טפסי מס הכנסה לשנת 2016

 

דיווח בגין חוות דעת - טופס 1345

דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2016 - טופס 1301

דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחול בשנת המס 2016 - טופס 1214

דין וחשבון שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן לשנת המס 2016 - טופס 137

דין וחשבון שנתי מקוצר לשנת המס 2016 - טופס 135

הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2016 - טופס 1399(ח)

הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2016 - טופס 1399(י)

הפסדים מועברים - נספח לדוח השנתי - טופס 1344

הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס - נספח לדוח השנתי לשנת המס 2016 - טופס 1227

טופס עזר לנספח ג(2) לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה - טופס 1326א

ניכוי נוסף בשל פחת - נספח לדוח השנתי - טופס 1343

נספח א - חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד

נספח ב - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד - טופס 1321

נספח ג לטופס הדוח השנתי - רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2016 - טופס 1322

נספח ג(1) לטופס הדוח השנתי - רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2016 - טופס 1325

נספח ג(2) לטופס הדוח השנתי - רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2016 - טופס 1326

נספח ד לטופס הדוח השנתי לחברה - הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2016 - טופס 1323

נספח ד לטופס הדוח השנתי ליחיד ולנאמנויות - הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2016 - טופס 1324

נספח לטופס הדוח השנתי לחברה - דיווח קיבוצים - טופס 1228

נספח לטופס הדוח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2016 - טופס 6111

פרטים על נכסים שניתן לתבוע עבורם פחת - טופס 1342(יא)

 

 

לרשימה המלאה