1 טיוטת צו המועצות המקומיות (תיקון מס'...), (התשע"ח-2018)
2 טיוטת צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס'...), (התשע"ח-2018)
3 צו לפיקוח על הפעלת צהרונים (מחיר חודשי מרבי לצהרון), התשע"ח-2018
4 תקנות הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית) (הכשרת חוקרים מיוחדים), התשע"ח-2018
5 תקנות הסיוע המשפטי (גמלאות ניצולי שואה ומועד תשלום), התשע"ח-2018
6 תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים) (תיקון), התשע"ח-2018
7
8
9
10
11
12
13
14