1 טיוטת צו לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר, תשע"ט-2018
2 הצעת חוק להבטחת שירותי עבודה חיוניים בוועדה לאנרגיה אטומית, התשע"ט-2018
3 תקנות רישום ציוד הנדסי (תיקון), התשע"ט – 2018
4 תקנות רישום ציוד הנדסי (תיקון), התשע"ט – 2018
5 טיוטת צו להסדר ההימורים בספורט (אמצעי זיהוי ומניעת הלבנת הון) (תיקון), התשע"ט–2018
6 טיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תביעות חוב), התשע"ט-2018
7 טיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אסיפת נושים וועדת נושים), התשע"ט-2018
8 טיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (בירור), התשע"ט-2018
9 טיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פתיחה במשא ומתן מוגן), התשע"ט-2018 (הוראת שעה)
10 הצעת חוק זכרון השואה והגבורה – יד ושם (תיקון – מעמד אזרחותם של חסידי אומות העולם וצאצאיהם), התשע"ט–2018
11 הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – ביטול הסכמת סיעה לשימוש באות או באותיות), התשע"ט–2018
12 הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – ספירת פתקי ההצבעה לראש הרשות תחילה), התשע"ט–2018
13 הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון – מינוי סגן ראש רשות), התשע"ט–2018
14 הצעת חוק שלילת תשלומים מחבר הכנסת ומחבר הכנסת לשעבר בשל עבירה (תיקון – שלילת קצבה ממורשעים בעבירות ביטחון חמורות), התשע"ט–2018
15 הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון – פיצויים ביישוב עורפי), התשע"ט–2018
16 הצעת חוק לעידוד תחבורת אופניים (שילוב אופניים בתחבורה ציבורית ותמריצים לשימוש בהם), התשע"ט–2018
17 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הליך פסילה לכהונה של חבר מועצה), התשע"ט–2018
18 הצעת חוק שיווי זכויות האשה (תיקון – ייצוג הולם לנשים במקומות העבודה), התשע"ט–2018
19 הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של בן הזוג), התשע''ט–2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תרומה למוסד ציבורי באזורי עדיפות לאומית), התשע"ט–2018
21 הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון – חסינות לכוחות הביטחון של מדינת ישראל), התשע"ט–2018
22 הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – הוצאה לפועל של החלטות של ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה לפי חוק התכנון והבנייה), התשע"ט–2018
23 הצעת חוק איסור פרסום והפצת שמות נפגעים, התשע"ט–2018
24 הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ט–2018
25 הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון – הליך ההשעיה בגין הגשת כתב אישום), התשע"ט–2018
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40 הצעת חוק אחריות לעבודות שיפוצים, התשע״ט-2018
41 הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס׳ 96), התשע׳׳ט-2018
42 הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס׳ 33), התשע׳׳ט-2018
43 תקנות המתווכים במקרקעין (פרטי הזמנה בכתב) (תיקון), התשע׳׳ט-2018
44 תקנות המתווכים במקרקעין (פרטי הזמנה בכתב) (תיקון), התשע׳׳ט-2018