רשות מקרקעי ישראל

נתוני השיווק והקצאות הקרקע של רשות מקרקעי ישראל לשנת 2017

אושרה תוכנית רשות מקרקעי ישראל בדימונה ל 2,800 יחד

בית שמש- קראוון שהוצב בפלישה לאדמות הציבוריות פונה עי ‏הפולש בעקבות פעולות אכיפה של רשות מקרקעי ישראל

הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור החליטה לקדם שתי תכניות של רשות מקרקעי ישראל באופקים וברמת השרון

זהירות, סכנה- רשות מקרקעי ישראל אטמה את הגישה למנהרה ‏מסוכנת ששימשה בעבר כמכרה, על קיר מכתש רמון

כפר קאסם- מסיג גבול שבנה שלד מבנה על האדמות הציבוריות ‏נאלץ לפנות את הקרקע בעקבות פעולות האכיפה של מפקחי ‏רמי

משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון, רשות מקרקעי ישראל, ‏מינהל התכנון וחברת 'דירה להשכיר' מפרסמים את הנתונים ‏הסופיים של שנת 2017‏רשות המסים

ארכת תוקף לרשיונות ואישורי יבוא- משרד התחבורה‏

ארכת תוקף רישיונות סחר של משרד התחבורה עד ליום 28.02.18‏

ביטול המכס ביבוא מוצרי חשמל נבחרים, כלי ‏תאורה, תמרוקים נבחרים, ביגוד ומוצרי טקסטיל, ‏צעצועים נבחרים וציוד לספורט

דברי הסבר לנישומים שקיבלו הודעה על הפרשי מס שכר מלכר

דחייה במועדי הדיווח והתשלום ל- 23.1.2018‏

הארכת תוקף לרשיונות סחר- משרד התקשורת‏

הארכת תוקף רשיונות ואישורי יבוא לרשפ

הודעה בדבר בחינות לסוכני מכס, משלחים בינלאומיים ופקידים רשויים

הוראת ביצוע מס הכנסה 2-2018 - אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 2018

הוראת ביצוע מס הכנסה 3-2018 -אופן הטיפול בבקשת נישום לתיקון דוח על ההכנסות שהוגש על ידו לפקיד השומה

הוראת מס הכנסה 4-2018 - דוחות חבר בני אדם שהוגשו ללא חוות דעת או עם חוות דעת הסוטה מהנוסח האחיד

הורחב הפטור מדיווח לרשות המסים למשקיעים בשוק ההון

הזנת נתונים בייפוי כוח בטופס מקוון

היערכות להשקת מערכת סחר החוץ החדשה ‏‏'שער עולמי' ב-14.1.2018‏

הרשאה כללית לפי פקודת הסחר עם האויב, 1939 -סחר עם עיראק

חוזר מס הכנסה 6-2016 - מיסוי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה

חשבון ייעודי להעברות זה'ב

טבלאות שנתיות 2017

טבלאות שנתיות 2018

יבוא מוצרים בני קיימא 08-01-18

לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2018 ואילך

לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת המס 2018

מדריך מס הכנסה להגשת בקשה להקלה במס ולתיאום מס

מכל מקום, בכל זמן ומבלי לעמוד בתור

מליאת הכנסת אישרה את החוק למיסוי ענף היהלומים בישראל

מענק עבודה לשכירים ולעצמאים עבור שנת המס 2017

נוהל גילוי מרצון הוראת שעה

ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ-הקלה נוספת

עמיל מכס וסבל חשודים כי ניסו להסתיר מהמכס באשדוד סחורה הדורשת אישורי ייבוא מיוחדים

צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה) )(תיקון) - טיוטה

רכישות מקומיות של כוהל בפטור מותנה במסגרת פרט מכס 22.07.1060

רשות המסים חתמה על מפת דרכים להקלת הליכי ייבוא וייצוא עם הונג קונג

רשות המסים מפרסמת את העמדות החייבות בדיווח לשנת 2017

רשות המסים פרסמה הוראות ביצוע המבהירות את מדיניותה בנוגע לדוחות שנתיים עם סטייה מהנוסח האחיד ולגבי תיקוני דוחות שנתיים

רשות המסים פרסמה מסלולים ירוקים חדשים ‏בנושא מיזוג

רשות המסים, המשטרה והמשרד לאיכות הסביבה ‏חשפו חשד להונאה בתחום מיחזור בקבוקים

רשימת ישובים

שיעורי הבלו על דלק בשקלים חדשים מעודכנים עד 30.04.18‏

עמדות חייבות בדיווח

רשימת עמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2017 - מס הכנסה

רשימת עמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2017 בנושא מכס

רשימת עמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2017

רשימת עמדות חדשות בנושא מכס - שנת המס 2017

רשימת עמדות חדשות בנושא מס הכנסה שנת המס - 2017

רשימת עמדות חדשות בנושא מס ערך מוסף - שנת המס 2017

טפסים:

בקשה לאישור דיווח שאינו מקוון במסוי מקרקעין - טופס 7100

בקשה לפי סעיף 103 ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברה בת עם ולתוך חברת אם - טופס 980

בקשה לפי סעיף 103 ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברות אחיות - טופס 981

דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח - טופס 1346 - מעמ

דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח - טופס 1346

הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה - טופס 2988

כרטיס עובד - לשנת 2018 - גימלאי - טופס 101ג

כרטיס עובד - לשנת 2018 - טופס 101משרד המשפטים

הוועדה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים - מסקנות מסכמות

הפקדת ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי באופן מקוון

טיוטת מסמך בנושא 'חשבנות אפוטרופסות' ‏להערות הציבורפקודות משטרת ישראל

02.12.01 - אגף התנועה (אתן) ייעוד, תפקידים ומבנה

02.12.02 - מחלקת התנועה ייעוד ותפקידים

02.12.03 - מחלקת מחקר ופיתוח ייעוד ותפקידים

02.12.04 - משטרת תנועה ארצית (מתנא) ייעוד ותפקידים

02.12.05 - מחלקת תביעות תעבורה ייעוד ותפקידים

02.12.06 - אגם אתן ייעוד ותפקידים

06.01.07 - שופטי בית הדין למשמעת בדיקת כשירותם

07.07.05 - סיוע לשוטר הפורש לגמלאות במימון שכר לימודרשות ניירות ערך

דוח ממצאים בנושא ביקורת שמאות מקרקעין של נכס מסחרי במרכז הארץ

הקלות מוצעות במנגנוני ההצעה של ניירות ערך לציבור

עדכון טפסי הדיווח במגנא

חוזר לחברי הבורסה שאינם בנקים

חוזר לחברות בעלות רישיון לניהול זירת סוחר

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרות עקב שינוי המדד

טיוטת תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) (הוראת שעה)

דוח ריכוז ממצאים בנושא דיווחים מיידיים

בחינת תיקון תקנון הבורסה בדבר פעילות חברות בתחום מטבעות קריפטוגרפיים מבוזרים

הצעה לתיקון תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור)נציבות שירות המדינה

דוח ביצוע שנתי בתחום הלמידה ההדרכה וההשכלה לשנת 2017

הוראות ביצוע לעניין אופן חישוב שנות ניסיון למשרה ביחס למועד קבלת הזכאות לתואר

הערכת תפקוד וביצועי עובדים 2018 יוצאים לדרך

השתלמות לממונים על הנדסת ייצור- תגמול ותמרוץ עובדים ועובדי יחידותיהם - פברואר 2018

התייעלות אנרגטית במשרדי ממשלה

זיכרון דברים מישיבת ועדת שירות המדינה מיום 27.12.2017 (מספר 399)

כללי זכאות של עובדי לשכות מנכל-מוקבל מנכ'ל להתמודדות במכרזים פנימיים ובין-משרדיים

כנס לרפרנטים ביחידות ההדרכה במשרדי הממשלה וביחידות הסמך

סדר יום השתלמות יומיים- תגמול ותמרוץ

סכומי השתתפות המשרדים ויחידות הסמך בשי לחגים לעובדים פעילים וגמלאים בשנת התקציב 2018

עח-6 - נוהל פיטורי אי-התאמה

קורסי גמלאות וביטוח פנסיוני – ינואר 2018

תקשיר - מעודכן ל24-12-2017רשות הפטנטים

הודעה בהתאם לחוזר רשם 14-2012 -עדכון הוראות העבודה לבחינת בקשה לפטנטמשרד הפנים

בחינת התנהלות תקציבית - עיריית ירושלים

בעקבות החלטת השר דרעי- הבחירות הדמוקרטיות הראשונות ברשויות המקומיות הדרוזיות ‏בגולן יוצאות לדרך

חוזר מנכל 6-2017

שר הפנים אריה דרעי הורה על בדיקה מידית של מצב עיריית ירושליםמשרד הביטחון - אגף שיקום

השתתפות בביטוח רכב לשנת 2018 לנכי צהל ‏הזכאים והמחזיקים ברכב רפואי

החזר הוצאות נסיעה לטיפולים רפואיים - עדכון‏

הסדרי הביטוח הסיעודי לנכי צהל וגביית תשלומים ‏עבור ארגון נכי צהלנהלי שירות התעסוקה

02.01.01 - נוהל רישום ותיעוד דורש עבודה

05.02.01 - ניהול תקציב

10.10.2 - דרכי הזדהות דורשי עבודה בדרך התקשרות שאיננה פנים אל פנים

30.10.01 - מענק השתלבות בעבודה מרוחקת

30.12.01 - נוהל פטור מהתייצבות בימי אי פעילות

30.19.02 - נוהל היעדר עבודה חליפית

30.24.01 - עבודת ועדות ערר

30.28.01 - הגדרות בסיסיות בהשמה

30.29.01 - נוהל שוברים להכשרה מקצועית להשמה בעבודה

40.16.01 - כלי תמיכה מותאמים למעסיק

40.17.01 - מתן תשלום השתתפות בהוצאות נסיעה

איסור הפלייה בשליחה לעבודה ורישום הזמנות

טיפול בבקשות להעסקת עובדים זרים - עובדים פלסטינים

יציאה למכה-מילוי מצוות החג'

נוהל תוכנית תנופה

תקנון לפי סעיף 7 (ד)(2) לחוק למניעת הטרדה מיניתהוראות תכ"ם

2.2.0.25 - קריטריונים לרישום שריון תקציבי במסגרת העברת העודפים

5.3.0.2 - פיקוח ובקרה על מערכות מידע כספיות במשרדים

12.36.0.3 - מיסוי עירוני (כולל ארנונה)‏

13.13.0.5 - ניהול תקציב הוצאות הרווחה‏

16.1.0.2 - סטאטוס מכרזים והסכמי מחירים מרביים של מינהל הרכש הממשלתי

16.2.0.11 - הספקת שירותי מחשוב למשרדי הממשלה‏

16.2.0.13 - היערכות לרכישה והטמעת מערכת ניהול תוכן ארגוני בסביבת עבודה רוחבית

16.4.0.2 - רכישת טלוויזיות

16.4.0.8 - אספקת מוצרים ושירותי אינטגרציה לחדרי ישיבות

16.9.0.4 - מתן שירותי ייעוץ בתחום נגישות השירות עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך

16.12.0.1 - רכישת שירותים שיבוצעו על ידי אנשים עם מוגבלויות
 

לרשימה המלאה