1 [דיון אזרחי] [בתי-משפט]

נדחתה בקשת רשות ערעור על החלטות בימ"ש המחוזי בגדרן נדחתה בקשת המבקש לסילוק תביעת משיב 1 על הסף. נפסק כי השגות על החלטות ביניים של הערכאה הדיונית תידונה, ככלל, במסגרת הערעור על פסק הדין, למעט במקרים חריגים. גם התערבות ערכאת הערעור בהחלטת הערכאה הדיונית הדוחה בקשה לסילוק על הסף, תיעשה במקרים חריגים. מקרה זה אינו מקרה חריג המצדיק התערבות; לגופו של עניין, לא ניתן לומר בשלב זה כי משיב 1 לא יצליח בתביעתו, וטענותיו ראויות לבירור משפטי.
דיון אזרחי – רשות ערעור – על החלטה אחרת
דיון אזרחי – בקשת רשות ערעור – החלטה אחרת
בתי-משפט – רשות ערעור – על החלטת ביניים

2 [תעבורה] [משפט מינהלי]

עתירה שעניינה הסדרי החנייה על מדרכות בעיר ירושלים. בסוגיית האכיפה כלפי כלי רכב החונים על מדרכות העיר במקומות בלתי מוסדרים נפסק כי לא מתקיים חריג המצדיק התערבות שיפוטית במדיניות האכיפה; הסוגיה לפיה העירייה מקצה מקומות חנייה על גבי מדרכות גם במקומות שבהם נותר להולכי הרגל מעבר צר שאינו עומד בדרישות התקן הישראלי לגבי "דרך נגישה" לא הוכרעה בהיותה כוללנית. עם זאת, על הרשויות לעצב את המרחב הציבורי כך שיינתן מענה הולם לצורכי כלל התושבים, ועליהן לבחון לעיתים מזומנות את הצידוק להסדרי החנייה הקיימים.
תעבורה – חניה – מדרכה
משפט מינהלי – שיקול-דעת – הרשויות המופקדות על אכיפת החוק
משפט מינהלי – שיקול-דעת – סבירות
משפט מינהלי – בגץ – עתירה כוללנית

3 [בתי-משפט]

בימ"ש דחה בקשה לצירוף רשות המיסים-מס ערך מוסף, להליך, ובקשה למתן סעד זמני בתקופת הערעור, במסגרתה עותרות המבקשות למתן צו זמני הקובע כי יישום הסכם שומה בין המבקשות לרשות המסים יוקפא עד למתן פסק דין בערעור. נפסק כי אין מדובר בבקשה לסעד זמני בערעור, וכי ככל שהמבקשות מעוניינות לפתוח מחדש את הסכם השומה, עליהן לפעול בערוצים המתאימים.
בתי-משפט – סעדים זמניים – בערעור
בתי-משפט – ערעור – עיכוב ביצוע

4 [דיון אזרחי] [בתי-משפט]

ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בהחלטות דיוניות שנוגעות לאופן ניהול ההליך, נוכח שיקול הדעת הרחב שנתון לערכאה הדיונית בנדון. כך בפרט כשמדובר בהחלטות שעניינן אופן ניהול בקשות אישור בעניינים דומים מכוח סעיף 7 לחוק תובענות ייצוגיות.
דיון אזרחי – תובענה ייצוגית – בקשה לאישור קודמת
דיון אזרחי – ערעור – על הליך דיוני
בתי-משפט – רשות ערעור – סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור

5 [דיון אזרחי]

ככלל, תחויב חברה תובעת בהפקדת ערובה להוצאות הנתבע. הנטל להוכיח כי יש הצדקה לפטור את החברה התובעת מהפקדת ערובה להוצאות, מוטל על כתפיה.
דיון אזרחי – הוצאות משפט – הפקדת ערובה מכוח הוראות סעיף 353א לחוק החברות

6 [בתי-משפט]

אין מתקיים בענייננו חשש ממשי למשוא פנים המצדיק את פסילת המותב; לפרקליט בשירות הציבורי אין אינטרס אישי ממשי, כלכלי או אחר, בתוצאת ההליך, אף במצב בו הוא מועסק באותה היחידה שנציגיה מופיעים לפני השופט. קל וחומר מקום בו הפרקליט מועסק ביחידה אחרת, כבענייננו.
בתי-משפט – שופטים – פסילה
בתי-משפט – פסלות שופט – טעמי הפסלות

7 [התיישנות] [נזיקין]

המשיב-היילוד, הגיש תביעה נזיקית בגין רשלנות נגד משרד הבריאות, עיריית ירושלים ושירותי בריאות כללית, לפני המועד הקובע שנקבע לכך בהלכת המר ובעניין הסהר האדום (28.8.15). לאחר המועד הקובע, המשיב הגיש תביעה נזיקית נגד המבקשת בעילה של "חיים בעוולה". בימ"ש פסק כי יש לדחות את התביעה נגד המבקשת על הסף בהעדר עילה. נפסק כי אין תחולה לדיני ההתיישנות הרגילים על המועד שנקבע להגשת תביעות היילוד, וכי גם לו היה נקבע כי דיני ההתיישנות חלים, בנסיבות המקרה דיני ההתיישנות אינם מאריכים את המועד להגשת תביעת המשיב.
התיישנות – נזיקין – חיים בעוולה
התיישנות – תקופת ההתיישנות – תובענה שנדחתה
התיישנות – תקופת ההתיישנות – תחילתה
נזיקין – עוולות – חיים בעוולה

8 [דיון אזרחי]


מצד אחד, ראוי שביהמ"ש יסיים תיק אשר התחיל לפני 15 שנים. מצד שני, אם תובע חושב שיש ראיות שחשובות לו לצורך הוכחת תביעתו – יש לעשות את כל הנדרש כדי לאפשר לו להגישן. ודוק, עקרון השוויון מביא למסקנה כי אם תותר לתובעים הגשת ראיות נוספות, תינתן זכות שווה לנתבעים. על התובעים להודיע לביהמ"ש אם הם עומדים על בקשתם להוספת ראיות.
דיון אזרחי – ראיות נוספות – שיקולים

9 [דיון אזרחי]


מה דינו של הסדר פשרה במסגרת הליך של תביעה ייצוגית, הכולל תנאים שהוסכמו על דעת הצדדים ותנאי שההסכמה לגביו היא חלקית, ושנדרשת קביעה של בית המשפט שרק אחריה יגובש הסכם הפשרה במלואו?
דיון אזרחי – תובענה ייצוגית – הסדר פשרה

10 [משפחה]

נדחתה בקשת רשות ערעור שמופנית, בין השאר, כנגד שיעור הסכומים שנקבעו במסגרת התנאים שהציב בית המשפט לענייני משפחה לחזרת הקטין, בנם המשותף של הצדדים, לקנדה. נקבע, כי אין מקומן של טענות המבקשת בהליך לפי אמנת האג.
משפחה – משמורת קטינים – החזרת ילדים חטופים

11 [מדגמים] [זכויות יוצרים] [נזיקין] [עשיית עושר ולא במשפט]

נדחו טענות התובעות להפרת זכויות יוצרים, גניבת עין ועשיית עושר ולא במשפט, בקשר ליבוא, שיווק ומכירה של מכשיר לניקוב חורים באוזניים.
מדגמים – הפרה – היעדרה
זכויות יוצרים – הפרה – הוכחתה
נזיקין – עוולות – גניבת עין
עשיית עושר ולא במשפט – תחולת דיני עשיית עושר ולא במשפט – קניין רוחני

12 [חברות]

בית המשפט הורה על דחייתן של בקשות הסילוק על הסף של הבקשה לאישור התביעה הנגזרת. נקבע, כי מקרה זה אינו נמנה על אותם מקרים חריגים בהם ניתן להכריע בבקשה לסילוק על הסף בפשטות וביעילות.
חברות – תביעה נגזרת – אימתי

13 [דיון פלילי]

התקבל ערעור על הכרעת דין במסגרתה הורשע המערער בעבירה בנשק (החזקת נשק, תחמושת ואביזרים). בית המשפט המחוזי הורה על השבת ההליך לבית משפט קמא לשלב ההקראה, וזאת בפני מותב אחר, אשר ישמע את הראיות מחדש, ולו למראית פני הצדק.
דיון פלילי – ייצוג – כשל בייצוג

14 [דיון אזרחי]

אכן לא היה מקום לסלק על הסף את תביעת המשיב נגד המבקש בגין לשון הרע. עצם הדיון בתחולת ההגנות שבסעיף 13 לחוק איסור לשון הרע מחייב בירור עובדתי וענייני בתביעה גופה.
דיון אזרחי – סילוק על הסף – דחייתו
דיון אזרחי – הגנות – פרסומים מותרים

15 [עורכי-דין]

בנסיבות העניין, לא ניתן לכפות על עורכי הדין את המשך ייצוג המשיב 1, דבר המהווה אכיפה של "שירות אישי". בנוסף, מקום בו מבקש עורך הדין להשתחרר מייצוג צד אחד להליך, ובמקביל להמשיך בייצוג צד אחר, יש בכך כדי לערער את יחסי האמון בין עורך דין לבין לקוחו.
עורכי-דין – ייצוג – שחרור מייצוג
עורכי-דין – יחסי עורך-דין ולקוח – יחסי אמון

16 [דיון פלילי]

בית המשפט המחוזי הורה על ביטול הכרעת הדיון וגזר הדין שניתנו כנגד המערערים, זאת משהתברר, כי ההליך נגד המערערים התקיים ללא ייצוג, מקום בו הייתה חובת ייצוג.
דיון פלילי – ייצוג – היעדר ייצוג

17 [ביטוח לאומי] [עבודה]

ביה"ד הורה על השבת עניינו של המערער לוועדה רפואית לעררים (נפגעי עבודה) בהרכב חדש, בקובעו כי הוועדה לא פעלה לפי הנחיות של פסק דין קודם לפעול לפי הלכת מרגוליס. נפסק כי, גדר סמכותה של הוועדה הרפואית הוא לקבוע את שיעור הנכות בגין אותו ליקוי שהוכר קשר סיבתי בינו לבין תאונת העבודה, ובהמשך לבצע ניכוי מצב קודם, ככל שרלוונטי, לפי הלכת מרגוליס.
ביטוח לאומי – ועדות רפואיות – סמכותן
ביטוח לאומי – ועדות רפואיות – ועדה לעררים
ביטוח לאומי – ועדות רפואיות – נכות
ביטוח לאומי – נכות – ניכוי מצב קודם
ביטוח לאומי – נכות – ועדות רפואיות
ביטוח לאומי – ביטוח נפגעי עבודה – נכות

18 [דיון אזרחי] [עבודה]

ביה"ד דן בבקשה לגילוי מסמכים בתובענה ייצוגית ופסק כי אין לחייב את המדינה לגלות מין ותאריך לידה של כל אחד מ-48 הגמלאים שנתוניהם פורטו בטבלה מטען המדינה, אך על המדינה להוסיף לטבלה טור נוסף – המועד שבו החל ניכוי כפל הגמלאות, לפני שינוי מדיניותה בעניין.
דיון אזרחי – גילוי מסמכים – בבקשה לאישור תובענה ייצוגית
דיון אזרחי – תובענה ייצוגית – גילוי מסמכים
עבודה – סדרי דין – גילוי מסמכים

19 [עבודה]

התובע עובד כנהג מוביל טנקים וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) החל מגיל 27, כאזרח עובד צה"ל. ביה"ד קיבל את תביעת התובע להכיר במחלת הטחורים והפיסורה מהן הוא סובל כ"פגיעה בעבודה" בעילת המיקרוטראומה על יסוד חוות דעת המומחים שמונו בתיק, לפיהן מחלות אלה נובעות מתנאי עבודתו.
עבודה – תאונת עבודה – הוכחת קשר סיבתי
עבודה – תאונת עבודה – מומחים רפואיים
עבודה – תאונת עבודה – מיקרוטראומה
עבודה – תאונת עבודה – קביעה בדבר מיקרוטראומה


לרשימה המלאה