1 הצעת חוק מתן היתר שליטה לתאגיד זר (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017
2 הצעת חוק לשיפור השירות במגזר הציבורי ולמניעת התעמרות של עובדי הציבור בתושבי המדינה ובמגזר העסקי, התשע"ז-2017
3 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים), התשע"ז-2017
4 הצעת חוק להנצחת זכרו של מנחם בגין (תיקון - יום זיכרון ממלכתי), התשע"ז-2017
5 הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון - שביתה בבתי ספר יסודיים וגני ילדים ללא אישור בית הדין לעבודה), התשע"ז-2017
6 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עבודה במסגרות השמה חוץ-ביתית כעבודה מועדפת), התשע"ז-2017
7 הצעת חוק הדיינים (תיקון - קביעת תקנים של דיינים בבתי דין רבניים אזוריים בהתאם למספר התושבים בתחום שיפוטם), התשע"ז-2017
8 הצעת חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון - הארכת ההטבות במס לאזור קו עימות דרומי), התשע"ז-2017
9 הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון - פטור מטעמי מצפון), התשע"ז-2017
10 הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - זכאות לביטוח סיעודי), התשע"ז-2017
11 הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון - ועדת בדיקה לרבני ערים), התשע"ז-2017
12 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - ביטוח עבור קטינים חסרי מעמד), התשע"ז-2017
13 הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון - הסמכת בית משפט למתן צו מניעה או צו עשה), התשע"ז-2017
14 הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון - הגבלת שכר טרחת עורך דין), התשע"ז-2017
15 הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח), התשע"ז-2017
16 הצעת חוק הרשות לוועדות רפואיות, התשע"ז-2017
17 הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - איחוד שילוט בחנויות קטנות), התשע"ז-2017
18 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - הוראות שונות לעניין היטל השבחה), התשע"ז-2017
19 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - השלמת קצבת נכות לשכר המינימום בהתאם לרמת הכנסה), התשע"ז-2017
20 הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - תגמולים לנפגעי פעולות איבה מחוץ לישראל), התשע"ז-2017
21 הצעת חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (תיקון - ביטוח שומר הנפגע בעת מילוי תפקידו), התשע"ז-2017
22 הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (פטור מבחינות לרופאים ממדינות מסוימות בחוץ לארץ בעלי ניסיון של 5 שנים), התשע"ז-2017
23 הצעת חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) (תיקון מס' 8) (תיקון - ליווי תשדיר לשירות הציבור בשפת סימנים), התשע"ז-2017
24 הצעת חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן (תיקון - יהודים מארצות ערב ומארצות האסלאם), התשע"ז-2017
25 הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (פטור מבחינות לעובדי סיעוד ממדינות חוץ), התשע"ז-2017
26 הצעת חוק הקמת בנק חלב אם, התשע"ז-2017
27 הצעת חוק חינוך לבריאות התלמיד, התשע"ז-2017
28 הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון - ביטול איסור הכניסה לצפון השומרון), התשע"ז-2017
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38