1 [דיון אזרחי]

נדחה ערעור על החלטה לפיה ערבות בנקאית שצורפה להצעת המערער לרכישת קבוצת חברות לא יושב לידיו. נדחתה טענת המערער לפיה הערבות הבנקאית נועדה להבטיח את הצעתו הראשונית בלבד, ונקבע כי המערער הפר את תנאי הערבות ולכן היו המשיבים-הנאמנים, רשאים לחלטה.
דיון אזרחי – עירבון – חילוטו

2 [משפט מינהלי]

העותרת אינה זכאית להיקבר בבית העלמין במושב בו גדלה, משהעתיקה בצעירותה את מקום מגוריה לאזור אחר. במונח "בני משפחה" הזכאים להיקבר ביישוב חקלאי, אין הכוונה לבני משפחה שאינם תושבי המקום.
משפט מינהלי – החלטות – סבירותן
משפט מינהלי – ממשלה – החלטותיה

3 [משפט מינהלי] [מכרזים]

בית המשפט הורה על ביטול מכרז לאספקת ותחזוקת מערכות מידע ומוקד שירות לעיריית קריית ים, בשל פגיעה בעקרון השוויון בין המציעים.
משפט מינהלי – מכרזים – ביטול מכרז
משפט מינהלי – מכרזים – פגמים
מכרזים – עקרונות המכרז – עקרון השוויון

4 [ביטוח] [שליחות] [בתי-משפט]

ביהמ"ש קבע כי הפניקס אחראית למעשיו של סוכן הביטוח מכוח סעיף 34 לחוק חוזה ביטוח, ואין לפטור אותה מאחריות.
ביטוח – סוכן ביטוח – מעמדו
ביטוח – סוכן ביטוח – אחריות חברת הביטוח
שליחות – סמכות נחזית – סוכן ביטוח
בתי-משפט – סמכות – בית-הדין לעבודה

5 [חוזים] [פרשנות]

לו הייתה מבוצעת על ידי הנתבעת הבדיקה האלמנטרית הנדרשת במשרד הרישוי, כי אז לא הייתה התקלה באה לעולם והתובע היה יודע אל נכון את טיבו של הרכב בו התעניין, לרבות מחירו הנכון, לנוכח היותו "רכב חברה" בעבר.
חוזים – מכר – חיוב המוכר
חוזים – מכר – בדיקת המימכר
חוזים – מכר – אי-גילוי
פרשנות – דין – חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות)

6 [נזיקין]

עניינו של פסק דין זה הוא ברישום שנערך במסעדת הנתבעים. הרישום נעשה על גבי טופס הזמנה במסעדה וכלל כינוי משפיל "כושים". ביהמ"ש חייב את הנתבעים בתשלום פיצוי בסך של 20,000 ₪ לכל תובע.
נזיקין – עוולות – לשון הרע
נזיקין – עוולות – איסור לשון הרע
נזיקין – אחריות – שילוחית
נזיקין – פיצויים – בגין פרסום לשון הרע

7 [נזיקין]

התקבלה תביעה שהוגשה בגין נזק גוף עקב תאונת עבודה. הנתבעות לא הראו כי הנהלת הסניף פעלה למצות את אחריותה כמעסיקת התובעת ולדאוג כי תקבל הדרכה מלאה וממצה של עבודה עם משקלים.
נזיקין – אחריות – מעסיק
נזיקין – אחריות – מעביד
נזיקין – תאונת עבודה – אחריות
נזיקין – אשם – אשם תורם
נזיקין – פיצויים בגין נזקי גוף – נכות תפקודית

8 [הגנת הדייר] [ראיות]

ביהמ"ש קבע כי בין הצדדים נכרת הסכם של דיירות מוגנת. הנתבעת הינה דיירת מוגנת בדירה ולתובע לא קמה עילה לפינוייה.
הגנת הדייר – פינוי – עילות פינוי
הגנת הדייר – חוזה שכירות – קיומו
הגנת הדייר – חוזה שכירות – פירושו
ראיות – נטל ההוכחה – בתביעת פינוי

9 [משפחה]

נקודת הזמן הרלוונטית לצורך יישום תקנה 258ג(ב) לתקסד"א הינה מקום מגורי התובע במועד הגשת התביעה ולא מקום יצירת ההתחייבות.
משפחה – בית-המשפט לענייני משפחה – סמכות מקומית

10 [כשרות משפטית ואפוטרופסות]

ביהמ"ש הורה על מינוי אפוטרופוס לקטינה, בתיק שעניינו עתירת אב לקיום הסדרי ראיה עם ביתו, נוכח התרשמותו – מעמדתה הקיצונית של האם בעדותה, בדבר ניסיונה למחוק את זהות האב מתודעתה של הקטינה – כי בהעדר מעורבות של האפוטרופוס לדין, הקטינה לא תזכה לייצוג ראוי וקולה העצמאי – לא יישמע; שקול נוסף למינוי האפוטרופוס לדין, מקורו בהמלצת המומחית.
כשרות משפטית ואפוטרופסות – אפוטרופוס – אפוטרופוס לדין
כשרות משפטית ואפוטרופסות – קטינים – טובת הילד

11 [עבודה]

התקבלה בחלקה בקשה לדחייה על הסף של תביעת התובע. נפסק כי הטענות בגין "שקר מפגיע", אינן מצויות בסמכות ביה"ד ולכן דינן מחיקה; הטענות בגין חוק איסור לשון הרע, ככל שהן מופנות כנגד נתבעת 1 אף הן נמחקו אך נותרו על כנן ביחס לנתבעת 2, בה יש לראות כממונה על התובע ובהיות העילה נוגעת ליחסי עבודה; עילת התביעה בגין חוק שוויון הזדמנויות בעבודה נמחקה אף היא ביחס לשני הנתבעים.
עבודה – סדרי דין – סילוק תביעה על הסף
עבודה – סדרי דין – מחיקת תביעה על הסף
עבודה – סדרי דין – דחייה על הסף
עבודה – בית-הדין לעבודה – סדרי דין

12 [עבודה]

ביה"ד לעבודה נעדר סמכות עניינית לדון בתביעת המשיבות, שוטרות המשרתות במשטרת ישראל, לקבלת סעדים שונים שעיקרם קידום, העלאה בדרגה וסטטוס, ולו כעניין שבגררא, נוכח הוראת סעיף 93א לפקודת המשטרה וההלכה הפסוקה.
עבודה – בית-הדין לעבודה – סמכותו
עבודה – בית-הדין לעבודה – סמכות נגררת

13 [עבודה]

התובעת חוסה תחת הגנת חוק עבודת נשים, שכן עבדה במשך 6 חודשים, ללא נתק של 6 חודשים בין התקופות, וחוזה העבודה חודש לפרקים. התובעת פוטרה בעת היותה בהריון ללא היתר מהממונה על חוק עבודת נשים, ולפיכך היא זכאית לפיצוי בגין אובדן השתכרות עד למועד הלידה בשיעור של 100% בלבד (ולא 150%), נוכח התנהלותה.
עבודה – עבודת נשים – פיטורי עובדת בהריון
עבודה – פיטורין – סעדים
עבודה – עובדים – שכר עבודה

14 [רשויות מקומיות] [עבודה]

ביה"ד דחה את תביעת התובעת-עירייה, כנגד בכירים בעירייה שסירבו למלא אחר החלטת הוועדה לחיוב אישי במשרד הפנים ולשלם חוב בו חויבו בגין הוצאה שלא כדין. זאת, נוכח כך שלא מולאו שני תנאים מהותיים לפי פקודת העיריות הנדרשים לצורך הטלת החיוב האישי, שדי באי מילויים כדי לקבוע כי דין החלטת הוועדה להתבטל.
רשויות מקומיות – עובדים – הטלת חיוב אישי
עבודה – בית-הדין לעבודה – סמכותו
עבודה – בית-הדין לעבודה – ביקורת שיפוטית

15 [עבודה]

ביה"ד דחה את בקשת המבקש, אשר שימש כנהג הסעות במשיבה, למתן צו מניעה כנגד פיטוריו. נפסק כי אף שהליך הפיטורים נעשה באופן לקוי ושגוי, הפיטורים מוצדקים ולא בוצעו ממניעים זרים.
עבודה – פיטורין – סעדים זמניים
עבודה – סעדים זמניים – שיקולים בהענקתם

16 [עבודה] [משפט חוקתי]

ביה"ד דחה את בקשת הנתבעת לקבלת דו"ח איכון לתקופה בת חודשיים ימים למכשיר טלפון נייד שהוחזק ברשות התובע, ואשר ניתן לו לצורכי עבודתו על ידה. נפסק כי, אף שהמידע המצוין בבקשה רלוונטי לתביעה, גילויו יפגע בפרטיות התובע באופן שאינו מידתי ומעבר לנדרש.
עבודה – סדרי דין – גילוי מסמכים
עבודה – בית-הדין לעבודה – סדרי דין
משפט חוקתי – זכויות הפרט – הגנת הפרטיות

17 [עבודה] [בתי-משפט]

תביעת עצמאי לקבלת תגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה מכוח פוליסת ביטוח שלא נעשתה במסגרת יחסי עבודה, אינה באה בגדר סמכותו של ביה"ד האזורי לעבודה.
עבודה – בית-הדין לעבודה – סמכותו
בתי-משפט – סמכות – בית-הדין לעבודה

18 [עבודה]

ביה"ד לא מצא מקום להתערב בהחלטת הממונה על חוק עבודת נשים שקבעה כי הנתבעת לא שקלה מחדש את שאלת צמצום משרת התובעת-מורה, לאחר ההודעה על הריונה; עוד נפסק כי הנתבעת בחרה שלא לקבל היתר לצמצום משרת התובעת, וכשעשתה כן היה זה באיחור, וכי גם לאחר שלא התקבל היתר הנתבעת בחרה שלא לכבדו, ובפועל הנתבעת לא מצאה מקום לשקול מחדש את ההחלטה על צמצום משרת התובעת. נוכח כל האמור הנתבעת תשלם לתובעת פיצוי בסך 80,000 ₪ ופיצוי בשל עגמת נפש בסך 20,000 ש"ח.
עבודה – עבודת נשים – פיטורי עובדת בהריון
עבודה – עבודת נשים – הממונה על חוק עבודת נשים
עבודה – פיטורין – מורה
עבודה – בית-הדין לעבודה – ביקורת שיפוטית

19 [עבודה] [מכרזים]

ביה"ד דחה את בקשת המבקש לצו עשה זמני שיורה לועדת הבחינה לאיוש משרת מנהל מחלקת חינוך במשיבה 1 לזמנו על מנת לבחון את עמידתו בתנאי הסף בהעדר הוכחת זכות לכאורה לזימון כמבוקש, פסק כי אין מקום להעביר את ההכרעה בדבר תנאי הסף לגורם מקצועי אחר במשרד החינוך וכי מאזן הנוחות נוטה לטובת משיבה 1.
עבודה – בית-הדין לעבודה – סעדים זמניים
עבודה – בית-הדין לעבודה – ביקורת שיפוטית
עבודה – בית-הדין לעבודה – שיקול -דעת
מכרזים – תנאי המכרז – אי-עמידה בהם

20 [ראיות] [עבודה] [משפט חוקתי]

ביה"ד קיבל את בקשת המבקשות, התובעות בהליך העיקרי, כי יותר להן לנטר את תיבת הדואר האלקטרוני שהייתה בשימושו של המשיב בתקופת עבודתו אצלן. שאלת קבילות הראיות שתושגנה מתיבת הדואר האלקטרוני המקצועית של הנתבע תותר להכרעת המותב שישב בדין. התובעות לא תוכלנה לעשות שימוש בראיות שתמצאנה בתיבת הדוא"ל של הנתבע אלא במסגרת הליך זה.
ראיות – קבילות – דואר אלקטרוני
עבודה – בית-הדין לעבודה – ראיות
משפט חוקתי – זכויות הפרט – הגנת הפרטיות

לרשימה המלאה