1 [דיון אזרחי] [נזיקין] [בתי-משפט]

קיומו של "קשר שתיקה" בין רופאים עשוי לעלות כדי "טעמים מיוחדים" למתן פטור לבעל דין מצירוף חוות דעת מטעמו. ואולם על בעל הדין להציג אסמכתאות ממשיות לביסוס טענה בדבר "קשר שתיקה", אשר מונע ממנו להציג חוות דעת מטעמו. בהקשר זה יש לקחת בחשבון את תחום המומחיות הרלוונטי, אשר יש לו השפעה על מידת הקושי הכרוכה בכך. מקום שמדובר בתחום מומחיות רחב ומקום שמדובר בתחום מומחיות המונה מומחים רבים – נטל ההוכחה לקיומו של "קשר שתיקה" ראוי שיהא כבד יותר.
דיון אזרחי – מומחים רפואיים – פטור מהגשת חוות-דעת
נזיקין – רשלנות – רשלנות רפואית
בתי-משפט – רשות ערעור – מתי תינתן

2 [עונשין]

נדחה ערעור על עונש המאסר בפועל בן 9 שנים ועל שיעור הפיצויים, אשר הושתו על המערער בגין הרשעתו בביצוע עבירות מין בבתו הקטינה. נפסק כי אין זה מקרה חריג המצדיק התערבות בעונש, תוך עמידה על הצורך בענישה מחמירה ומרתיעה במקרים של עבירות מין בתוך המשפחה המכוונות כלפי קטינים.
עונשין –ענישה –מדיניות ענישה: עבירות מין במשפחה
עונשין –ענישה –מדיניות ענישה: התערבות ערכאת ערעור
עונשין –ענישה –דרכי ענישה: פיצויים
עונשין –פיצויים והוצאות –פיצויים לקורבן

3 [משפט מינהלי] [משפט חוקתי] [פרשנות]

בג"ץ דחה על הסף עתירה למתן צו על תנאי נגד ממשלת ישראל, שיחייב אותה ליתן טעם מדוע לא תמנע העברת כספים, שמקורם בקטאר, לרצועת עזה דרך שטחה של מדינת ישראל. זאת, בין היתר, נוכח כך שאופן ניהול מדיניות חוץ על-ידי הגורמים המוסמכים לכך הוא בלתי שפיט, אין הוא ניתן להיבדק לפי קנה מידה משפטי, ובג"ץ לא יתערב בו.
משפט מינהלי – בגץ – שפיטות
משפט מינהלי – בגץ – ביקורת שיפוטית
משפט מינהלי – רשות מוסמכת – ממשלת ישראל
משפט חוקתי – ממשלה – סמכותה
פרשנות – דין – חוק המאבק בטרור

4 [עונשין]

בימ"ש העליון פסק כי, זהו מקרה חריג המצדיק התערבותו בעונש המאסר בפועל אשר הושת על המערער, אזרח אריתריאה אשר הורשע בחטיפה ובשתי עבירות אינוס בצוותא, והחמרתו כך שיעמוד על 14 שנות מאסר בפועל (חֶלֶף 11). זאת, נוכח היותו של המשיב שותף פעיל באונס קבוצתי, נוכח טיב העבירות והאכזריות שבה הן בוצעו ונוכח התייחסותו של המשיב כלפיהן.
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: עבירות מין
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: שיקולים לחומרה
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: התערבות ערכאת ערעור
עונשין – שותפים לעבירה – מבצע בצוותא

5 [משפט מינהלי] [משפט חוקתי]

אורחות חיי המבקש היתר שהייה לפי החלטת ממשלה שעניינה "היתרי שהייה זמניים לתושבי איו"ש השוהים במזרח ירושלים תקופה ממושכת ללא אשרה כדין" (הסדר 87) הן שיקול רלוונטי למתן היתר, וניתן להניח כי אף ריבוי נישואין יכול שיהיה נתון שניתן לבחון במסגרת שיקול הדעת המינהלי. עם זאת, יש ליתן משקל הולם לשיקול זה בנסיבות קונקרטיות; המערער עומד במלוא תנאי הסדר 87, כאשר בקשתו להיתר מבוססת על זיקתו האישית למזרח ירושלים שהיא זו שצריכה לקבל את המשקל המכריע ולא טענת ביגמיה שהעלתה המשיבה. לפיכך, דין בקשת המערער לקבל היתר שהייה זמני מכוח ההסדר להתקבל.
משפט מינהלי – כניסה לישראל – אשרת שהייה
משפט מינהלי – כניסה לישראל – סמכות הרשות
משפט מינהלי – שיקול-דעת – שר הפנים
משפט מינהלי – שיקול-דעת – היקפו
משפט מינהלי – שיקול-דעת – סבירות

6 [דיון פלילי]

כלל הוא כי כאשר מדובר בעבירות סמים ייעצר הנאשם עד תום ההליכים. מעצר באיזוק אלקטרוני או שחרור לחלופת מעצר ייתכנו רק במקרים חריגים כאשר גילו של הנאשם צעיר, עברו הפלילי נקי ומעורבותו בעבירות היא מצומצמת בלבד. במקרה דנן לא מתקיים שום חריג לכלל האמור, ולפיכך המשיב, המואשם בהחזקת סמים מסוכנים שלא לצריכה עצמית, ייעצר עד לתום ההליכים נגדו.
דיון פלילי – מעצר עד תום ההליכים – שיקולים
דיון פלילי – מעצר עד תום ההליכים – מסוכנות
דיון פלילי – מעצר עד תום ההליכים – ערר
דיון פלילי – מעצר עד תום ההליכים – חלופת מעצר
דיון פלילי – מעצר עד תום ההליכים – פיקוח

7 [דיון פלילי]

בימ"ש קיבל בקשה לעיכוב ביצוע עונש המאסר אשר הושת על המבקש בגין הרשעתו בביצוע עבירות תעבורה שונות, עד להכרעה בערעור על חומרת העונש שהמבקש הגיש, נוכח כך שערעורו של המבקש איננו ערעור סרק, ובפיו טענות בנוגע לעונשו הראויות להישמע.
דיון פלילי – עונש – עיכוב ביצוע

8 [דיון פלילי] [תכנון ובנייה]

הבקשה אינה עומדת באמות המידה למתן רשות ערעור בגלגול שלישי; הקביעה לפיה יש לדחות את התנגדות המבקש להוצאת צו הריסה עקב היעדר זכות עמידה – משהמבקש לא הציג כל ראיה לעניין זכויותיו הקנייניות בנכס – מעוגנת בפסיקתו של ביהמ"ש העליון.
דיון פלילי – ערעור – רשות ערעור
דיון פלילי – ערעור – אי-התערבות בממצאים עובדתיים
תכנון ובנייה – צו הריסה – התנגדות

9 [עבודה] [ביטוח לאומי] [בתי-משפט] [התיישנות]

ככלל, תביעות השבה מכוח סעיף 362 לחוק הביטוח הלאומי יהיו מצויות בתחום סמכותו של ביה"ד האזורי לעבודה. במקרה זה, בימ"ש המחוזי דחה בצדק את טענת המערער להיעדר סמכות עניינית לדון בתביעת ההשבה שהגיש המשיב להחזר דמי ביטוח לאומי, מחמת שיהוי ניכר בהעלאתה; על תביעות מכוח סעיף 362 לחוק הנ"ל להחזר דמי ביטוח יש להחיל את הוראות חוק ההתיישנות. עם זאת, המערער היה מנוע מלטעון להתיישנות התביעה שהגיש המשיב מאחר שזו לא עלתה בקנה אחד עם חובת ההגינות הדיונית המוגברת החלה על רשות מרשויות המדינה.
עבודה – בית-הדין לעבודה – סמכותו
עבודה – ביטוח לאומי – דמי ביטוח
עבודה – בית-הדין לעבודה – התיישנות
ביטוח לאומי – המוסד לביטוח לאומי – התיישנות
בתי-משפט – סמכות – בית-הדין לעבודה
התיישנות – טענת התיישנות – על-ידי המדינה

10 [בתי סוהר]

נדחתה בקשת רשות ערעור שעניינה פסק דין בו בוטלה החלטת ועדת השחרורים שקיבלה את בקשת המבקש, אסיר, לשחרור מוקדם. נפסק כי, הבקשה אינה עומדת באמות המידה למתן רשות ערעור על פסק דין הדן בעתירה כנגד החלטה של ועדת השחרורים, וכי דין הבקשה להידחות אף לגופה נוכח מסוכנות המבקש לביטחון הציבור ואי-מציאת מסגרת סגורה שתוכל לאיין את מסוכנותו.
בתי סוהר – עתירת אסיר – רשות ערעור
בתי סוהר – אסירים – שחרור מוקדם
בתי סוהר – ועדת השחרורים – התערבות בהחלטתה

11 [פשיטת רגל]

הליכי פשיטת רגל הם בעלי משמעות מרחיקת לכת לגבי חייב בכלל ועורך דין בפרט. כאשר קיים ספק של ממש בדבר מצבת חובותיו האמיתיים של החייב, אין מקום להתיר הליכי פשיטת רגל. בעניננו, הספק הוא לגבי "השורה התחתונה" של ההתחשבנות הכוללת בין הצדדים.
פשיטת רגל – הליכי פשיטת רגל – התראת פשיטת רגל

12 [ירושה]

בנסיבות העניין יש מקום לחייב יורשת בחובו של המנוח בהתאם לפסק דין, זאת מכוח סעיף 128 לחוק הירושה.
ירושה – יורשים – אחריות לחובות העיזבון
ירושה – יורשים – חובות

13 [חברות]

במקרים בהם מסכת עובדתית מסוימת תצמיח הן זכות תביעה אישית לבעל מניות והן זכות לתביעה נגזרת בשם החברה, רשאי בעל המניות לבחור את דרך הגשת התביעה או להגיש תביעות סימולטניות, אך אין מקום לבירור שתי התביעות, הנגזרת והאישית, במסגרת בהליך בודד. במקרה זה התביעה במתכונתה הנוכחית וניהולה על ידי המבקש לא ישרתו את טובת החברה.
חברות –תביעה נגזרת –בקשה לאישור תביעה נגזרת

14 [פשיטת רגל]

התקבלה בקשת חייב להורות למנהל המיוחד לדון מחדש בתביעת חוב שאושרה. בקשה במסלול של תקנה 95 לתקנות פשיטת רגל בעניין תביעת חוב שאושרה שלא כיאות, אינה מוגבלת בזמן אך יש לעמוד במספר תנאים ובמקרה זה התנאים התמלאו.
פשיטת רגל – תביעת חוב – בעל תפקיד
פשיטת רגל – תביעת חוב – דיון מחדש בתביעת חוב שאושרה שלא כיאות

15 [דיון אזרחי] [הגנת הצרכן]

אושרה הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה בטענה להטעיה צרכנית לנוכח פער מחיר "מדף – קופה".
דיון אזרחי – תובענה ייצוגית – אישור הסדר הסתלקות
הגנת הצרכן – תובענה ייצוגית – הסתלקות

16 [קניין] [מקרקעין]

לא תקום זיקת הנאה מכוח שימוש ממושך הסותר זכות קניינית משנית לבעלות שהוקנתה או הועברה לאחר, כאשר לבעלים אין אינטרס להתנגד ולתבוע. במקרה הנדון, אף שהתקיים שימוש לעשרות שנים, שימוש זה לא היה נוגד, שכן בתחילת הדרך ניתנה הסכמה שלא בוטלה וכן לא היה לבעלים אינטרס להתנגד לשימוש זה.
קניין – מקרקעין – זיקת הנאה
מקרקעין – זכויות במקרקעין – זיקת הנאה

17 [דיון אזרחי] [הגנת הצרכן]

אושר הסכם פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה בכך שהמשיבה גובה מחיר מלא עבור מוצרים המפורסמים כמוצרים במבצע על גבי המדפים בחנויותיה.
דיון אזרחי – תובענה ייצוגית – אישור הסכם פשרה
הגנת הצרכן – תובענה ייצוגית – אישור הסכם פשרה

18 [חוזים] [כספים]

עת עסקינן ביחסי משפחה קרובים, ובכספים המועברים מהורה לילדו, חלה ״חזקת המתנה״ המביאה להיפוך נטל ההוכחה ולהטלתה על ההורה נותן הכספים. במקרה דנא, האם – הנתבעת עמדה בנטל להוכיח כי חלק מהכספים שנתנה לתובעת מקורם בכספי פיצויים שהופקדו אצלה בנאמנותעבור התובעת והם אינם בבחינת מתנה. ביחס ליתרת הכסף, האם לא עמדה בנטל. ואולם, עליה להשיב סך זה רק כשהוא צמוד למדד זאת נוכח ההסכם עליו חתמה כי תשקיע את הכספים בהשקעה סולידית, וכן על פי ״חזקת אי תשלום הריבית״ הנהוגה במשפחה מתוך עקרון של אי התעשרות שלא כדין ותום לב(כאשר במקרים מתאימים יכול ותחול גם ״חזקת אי תשלום הריבית וההצמדה").
חוזים –מתנה –בין בני משפחה
חוזים –מתנה –הוכחתה
כספים –הפרשי הצמדה וריבית –בין בני משפחה

19 [ירושה]

סמיכות זמנים בין מועד עריכת הצוואה למועד הפטירה אינה מקימה חזקה אוטומטית בדבר העדר כשרות לצוות ועל הטוען זאת להוכיח, כי במועד החתימה על הצוואה היה המצווה במצב בריאותי וקוגניטיבי אשר פגע בכשרותו לצוות ואיין את יכולתו להבחין בטיבה של הצוואה. שאלה זו תיבחן, בכל מקרה לגופו ובהתאם לנסיבותיו. המתנגד לא עמד בנטל זה; כן לא נמצא בפעולות המשיבה הכוללות: איתור עו"ד לעריכת הצוואה, יצירת קשר עימה בעניין, הגעה עימה לבית המנוחים לשם עריכת הצוואה, ותשלום עבור עריכת הצוואה, משום מעורבות פסולה המצדיקה פסילת הצוואות.
ירושה – צוואה – תוקפה
ירושה – צוואה – כשרות לצוות
ירושה – צוואה – נהנה שנטל חלק בעריכתה


לרשימה המלאה