1 הצעת חוק לתיקון חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 120), התשע"ח-2018 (תיקון), התשע"ט-2019
2 חוק גיל פרישה (תיקון מס' _), התשע"ט-2019
3
4
5
6