

דוח שנתי 2018משרד התחבורה

דוח שנתי חופש המידע - 2018-2019

הודעה לעניין החזר אגרת רישיון רכב עקב הפקדתו ושחרורו מהפקדה

הוראת נוהל 02-2019 - דרישות חובה לאופניים

הוראת נוהל 03-2019 - דרישות חובה לגלגינוע

הוראת נוהל 035-06-2019 - הסמכת 'מעבדות מוסמכות לרכב'

הוראת נוהל 138 - הוראת נוהל תדירות רישוי שנתי לרכב פרטי חדש

היסטוריה בחיפה- חברת נתיב אקספרס וחברת ‏בורסה התורכית יפעילו את הרכבלית בחיפה

הפקת רישיון נהיגה מהיום למחר

ישראל וצ'ילה חתמו על הסכם תעופה חדש ‏המאפשר הפעלת טיסות סדירות בין המדינות

מ-1 ביולי- הוזלה בתעריף הנפקת רישיון נהיגה ‏בינלאומי

מבצע הסדרת חובות אגרת רישוי רכב

מהחודש הבא- אין חובה להצטייד ברישיון רכב ‏מקורי לצורך ביצוע הטסט

שירות חדש- מזמינים רישיון נהיגה קבוע ‏ומקבלים אותו למחרת בנתבג

שלב נוסף ברפורמה במוניות השירות- נבחרו ‏זוכים להפעלת עשרות קווי מוניות שירות ‏חדשים ברחבי הארץ

תעריפי הנסיעה במוניות המיוחדות מתייקרים ‏בשיעור ממוצע של 3.2 אחוז‏

תקנות בנושא חובת רישיון נהיגה או מעבר מבחן עיוני לנוהגים על אופניים חשמלייםהוראות תכ"ם

1.4.0.7 - השתתפות בפרויקטי פיתוח ובינוי של הרשויות המקומיות‏

1.6.0.1 - אמצעי תשלום וחשבונות בנקים

3.3.0.6 - טיפול בפשרות והסדרי חוב (לרבות מחיקות)‏

7.4.1.7 - חוזה התקשרות

13.4.0.1 - החזר הוצאות נסיעה בתפקיד ברכב פרטי

16.2.0.15 - מערכת ניהול תורים והכוונת לקוחות בשירותי קבלת קהל

16.3.0.2 - שירותי תקשורת בינלאומיים

16.3.0.14 - רכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי במשרדי הממשלה

16.3.0.20 - מתן שירותי ניטור, אחזור וניתוח מידע ברשת

16.4.0.8 - אספקת מוצרים ושירותי אינטגרציה לחדרי ישיבות

16.5.0.8 - רכישה ותחזוקה של שעוני נוכחות

16.5.0.9 - רכישת שרותי טיפול בפסולת נייר מסווגת, רגילה, איסוף קרטונים ומדיה מגנטית

16.5.0.12 - שירותי סריקה ומפתוח

16.9.0.2 - רכישת שירותי ארגון וביצוע ימי עיון, פעילויות הדרכה, כנסים ואירועים

16.10.0.1 - הספקת שירותי התיעלות ובקרה בתחום התקשורתמשרד התקשורת

גביית דמי מעבר בין סלי שירותים

דין וחשבון לפי חוק חופש המידע לשנת 2018

דרישת מידע לעניין מסירת נתונים עיתיים

הודעה בדבר הגשת עתירה מנהלית

החלטה - מעבר לפרוטוקול IPv6 - שימוע מס' 16102018

היתר כללי לאיסוף, העברה או מסירה של מכתבים לפי חוק הדואר

הפרעות בתחום ה‎- GPS‎

הרחבת פרישת תשתית תקשורת סלולרית והיערכות לתחילת הפרישה של תשתית בדור החמישי -1

הרחבת פרישת תשתית תקשורת סלולרית והיערכות לתחילת הפרישה של תשתית בדור החמישי

מוקדי פניות טלפוניים - החלטה

מוקדי פניות טלפוניים - שימוע משני נוסף

משרד התקשורת דוחה את הודעת חברת הוט מובייל

משרד התקשורת מאשר את העברת אמצעי השליטה בחברת‎ IBC ‎לקבוצת ‏סלקום בעמ וקרן תשתיות לישראל

נתח השוק של חברת בזק בתחום הטלפוניה הפנים-ארצית הנייחת בחודשים ספטמבר 2017 - מרץ 2019

סיכום הכנסות שוק התקשורת לשנת 2018

עדכון תוכנית המספור לעניין ניידות מספרים – שימוע משני

עיצומים על בעלות הרישיון בשל שידור פרסומת אסורה בערוץ האח הגדול live ובערוץ 2025 live

שיווק חבילת הגלישה במהירות 500 מגה


 

סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין