משרד האוצר

אומדן ראשוני לביצוע תקציב ההוצאות, גירעון הממשלה ומימונו לתקופת ינואר-מאי 2019

החשב הכללי מכניס תחרות לניהול מערך ‏נסיעות עובדי הממשלה לחול

הסדר מקרקעין בין משרד האוצר, רשות ‏מקרקעי ישראל והאוניברסיטה העברית צפוי ‏להביא לפיתוח אלפי יחד ועשרות אלפי מר' ‏לתעסוקה ומסחר

קבינט הדיור הכריז היום על שבעה מתחמי התחדשות עירונית חדשים

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

העברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים - תיקון - טיוטה

2019-9-5 - מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים‏

הוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה מקיפה – עדכון - טיוטה‏

טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית) ‏‏(תיקון)‏

מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים - טיוטה‏

תיקון הוראות החוזר המאוחד שער 6 חלק 2 - הוראות בענף רכב רכוש‏

תיקון החוזר המאוחד- הוראות לעניין הצבעה של משקיע מוסדי באסיפה כללית של תאגיד

תשלומים למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת - טיוטה‏המוסד לביטוח לאומי

סמס בערבית

אגרת 397- תשלום רטרואקטיבי בעבור שגיאה 73 הנובע מהיעדר היתר משותף

אגרת 398 - העברת האחריות על הפעלה ופיקוח על מימוש הזכאות לגמלת סיעוד למוסד לביטוח לאומי

חוזר כללי 1507-שינויים והתאמות במערכת הממוחשבת בעקבות ביטול הוועדות המקומיותבנק ישראל

סקירת מערכת הבנקאות 2018

בנק ישראל ורשות המיסים מזמינים את הציבור הרחב ליום עיון בנושא החוק לצמצום ‏השימוש במזומן

דר אילן שטיינר, מנהל מחלקת המטבע  בבנק ישראל, הודיע כי יסיים את ‏תפקידו‏

האם שוב אנו לוקחים את היציבות כמובנת מאליה

החלטה על הפחתת סכום העיצום הכספי שהוטל על חברת מקס

המדד המשולב אפריל 2019

הפיקוח על הבנקים ומערך הסייבר הלאומי חתמו על מסמך עקרונות לשיתוף פעולה

הציפיות לאינפלציה 21.5.19

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מאי 2019‏

מעבר מבנק לבנק ופיצול המוצרים הבנקאייםמשרד הבריאות

איסור הכנות הומאופתיות של תכשירי חיסונים

אמות מידה להפעלת שירות בריאות מרחוק

הנחיות בדבר ניהול רפואי של מרפאות שיניים

הנחיות לבקשת רישיון למכשיר קרינה רפואי - מכשיר רפואי מיוחד

רישיונות לשימוש בקנביס

שיפור שירות רוקחי למטופל, אמות מידה לשירותי בית מרקחת וטלה רוקחות נייר עמדה להערותבתי המשפט

דברי נשיאת בית המשפט העליון בטקס הפתיחה של הכנס השנתי ה-19 של לשכת עורכי הדין באילת  27.5.19

דוח שנתי 2018 - הנהלת בתי המשפטרשות התחרות

אושר בתנאים המיזוג בין רשתות המזון נתיב החסד וברכל

אישור על תנאי למיזוג בין בנק דיסקונט לבנק דקסיה ‏

גזר דין לנשיא התאחדות הקבלנים לשעבר בתיק הקבלנים

מענה לבקשת חופש מידע החברה המרכזית _210519

רשימת ספקים גדולים לשנת 2018

רשימת קמעונאים גדולים לשנת 2018משרד הפנים

בקשות לתיקון פרטי בוחר בפנקס הבוחרים

גריעת פרטים מהצגת פנקס הבוחרים באינטרנט

הנחיות להגשת בקשה מטעם מפלגה או סיעה בכנסת

שיעור העדכון של תעריפי הארנונה לשנת 2020

רשות האוכלוסין וההגירה

5.3.0040 - נוהל לטיפול מזורז בבקשות להעסקת מומחה זר, שהוא אזרח מדינה

פתיחת האפשרות להגשת בקשות להעסקת עובדים ירדנים בבתי מלון באזור אילת

רשימת חברות ביצוע זרות בעלות היתר העסקהמשרד הכלכלה

4.56 - תכנית לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתעשיה

4.56 - תכנית לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתעשייה

4.56 - תמצית

בעקבות ביטול הבלעדיות של רשתות הפארם בקניונים, התחרות בין הרשתות גוברת

התפתחויות ביצוא הישראלי - דוח סיכום 2018

כתבי אישור במסלול מענקים שבוטלו בשנת 2018

כתבי אישור להשקעות בשנת הכספים - 2018

תחומי אחריות על תקינות מוצרים

ריקול- ספק כוח - מתאם רשת מדגם‏‎ DHP-‎P309AV ‎של חברת אוקטביוס תקשורת בעמ

שינוי מספר טלפון של מוקד התמיכה הטכנית במרשם ובפורטל היבואנים

תעשייה בתנופהכנסת ישראל

חומרי רקע לישיבות

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

בקשה לאישור השקעת הממשלה בחברת פארק אריאל שרון בעמ

מרכז מידע ומחקר

אומדן העלות הכלכלית בגין שריפת פסולת

יישום החלטות הממשלה בדבר העברת יחידות ממשלתיות ארציות לירושלים

מידעון מרכז מידע הכנסת - יוני 2019

תיאור וניתוח מבנה תעריף החשמל לשנת 2019מבקר המדינה

פיתוחה וחיזוק מעמדה של ירושלים - חלק שני - הדוח המלארשות מקרקעי ישראל

קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - אפריל 2019רשות המסים

דע זכויותך וחובותיך - 2018

דף מידע לנערים עובדים

הארכת שעות פתיחת המשרדים לצורך קבלת דוחות שנתיים

הבחירות לכנסת העשרים ושתיים שיתקיימו בספטמבר 2019

הוראת ביצוע מס הכנסה 6-2019 - ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות

חקירה של שני בעלי עסק ורכישת עתיקות דרך ‏אפליקציית ביט

מדריך זכויות מס לאנשים עם מוגבלות

מדריך למוכר-רוכש זכות במקרקעין - 2019

ממצאי הביקורות לאכיפת החוק לצמצום השימוש במזומן מגלים כי הציבור הפנים את הוראות החוק

נתוני יבוא בני קיימא - יוני 2019

רווחים ראויים לחלוקה במכירת מניות של חברה הזכאית להטבות במסמשטרת ישראל

נוהל מצלמות גוף

נוהל מתן 02.231.02 - הטפול בנהג שכושר נהיגתו לקוי

נוהל מתן 02.231.03 - הפעלת משרדי התנועה

נוהל מתן 02.231.04 - הפעלת שוטרי שחמ בארועי תנועה ורישום דוחות

נוהל מתן 02.231.08 - הטיפול בעבירות תנועה כנגד הנוהגים ברכב שבשרות משטרת ישראל

נוהל מתן 02.231.09 - טיפול בחריגים

נוהל מתן 02.231.10 - הטיפול בחסינים

נוהל מתן 02.231.11 - הטיפול בדוחות תעבורה

נוהל מתן 02.231.12  - הטיפול בתלונת אזרח על עבירת תנועה שביצע משתמש בדרך

נוהל מתן 02.231.13 - דוחות פנימיים והטיפול בהם

נוהל מתן 02.231.16 - אכיפת מטען יתר במשאיות

נוהל מתן 02.231.17 - טיפול השוטר בזירת תאונת דרכים

נוהל מתן 02.231.24 - נוהל מדיניות רישום דוחות אזהרה

נוהל מתן 02.231.25 - הפעלת מערכת הדס

נוהל מתן 02.231.27 - אישור הסמכת גוררים ופקחים לעניין אכיפת עבירות חנייה ברשויות המקומיות

נוהל מתן 02.231.28 - הכוונת תנועה משטרתית בצמתים מרומזרים

נוהל מתן 02.231.29 - נוהל הפעלת מערכת משקל גלגל

נוהל מתן 02.232.03 - הטיפול בעבירת השכרות

פקודות

05.08.06 - עריכת אירוע משטרתימשרד המשפטים

140-09 - עורך דין הלין כנגד הימנעות הפרקליטות מלבדוק ולבחון חומר חסוי המונח לפניה על ידי יח' המודיעין

Commission for Equal Rights of Persons with Disabilities

בחינה בדיני מתווכים במקרקעין מועד קיץ ‏‏30.7.2019‏

גיליון מס' 491 - פרשת במדבר

דוח וועדת ההיגוי לצמצום הגבלה המכאנית בישראל - 2017

הגשת דוח כספי לדואר אלקטרוני

הודעת רשם המפלגות לקראת הבחירות לכנסת העשרים ושתיים

הנחיות לציבור המעוניין לקבל סיוע בהגשת בקשות לניהול תקין לשנת 2020 לעמותות ולחלצ

הצוות הבין משרדי לתחום האפוטרופסות וחלופות לתמיכה והגנה על בגירים - דוח מסכם

דוח מסכם הצוות הבין משרדי לתחום האפוטרופסות וחלופות לתמיכה והגנה על בגירים - פברואר 2019 - נספחים

חברת תעופה שילמה פיצוי לשתי נשים עם מוגבלות

נוהל ואמות מידה להענקת רישיון נוטריון

סיכום פעילות שנתית 2018 - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

עדכון בנושא פטור מבחינות המועצה

קול קורא - ועדה ציבורית לבחינת דרכי מניעה ותיקון של הרשעות שווא

רשימת מיקוד מבוא לשמאות 30.6.2019‏

שמירה על זכויות של אנשים עם מוגבלות בתהליכים משפטיים - דוח המבקר 2018רשות ניירות ערך

cooperation for innovation in the financial sector - AMF-ISA.

טיוטת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות

שאלות ותשובות בעקבות פרסום תנאי ההיתר הכללי לפי סעיף 49 א לחוק ניירות ערך

תנאי היתר כללי לפי סעיף 49 א לחוק ניירות ערךנציבות שירות המדינה

דין וחשבון לשנת 2018 - אגף משמעת נציבות שירות המדינה

עט-16 - הוראות בעניין הבחירות לכנסת ה- 22רשות החברות הממשלתיות

דירקטורים מכהנים ומקומות פנויים נכון ליום 30.05.2019

רשימת דירקטורים מכהנים בחברות נכון לתאריך 30.05.2019רשות החדשנות

נהלי מסלול הטבה מס' 6 העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתימשרד הבינוי והשיכון

נייר עמדה מטעם ממונה חוק המכר – גביית עמלות ערבויות חוק מכרמשרד התחבורה

הודעה למי שמבקש לייבא רכב ביבוא אישי

מ-1 ביולי- ביטול חובת החזקת רישיונות נהיגה ‏ורכב גם לנהגי אוטובוסים ומשאיות

מבצע ארצי נרחב ביטול חובות של אלפי נהגים ‏שהשביתו את רכבם ולא דיווחו למשרד ‏התחבורה

מערכת לאיסוף אוטומטי ואנונימי של נתוני תנועת נוסעים בתחבורה ציבורית - דוח סופי

Approval of Trial Vehicles for the Purpose of Research and Development of New Technology Systemsהוראות תכ"ם

1.6.0.8 - עיקול, המחאות זכות, קיזוז חובות

7.3.9.7 - השמת והפעלת מתנדבים לשירות לאומי או להתנדבות קהילתית במשרדי ‏הממשלה

7.7.2.4 - התקשרות באמצעות רשימת שמאים לביצוע עבודות בתחום שמאות מקרקעין ‏עבור משרדי הממשלה

11.4.0.5 - נסיעה וחניה ברכב צמוד

11.4.0.7 - טיפול בדוחות תעבורה ובדוחות חנייה שהוטלו על כלי רכב ממשלתיים

16.1.0.2 - סטאטוס מכרזים והסכמי מחירים מרביים של מינהל הרכש הממשלתי

16.9.0.3 - תכנון וביצוע תהליכי שיתוף בעבודת משרדי הממשלה

16.10.0.1 - הספקת שירותי התיעלות ובקרה בתחום התקשורתמשרד התקשורת

אישורי התאמה לציוד אלחוטי

הוועדה המייעצת החליטה לצאת היום בשימוע

משרד התקשורת דוחה את הודעת חברת הוט מובייל

משרד התקשורת מבקש לתקן את רישיון ספקי הסלולר והאינטרנט ומחייבם לשלוח למנוייהם מסרון

עיצום כספי על חברת בר טו ריטייל בעמ

עיצום כספי על חברת גולן טלקום בעמ

עיצום כספי על חברת דואר ישראל בעמ

ערעורה של חברת בזק בנוגע לעיצום הכספי

פניות ציבור – שירותי דואר ובנק הדואר - דוח מסכם 2018

רישיון סחר ועיסוק במכשירים אלחוטיים

תיקון היתר כללי לאיסוף, העברה או מסירה של מכתבים לפי חוק הדואר

שימוע - המלצות הוועדה המייעצת בהתאם לתקנות התקשורת

שימוע לעדכון אופן הצעת שירות חסימת אתרים ותכנים פוגעניים

 

לרשימה המלאה