1 תזכיר חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 פרק ___: תכנון ובניה (חלק ג')
2 תזכיר חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 פרק _': רשויות תחבורה מטרופוליניות
3 תזכיר חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 פרק __': בריאות
4 תזכיר חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 פרק ___': כבאות
5 תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2019), התשע"ח-2018 - פרק __': ביטוח לאומי (חלק ג')
6 תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 פרק __': ספורט
7 תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 פרק __': צמצום תאונות העבודה
8 תזכיר חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 פרק __': רישוי עסקים (חלק ב')
9 תזכיר חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 פרק ___': תקשורת
10 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – תכנון משק החלב בישראל) (תיקון), התשע"ח–2018
11 צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון), התשע"ח - 2018
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23