1
2
3 תזכיר חוק הבטחת הכנסה (תיקון סעיף 17), התשע"ט – 2018
4 הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדי הכנסת בשעות נוספות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951
5 חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (תיקון – פיקוח טכנולוגי להבטחת קיום תנאי שחרור בערובה) (הוראת שעה), תשע"ט-2018
6 הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון – תנאים להוצאת אדם מביתו בניגוד לרצונו), התשע"ט–2018
7 הצעת חוק המקרקעין (תיקון – שינוי הרוב הנדרש לצורך הקמת מרחבים מוגנים בבית משותף), התשע"ט–2018
8 הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון – קורס הכנה למבחני הלשכה), התשע"ט–2018
9 הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – אימוץ על ידי בני זוג), התשע"ט–2018
10 הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – מכרז לעבודת בנייה), התשע"ט–
11 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – השוואת תנאי צרכן ונותן שירות בעניין החזרת טובין), התשע"ט–2018
12 הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון – ביטול חובות בעד אגרת טלוויזיה), התשע"ט–2018
13 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – השוואת תנאי צרכן ונותן שירות בעניין החזרת טובין), התשע"ט–2018
14 הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – איסור הפרדה), התשע"ט–2018
15 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הסמכת שר הפנים לחתום על היתר עסקה), התשע"ט–2018
16 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – קציבת מועדים לקבלת טיפול רפואי או פארא-רפואי), התשע"ט–2018
17 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – תמריצים לקבורה רוויה), התשע"ט–2018
18 הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – חובת מסירת פרטים של שולח פרסומת בניגוד לחוק), התשע"ט–2018
19 הצעת חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (תיקון – איסור עישון במקומות ציבוריים פתוחים), התשע"ט–2018
20 הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – פטור מתשלום בתחבורה ציבורית), התשע"ט–2018
21 הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון – הכרה באחוזי נכות של נפגע פוליו לצורך דינים אחרים), התשע"ט–
22 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – איסור הפליית מחירים בשל מגדר), התשע"ט–2018
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראות לעניין סככות המתנה בתחנות אוטובוס), התשע"ט–2018
24 הצעת חוק מתן שירות של קבלת קהל במשרדי הממשלה בשעות אחר הצהריים, התשע"ט–2018
25 הצעת חוק המרכז למורשת הערבית, התשע"ט–2018
26 הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון – בחירת מקום אשפוז), התשע"ט–2018
27 הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון – הוספת מחויבות לשוויון זכויות)
28 הצעת חוק ארגוני עזר רפואיים הפועלים בתחום רפואת חירום דחופה טרום אשפוזית, התשע"ט–2018
29 הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון – עידוד ענף היהלומים) (הוראת שעה), התשע"ט–2018
30 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (תיקון – מעצר במקרה של תאונת דרכים קשה), התשע"ט–2018
31 הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון – הורים מיועדים), התשע''ט
32 הצעת חוק חופש המידע (תיקון – הקמת נציבות חופש המידע והסדרת סמכותו של הממונה על חופש המידע ברשות ציבורית), התשע"ט–2018
33 הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון – הורים מיועדים), התשע"ט–2018
34 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – ביטול תקופת אכשרה לאלמנה), התשע"ט–2018
35 הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – הקמת מרכזי מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים), התשע"ט–2018
36 הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – זכאות לגמלה מחוץ לישראל), התשע"ט–2018
37 הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון – מכירת כפל ביטוחים), התשע"ט–2018
38 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – תוספת תלויים לנכה בעד כל אחד מילדיו הקטנים), התשע"ט–2018
39 הצעת חוק בתי משפט לעניינים מינהליים (תיקון – החלטה של רשות לפי סעיף 34א לחוק תכנון ערים, כפרים ובניינים), התשע"ט–2018
40 הצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון – ביטול קיצור מאסר לאסירים ביטחוניים), התשע"ט–2018
41 הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (חובת חיסון תלמידים במוסד חינוכי), התשע"ט–2018
42 הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – ביטול הצורך בהיתר להעסקת עובד זר מומחה לתקופה קצרה), התשע"ט–2018
43 הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון – מסירת מידע מפנקס הבוחרים), התשע"ט–2018
44 הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון – הקרן להעצמת המשרתים בשירות צבאי), התשע"ט–2018
45 הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – הפסקה בין יום עבודה למשנהו שלא עולה על 8 שעות), התשע''ט–2018
46 הצעת חוק רכש מערכת הביטחון ורכש גומלין ביטחוני, התשע"ט–2018
47 הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור הנפת דגל של ישות עוינת), התשע"ט–
48 הצעת חוק-יסוד: מגילת העצמאות
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58 הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור ממס בגין תרומות לבתי חולים בפריפריה), התשע"ט–2018
59 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון – ייצוג הולם לנשים בבחירות לכנסת), התשע"ט–2018
60
61
62
63
64
65 הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 22 - הוראת שעה), התשע״ט-2018
66 הצעת חוק עידוד תרומות מזון, התשע״ט-2018