1 [בתי-משפט] [עונשין]

הבקשה אינה עומדת באמות המידה הידועות למתן רשות ערעור בגלגול שלישי, ואף לגופם של דברים נמצא כי בדין הורשע המבקש בביצוע עבירה של איומים. אין בטון הדיבור "המפייס", כביכול, של המבקש, והצהרותיו כי אין בכוונתו לממש את איומיו, כדי להעלות או להוריד מבחינת התממשות כל יסודות עבירת האיומים.
בתי-משפט – רשות ערעור – מתי תינתן
עונשין – עבירות – איומים

2 [מסים]

אמתי הוצאות התדיינות עבור ייצוג אורגן של חברה בהליך פלילי יוכרו כהוצאות בייצור הכנסה של החברה לפי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה?
מסים – מס הכנסה – ניכוי הוצאות

3 [בתי-משפט] [קניין] [ארנונה]

ככלל, הליך הערעור לא נועד לפתיחתו מחדש של הסכסוך כולו על כל רבדיו ומחלוקותיו כאילו מדובר במשפט חדש או במשפט חוזר. תפקידה של ערכאת הערעור לבחון אם הממצאים שנקבעו בפסה"ד מעוגנים בחומר ראיות אמין, אם המסקנות עומדות במבחן ההוכחות, ההיגיון ומכלול הנסיבות, ואם התוצאה מתחייבת מבחינת הוראות הדין החלות על העניין. ביהמ"ש שלערעור נדרש לאזן בין שיקולי צדק לבין שיקולי יעילות בהפעלת הביקורת הערעורית, ועליו להפעיל סמכותו באיפוק כדי שהדיון בערעור לא ייהפך לדיון מחודש בנושאים שנדונו והוכרעו בערכאה הקודמת מבלי שיש לכך הצדקה.
בתי-משפט – ערעור – התערבות בית-משפט שלערעור
קניין – מקרקעין – שיתוף במקרקעין
ארנונה – הטלתה – בעל הזיקה הקרובה לנכס
בתי-משפט – פסק-דין – תיקון

4 [תכנון ובנייה]

ביהמ"ש העליון קובע: במסגרת בקשה להארכת מועד לביצוע צו הריסה מנהלי, ניתן לבקש גם הארכת המועד להדבקת הצו עצמו (על המבנה).
תכנון ובנייה – צו הריסה מינהלי – הארכת מועד

5 [בתי-משפט] [עונשין]

הבקשה אינה עומדת באמות המידה הידועות למתן רשות ערעור בגלגול שלישי, ואף לגופם של דברים נמצא כי בדין הורשע המבקש בביצוע עבירה של איומים. הפרשנות שניסה המבקש ליתן לדבריו הינה פרשנות דחוקה ומלאכותית.
בתי-משפט – רשות ערעור – מתי תינתן
עונשין – עבירות – איומים

6 [דיון פלילי] [עונשין]

בעניינו של המבקש לא ניתן לסיים את ההליך בלא הרשעה. זאת, נוכח האלימות הקשה העולה ממעשיו החמורים של המבקש, והצורך בהרתעת היחיד והרבים נוכח נגף מעשי האלימות שפשה בחברה הישראלית. בנוסף, לא הוכח כי יגרם למבקש נזק קונקרטי, משמעותי וקשה, ככל שהרשעתו תיוותר על כנה; עוד נפסק בין היתר כי העונש שהושת על המבקש הינו ראוי ומאוזן, והוא מבטא התחשבות בכלל השיקולים לקולה שהועלו בבקשה, וגם בכך אין מקום להתערב.
דיון פלילי – הרשעה – הימנעות מהרשעה
עונשין – עבירות – פציעה
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: עבירות אלימות
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: התערבות ערכאת ערעור

7 [דיון פלילי] [עונשין]

לא מתקיימות נסיבות החריגות המצדיקות לאפשר למערער לחזור בו מהודייתו בשלב הערעור שכן הרושם המתקבל הוא שמדובר, לכאורה, בצעד טקטי. כן לא נמצא להתערב בגזה"ד. בימ"ש זה הביע את סלידתו ממעשי תקיפה והתעללות של מטפלים כלפי מטופליהם, ובפרט כלפי מטופלים חסרי ישע שאינם יכולים להגן על עצמם. ביהמ"ש המחוזי שקל בגזר-דינו את כלל הנסיבות הצריכות לעניין.
דיון פלילי – הודאה – חזרה מהודאה
עונשין – עבירות – תקיפת חסר ישע
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: עבירות נגד בעלי מוגבלות
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: שיקולים לחומרה

8 [דיון פלילי] [עונשין]

קיים צורך בענישה משמעותית בגין ניהול פעילות עסקית שיטתית למטרת העלמת מס בהיקפים משמעותיים, תוך פגיעה חמורה בקופה הציבורית; מערך השיקולים הפועלים ביחס לגיבוש הסדר טיעון, ובפרט ביחס לענישה, רחב יותר מזה הקיים בפני בימ"ש בבואו לגזור את דינו של נאשם בהתאם להוראותיו של תיקון 113 לחוק העונשין.
דיון פלילי – ערעור – רשות ערעור
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: עבירות מס
עונשין – ענישה – שיקולים
עונשין – ענישה – הסדר טיעון

9 [משפט חוקתי] [משפט מינהלי]

נדחתה לגופה עתירה התוקפת את חוקתיות הרכב מועצת מקרקעי ישראל, כפי שנקבע בסעיף 4א(א) לחוק רשות מקרקעי ישראל ולפיו, 6 מתוך 14 חברי המועצה, הם נציגי קרן קיימת לישראל. בניגוד לנטען בעתירה, נקבע כי הרכב שכזה אינו, "מהווה פגיעה בזכות לשוויון ובזכות לכבוד של בנות ובני האוכלוסיה הערבית בישראל". בנוסף, הובהר כי ניתן היה לדחות את העתירה על הסף בשל השיהוי בהגשתה.
משפט חוקתי – חקיקה – שוויון
משפט חוקתי – זכויות הפרט – שוויון
משפט חוקתי – זכויות הפרט – שמירת כבוד האדם
משפט חוקתי – חקיקה – תוקפה
משפט מינהלי – בגץ – שיהוי

10 [דיון אזרחי] [פשיטת רגל]

הבקשה לעיכוב ביצוע דינה להידחות. באשר לסיכויי הערעור, טענותיו הרבות של המבקש מופנות כלפי קביעות עובדתיות שניתנו ע"י הערכאה הדיונית, ולא בנקל תתערב ערכאת הערעור בכגון דא. באשר למאזן הנוחות, עולה כי למבקש לא ייגרם כל נזק כתוצאה מדחיית בקשתו לעיכוב החלטת ביהמ"ש המחוזי, ומנגד הותרת הליך פשיטת הרגל על כנו לעת הזאת לא תצמיח כל תועלת.
דיון אזרחי – עיכוב ביצוע – של פסק-דין
דיון אזרחי – פסק-דין – עיכוב ביצוע
פשיטת רגל – הליכי פשיטת רגל – ביטולם
פשיטת רגל – נאמן – סמכויותיו

11 [עונשין]

על ביהמ"ש לתרום למאבק נגד פגיעות מיניות ע"י בן משפחה; עבירות מין הן לא רק חמורות ביותר, הן גם בעלות מאפיינים ייחודיים. האירוע יכול להיות חד פעמי או לארוך שנתיים, אך הפגיעה עלולה להימשך עשורים רבים. בפרט כשמדובר בעבירת מין שבוצעה בקטין, בפרט ע"י בן משפחה; שימוש באלימות נפרדת מעבירת המין כדי לכפות את הרצון על הקורבן עשוי להביא להחמרה בעונש, אך היעדר רכיב כזה אינו נימוק לקולה.
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: עבירות מין
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: עבירות מין בקטינים
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: עבירות מין במשפחה
עונשין – עבירות – עבירות מין

עונשין – עבירות – עבירות מין בקטין
עונשין – עבירות – עבירות מין במשפחה

12 [עונשין]

על מנת להילחם נגד תופעת הפצת סמים מסוכנים, נדרש עונש שכולל ממד הרתעתי. לצד זאת, הגישה האינדיבידואלית בענישה היא השולטת בשיטתנו; המדיניות החדשה של רשויות האכיפה בקשר לסם מסוג קנבוס נועדה בעיקר למשתמשים בסם זה לשימוש עצמי, ולא בתדירות גבוהה. היא לא נועדה לעודד הספקה או ייצור של סם, ואין בה לגרוע מהתכלית החברתית של מלחמה נגד התופעות אלו.
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: עבירות סמים
עונשין – ענישה – ענישה אינדיבידואלית

13 [עונשין] [דיון פלילי]

אין להידרש לבחינת התיאוריה שעניינה מצב דיסוציאטיבי בו שרוי נאשם, אשר לא מאפשר לו לגבש את היסוד הנפשי הנדרש לעבירת הרצח, משלא הונחה תשתית עובדתית לטענת הדיסוציאציה של המערער בעת ביצוע הרצח; ע"פ 5031/01, במסגרתו הופחת היסוד הנפשי מכוונה תחילה ליסוד נפשי של עבירת ההריגה, הוא חריג ביותר, ואין להשוות כלל את נסיבות המקרה שם להתנהגות המערער.
עונשין – עבירת הרצח – החלטה להמית
עונשין – עבירת הרצח – קנטור
עונשין – עבירות – רצח
דיון פלילי – ערעור – אי-התערבות בממצאים עובדתיים

14 [עורכי-דין] [נאמנות]

מדיניות משפטית ראויה צריכה לעודד נאמנים לשכור את שירותם של אנשי מקצוע מנוסים, לצורך השאת נכסי ההקדש. בנסיבות דנן, עורכי הדין שנשכרו ע"י נאמני ההקדש, זכאים לשכר טרחה בגובה 20% בגין ייצוג ההקדש בתביעה לפיצויי הפקעה.
עורכי-דין – שכר טרחה – פסיקתו
נאמנות – הקדש – שכר טרחה בגין ייצוג ההקדש בהליך משפטי

15 [דיון אזרחי]

נדחתה בקשה לתיקון תשובת המשיב לבקשה לאישור תובענה ייצוגית, בנימוק כי החמיץ נימוק תשובה חליפי. אין תועלת בתיקון המתבקש שכן לא יכולה להתקבל טענתו המשפטית החדשה של המשיב, היות שבמקרה של מכירת פירות וירקות בתפזורת חלות ההוראות שבתקנות פרסום מחירים ללא מגבלה התלויה בשטח החנות.
דיון אזרחי – תובענה ייצוגית – בקשה לתיקון
דיון אזרחי – תובענה ייצוגית – כתבי טענות

16 [מקרקעין]

בית המשפט קיבל ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום (ברוב דעות), והורה לסלק את ידם של המשיבים מהמקרקעין שבמחלוקת.
מקרקעין – שיתוף במקרקעין – שימוש על ידי השותפים
מקרקעין – שיתוף – חלקים בלתי מסוימים

מקרקעין – שיתוף – יחסי שיתוף

17 [דיון פלילי] [עונשין]

בנסיבות דנן לא היה מקום להימנע מהרשעת המערער מעבירות אלימות כלפי בת זוג, משלא מתקיימים התנאים המצטברים להימנעות מהרשעה. לצד של"צ, התחייבות כספית ופיצוי יש להוסיף ולהטיל על המערער גם מאסר מותנה וצו מבחן לשנה.
דיון פלילי – הרשעה – הימנעות מהרשעה
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: אלימות במשפחה

18 [פשיטת רגל]

בית המשפט המחוזי הורה על ביטול הענקה בהתאם לסעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל.
פשיטת רגל – הענקות – ביטולן

19 [דיון אזרחי]

נדחתה בקשה לגילוי מסמך מסוים, הכולל נתונים וייעוץ שסודיותם עבור המשיבה רבה ועניינו של המבקש אינו מצדיק גילויו. עוד נפסק כי אין לאפשר לחקור את המצהירה מטעם המשיבה על תצהיר שנתנה במסגרת בקשה לגילוי מסמכים, בפרט כאשר מדובר בבקשה חוזרת לגילוי.
דיון אזרחי – גילוי מסמכים – בבקשה לאישור תובענה ייצוגית
דיון אזרחי – תצהיר – חקירת המצהיר

20 [משפחה]

ביהמ"ש קובע כי הנתבע – שאינו רשום כאבי הקטינה, שעה שבקשה לעריכת בדיקת רקמות ולהבאת ראיות להוריית הקטינה נדחתה בין היתר בשל חשש ממזרות – הוא אביה של הקטינה, וזאת לצורכי חיוב במזונות הקטינה בלבד, הן על פי הכלל של רוב בעילות אחר הבעל והן על פי מידת ההוכחה האזרחית. בהמשך לכך, נקבע גובה החיוב במזונות בהתאם לפרמטרים שנקבעו בבעמ 919/15.
משפחה – אבהות – בחינה אגב גררא
משפחה – אבהות – קביעתה
משפחה – אבהות – רישום
משפחה – מזונות ילדים – בעקבות בעמ 919/15

לרשימה המלאה