1 [עונשין]

אכן, במקרים מסוימים על ביהמ"ש להפגין מידה רבה של חמלה גם כאשר הנאשם מביא על עצמו, במו ידיו, פגיעה בגופו תוך כדי מעשה עבירה. אולם הדברים צריכים להיבחן בכל מקרה לגופו, ע"פ נסיבותיו, במידה זהירה ובדקדקנות יתרה.
עונשין – ענישה – שיקולי ענישה

2 [פרשנות] [משפט מינהלי]

התקבלה בחלקה עתירה שעניינה צו תפיסה מינהלי שהוצא על ידי שר הביטחון, מכוח סמכותו על פי סעיף 56 לחוק המאבק בטרור, תשע"ו-2016.
פרשנות – דין – חוק המאבק בטרור
משפט מינהלי – שעת חירום – תפיסת חפצים והחרמתם
משפט מינהלי – רשות מוסמכת – שר הביטחון
משפט מינהלי – שיקול-דעת – שר הביטחון

3 [משפט מינהלי] [ארנונה]

לכל פניה של העותרת למשיבה 2, התקבלה תשובה שונה באשר לסיבת הדחייה. אין לקבל התנהלות זו. ולמרות שהעותרת זכתה להתייחסות לכל פנייה, נראה כי נתקלה בסירוב מצד המשיבה בהתייחס לבחינת החלטתה מחדש לאור הנתונים החדשים שהציגה העותרת בכל פנייה. הרשות נאמן הציבור היא, וחובתה לאפשר ליחיד לשטוח טיעוניו כראוי לפני ערכאה מוסמכת.
משפט מינהלי – הליך מינהלי – פגמים
משפט מינהלי – התנהגות הרשות – חובת התנהגות ביושר ובהגינות
משפט מינהלי – עתירה לבית-המשפט – שיהוי
ארנונה – פטור – מוסד מתנדב לשירות הציבור

4 [רישוי עסקים] [משפט מינהלי]

השוק שמבקשים העותרים לפתוח, "שוק רמלה לוד" באזור התעשיה שיל"ת, טעון רישוי עסק. החלטת המשטרה להתנגד לבקשת העותרים, על רקע העבר ולאור כל החומר והמידע העדכני שבידיה, אינה בלתי סבירה, וודאי שלא במידה המצדיקה התערבות ביהמ"ש. ודוק, אין מקום לאפשר למשטרה לסרב למתן רישיון על בסיס טעמים מודיעיניים חסויים למשך זמן בלתי מוגבל.
רישוי עסקים – רישיון עסק – אימתי נדרש
רישוי עסקים – רישיון עסק – אישור המשטרה
משפט מינהלי – רישוי – רישוי עסקים
משפט מינהלי – רישוי – חופש העיסוק
משפט מינהלי – בית-המשפט לעניינים מינהליים – ביקורת שיפוטית

5 [דיון אזרחי] [ראיות]

רק במקרים חריגים לא יתאפשר לבעל דין להיות נוכח בעת חקירת עדים מטעמו או מטעם בעל הדין שכנגד, בין אם מדובר במשפט אזרחי רגיל ובין אם מדובר במשפט הנוגע לענייני משפחה.
דיון אזרחי – ניהול המשפט – שיטת הדיון
ראיות – עדים – עדות

6 [משפחה]

בהתאם למתווה לבדיקת חיוב סב במזונות נכדו הקטין, במקרה דנן אכן היה מקום לחיוב הסבים להשתתף במזונות הקטינים, אם כי יש להפחית במעט את שיעור החיוב שנקבע בבימ"ש קמא.
משפחה – מזונות ילדים – חובת הורי האב בתשלומם

7 [דיון אזרחי] [בתי-משפט]

בית המשפט פסק הוצאות לטובת המשיבה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית, לאחר שהופרכו טיעוני המבקש בעקבות חוות דעת מומחה שמונה בהסכמה.
דיון אזרחי – הוצאות משפט – קביעתן
בתי-משפט – הוצאות משפט – שומתן

8 [מסים]

החלטת המשיב בהשגת המערערים ניתנה בחלוף המועד הקבוע לכך בסעיף 26 (ב) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ועל כן יש לראות את השגת המערערים כאילו התקבלה.
מסים – מס רכוש וקרן פיצויים – ערעור

9 [פשיטת רגל]

אין לעלות על הדעת כי חייב שחובו נוצר כתוצאה מהרשעתו בעבירה פלילית חמורה, כמו עבירת ההריגה, יחסה תחת כנפיה של פקודת פשיטת הרגל. במקרה דנן מנסה להפוך את הליך פשיטת רגל ל- "עיר מקלט" למשתמטי חובות כספיים כדין.
פשיטת רגל – הליכי פשיטת רגל – הכרזה על פשיטת רגל
פשיטת רגל – הכרזה על פשיטת רגל – לפי בקשת חייב

10 [דיון פלילי]

עסקינן בבקשה למעצר המשיב עד תום ההליכים. נקבע כי עניינו של המשיב אינו מצריך הזמנת תסקיר מעצר מאת שירות המבחן.
דיון פלילי – מעצר עד תום ההליכים – תסקיר מעצר
דיון פלילי – מעצר עד תום ההליכים – חלופת מעצר

11 [ארנונה]

בית המשפט קיבל את תביעת התובעת – רשות מקומית, כנגד הנתבעים 1 ו- 3 חברה בע"מ ובעל מניות בה, בגין חובות ארנונה של החברה. במרכזו של פסק הדין עומדת שאלת חיובו של בעל מניות בחוב ארנונה של החברה.
ארנונה – גבייתה – מבעל מניות בחברה

12 [עורכי-דין] [נזיקין]

בית המשפט קיבל, באופן חלקי, את תביעת התובע כנגד הנתבע – עורך דין, בגין התרשלותו בייצוג התובע בעסקת מקרקעין. נפסק, כי על אף שהתובע בקיא היטב בעסקאות מקרקעין, נמצא, כי סוגיית תחולתו של היטל השבחה, שעליה נסובה התובענה, מצריכה מיומנות וידע ואין לצפות ממנו "לרדת" לרזולוציות כאלה בבואו לערוך את העסקה.
עורכי-דין – ייצוג – בעסקת מקרקעין
נזיקין – אחריות – בנזיקין

13 [ביטוח]

נדחתה על הסף תביעת התובע, לתשלום פיצוי כספי בגין נזקי רכוש שנגרמו לרכבו, בעקבות תאונת דרכים. במרכז החלטת בית המשפט, עומדת שאלת תחולתו של הסייג שמחריג מתחולת הפוליסה רכוש שמעצם טיבו וטבעו שייך למבוטח או נמצא בפיקוחו ובשליטתו.
ביטוח – פוליסה – תחולתה

14 [ראיות]

בית המשפט העלה, במסגרת גזר הדין בעניינו של הנאשם, הצעה להסדרת הפרוצדורה לבירור טענות לאי חוקיות תפיסת ראיות. לפי אותה הצעה יש לקבוע הליך מוקדם לבירור טענות בדבר פסלות ראיות בפני שופט אחר.
ראיות – קבילות – ראיה פסולה

15 [נזיקין]

בית המשפט קיבל, באופן חלקי בלבד, את תביעת התובעים – הורים, בעילה של רשלנות רפואית ואשר נוגעת לאבחון באיחור של מחלת הסרטן, שגרמה למות בנם. פסק הדין עוסק בשאלת תפקידו, וחובת הזהירות המוטלת על רופא בקהילה.
נזיקין – רשלנות – רשלנות רפואית
נזיקין – נטל ההוכחה – נזק ראייתי
נזיקין – קשר סיבתי – שלילתו
נזיקין – עוולות – פגיעה באוטונומיה

16 [עבודה]

הנתבעת לא אפשרה לתובעת לחזור לתפקיד אותו מילאה טרם יציאתה לחופשת לידה לאחר שובה מהחופשה, חרף בקשות התובעת, והציבה אותה בתפקיד אחר באמתלה של "קידום". אפילו אם התובעת הסכימה במפורש לעבור לתפקיד אחר, וכאשר לא ניתנה לה אפשרות אמתית לבצעו, זכאית הייתה התובעת לדרוש החזרתה לתפקידה הקודם, תוך זמן סביר בן 30 ימים. נוכח האמור, במכלול נסיבות העניין, הנתבעת תשלם לתובעת פיצוי לפי חוק עבודת נשים בסך של 15,000 ₪.
עבודה – עבודת נשים – עובדת בהריון
עבודה – התפטרות – פיצויים
עבודה – התפטרות – הודעה מוקדמת

17 [ביטוח לאומי]

ביה"ד דן בסמכות הנתבע, במסגרת הליך בדיקה מחדש, לדון בנכויות שנקבעו לתובע, המוכר כנכה, בעבר בציינו כי מבוטח שהגיש תביעה בענף נכות כללית, ותביעתו נדחתה נוכח החלטת הרופא המוסמך או ועדה רפואית לעררים, רשאי לפנות לנתבע בתביעה חוזרת כאשר הוא סבור שיש שינוי במצבו. במקרה כזה, מדובר בהגשת תביעה חדשה הנובעת מהשינוי במצב המבוטח ודיון בה, ולא משום "דיון מחדש" בהחלטה קודמת לגביו; במקרה זה תביעת התובע לא נדחתה, ולכן תביעתו "לחסימה" עתידית של הנתבע מלבחון את כלל נכותו, במידה והוא יפנה אליו בשנית, דינה להידחות.
ביטוח לאומי – נכות – קביעה מחדש
ביטוח לאומי – נכות – נכות כללית
ביטוח לאומי – נכות – ועדות רפואיות

18 [עבודה]

ביה"ד פסק כי, זכויות התובע, שהוצב כעובד ניקיון במרכול, קופחו באופן בוטה, תוך התנערות מוחלטת מצד הנתבעת 1 מחובותיה על פי דין, ופסק לזכותו פיצויי פיטורים, הפרשי שכר עבודה, פדיון חופשה, דמי הבראה, פיצוי בגין שי לחג, פיצוי חלף הפרשות לקרן השתלמות, פיצוי חלף הפרשות לפנסיה, והכל בניכוי סכומים שקיבל התובע מהנתבעות.
עבודה – עובדים – זכויותיהם
עבודה – פיצויי פיטורין – זכאות
עבודה – פיצויי פיטורין – פיצויי הלנה
עבודה – שכר עבודה – תביעה להפרשי שכר
עבודה – שכר עבודה – פיצויי הלנת שכר
עבודה – שעות עבודה ומנוחה – שעות נוספותלרשימה המלאה