1
2
3
4
5 רשימת הגורמים הריכוזיים לפי החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות – 1647°רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים לפי החוק האמור – 2246°רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים לפי החוק האמור – 2326