1 [בתי סוהר]

ככל שבא כוח העותר סבור כי אין סבירות בהוראה של פקודת בתי הסוהר, הדרך לתקיפת ההוראה היא בתקיפה ישירה ולא בדרך של עתירת אסיר.
בתי סוהר – עתירת אסיר – סמכות בית המשפט
סוהר – עתירת אסיר – דחייתה
בתי סוהר – אסירים – חופשות

2 [בתי-משפט] [חינוך]

ביהמ"ש הורה למשיבה 5 לפרסם מודעות מתקנות, בנוסח המתווה המוסכם. כל עוד לא יפורסמו המודעות המתקנות תיקנס משיבה 5 בסכום של 1,000 ₪ ליום.
בתי-משפט – ביזיון בית-המשפט – פסק-דין בהסכמה
חינוך – רישום – אזורי רישום

3 [ראיות] [עונשין]

בית המשפט הרשיע את הנאשם בעבירה של התעללות בבעל חיים ב-4 הזדמנויות שונות. נפסק, כי המאשימה, הצליחה לעמוד בנטל ההוכחה הנדרש ממנה, על אף שלא נמצאו ראיות ישירות כי הנאשם ביצע את המעשים המיוחסים לו.
ראיות – ראיות נסיבתיות – בחינתן
ראיות – ראיות נסיבתיות – משקלן
ראיות – עדות – עדות מחוץ לבית-המשפט
ראיות – קבילות – הקלטה
עונשין – עבירות – הפרעה לשוטר במילוי תפקידו
עונשין – עבירות – התעללות בבעלי חיים

4 [עונשין] [בעלי חיים]

הנאשם הורשע, בין היתר, בעבירות החזקה לפי החוק להסדרת הפיקוח על כלבים ותקיפה, כאשר הנאשם הסתובב עם כלבו ללא רצועה, והוא תקף את המתלונן בכך שחבט בידו לעבר צווארו. ביהמ"ש הטיל על הנאשם 3 חודשי מאסר בפועל, לצד עונשים נלווים.
עונשין – עבירות – אי נקיטת זהירות בחיה
בעלי חיים – צער בעלי חיים – זכויות בעלי חיים
בעלי חיים – צער בעלי חיים – איסורים

5 [הוצאה לפועל]

בית המשפט קיבל את בקשת הנתבע והאריך לו את המועד להגשת ההנגדות לביצוע שטר עד למועד הפקדתה בפועל וכן הורה על קבלת ההתנגדות. נקבע, כי אי בהירות מסוימת שנוצרה במקרה זה, מחמת עיכב הליכים שניתן בעניין הנתבע בהליך פשיטת רגל ובהוצאה לפועל, מספקת הסבר מניח את הדעת לעיתוי הגשת ההתנגדות, באופן המצדיק הארכת המועד להגשת ההתנגדות עד למועד הגשתה בפועל.
הוצאה לפועל – ביצוע שטר – התנגדות
הוצאה לפועל – הליכים – הארכת מועדים

6 [נזיקין]

ביהמ"ש קיבל תביעה לפיצויים בגין נזקי צבע שנגרמו לבית התובעים, עקב הטלת חומר מעכב בעירה במהלך כיבוי אווירי של שריפה. נקבע כי מדובר בטעות רשלנית של מקבלי ההחלטות מטעם הנתבעים, וכמדיניות משפטית, סביר כי הנתבעים יישאו במחיר טעות זו ולא התובעים.
נזיקין – אחריות – המדינה
נזיקין – אחריות – נזקי אש
נזיקין – אחריות – הטלתה

7 [הגנת הצרכן]

בית המשפט לתביעות קטנות הורה לנתבעת – חברה המספק שורותי רפואה, לפצות את הנתבעת – קשישה, בגין הפרת חובותיה על פי חוק הגנת הצרכן. נפסק, כי מדובר בחברה שכל מהותה אספקת שירותי רפואה ומשכך לא ניתן להלום שמי שזה עיסוקו, לא יכיר את הוראות החוק המסדירות את תחום עיסוקו.
הגנת הצרכן – חוק הגנת הצרכן – ביטול עסקה
הגנת הצרכן – חוק הגנת הצרכן – עסקה מתמשכת

8 [עורכי-דין] [דיון אזרחי]

תוכנה של תעודת עובד הציבור מטעם המל"ל היא ראיה לכאורה לנכונות טענתו של התובע בשאלת הדיווח למל"ל. היא מקימה חזית בין המבטחת לבין המעסיקה ומעידה על קיומו של ניגוד עניינים ביניהן, באופן שאינו מאפשר את ייצוגן המשותף בהליך דנן.
עורכי-דין – ייצוג – שחרור מייצוג
דיון אזרחי – ייצוג במשפט – שחרור מייצוג

9 [משפט בינלאומי פרטי]

בית המשפט קיבל את תביעת התובע שעניינה מתן הוראות לנתבע 1 – בנק הפועלים, ביחס לכספים המצויים בחשבון בנק בו שותף חסוי שהתובע התמנה כאפוטרופוס עליו, על פי החלטת בית משפט באוסטריה. במרכז פסק הדין עומדות: טענת בניו של החסוי להעדר סמכות עניינית; בשאלת סמכות ההכרה בפסק החוץ; טענות הבנים ביחס להליך באוסטריה.
משפט בינלאומי פרטי – פסקי-חוץ – הכרה בהם
משפט בינלאומי פרטי – פסקי-חוץ – תוקפם

10 [תגמולים]

בית המשפט קיבל את ערעור המערער והורה, כי המנוח נחשב כ"נספה" לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), זאת חרף קיומן של מספר עובדות חיצונית שיש בהן, לכאורה, כדי לנתק בין השירות לבין המוות. נקבע, כי אלמלא היה המערער בתפקיד רגיש כפי שהיה לו, אלמלא נסע המנוח ברכב המשטרתי אלא באוטובוס ממוגן, הפגיעה לא הייתה מתרחשת.
תגמולים – משפחות חיילים שנספו במערכה – קשר סיבתי

11 [חוזים] [עשיית עושר ולא במשפט]

בית המשפט קיבל את תביעת התובע והורה לנתבעים להשיב לו, ביחד ולחוד, הלוואה שהעמיד התובע לנתבע 1 באמצעות העברת הכספים לחשבון הנתבע מס' 2 – אביו של הנתבע 1. נפסק, ביחס לחובתו של הנתבע 2, כי כאשר אין מחלוקת שהתובע הפקיד בחשבון הנתבע 2 את סכום הכסף המדובר ובהעדר ראיה אמינה כי סכום זה לא שימש את בעל החשבון, הנתבע 2, הרי בעל החשבון התעשר כתוצאה מהעברת הכספים.
חוזים – הלוואה – הוכחתה
עשיית עושר ולא במשפט – התעשרות שלא כדין – קיומה
עשיית עושר ולא במשפט – התעשרות שלא כדין – זכות להשבה

12 [משפחה] [בתי-משפט]

בהתאם לסעיף 4 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), אדם חייב במזונות של אחיו ושל אחותו, שלו ושל בן זוגו. הוראה זו אינה סימטרית ואין בה חיוב הפוך. מכאן שהסעיף איננו מאפשר הגשת תביעה כנגד בני זוג של אחים ולפיכך דין התביעה כנגד המבקשת 2, גיסתו של התובע להידחות על הסף. לא כך הם פני הדברים ביחס למבקש 1 – אחיו של התובע, כנגדו נטען כי יש לסלק התביעה על הסף בשל קיומו של מעשה בית דין, אך הטענה נדחתה.
משפחה – מזונות – קרובי משפחה
בתי-משפט – מעשה-בית-דין – היעדרו

13 [מקרקעין]

נדחתה תביעה לפסק דין הצהרתי לפיו התובעת זכאית להירשם כבעלת מחצית הזכויות בדירת מגורים הרשומה ע"ש בעלה – הנתבע 1. ביהמ"ש קבע כי הזכות הקניינית של הנתבע 2 – נושה של הבעל שלטובתו רשומה משכנתא על הדירה ושצורף ע"י ביהמ"ש כנתבע נוסף בתור צד דרוש – גוברת על זכותה של התובעת שהינה זכות שביושר בלבד. בנוסף, התובעת לא הוכיחה תביעתה לגופה.
מקרקעין – זכויות במקרקעין – תחרות בין זכויות

14 [עבודה] [עוולות מסחריות]

התובע, שהיה מנהל מסעדה של הנתבעת, הקים עם עובד לשעבר של הנתבעת מסעדה, והעביר ציוד וחומרי גלם בלי אישור לאותה מסעדה. התובע אף נטל מהמסעדה ללא אישור מנות למשפחתו במשך ארבע שנים ללא אישור. פעולת התובע בניגוד להסכם העבודה שלו ובהפרת הפרות משמעת מצדיקות הפחתת 75% מפיצויי הפיטורים; תביעת הנתבעת בנוגע לגזל סודות מסחריים נדחתה, בהעדר הוכחה שמדובר בסודות מסחריים.
עבודה – פיצויי פיטורין – הפחתתם
עבודה – פיצויי פיטורין – זכאות
עוולות מסחריות – גזל סוד מסחרי – הוכחת קיומו של סוד מסחרי

15 [עבודה]

התובע, שהועסק על ידי משרד הבריאות כתורן חוץ בבית חולים, זכאי לזכויות מכוח ההסכמים הקיבוציים החלים על כלל הרופאים, בהתייחס לתקופה ממועד תחילת העסקתו ועד למועד בו עת נחתם ההסכם הקיבוצי המיוחד לתורני חוץ. לפיכך, הנתבעת תשלם לתובע פיצוי חלף הפרשות לקרן השתלמות והוצאות טלפון; הזכאות לתוספת 2000 תידון בפסק דין משלים.
עבודה – הסכם קיבוצי – תחולתו
עבודה – הסכם קיבוצי – זכות מכוח הסכם קיבוצי
עבודה – הסכם קיבוצי – זכויות

16 [עבודה] [ביטוח לאומי] [חברות]

חוק הביטוח הלאומי קובע כי מבוטח שהוא בעל שליטה בחברת מעטים, לא ישתלמו בעדו דמי אבטלה. חברה אותה הקים התובע ומכר לחברה אחרת הייתה חברת מעטים והתובע היה בעל שליטה בה; גם אם היה נקבע כי התובע לא היה בעל שליטה, על מנת להיות מבוטח בביטוח אבטלה, היה על התובע להיות עובד שכיר, אלא שהתובע לא הוכיח זאת. לאור האמור, התובע אינו זכאי לדמי אבטלה.
עבודה – ביטוח לאומי – ביטוח אבטלה
עבודה – ביטוח לאומי – דמי אבטלה
עבודה – יחסי עובד-מעביד – היעדרם
ביטוח לאומי – ביטוח אבטלה – זכאות
ביטוח לאומי – ביטוח אבטלה – דמי אבטלה
חברות – מניות – שליטה

17 [ביטוח לאומי]

ביה"ד קיבל את תביעת התובע לקבלת הלוואה עומדת לצורך רכישת רכב לנכה עם מעלון נוכח הידרדרות מצבו הרפואי ולהכרה בשכנתו של התובע, כ"מורשה נהיגה" שאינה קרובת משפחה, כאמור בסעיף 2 להסכם בדבר גמלת ניידות, נוכח עמידתה בכל תנאי הסעיף.
ביטוח לאומי – גימלאות – גימלת ניידות רכב
ביטוח לאומי – נכות – הגבלת ניידות
ביטוח לאומי – הסכמים – הסכם ניידות

18 [עבודה]

התובע זכאי לגמול שעות נוספות בגין עבודה במשמרת שנייה באותם ימים שבהם לא ניתנה לו הפסקה בת 8 שעות בין משמרת אחת לשנייה, בניגוד לסעיף 21 לחוק שעות עבודה ומנוחה; התובע אינו זכאי לתשלום בגין שעות כוננות, בהעדר הוכחה כי לא קיבל את מלוא הסכום לו היה זכאי; התביעה לתשלום שעות נוספות בגין חודש הכשרה, נדחתה בהעדר כימות.
עבודה – שעות עבודה ומנוחה – שעות נוספות
עבודה – שעות עבודה ומנוחה – משמרות כוננותלרשימה המלאה