1 [משפט מינהלי] [חינוך]

בימ"ש דחה ערעור על פסק דין שהורה למערערים לאפשר את הליך ההכרה הרשמי של בית הספר שמפעילה משיבה 1 אל מול משרד החינוך. נפסק כי המערערים החליטו, בהתאם לסמכותם ובמסגרת שיקול דעתם, כמדיניות עקבית ושוויונית, שלא לתמוך במתן מעמד רשמי למוסדות חינוך בעלי אופי 'יחודי', ואין כל עילה משפטית מבוררת לבטל או לשנות ממנה.
משפט מינהלי – מדיניות – חוקיותה
משפט מינהלי – מדיניות – שינויה
משפט מינהלי – החלטות – סבירותן
משפט מינהלי – החלטות – בחינתן
חינוך – שיקול-דעת – בחינתו
חינוך – מוסד חינוך – מוסדות חינוך לא רשמיים

2 [מסים]


בימ"ש פסק כי, המערערת קיבלה תמורה עבור שירות משפטי שסיפקה לתושבת חוץ ולתושבת ישראל יחדיו, ולכן המערערת לא הייתה זכאית לשיעור מס אפס לפי סעיף 30(א)(5) לחוק מס ערך מוסף.
מסים – מס ערך מוסף – שיעור המס
מסים – מס ערך מוסף – פטור ממס
מסים – מס ערך מוסף – חבות במס

3 [פרשנות] [ספורט]

בג"ץ הורה על ביטול החלטת המועצה להסדר ההימורים בספורט שלפיה עמלות המכירה שתשולמנה לזכייני המועצה בגין מכירת משחקי ה"סינגל" וה"דאבל" תעמודנה על 5% ו-5.5%, בהתאמה, משזו אינה עולה בקנה אחד עם סעיף 8א(ג) לחוק להסדר ההימורים בספורט. משאין בהחלטה ביטוי לחובת המועצה לקבוע הסדר דיפרנציאלי המבחין בין שיעורי העמלה המשתלמים, בשים לב להיקפי המחזור השונים. כמו כן, החלטת המועצה לא נותנת ביטוי להבחנה שביקש החוק ליצור בין שיעור העמלה שישולם בצד המדרגה העליונה בשנת 2018 לבין זה שישולם משנת 2019 ואילך, כמו גם לצורך בתקופת מעבר שתאפשר לזכיינים להיערך לשינויים בהכנסותיהם.
פרשנות – דין – חוק להסדר ההימורים בספורט
ספורט – הימורים בספורט – עמלות מכירה

4 [רשויות מקומיות] [תכנון ובנייה]

בית המשפט דחה עתירה נגד דרישת המשיבה לתשלום היטל שטח ציבורי פתוח. נדחתה טענת העותרות לפיה, חוק העזר מטיל היטל שטח ציבורי פתוח רק על בנייה חדשה ולא על בנייה קיימת.
רשויות מקומיות – היטלים – שטחים ציבוריים פתוחים
תכנון ובנייה – ייעוד הקרקע – שטח ציבורי פתוח

5 [חוזים]

דחיית תובענה לאכיפת הסכם מכר מקרקעין, המותנה בשני תנאים מתלים מצטברים – קבלת היתר בניה וחתימה על הסכם ליווי פיננסי, בתוך 12 חודשים מחתימת ההסכם – משאין חולק שהתנאים המתלים לא התקיימו ומשהתובע לא עמד בנטל להוכיח שהנתבעת סיכלה את ביצועו של ההסכם ועל כן אינה רשאית להסתמך על התנאי המתלה.
חוזים – סיכול – תנאים לקיומו
חוזים – ביטול – כדין
חוזים – תנאי מתלה – אי-קיומו
חוזים – תנאים – תנאי מתלה

6 [דיון אזרחי]

בית המשפט אישר הסדר פשרה במסגרת תובענה ייצוגית. נקבע כי ההסדר שגובש סביר, הוגן וראוי בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה.
דיון אזרחי – תובענה ייצוגית – הסדר פשרה
דיון אזרחי – תובענה ייצוגית – אישור הסדר פשרה

7 [דיון אזרחי]

ניתן בזאת צו עיקול זמני על הכספים שייפסקו, באם ייפסקו, לטובת הרש"פ וכנגד המחזיקים 2-3, בתביעה שהגישה הרש"פ כנגד מחזיקים אלו. אין צורך להעמיק בבדיקת קיום התנאים להטלת עיקול זמני. הדבר נעשה בהחלטות עיקול שניתנו בראשית ניהול התיקים, שכוחן יפה, בקל וחומר, גם היום, ביחס לבקשה זו. על כל פנים, משהוכיחו המבקשים את האלמנטים הנדרשים בדין, נמצא להיענות לבקשתם.
דיון אזרחי – סעדים זמניים – תנאים להענקתם
דיון אזרחי – סעדים זמניים – צו עיקול זמני

8 [בתי-משפט] [דיון אזרחי]

בהתאם להלכת גלאור, אין לפרש את סעיף 37 לחוק הנאמנות, כביכול כל אימת שתובע מעלה טענת נאמנות בכתב התביעה, הסמכות נתונה לביהמ"ש המחוזי. כוונת המחוקק להליכים הקשורים בטבורם לחוק הנאמנות, כמו יצירת נאמנות על פי כתב הקדש, הקדש ציבורי וכיו"ב. יש להבדיל בין טענה שעניינה מוסד הנאמנות על פי חוק הנאמנות, לבין טענה שעניינה יחסי נאמנות, כגון יחס נאמנות שנוצר בעקבות שליחות. ביישום לענייננו ובשים לב לסעדים המבוקשים, המסקנה המתבקשת היא כי עסקינן בתביעה כספית שהסמכות לדון בה נתונה לבימ"ש השלום.
בתי-משפט – סמכות – בית-המשפט המחוזי
דיון אזרחי – סמכות – עניינית
בתי-משפט – סמכות – סמכות עניינית

9 [חברות]

ביהמ"ש מאשר למבקשת לבצע חלוקה בדרך של הפחתת הונה על אף שאין המבקשת מקיימת את "מבחן הרווח" המפורט בסעיף 302 בחוק החברות, בכפוף להקטנת סכום החלוקה המאושר עד לסך של 1,220, 000 ₪ ובכפוף להגבלת המועד לביצוע החלוקה – בתוך 6 חודשים. וזאת משהוכח כי החלוקה המבוקשת מקיימת את הוראות סעיף 303 בחוק החברות, כי המבקשת עומדת בדרישות "מבחן יכולת הפירעון", ולא קיים חשש לכך שהמבקשת לא תקיים התחייבויותיה הקיימות והחזויות בהגיע המועדים לקיומן.
חברות – הון – חלוקה
חברות – הון – הפחתתו
חברות – חלוקה מעבר לרווחי החברה – מבחן יכולת הפרעון

10 [תכנון ובנייה]

הדרך לתיקונה של טעות בתכנית, המהווה חיקוק, היא בפנייה לרשויות התכנון לשם מתן החלטה מתקנת. כל עוד לא תוקנה הטעות, אין התובעת יכולה להיבנות משטח המגרש כפי שהוא מופיע בטבלת השטחים, ודין תביעתה להידחות.
תכנון ובנייה – תכניות – טעות סופר

11 [מקרקעין]

בעל הערת אזהרה אינו רשאי להגיש תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין.
מקרקעין – שיתוף במקרקעין – פירוק השיתוף
מקרקעין – שיתוף – פירוקו

12 [דיון פלילי]

גם חוקרי משרד הכלכלה, שעה שהם מבקרים בחנות ומבקשים לאכוף הוראות חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, נדרשים לאפשר מלוא הזכויות לחשודים בביצוע עבירות על פי החוק.
דיון פלילי – מחדלי חקירה – נפקותם

13 [התיישנות]

נדחתה עתירת התובע להורות לנתבעים להנפיק לו את האישורים הדרושים להעברת זכויותיו בבית לידי רוכשי הזכויות. נפסק, כי על אף שחובו של התובע כלפי הנתבעות התיישן ולא ניתן לתבוע אותו, התיישנות זכות אינה מבטלת אותה, אלא מהווה מחסום דיוני לתביעה בגין אותה זכות.
התיישנות – תקופת ההתיישנות – הודאה
התיישנות – דיונית – תובענה לסעד הצהרתי

14 [דיון פלילי]

בית משפט קיבל את בקשת הנאשם והורה על זיכויו מהעבירה המיוחסת לו, בשל העדר הוכחה לכאורה. טענת הנאשם לביטול כתב האישום מחמת אי גביית גרסתו – נדחתה.
דיון פלילי – חקירת חשודים – היעדרה
דיון פלילי – טענות מקדמיות – העובדות המתוארות בכתב-האישום אינן מהוות עבירה

15 [רשויות מקומיות]

בית המשפט זיכה את הנאשם מביצוע עבירה שעניינה הצבת מודעות פרסום, באופן המהווה הפרת הוראת חוק העזר. נפסק, כי מתעורר ספק ביחס לבעלות הנאשם על השילוט מושא כתב האישום בין במישרין ובין בעקיפין .
רשויות מקומיות – חוקי עזר – הצבת שלטים

16 [נזיקין] [ראיות]

בית המשפט קיבל את תביעת התובע והורה לנתבעת לפצות אותו בגין נזקי הגוף שנגרמו לו עקב מעורבותו בתאונת עבודה. בתוך כך, אימץ בית המשפט את גרסת התובע לגבי נסיבות אירוע התאונה, על אף שמדובר בעדות יחידה של בעל דין.
נזיקין – אחריות – מעסיק
נזיקין – אחריות – מעביד
נזיקין – נזקי גוף – קביעת נכות
ראיות – עדות – עדות יחידה

17 [ביטוח לאומי] [עבודה]

ביה"ד לא מצא מקום לדחות את תביעת התובע, המתגורר במחנה הפליטים שועפאט, לגמלת הבטחת הכנסה בעילה של אי שיתוף פעולה עם הנתבע, בהעדר הוכחה; עם זאת, התביעה נדחתה מאחר שיש להחשיב את התשלום המשולם לתובע מהרשות הפלסטינית בשל תשלום קבוע בגין בנו, המרצה מאסר בישראל בשל פיגוע, כהכנסה, ולגרוע אותו מהגמלה, בנוסף לגריעה בגין אשת התובע שאינה תושבת.
ביטוח לאומי – גימלאות – הבטחת הכנסה
עבודה – גימלאות – הבטחת הכנסה

18 [עבודה] [ביטוח]

ביה"ד פסק כי, בנסיבות המקרה, ביום פטירת המנוח, שעבד כמורה בעמל 1, היה עדיין בבחינת עמית פעיל בקרן הפנסיה מנורה, ולכן שאירי המנוח זכאים לקבל מהקרן פנסיית שאירים. אין לחייב את עמל 1 בתשלום פנסיית השאירים, לא לבדה ולא ביחד עם הקרן.
עבודה – תגמוולים – קרן פנסיה
ביטוח – פנסיה – זכאות
ביטוח – פנסיה – קרן פנסיה

19 [עבודה]

ביה"ד הארצי ביטל את החלטת ביה"ד האזורי, אשר חייב את המבקשת להמציא למשיבים דו"חות כספיים לתקופת עבודתם בחברה הקשורה למבקשת החל משנת 2006 ועד לשנת 2010, שכן למסמכים המבוקשים של צד זר להליך לא נמצאה כל רלוונטיות למחלוקת בין בעלי הדין.
עבודה – סדרי דין – גילוי מסמכים


לרשימה המלאה