1 [דיון פלילי] [עונשין] [בתי-משפט]

גם עצם קיומו של פער ענישה בין הערכאה הדיונית לבין ערכאת הערעור אינו מצדיק, דרך כלל, מתן רשות ערעור ב"גלגול שלישי"; כאשר מדובר בכתב אישום שהוא תוצר של הסדר טיעון, אל לו לביהמ"ש להיזקק לעובדות או לנסיבות שלא נכללו בכתב האישום שבעובדותיו הודה הנאשם; מי שהורשע בשוחד, ראוי לו שירצה מאסר בפועל לתקופה ממשית.
דיון פלילי – ערעור – רשות ערעור
דיון פלילי – גזר-דין – התייחסות לנסיבות שלא פורטו בכתב אישום מתוקן
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: שוחד ושחיתות
בתי-משפט – שופטים – פסילה

2 [דיון פלילי]

בימ"ש דחה ערר על החלטה לעצור את העורר, המואשם בביצוע עבירות מין נגד עוֹבדוֹת שהיו כפופות לו, עד תום ההליכים נגדו. בימ"ש דחה את טענות העורר בדבר חולשה ראייתית וקבע כי אין מקום להתערב בקביעת בימ"ש קמא בדבר קיומה של תשתית ראייתית לכאורית בעניינו של העורר. בנוסף, מתקיימות בעניינו עילות מעצר, הן מבחינת מסוכנותו והן מבחינת החשש לשיבוש הליכים.
דיון פלילי – מעצר עד תום ההליכים – ראיות לכאורה
דיון פלילי – מעצר עד תום ההליכים – עילת מעצר

3 [משפט מינהלי] [משפט חוקתי] [הגבלים עסקיים]

פגם נפל בהליך המנהלי הנוגע לאישור "נוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל" לשנת 2016, המתנה הענקת רישיון לייבוא חיטה בפטור ממכס ברכישה של חיטה ממגדלי חיטה מקומיים, משלא התקיימה התייעצות בין הגורמים הנוגעים בדבר, בניגוד להחלטת ממשלה. עם זאת, משהתקיימה בדיעבד חובת ההתייעצות של משרדי הממשלה הרלוונטיים עם הממונה על חוקיות הייבוא, לא יהא זה נכון לפסול את הנוהל.
משפט מינהלי – היוועצות – פגמים בהיוועצות
משפט מינהלי – אצילת סמכויות – שר בממשלה
משפט מינהלי – אצילת סמכויות – תוקפה
משפט מינהלי – שיקול-דעת – בחינתו
משפט חוקתי – חוקי יסוד – מידתיות
משפט חוקתי – זכויות הפרט – חופש העיסוק

4 [דיון פלילי]

נדחתה טענת הנאשם להורות למאשימה להעביר לעיונו את כל המידע באשר לתיקים שנפתחו או נסגרו ללא הגשת כתב אישום בעבירות של הפרת הוראה חוקית, זאת משלא עלה בידי הנאשם להציב תשתית ראשונית לטענתו בדבר אכיפה בררנית.
דיון פלילי – זכות עיון בראיות התביעה – חומר החקירה
דיון פלילי – טענות מקדמיות – אכיפה בררנית

5 [דיון פלילי]

בית המשפט קיבל את בקשת הנאשם – קטין, והורה על ביטול כתב האישום נגדו, זאת מחמת מחדלי חקירה ופגמים שנפלו בהתנהלות התביעה. החלטת בית המשפט עוסקת, בין השאר, בהפרת זכויותיו של הנאשם על פי חוק הנוער.
דיון פלילי – חקירה במשטרה – שפת החקירה
דיון פלילי – חקירה במשטרה – מחדלי חקירה

6 [נזיקין]

בית המשפט קבע כי הנתבע 2 עוול בגרם הפרת חוזה כלפי התובעת. עוולה זו גרמה לתובעת נזק ממון שכן אלמלא הפרת ההסכם וביטולו שלא כדין, הופעותיו של הנתבע 1 היו משווקות באמצעות התובעת אשר הייתה זכאית לקבל את ההפרש בין הסכום שהנתבע 1 היה דורש בגין הופעותיו לבין הסכום שהמזמין היה מוכן לשלם בגינן.
נזיקין – עוולות – גרם הפרת חוזה
נזיקין – פיצויים – הוכחת שיעור הנזק
נזיקין – פיצויים – על דרך אומדנא

7 [נזיקין]

התקבלה תביעת נזיקין בגין פגיעתו של התובע בתאונת עבודה. נקבע כי אין מקום לייחס לתובע אשם תורם.
נזיקין – אחריות – מעביד
נזיקין – אחריות – עובד
נזיקין – אשם – אשם תורם
נזיקין – פיצויים בגין נזקי גוף – שיעורם

8 [חברות]

נדחתה תביעת התובעת כנגד הנתבעים 3 ו- 4 בגין אחריות אישית והרמת מסך התאגדות הנתבעות 1 ו- 2. נפסק, כי התובעת לא הוכיחה דבר וחצי דבר באשר לאחריות אישית או חבות אישית של הנתבעים 3 ו-4 ובוודאי לא הציבה בסיס להרמת מסך שיביא לחיובם.
חברות – אחריות – אחריות אישית
חברות – הרמת מסך – אימתי

9 [חוזים] [חברות]

ההתחייבויות בהתאם להסכם מוטלות על נתבעות 2 ו-3 מכוח טענותיו של הנתבע עצמו כי הן הצד להתקשרות, אך יחד עם זאת, ההתחייבויות מוטלות גם על הנתבע באופן אישי. הוא זה אשר התקשר עם התובעת וחתם את חתימתו האישית על החוזה. לכן, הוא מחוייב אישית בחובות והתחייבויות המזמין.
חוזים – הפרה – קיומה
חוזים – פיצויים – זכאות לפיצויים
חברות – אחריות חוזית – אחריות אישית

10 [ירושה] [חוזים]

בקשה לביטול צו ירושה בנימוק שאין להסתמך על תצהירי ההסתלקות מטעם המבקשות הואיל ו"לא נעשה דבר" נוכח הטעייתן לגבי מהות המסמכים עליהן חתמו; על מנת להוכיח טענת "לא נעשה דבר", יש להראות באמצעות ראיות חזקות וברורות, שניים: א, כי קיים שוני מהותי בין המסמך עליו חתם הטוען, לבין זה שסבר כי חתם עליו, ובמקרה של כפיה, כי זו עלתה כדי "כפיה קיצונית" ששללה לחלוטין את רצונו החופשי. ב, כי הצד החותם לא לקה ברשלנות בחתימתו על החוזה. המבקשות לא עמדו בנטל זה.
ירושה – צו ירושה – ביטולו
ירושה – הסתלקות – תוקפה
חוזים – חתימה – טענת האפסות

11 [עבודה] [דיון אזרחי]

בית הדין האזורי לעבודה הורה לתובע להפקיד ערובה להבטחת הוצאות הנתבע בסך של 2,200 ₪. הסכום שנקבע אינו משקף הוצאות ריאליות בהליך לו ידחה חלק משמעותי מן התביעה, ואולם יש בו כדי לבטא ולו במקצת את הקשיים העומדים בפני המבקש הנדרש להתגונן בהליך זה.
עבודה – סדרי דין – חיוב תובע בהפקדת ערובה
דיון אזרחי – עירבון – להבטחת הוצאות הנתבע

12 [עבודה] [ביטוח לאומי]

בית הדין האזורי לעבודה קבע כי יש להכיר בפגיעתה של התובעת כתאונת עבודה. סמינר בו השתתפה התובעת ובמהלכו נפצעה בידה הימנית הוא בבחינת פעילות נלווית לעבודה.
עבודה – תאונת עבודה – קביעה בדבר תאונת עבודה
עבודה – ביטוח לאומי – תאונת עבודה
ביטוח לאומי – ביטוח נפגעי עבודה – תאונת עבודה

13 [עבודה]

ביה"ד פסק כי, בנסיבות העניין הורעו תנאי העבודה של התובע ויש לראות בו כמי שהתפטר בדין מפוטר והוא זכאי להשלמת פיצויי פיטורים. עם זאת, מאחר שהתובע הוא שהתפטר ואף העדיף למצוא מקום עבודה חלופי, הוא אינו זכאי לפיצוי בגין אי עריכת שימוע; חוק שעות עבודה ומנוחה חל על התובע והוא זכאי בגין גמול עבודה בשעות נוספות.
עבודה – התפטרות – הרעה בתנאי עבודה
עבודה – התפטרות – פיצויי פיטורין
עבודה – חוזה עבודה – שינוי חד צדדי
עבודה – פיטורין – זכות לשימוע
עבודה – שעות עבודה ומנוחה – תחולת החוק
עבודה – שעות עבודה ומנוחה – שעות נוספות

14 [תכנון ובנייה]

נדחה ערר העוררים – חברי הוועדה המקומית לתכנון ובניה, כנגד החלטות בדבר אישור בקשות להיתר אשר כרוכות בהקלות, בין היתר לתוספת יחידות דיור ולתוספת זכויות לצורך יחידות הדיור. בתוך כך, נדחו שלל הטענות שהעלו העוררים במישורים שונים.
תכנון ובנייה – היתר בנייה – הקלה
תכנון ובנייה – היתר בנייה – זכות עיון

15 [תכנון ובנייה]

החלטת הועדה המקומית לתכנון ובנייה לאפשר תוספת של 4 יח"ד מכוח תמ"א 38 למגרש, תוך מתן פטור מלא מהתקנת מקומות חניה בהיעדר אפשרות להתקנתם, ובהתחשב במצוקת החניה הקיימת במקום, הנה החלטה סבירה, בנסיבות העניין.
תכנון ובנייה – תכניות – תמא 38
תכנון ובנייה – היתר בנייה – התקנת מקומות חניה

16 [תכנון ובנייה]

ועדת הערר לתכנון ובניה קיבלה ערר העוררת וביטלה החלטת מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, זאת משנמצא, כי הוועדה המקומית לא קיימה את חובתה לנמק ביתר שאת החלטות שניתנות בניגוד לעמדת הצוותים המקצועיים.
תכנון ובנייה – מוסדות תכנון – חובת הנמקה
תכנון ובנייה – תכניות – תמא 38

לרשימה המלאה