1 הצעת חוק להגבלת תשלומים בנדל"ן מניב, התשע"ז–2017
2 הצעת חוק להטמעת מורשת יהדות ספרד והמזרח במערכת החינוך וההשכלה הגבוהה, התשע"ז–2017
3 הצעת חוק הגבלת תקופת עסקה בעניין הגרלות או הימורים, התשע"ז–
4 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס על מלגה לחוקר), התשע"ז–2017
5 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הקפאת הטבת מס לחייל משוחרר), התשע"ז–2017
6 הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – ניכוי להורה עצמאי) (הוראת שעה), התשע"ז–2017
7 הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון – השוואת תנאי ביטוח סיעוד פרטי לתנאי המוסד לביטוח לאומי), התשע"ז–2017
8 הצעת חוק להסדרת המגורים בשטחי מרעה, התשע"ז–2017
9 הצעת חוק ברית הזוגיות האזרחית, התשע"ז–2017
10 הצעת חוק לתיקון פקודת המכס (ביטול חיוב בעד בדיקת טובין), התשע"ז–2017
11 הצעת חוק המכינות הקדם-צבאיות (תיקון – ביטול הכרה במכינות הפועלות נגד צבא הגנה לישראל), התשע"ז–2017
12 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – זכאות לקבלת קצבת זקנה לעובד עצמאי), התשע"ז–2017
13 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – פטור מתשלום דמי ביטוח לסטודנטים), התשע"ז–
14 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הארכת חופשת לידה בתמורה לשכר מינימום), התשע"ז–2017
15 הצעת חוק נכסי נפקדים (תיקון – איסור מכירת בית קברות),
16 הצעת חוק ארוחה יומית לתלמיד (תיקון – ביטול השתתפות עצמית של ההורים), התשע"ז–2017
17 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – פירוט החוב במכתב דרישה), התשע"ז–2017
18 הצעת חוק הארכת תקופת ההתיישנות בעבירות מין (תיקוני חקיקה), התשע"ז–
19 הצעת חוק-יסוד: זכויות חברתיות לקשיש
20 הצעת חוק איסור טיפול המרה לקטין, התשע"ז–2017
21 הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון – סייג לחסינות בשל הכחשת השואה), התשע"ז–2017
22 הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון – תחולת החוק על עובדי מחשוב), התשע"ז–2017
23 הצעת חוק הכרה באחים שכולים ובאחיות שכולות, התשע"ז–2017
24 הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון – תשלום מזונות ילדים לזוכה שיש לו הכנסה), התשע"ז–2017
25 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – מסירת מידע על ידי קופות חולים על זכאות לשירותי בריאות), התשע"ז–2017
26 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה), התשע"ז–2017
27 הצעת חוק המטה לביטחון לאומי (תיקון – פיקוח הכנסת על מינוי ראש המטה לביטחון לאומי), התשע"ז–2017
28 הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – הפחתת יוקר תשלומי הלוואה לדיור), התשע"ז–2017
29 הצעת חוק המרכז להנצחת מורשתו של הנשיא יצחק נבון, התשע"ז–2017
30 הצעת חוק העונשין (תיקון – תקיפת עורך דין כתקיפת עובד ציבור), התשע"ז–2017
31 הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון – פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כנגדו צו הגנה), התשע"ז–2017
32 הצעת חוק ירושלים רבתי, התשע"ז–2017
33 הצעת חוק יד יצחק בן-צבי (תיקון – נציגי הכנסת במועצה), התשע"ז–2017
34 הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (הכרה בהשכלה רפואית), התשע"ז–2017
35 הצעת חוק יום המדע הישראלי, התשע"ז–2017
36 הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – אסדרת ערוצים ייעודים), התשע"ז–2017
37 הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון – ייצוג הולם לפורשים משירות קבע או משירות בכוחות הביטחון במכרזים בין-משרדיים בשירות המדינה), התשע"ז–2017
38 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – איסור גביית עמלה בהרשאה לחיוב חשבון בהוראת קבע), התשע"ז–2017
39 הצעת חוק הפיקוח על מעונות (תיקון – אחריות מנהל מעון), התשע"ז–2017
40 הצעת חוק הכנסת (תיקון – ציון מקור חקיקה פרטית), התשע"ז–2017
41 הצעת חוק ארוחה יומית לתלמיד (תיקון – הרחבת תחולת החוק), התשע"ז–2017
42 הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (תיקון – הגבלת מחיר כרטיס טיסה לכיוון אחד), התשע"ז–2017
43 הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון – הגדרת גן לאומי עירוני והגשת תכנית בנייה למטרות מגורים), התשע"ז–2017
44 הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון – הגדרת גן לאומי עירוני והגשת תכנית בנייה למטרות מגורים), התשע"ז–2017
45 הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון – ביטול ארגון סטודנטים יציג), התשע"ז–2017
46 הצעת חוק שמירת כבוד המת, התשע"ז–2017
47 הצעת חוק המאבק הלאומי בצריכת זנות, ומתן סיוע לשורדות זנות, התשע''ז–2017
48 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – מידע בדבר מלאי טובין שבפרסומת), התשע"ז–
49 הצעת חוק מתן שירות באמצעות דואר אלקטרוני, התשע"ז–2
50 הצעת חוק לצמצום רגולציה ושעורי אגרות לעסקים קטנים, התשע"ז–2017
51 הצעת חוק הפללת לקוחות זנות והבטחת הכנסה לנפגעות זנות (תיקוני חקיקה), התשע"ז–2017
52 הצעת חוק זכויות נפגעי מערכות ישראל ופעולות איבה בהליכי חקירה, התשע"ז–2017
53 הצעת חוק שירות אזרחי-ביטחוני (תיקוני חקיקה), התשע"ז–2017
54 הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (פטור מבחינות לרופאים ממדינות מסוימות בחוץ לארץ בעלי ניסיון של 5 שנים לפחות), התשע"ז–2017
55 הצעת חוק האגודות העותומניות (רישום ופיקוח), התשע"ז–2017
56 הצעת חוק שלילת תקצוב מוסדות חינוך המפלים תלמידים ברישום אליהם (תיקוני חקיקה), התשע"ז–2017
57 הצעת חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות) (תיקון – חיזוק השקיפות השלטונית), התשע"ז–2017
58 הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון – ביטול חובת דרישות מבחני כניסה וציון פסיכומטרי), התשע"ז–2017
59 הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון – איסור התבטאות גזענית מטעמים של זהות מגדרית או נטייה מינית), התשע"ז–2017
60 הצעת חוק לתיקון פקודת סדרי הדין (התייצבות היועץ המשפטי לממשלה) (ייצוג המדינה), התשע"ז–2017
61 הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון – הזכות להיבחן בבחינת בגרות ללא תשלום), התשע"ז–2017
62 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (טעות בתשלום דמי חניה באמצעות נותן שירותי תשלום), התשע"ז–2017
63 הצעת חוק למתן פטור מבחינות לרופאים ולעוסקים במקצועות הבריאות ממדינות מסוימות בחוץ לארץ בעלי ניסיון של חמש שנים (תיקוני חקיקה), התשע"ז–2017
64 הצעת חוק הממשלה (תיקון – ועדת שרים לענייני חקיקה), התשע"ז –2017
65 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – מענה אנושי בשירות טלפוני לאזרח ותיק), התשע"ז–2017
66 הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון – הגבלת זכות העמידה)
67 הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – ביטול עמלת פירעון מוקדם והגדלת התחרות), התשע"ז–2017
68 הצעת חוק ייצוג משפטי בעניינו של קטין (תיקוני חקיקה), התשע"ז–
69 הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – מס בשיעור אפס על ספרי לימוד), התשע"ז–2017
70 הצעת חוק ירושלים ובנותיה, התשע"ז–2017
71 הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – זכות מטופל לקבל רשומות רפואיות), התשע"ז–2017
72 הצעת חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) (תיקון – אגרה בעד בדיקות משנה), התשע"ז–2017
73 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הטבות למי שמקבל גמלה לפי חוק הביטוח הלאומי וקיבל גמלת הבטחת הכנסה), התשע"ז–2017
74 הצעת חוק תנאי העסקת עובדי הוראה (איסור העסקת מורי קבלן), התשע"ז–2017
75 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי לידה לעצמאיות – מתן זכות לעבוד חלקית), התשע''ז–2017
76 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – משלוח הודעה בדבר זכאות המבוטח), התשע"ז–2017
77 הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – סיוע לתלמידים במימון טיולים שנתיים), התשע"ז–2017
78
79
80
81