1 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (סמכות אכיפה בחניונים פרטיים), התשע"ז–2017
2 הצעת חוק המועצה הלאומית לקידום המוסיקה הישראלית, התשע"ז–2017
3 הצעת חוק לתיקון פקודת הבנקאות (הגשת דוחות לוועדת הכלכלה של הכנסת בקביעת הוראות בנושאים צרכניים), התשע"ז–2017
4 הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון – איסור הפליה מטעמי גיל), התשע"ז–2017
5 הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון – אישור להעסקת מנהל בבית ספר על-יסודי של רשות חינוך מקומית), התשע"ז–2017
6 הצעת חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) (תיקון – סימון מוצרי בשר בקר או עוף, ביצים ודגים מחשש לחיידקים צואתיים),
7 הצעת חוק העמותות (תיקון – דין אגודה שלא נרשמה), התשע"ז–2017
8 הצעת חוק איסור כספים קואליציוניים
9 הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון – שימוש בזרע חייל שנספה), התשע"ז–2017
10 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – הגדרת מימוש זכויות), התשע"ז–2017
11 הצעת חוק לתיקון פקודת הבנקאות (תקופת צינון למפקח על הבנקים), התשע"ז–2017
12 הצעת חוק מגבלות על השעיית עובדים בטרם הגשת כתב אישום, התשע"ז–2017
13 הצעת חוק הכרה ברצח העם היזידי, התשע"ז–2017
14 הצעת חוק מתן שירות בשפה הערבית בגופים ציבוריים, ובגופים מסחריים, התשע"ז–2017
15 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – זמן סביר לעניין שירות רפואי), התשע"ז–2017
16 הצעת חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (תיקון – אחריות קבלן שיפוצים), התשע"ז–2017
17 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – עדכון מקומות וסוגי עבודה מועדפת), התשע"ז–2017
18 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (כהונת חבר מועצה), התשע"ז–2017
19 הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – איסור גביית עמלה בשל אי פרעון שיק), התשע"ז–2017
20 הצעת חוק פתיחת קבר של קטין יוצא תימן, המזרח או הבלקן לצורך ביצוע בדיקה גנטית לקשרי משפחה, התשע"ז–2017
21 הצעת חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) (תיקון – הארכת הוראות מעבר), התשע"ז–2017
22 הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון – הרחבת ההגדרה "יתום" עד גיל 45), התשע"ז–2017
23 הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (קנס מופחת בשל החזקה או שימוש לצריכה עצמית של סם מסוג קנבוס או שרף של קנבוס), התשע"ז–2017
24 הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – מניעת הפליה במחיר של שירות ציבורי או מוצר שהם נגישים), התשע"ז–2017
25 תזכיר חוק הבטחת הכנסה (תיקון- מענק חימום אחיד)(תיקון מס''...) , התשע"ז- 2017
26 תזכיר חוק הבטחת הכנסה (תיקון- הצמדת גמלת הבטחת הכנסה למי שעבר את גיל הפרישה, שאירים או תלויים לקו העוני)(תיקון מס'...) , התשע"ז- 2017
27 תזכיר חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 72), התשע"ז-2017
28 חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' __) (מצב חירום אזרחי), התשע"ז-2017
29
30
31
32 הודעות מאת הרשם לענייני ירושה – 6856°הודעות מאת הכונס הרשמי – 6913