1 [חוזים]

בית המשפט קיבל את תביעת התובע לתשלום פיצויי קיום בגין אובדן רווחים שנגרמו לו בעקבות ביטול מכרז בו הגיש התובע ההצעה הזולה ביותר. נפסק, כי הואיל והתקבלה הצעת התובע, ממילא לא עומדת עוד לאגודה הזכות לבטל את זכייתו באופן בו נעשה הדבר.
חוזים – פיצויים – פיצויי קיום

2 [דיון אזרחי] [חברות]

בית המשפט קיבל את תביעת התובעת והורה לנתבעים 3 – 4 לפצות אותה בגין ליקויי הרטיבות שהופיעו בדירת מגוריה.
דיון אזרחי – מעשה-בית-דין – השתק עילה
חברות – אחריות בנזיקין – אחריות אישית

3 [מקרקעין] [חוזים]

בית המשפט הורה לנתבעת לפצות את תהובע בגין השקעות שביצע במקרקעין שברשותו. יחד עם זאת, בית המשפט הכיר בטענת הקיזוז שהעלתה הנתבעת.
מקרקעין – פיצויים – מכח השקעה
חוזים – קיזוז – התנאים לקיזוז

4 [דיון אזרחי] [בנקאות]

בית המשפט קיבל באופן חלקי בקשת רשות להגן שהגישו הנתבעים כנגד תביעת הבנק, וזאת בכפוף להפקדת סכום התביעה. בתוך כך נקבע, כי טענת ההגנה שלפיה, הבנק כיבד המחאות רבות, שלא לפי זכויות החתימה לוקה בחסר בצורה מהותית.
דיון אזרחי – סדר דין מקוצר – בקשת רשות להתגונן
בנקאות – חשבונות בנק – חשבון משותף

5 [חוזים]

נדחתה תביעת פינוי שהגישה התובעת כנגד הנתבעת. נפסק, כי תביעת התובעת הוגשה משיקולים עסקיים בלבד, שעה שביחס לחלק מהטענות, אין המדובר בהפרות המצדיקות ביטול ההסכם ואילו, גם ביחס להפרה היסודית שהייתה יכולה להצדיק את ביטול ההסכם, לא פעלה התובעת כנדרש ע"פ ההסכם לעניין מתן התראה ואף לא ביטלה את ההסכם תוך זמן סביר.
חוזים – הפרה – הפרה יסודית
חוזים – ביטול – הודעת ביטול

6 [מקרקעין] [ראיות]

נדחתה תביעת התובעת לסילוק ידו של הנתבע ולתשלום דמי שכירות בגין השימוש שהוא עושה בחנות, זאת משנמצא, כי התובעת אינה הבעלים או מי שזכאי להחזיק בחנות. פסק הדין עוסק, בין השאר, בשאלת התחרות בין עיקול שהוטל על זכויותיו של המוכר לבין זכויות התובעת מכח הערת אזהרה.
מקרקעין – עיסקאות נוגדות – תנאיה
מקרקעין – בעלות – הוכחתה
מקרקעין – הערת אזהרה – רישומה
ראיות – חתימה – הוכחתה

7 [חוזים]

נדחתה תביעת התובע כנגד הנתבעים לפיצוי כספי שעילתה הפרת הסכם נטען שהושג בין הצדדים. נפסק, כי הובע לא הוכיח את טענתו, לפיה בין הצדדים השתכלל הסכם מחייב.
חוזים – כריתת חוזה – היעדרה

8 [חוזים]

נדונה השאלה, האם נקשר בין הצדדים הסכם מחייב בהתאם להצעת המחיר שנשלחה לתובעת ע"י הנתבע 2.
חוזים – כריתת חוזה – מכרז
חוזים – כריתת חוזה – השתכללותו
חוזים – הפרה – פיצויים
חוזים – פיצויים – חישובם

9 [נזיקין] [ביטוח]

ביהמ"ש קבע כי הוכחו שלושת התנאים של סעיף 41 לפקודת הנזיקין (הדבר מעיד על עצמו), ולכן נטל ההוכחה עבר מהתובעת אל הנתבעת. הנתבעת לא הרימה את נטל ההוכחה שעבר אליה, משמע הנתבעת התרשלה.
נזיקין – נטל הראיה – הדבר מעיד על עצמו
נזיקין – נטל הראיה – הדבר מדבר בעדו
ביטוח – סוברוגציה (תחלוף) – מכוח חוק חוזה הביטוח

10 [חוזים]

במחדלה לגלות לתובעת את העובדה כי המבנה עשוי פלקל, הפרה הנתבעת את חובתה לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב בניהול משא ומתן, כמפורט בסעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, המחייבת אותה לגלות לצד שכנגד מידע מהותי המצוי בידיעת הנתבעת והחשוב לשיקוליה של התובעת בבואה לשכור את הנכס.
חוזים – משא ומתן לכריתת חוזה – הצגת עובדות
חוזים – הטעיה – אי-גילוי
חוזים – הטעיה – במחדל
חוזים – הטעיה – ביטול החוזה בעטיה
חוזים – הטעיה – נפקותה

11 [חוזים]

ביהמ"ש קבע כי הסכם זכרון הדברים אשר נחתם בין הצדדים תקף ומחייב את הצדדים לו.
חוזים - זיכרון-דברים – תוקפו
חוזים – מסוימות – משמעותה
חוזים – מסוימות – קיומה

12 [מקרקעין] [חוזים]

התקבלה תביעה לפינוי מושכר. הוכח כי הנתבעים הפרו את הסכם השכירות הפרות יסודיות.
מקרקעין – שכירות – סילוק יד
חוזים – שכירות – תרופות

13 [עבודה]

ביה"ד פסק כי, התובעת, שעבדה כסוכנת מכירות בשורות הנתבעת, זכאית לפיצוי בגין הפרת זכות השימוע בסך כולל של 20,000 ₪, להפרשי שכר, לעמלות מכירה, להפרש פיצויי פיטורים, לחלף הפרשה לביטוח מנהלים ולפיצוי בגין רישום לקוי בתלושי המשכורת בסך 5,000 ₪.
עבודה – פיטורין – שלא כדין
עבודה – פיטורין – זכות לשימוע
עבודה – פיטורין – פיצויים
עבודה – פיטורין – הודעה מוקדמת
עבודה – שכר עבודה – תלוש שכר

14 [עבודה]

נדחתה תביעה של אלמנת רב עיר לתשלום פדיון ימי מחלה שלא נוצלו על ידי בעלה המנוח משלא הוכח מקור נורמטיבי מכוחו זכאים רבני עיר לפיצוי בגין ימי מחלה לא מנוצלים.
עבודה – דמי מחלה – פדיון דמי מחלה
עבודה – עובדים – רב עיר

15 [ביטוח לאומי] [עבודה] [משפט מינהלי]

ביה"ד פסק כי, אין לראות בתובעת כמי שילדיה הקטינים נמצאים בהחזקתה, על אף שהיא בעלת משמורת משפטית ובעלת הזכות למשמורת פיזית, שכן בפועל היא איננה גרה עם הקטינים, מטפלת בהם ומשגיחה עליהם. מכאן שלפי חוק המזונות (הבטחת תשלום) התובעת אינה "זוכה" ואינה זכאית לדמי מזונות מהנתבע. לפיכך, החלטת הנתבע להפסיק תשלום לפי החוק הנ"ל לתובעת הואיל ואין עמה ילדים זכאים, נעשתה כדין.
ביטוח לאומי – מזונות – הבטחת תשלום
ביטוח לאומי – המוסד לביטוח לאומי – חובותיו
ביטוח לאומי – מזונות – זכאות
ביטוח לאומי – שיפוי – סכומים ששולמו ביתר
עבודה – ביטוח לאומי – זכאות
משפט מינהלי – מעשה מינהלי – חזקת תקינותו

16 [עבודה]

ביה"ד פסק כי, יש להכיר בשני האירועים שאירוע לתובע במהלך כשבועיים, כרצף של אירועים חריגים שהביאו להחמרה במצבו הרפואי. לפיכך, ביה"ד פסק כי יש להכיר בהפרעת החרדה וסיבוכיה בה לקה התובע כ"פגיעה בעבודה".
עבודה – תאונת עבודה – אירוע חריג
עבודה – תאונת עבודה – מומחים רפואיים
עבודה – ביטוח לאומי – פגיעה בעבודה

17 [עבודה]

ביה"ד קיבל ברובה את תביעת התובעת, מהגרת עבודה מאתיופיה, שהועסקה במשק ביתם של הנתבעים, לתשלום זכויות סוציאליות ופסק לה: פיצויי פיטורים, פיצויי הלנת פיצויי פיטורים, פיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה, דמי הודעה מוקדמת, פיצוי בגין הפסד דמי לידה, פיצוי לפי סעיף 13א לחוק עבודת נשים; פיצוי לפי סעיף 10 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה; פדיון חופשה; דמי הבראה ופיצוי בגין אי ביטוח התובעת בביטוח רפואי.
עבודה – עובדים – זכויותיהם
עבודה – שכר עבודה – רכיביו
עבודה – שכר עבודה – זכויות נלוות

עבודה – פיצויי פיטורין – זכאות
עבודה – פיצויי פיטורין – פיצויי הלנה
עבודה – פיטורין – שלא כדין

18 [בריאות] [עבודה]

בהחלטת ועדת החריגים של משיבה 1 שלא להעניק למבקש את התרופה המבוקשת נפלו פגמים מהותיים, ולפיכך יש לבטל את החלטתה ולהורות על השבת עניינו של המבקש לדיון מחדש בפניה; זהו מקרה חריג המצדיק מתן צו עשה זמני לפיו משיבה 1 תעניק ו/או תממן את התרופה למבקש ללא דיחוי, במינון ובתדירות הנדרשת, עד למתן החלטה אחרת.
בריאות – ביטוח בריאות ממלכתי – מימון שירותי הבריאות
בריאות – שיקול-דעת – קופת-חולים
עבודה – בית-הדין לעבודה – ביקורת שיפוטית

19 [עבודה] [חוזים]

ביה"ד פסק כי, רכיב שמופיע בתלושי השכר של התובע כ"בונוס", הוא חלק מ"שכר העבודה הקובע" לעניין חישוב פיצויי הפיטורים, שכן מדובר בתוספת ששולמה בקביעות וללא קריטריונים ברורים ומבלי שהייתה משמעות לדרך שבה הסכום נרשם. לפיכך, התובע זכאי להפרשי פיצויי פיטורים; התובע זכאי גם לפיצוי בגין היעדר שימוע לפני פיטוריו בסך 25,000 ₪, ולתשלום חלקי בגין עמלות.
עבודה – שכר עבודה – השכר הקובע לצורך הפרשות סוציאליות וגמלת פנסיה
עבודה – שכר עבודה – רכיביו
עבודה – שכר עבודה – השכר הרגיל
עבודה – שכר עבודה – תוספת
עבודה – שכר עבודה – זכויות נלוות
עבודה – פיטורין – שלא כדין

20 [ביטוח לאומי] [עבודה]

לצורך חישוב דמי הלידה ששולמו לתובעת יש לראות את הרכיב המכונה "בונוס שנתי" ושולם לתובעת מדי חודש כחלק משכרה הרגיל, כך שיש להוסיף רכיב זה לכל אחד משלושת החודשים שקדמו למועד הקובע; מאידך, הפרשים בגין בונוס הם בגדר "תשלום נוסף", כהגדרתו בתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח) ויש לחלקם ל-12 תשלומים שנתיים.
ביטוח לאומי – דמי ביטוח – חישובם
ביטוח לאומי – דמי לידה – הפרש דמי לידה
ביטוח לאומי – קיצבאות – דמי לידה
עבודה – ביטוח לאומי – דמי לידה
עבודה – שכר עבודה – השכר הרגיל

לרשימה המלאה