1 תקנות מקורות אנרגיה (הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור), התשע"ח – 2018
2
3
4
5 הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר –°רישום שותפויות (מ־2017 .9.11 עד 4.2018 .8) – 10630°הצטרפות שותף (מ־9.11.2017 עד 2018 .4 .8) – 10631°פרישת שותף (מ־2017 .9.11 עד 2018 .8.4) – 10640°רישום שותפויות (מ־2018 .8.4 עד 2018 .1.5) – 10641°הצטרפות שותף (מ־4.2018 .8
6 טיוטת תקנות התקשורת (בזק ושידורים)(שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א)(תיקון), התשע"ח-2018
7 תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)(תיקון מס' ...)(מתן שירותי תשלום), התשע"ח-2018
8 טיוטת תקנות הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (הפחתה של סכום עיצום כספי), התשע"ח - 2018
9 טיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (סדרי דין בבקשות לצו לפתיחת הליכים וניהול הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי), התשע"ט-2019
10
11
12