1 [פרשנות] [משפט מינהלי]

בג"ץ קובע כי רק ראשי מועצות דתיות שנבחרו בהתאם לפרוצדורה המפורטת בסעיפים 2-5 לחוק שירותי הדת היהודיים – להבדיל ממי שמונו בידי השר לשירותי דת, ראשי ועדות ממונות, או מורשי חתימה – יכולים להיות "נציגי הציבור" בחברי "האסיפה הבוחרת", האמונה על בחירת הרבנים הראשיים לישראל, וחלק מחברי מועצת הרבנות הראשית לישראל.

פרשנות – דין – חוק הרבנות הראשית
משפט מינהלי – רבנות – האסיפה הבוחרת
משפט מינהלי – רבנות – בחירות לרבנים ראשיים
משפט מינהלי – רבנות – בחירות למועצת הרבנות הראשית ‏
משפט מינהלי – בגץ – שיהוי

2 [משפט מינהלי] [משפט חוקתי]

בג"ץ דחה על הסף עתירה שעניינה שאלת ייצוגן ההולם של נשים בהרכב "האסיפה הבוחרת", האמונה על בחירת הרבנים הראשיים לישראל וחלק מחברי מועצת הרבנות הראשית לישראל, מחמת שיהוי בהגשתה, ובהעדר אפשרות לדון בעניין באופן ממצה נוכח סד הזמנים וליתן סעד שניתן יהיה ליישׂם במועד. עם זאת, בג"ץ קרא לפעול למציאת מתווה חקיקתי הולם, שיבטיח יצוג נאות לנשים באסיפה הבוחרת.
משפט מינהלי – מינויים – ייצוג הולם לנשים
משפט מינהלי – בגץ – שיהוי
משפט חוקתי – זכויות הפרט – שוויון

3 [בתי-משפט]

אכן, סוגית זכאותו של מי שהיה "ידיד בית משפט" בהליך המקורי להגיש עתירה לדיון נוסף, מעוררת שאלות שונות. אך בנסיבות המקרה הנדון נמצא לאפשר לסניגוריה הציבורית, שהצטרפה להליך המקורי כ"ידיד בית המשפט", להגיש עתירה לדיון נוסף בלי להכריע בשאלות שהועלו.
בתי-משפט – דיון נוסף – עתירה לקיום דיון נוסף
בתי-משפט – דיון נוסף – סדרי דין
בתי-משפט – בעלי דין – ידיד בית המשפט

4 [דיון פלילי]

יש לפרש את הביטוי "יש ראיות לכאורה כי הנאשם עשה את מעשה העבירה", המופיע בסעיף 15(א1) לחוק טיפול בחולי נפש, כמתייחס לראיות הנוגעות ליסוד הפיזי שבעבירה, וזאת בלבד, ואין צורך להצביע על קיומן של ראיות לכאורה להוכחת יסוד המחשבה הפלילית; תיקון מס' 9 לחוק טיפול בחולי נפש צולח את כל מבחני המשנה של המידתיות.
דיון פלילי – חולי נפש – אשפוז כפוי

5 [משפט חוקתי] [פרשנות]

העותרים לא הצליחו להניח תשתית ראייתית שדי בה על מנת לשכנע בזכאותם לאשרת עולה מכוח סעיף 4א(א) לחוק השבות.
משפט חוקתי – שבות – בני משפחה של יהודים
פרשנות – דין – חוק השבות

6 [בתי סוהר] [דיון פלילי]

רשות ערעור על החלטות הנוגעות לעתירות אסיר, ובכלל זאת כשעסקינן בערעור ב"גלגול שלישי" על החלטה להפקיע את רישיון השחרור המותנה של אסיר, שמורה למקרים חריגים; ועדת השחרורים אינה קשורה בדיני הראיות ורשאית לקבל כל מידע שרלוונטי להחלטתה בהתאם לרף ההוכחה הנוהג לפני רשות מנהלית. אך מאחר שבשלילת חירות עסקינן, על הראיות המנהליות להיות ברמת הוכחה גבוהה.
בתי סוהר – אסירים – שחרור על תנאי
בתי סוהר – ועדת השחרורים – שיקוליה
דיון פלילי – שחרור על תנאי – ביטולו
דיון פלילי – ערעור – רשות ערעור

7 [בוררות]

ההתערבות השיפוטית בפסק בוררות היא מוגבלת, והמגמה היא לצמצמה. אך צמצום זה אין משמעו הימנעות מוחלטת של ביהמ"ש מלבחון את פסק הבורר או מלפרשו. המשמעות היא בחינת פסק בוררות בכפוף לעילות המנויות בסעיף 24 לחוק הבוררות בלבד ובראי המגמה המבכרת את קיומו על פני ביטולו; פרשנות תכליתית לסעיף 24(5) לחוק מוליכה למסקנה כי רק אם סוגיה המצריכה הכרעה לא קיבלה ביטוי בפסק הבוררות, יש הצדקה לביטולו.
בוררות – פסק בורר – התערבות בית-המשפט
בוררות – פסק בורר – עילות ביטול
בוררות – החלטות של בית-משפט – רשות ערעור

8 [בתי סוהר]

מבחינת האינטרס הציבורי, ולא רק מבחינתו האישית של המבקש, ובהינתן שהפעם נרתמה גם רש"א למשימה – נכון להורות כי המבקש ישוחרר כעת בשחרור על תנאי בהתאם לתכנית המפורטת שהוכנה עבורו ע"י רש"א, שהיא תכנית שיקום והשתלבות בקהילה בפיקוח רש"א.
בתי סוהר – אסירים – שחרור על תנאי

9 [דיון אזרחי]


לא נמצאה בהחלטת בימ"ש קמא לדחות את רוב הטענות שנכללו בבקשת האישור טעות המצדיקה את התערבות ערכאת הערעור, ונמצא לאמץ את ההחלטה לפי תקנה 460(ב) לתקסד"א. בתוך כך, לא נמצאה סיבה מספקת לבחון מחדש את החלטותיו של בימ"ש קמא לגבי אופן ניהול ההליך. הליך של בקשה לאישור תובענה ייצוגית הוא הליך מיוחד ומורכב, ויש לכך השלכות גם על סדרי הדין.
דיון אזרחי – תובענה ייצוגית – דחיית בקשה לאשר תובענה כייצוגית
דיון אזרחי – תובענה ייצוגית – החלטות דיוניות
דיון אזרחי – ערעור – דחייה לפי תקנה 460(ב) לתקסד`א ‏

10 [פשיטת רגל] [בתי-משפט]

נדחתה בקשת רשות ערעור על החלטת בימ"ש המחוזי במסגרתה נקצב סכום המזונות החודשי שעל משיב 1, המצוי בהליכי פשיטת רגל, לשלם עבור המבקשים, ילדיו הקטינים. נפסק כי, בימ"ש קמא איזן בין האינטרסים של כל הצדדים וכי לא נפלה טעות יסודית בהחלטה המצדיקה התערבות של ערכאת הערעור.
פשיטת רגל – הליכי פשיטת רגל – קציבת מזונות
פשיטת רגל – כינוס נכסים – הקצבה לזכאי למזונות
פשיטת רגל – מנהל מיוחד – ניהול נכסי החייב
בתי-משפט – ערעור – התערבות ערכאת ערעור
בתי-משפט – פסק-דין – חובת הנמקה

11 [עונשין]

נדחה ערעור על עונש המאסר בפועל בן 6 השנים שהושת על המערערת בגין הרשעתה בשידול לחבלה בכוונה מחמירה באחותה המנוחה, ובסיוע לרוצח המנוחה לאחר מעשה. נפסק כי, נסיבות ביצוע העבירות חמורות ונמצאות ברף הגבוה של המעשים וכי על העונש לשקף את חומרת המעשים ואת מידת הפגיעה בערכים המוגנים. העונש מגלם איזון ראוי בין נסיבותיה האישיות של המערערת וחומרת מעשיה ואין עילה להתערב בו.
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: עבירות אלימות
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: שיקולים
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: התערבות ערכאת ערעור
עונשין – עבירות – חבלה בכוונה מחמירה

12 [דיון פלילי]

הקביעה לפיה אין מקום לאפשר למבקש לחזור בו מהודאתו מגלמת בתוכה את הקביעה שההודאה ניתנה באופן חופשי ומרצון. המדובר בקביעה עובדתית שלא בנקל תתערב בה ערכאת ערעור, וביתר שאת שעה שמדובר ב"גלגול שלישי".
דיון פלילי – ערעור – רשות ערעור
דיון פלילי – ערעור – עונש
דיון פלילי – ערעור – אי-התערבות בממצאים עובדתיים
דיון פלילי – הודאה – חזרה מהודאה

13 [בתי-משפט] [דיון אזרחי]

הכרעה של ביהמ"ש העליון שאינה מתייחסת באופן מפורש לקביעות ולנימוקי ביהמ"ש המחוזי אלא אך מאמצת אותן ביחס לנסיבות הקונקרטיות של המקרה, אינה עולה כדי "הלכה" המצדיקה דיון נוסף; ביהמ"ש העליון קבע כי מתקיימים שלושת התנאים המצטברים הקבועים בתקנה 460(ב) לתקסד"א, וכי בנסיבות הספציפיות של המקרה נכון להחיל את התקנה. השגת המערער על קביעה זו היא השגה ערעורית, ואין לה מקום בהליך הדיון הנוסף.
בתי-משפט – דיון נוסף – תנאים לקיומו
דיון אזרחי – ערעור – דחייה לפי תקנה 460(ב) לתקסד`א ‏

14 [פשיטת רגל]

יש ושיקולים של חוסר תום לב יצדיקו דחיית בקשה לצו כינוס או את ביטול צו הכינוס והליך פשיטת הרגל, בטרם שלב ההכרזה. במקרה דנן, יש לבחון את תום הלב בטרם דיון בהכרזת החייבת או בהפטרה ולהורות על ביטול ההליך מחמת חוסר תום הלב שניכר כי דבק ביצירת החוב.
פשיטת רגל – הליכי פשיטת רגל – חובת תום הלב
פשיטת רגל – הליכי פשיטת רגל – ביטולם

15 [דיון אזרחי] [בתי-משפט]

ככל שעסקינן בהעברת סכסוך לבוררות על ידי ערכאת ערעור במסגרת סעיף 79ב לחוק בתי המשפט, מדובר על סיום הדיון בתיק, כל עוד מתנהל הליך הבוררות וככל שלא נערכה השגה על פסק הבוררות. עצם העברת סכסוך לבוררות אינה מפקיעה את סמכותו של בית המשפט להידרש לסכסוך.
דיון אזרחי – סמכות – ערכאת הערעור
בתי-משפט – סמכות – בית-משפט שלערעור

16 [בנקאות]

בנסיבות מקרה זה, רשאי הבנק להימנע מפירעון ערבות בנקאית אוטונומית בשל אי התאמה מהותית בין כתב הערבות שהוצא בקשר עם ערבות ביצוע, לבין ערבות הבדק אותה ביקשה המשיבה לממש.
בנקאות – ערבות – ערבות בנקאית אוטונומית

17 [מסים]

יש למסות עסקה לפי מהותה הכלכלית. גם כאשר מדובר בשתי עסקאות קשורות בין אותם צדדים יש לבחון האם כל אחת מהעסקאות משקפת העברת תשלום תמורת נכס או שירות ממשיים ובעלי ערך כלכלי שקול או שמדובר בהעברת שני תשלומים בעד הטובין המיובאים שאז יש לייחס את שני התשלומים לערך העסקה.
מסים – מכס – חישובו
מסים – מכס – ערך העסקה

18 [דיון אזרחי] [בתי-משפט]

הערכאה המוסמכת לדון בערעור על החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים שניתנה בעניין ערר לפי סעיף 9 בחוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים), היא בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, אשר ידון בערעור בהרכב של שלושה שופטים.
דיון אזרחי – סמכות – עניינית
בתי-משפט – סמכות – סמכות עניינית

19 [בתי סוהר] [משפט חוקתי]

קשר טלפוני של אסיר עם עורך דין אינו טובת הנאה שניתן לשלול או להגביל משמעותית כאמצעי ענישה נגד אסיר, אלא הוא חלק מהזכות החוקתית להליך הוגן, שאין לפגוע בה.
בתי סוהר – אסירים – זכויותיהם
משפט חוקתי – זכויות הפרט – ייצוג

20 [מסים] [ביטוח לאומי]


ביה"ד הארצי פסק כי, החלטת ועדה רפואית הפועלת מכח חוק הנקוב בסעיף 9(5)(א)(א) לפקודת מס הכנסה בדבר דרגת נכות של נכה, תחייב את המשיבה, אף אם שיעור הנכות כשלעצמו אינו מזכה בפטור לפי סעיף 9(5) לפקודה, והמשיבה אינה מוסמכת להעמיד את הנכה לבדיקה נוספת בגין אותה פגימה; לפיכך, המערער, בעל נכות נפשית מכח חוק נרדפי הנאצים הנקוב בסעיף 9(5)(א)(א) לפקודה, זכאי לפטור ממס הכנסה לפי סעיף 9(5) לפקודה, מהמועד הרלוונטי לבקשתו.
מסים – מס הכנסה – פטור ממס לנכה
מסים – מס הכנסה – פטור ממס
ביטוח לאומי – נכות – ועדות רפואיות

לרשימה המלאה