1 [דיון פלילי] [עונשין]

אמנם אין דרכה של ערכאת הערעור להתערב בגזר דינה של הערכאה הדיונית, אלא במקרים חריגים. ואכן, בפסיקה הודגשה חומרת עבירת ההפקרה לאחר פגיעה והודגש הצורך לגזור בגינה עונש מרתיע. עם זאת, ענישה היא לעולם אינדיבידואלית, כשלצד הצורך בהרתעה יש להתחשב גם בנסיבות האישיות של הנאשם ובשיקולי שיקום. בנסיבות העניין נמצא להקל בעונשו של המערער.
דיון פלילי – ערעור – התערבות במידת העונש
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: הפקרה לאחר פגיעה‏
עונשין – ענישה – ענישה אינדיבידואלית
עונשין – ענישה – שיקולי ענישה

2 [עוולות מסחריות] [דיון אזרחי]

עוולת גניבת עין מותנית בהוכחת שני יסודות מצטברים: המוניטין שרכש היצרן, והחשש הסביר להטעיית קהל הצרכנים כי השירות או הנכס שמציע הנתבע הם למעשה שירות או נכס של התובע; יש להימנע מפני מתן משקל יתר לבחינה פרטנית ומדוקדקת של הרכיבים החזותיים השונים. תחת זאת יש להתמקד ברושם הכללי המתקבל מהתבוננות במוצרים העומדים לבחינה.
עוולות מסחריות – גניבת עין – יסודותיה

עוולות מסחריות – גניבת עין – מוניטין
עוולות מסחריות – גניבת עין – הטעיה
דיון אזרחי – סעדים זמניים – הענקתם

3 [דיון פלילי]

עניינה של הבקשה ביישומם של התנאים לאי-הרשעה, כפי שהותוו בעניין כתב, בעניינו הפרטני של המבקש. טענות אלו אינן עומדות באמות המידה למתן רשות ערעור. למעלה מן הצורך דין הבקשה להדחות אף לגופה.
דיון פלילי – הרשעה – הימנעות מהרשעה
דיון פלילי – ערעור – בקשת רשות ערעור

4 [עונשין]

סעיף 40ד(א) לחוק העונשין קובע כי ביהמ"ש רשאי לחרוג ממתחם העונש ההולם, אם מצא כי הנאשם השתקם או כי יש סיכוי של ממש שישתקם. אכן, יש ליישם סעיף זה בזהירות. עם זאת, יש לתת לו משמעות מעשית. במקרה הנדון נמצא כי יש להקל בעונשה של המערערת נוכח קיומו של "סיכוי של ממש" לשיקומה.
עונשין – ענישה – שיקום
עונשין – ענישה – הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה
עונשין – ענישה – מתחם הענישה

5 [דיון פלילי] [עונשין]

עיקר הטענות המועלות בבר"ע נוגע לקביעות עובדתיות, ובתוך כך שאלת משקלן של חוות דעת פסיכיאטריות שניתנו בעניינו של המבקש. זאת ועוד. שאלת אי כשירותו המשפטית של המבקש מכוח סייג אי שפיות הדעת הינה שאלה של יישום הדין, הקשורה קשר הדוק לנסיבותיו הקונקרטיות של המקרה הנדון ואינה מעוררת סוגיה חדשה בעלת חשיבות משפטית כללית.
דיון פלילי – ערעור – רשות ערעור
עונשין – הגנות – אי-שפיות

6 [עונשין] [דיון פלילי]

כידוע, שיהוי ממושך בהגשת כתב אישום שנגרם בעטיה של התנהלות רשויות התביעה הוא שיקול רלוונטי במלאכת גזירת הדין, ומשקלו ייקבע, בין היתר, בשים לב למשך השיהוי, חומרת העבירה וטיבה, ותרומת הנאשם לעיכוב. בענייננו, יש מקום להקל – הקלה נוספת שהועמדה על 6 חודשי מאסר בפועל– בעונשו של המערער נוכח השיהוי הניכר והבלתי מוסבר שנפל בהגשת כתב האישום נגדו, בחלוף למעלה משלוש שנים מיום הגשת הצהרת התובע.
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: שיקולים לקולה
דיון פלילי – כתב-אישום – הגשתו

7 [דיון פלילי] [עונשין]

לערכאה המבררת יתרון על ערכאת הערעור בקביעת ממצאים עובדתיים, והתערבות בממצאי עובדה ע"י ערכאת הערעור שמורה למקרים חריגים; אלימות בתוך התא המשפחתי היא מן התופעות החברתיות המכוערות ביותר, בפרט כשהיא מופנית כלפי קטינים. על החברה להוקיע ולגנות מעשים שכאלו ולתרום את תרומתה לעקירת התופעה ולהגנה על בניה ובנותיה.
דיון פלילי ‏–‏ ערעור ‏–‏ אי-התערבות בממצאים עובדתיים
עונשין ‏–‏ ענישה ‏–‏ מדיניות ענישה: אלימות במשפחה

8 [עונשין]

הגם שלשיקולים בדבר סיכויי השיקום ומורכבות הנסיבות האישיות יינתן משקל רב כאשר מדובר בקטין, הם אינם חזות הכל. יש לאזן בכל מקרה ומקרה בינם לבין שיקולי ענישה משמעותיים אחרים – הרתעה, גמול, הגנה על נפגעי עבירה ואף סיכויי השיקום שלהם כתוצאה מהפגיעות שנגרמו להם. במקרה דנא, המערערים ניצלו את חולשתה של המתלוננת, קטינה כבת 12 בעלת מוגבלויות וליקויים שונים וביצעו בה עבירות מין בניגוד לרצונה ובנוכחותם של נערים אחרים. ביהמ"ש המחוזי – שהורה על השמת המערערים במעון נעול – איזן כראוי בין מכלול הנסיבות והשיקולים הצריכים לעניין.
עונשין ‏–‏ ענישה ‏–‏ מדיניות ענישה: קטינים
עונשין ‏–‏ ענישה ‏–‏ מדיניות ענישה: שיקום

עונשין ‏–‏ ענישה ‏–‏ מדיניות ענישה: עבירות מין בקטינים

9 [עבודה] [רשויות מקומיות] [פרשנות]

לביה"ד האזורי לעבודה סמכות ייחודית לדון בין היתר בתובענות שעילתן "בקבלת אדם לעבודה או באי-קבלתו". כך, בירור מחלוקות הנוגעות להליך המינוי של מהנדס העיר הוא בסמכות ביה"ד האזורי לעבודה.
עבודה – בית-הדין לעבודה – סמכות עניינית
רשויות מקומיות – עובדים – קבלתם לעבודה
פרשנות – דין – דין כללי ודין מיוחד

10 [דיון אזרחי]

די בכך שלא התקיים בעניינם של המבקשים "הליך נלווה" המהווה את אחד התנאים לצירוף מי שלא היה צד להליך קמא כמערער להליך ערעורי, כדי לדחות את בקשת המבקשים להצטרף לערעור שבכותרת כמערערים. אף אין להורות על צירופם כמשיבים לערעור, מחמת שיקולי יעילות וסדר דיוני.
דיון אזרחי ‏–‏ צירוף בעלי-דין ‏–‏ בערעור
דיון אזרחי ‏–‏ צירוף בעלי-דין ‏–‏ מערערים
דיון אזרחי ‏–‏ צירוף בעלי-דין ‏–‏ משיבים בערעור
דיון אזרחי ‏–‏ בעלי-דין ‏–‏ צירופם

11 [מסים] [ביטוח]

המשיב לא טעה בהחלטתו לשלם למבוטחת – בעלת מפעל שנפגע מפעולות איבה – פיצוי בגובה ההשתתפות העצמית בלבד (ולהוסיף ולשלם בהמשך רק עבור חלק הנזק שלא היה מכוסה על פי פוליסת הביטוח), ואין מקום לשימוש בתקנה 9 לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים לצורך תיקון ההחלטה. לחלופין, גם אם נפלה טעות בהחלטת המשיב, בנסיבות דנן לא הייתה חובה לתקנה.
מסים ‏–‏ מס רכוש וקרן פיצויים ‏–‏ פעולת איבה
ביטוח ‏–‏ חברת ביטוח ‏–‏ זכות לשיפוי

12 [דיון אזרחי]

אושרה הסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור תובענה ייצוגית, שעניינה בהסדר בלעדיות בין חברת ביטוח וסוכנות ביטוח, תוך הקמת קרן ייעודית להענקת שיפוי לחברי הקבוצה.
דיון אזרחי – תובענה ייצוגית – בקשה להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית

13 [פשיטת רגל]

פרסום צו הכינוס ברשומות ובעיתונות מקים חזקה לגבי ידיעת הנושה, אך כשהחייב והנושה הם בני משפחה גרעינית וצו הכינוס ניתן לבקשת החייב, תידרש ראיה משכנעת יותר לשם סתירת החזקה. המערערת ידעה על מתן צו הכינוס לאמה ואין מקום להארכת המועד להגשת תביעת החוב.
פשיטת רגל – תביעת חוב – הארכת מועד להגשתה

14 [דיון אזרחי] [נזיקין] [עשיית עושר ולא במשפט]

התקבלה בחלקה בקשה למתן סעד זמני, שעניינה בשיווק ומכירה של מוצר בשר המכונה "מינוט סטייק".
דיון אזרחי ‏–‏ סעדים זמניים ‏–‏ צו-מניעה זמני
נזיקין ‏–‏ עוולות ‏–‏ גניבת עין
נזיקין ‏–‏ עוולות מסחריות ‏–‏ מוניטין
עשיית עושר ולא במשפט ‏–‏ תרופות ‏–‏ סעד מניעתי

15 [פשיטת רגל]

בית המשפט קבע כי יש לממש את דירת החייבים, במסגרת הליך פשיטת רגל, כפנויה וכי החייבת לא יכולה ליהנות מהגנת סעיף 33 לחוק הגנת הדייר.
פשיטת רגל – כינוס נכסים – הגנת בית המגורים
פשיטת רגל – הליכי פשיטת רגל – מימוש נכס

16 [דיון פלילי]

נדחה ערר על החלטת בית משפט השלום, לפיה הוחלט לא לאפשר להגנה לעיין בחומר הקשור בבקשה להפסקת היריון של המתלוננת. לא נמצא כיצד גילוי החומר יכול לסייע באופן ישיר או עקיף להגנת העורר, ומאידך הגילוי עלול לפגוע מאוד בפרטיותה של המתלוננת.
דיון פלילי ‏–‏ זכות עיון בראיות התביעה ‏–‏ חומר החקירה
דיון פלילי ‏–‏ עיון בראיות התביעה ‏–‏ חומר החקירה

17 [מסים]

בנסיבות המקרה דנן לא הוכחה נאמנות ברכישת מקרקעין, אשר מזכה בפטור לפי סעיף 69 לחוק מיסוי מקרקעין. משכך, יש לראות בעסקה כעסקה של רכישת קרקע על ידי העוררת.
מסים ‏–‏ מיסוי מקרקעין ‏–‏ נאמנות

18 [דיון פלילי] [עבודה]

ביה"ד דחה ערר שעניינו דחיית בקשות העוררים לגילוי חומר חקירה ולזימון עדים. נפסק כי כלל אין מדובר בחומר חקירה, וכי גם לו היה מדובר בבקשה לעיון בחומר חקירה, לא היה מקום להידרש לה נוכח עיתוי הגשתה במהלך שלב ההוכחות; כן נפסק כי הודעת הערר הוגשה באיחור, וכי זהו מקרה חריג המצדיק פסיקת הוצאות לטובת אוצר המדינה.
דיון פלילי – זכות עיון בראיות התביעה – חומר החקירה
דיון פלילי – עיון בראיות התביעה – חומר החקירה
דיון פלילי – עיון בראיות התביעה – ערר
עבודה – בית-הדין לעבודה – סדרי דין
עבודה – בית-הדין לעבודה – הוצאותלרשימה המלאה