1 הצעת חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ח-2018
2 תזכיר חוק ניירות ערך (בורסה לחברות קטנות ובינוניות) (תיקון מס' __), התשע"ח-2018
3 תזכיר חוק ניירות ערך (בורסה לחברות קטנות ובינוניות) (תיקון מס' __), התשע"ח-2018
4
5
6
7 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה –°הודעות מאת הוועדות המחוזיות – 8834°הודעות מאת הוועדות המקומיות – 8855
8 תקנות הנוטריונים (תיקון), התשע"ח - 2018
9 תקנות התקנים (הפחתה של סכומי עיצום כספי), התשע"ח-2018
10 תקנות התקנים (אופן פרסום בדבר הטלת עיצום כספי), התשע"ח-2018
11 הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור ממס להשכרה למגורים באמצעות מלכ"ר), התשע"ח–2018
12 הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – אימוץ על ידי הורה יחיד), התשע"ח–2018
13 הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור משלוחים חיים לשחיטה), התשע"ח–2018
14 הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח–2018
15 הצעת חוק ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל (תקופת כהונה), התשע"ח–2018
16 הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (כשירות המפקח הכללי של משטרת ישראל למינוי, תקופת כהונה ומילוי מקום), התשע"ח–2018
17 הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון – עסק של אבזרי מין), התשע"ח–2018
18 הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון – גירוש מבצעי עבירת פשע), התשע"ח–2018
19 הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – התניית יום שבתון באישור הצבעה), התשע"ח–2018
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – משלוח הודעה בדבר זכאות המבוטח), התשע"ח–2018
21 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – שילוב נציגי משרד הבריאות וחובת תסקיר השפעה על הבריאות), התשע"ח–2018
22 הצעת חוק יום ציון לאומי לתרומתה ולפועלה של העדה הדרוזית (תיקון – חובת לימוד במוסדות חינוך), התשע"ח–2018
23 הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון – תובענה ייצוגית בשל פגיעה בפרטיות), התשע"ח–2018
24 הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – כשירות המאמץ), התשע"ח–2018
25 הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור ספסרות בכרטיסי מופעים), התשע"ח–2018
26 הצעת חוק-יסוד: שוויון זכויות חברתי ומדיני לכל אזרחי מדינת ישראל (תיקוני חקיקה)
27 הצעת חוק שכירות הוגנת (רשם השכירויות), התשע"ח–2018
28 הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון – הגבלת ערעורים של המדינה על פסקי דין פליליים)
29 הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון – הנחה בתחבורה ציבורית), התשע"ח–2018
30 הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון – הגבלת סכסוך עבודה כנגד התחרות, הריבון ובשירותים חיוניים), התשע"ח–2018
31 הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – תוקפו של חוק חורג בעניין מסתננים)
32 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – גמלה בשל דיכאון לאחר לידה), התשע"ח–
33 הצעת חוק זכויות דיירים בקרקעות מוחכרות שנמכרו, התשע״ח–2018
34 הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון – מניעת רעש ממערכת כריזה), התשע"ח–2018
35
36
37
38
39 תזכיר חוק קבוצות רכישה, התשע"ח-2018
40 תזכיר חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי, התשע"ח-2018
41 צו לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) (תיקון התוספת השנייה לחוק), התשע"ח-2018
42
43
44
45
46
47 צו הרחבה בענף ההובלה 2018