1 [קניין] [בתי-משפט]

בימ"ש לענייני משפחה פסק כי לא הוכח שלמבקשת זכויות כלשהן בבית או במגרש נשוא ההליך, או כי המבקשת ומשיב 1, בני זוג לשעבר, השקיעו בהם מכספם, ולכן יש לחייב את משיב 1 לשלם למבקשת את חלקה בהשקעות בנכס מכוח כוונת שיתוף ביניהם; מאחר שלפי הדין לא ניתן להפריד בין הבעלות בקרקע לבעלות בכל הבנוי עליה ומשנמצא כי הבעלות במגרש רשומה על שמם של הורי המשיב, ולא הוכח כי נפלה טעות במרשם, הרי שגם הבית הבנוי עליו הוא בבעלותם.
קניין – מקרקעין – מבנים על הקרקע
קניין – מקרקעין – מחוברים
קניין – מקרקעין – זכות במקרקעין
בתי-משפט – רשות ערעור – מתי תינתן

2 [ראיות] [בתי-משפט] [דיון פלילי] [עונשין]

נדחה ערעור על הרשעת המערער בביצוע עבירות מין בבתו החורגת-המתלוננת, ועל עונש המאסר בן 28 השנים שהושת עליו. נפסק כי, ניתן הסבר מניח את הדעת לכבישת עדותה של המתלוננת, כי עדות המתלוננת הייתה עקבית ונמצאו לה ראיות תומכות, כאשר עדות המערער נמצאה לא מהימנה, וכי העונש אינו סוטה מהותית מרמת הענישה שנקבעה במקרים דומים.
ראיות – עדות – עדות כבושה
ראיות – עדות – קורבן עבירת מין
בתי-משפט – ערעור – התערבות בממצאי מהימנות
דיון פלילי – ערעור – אי-התערבות בממצאים עובדתיים
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: עבירות מין במשפחה

עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: התערבות ערכאת ערעור

3 [עונשין]

בימ"ש הפחית את עונש המאסר בפועל שהושת על המערער בגין הרשעתו בעבירות סמים, כך שחֵלֵף 8 חודשים, ירצה 6 חודשי מאסר בדרך של עבודות שירות, תוך הטלת צו מבחן למשך שנה. נפסק כי, אף שלא נמצא שהמדדים העיקריים לעונש סוטים לחומרא, באופן המחייב התערבות, ממדיניות הענישה הנהוגה, יש מקום ליתן משקל משמעותי יותר להמלצת שירות המבחן ולהעדיף את אינטרס השיקום של המערער.
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: שיקום
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: עבירות סמים
עונשין – ענישה – שיקולי ענישה

עונשין – ענישה – תסקיר שירות מבחן
עונשין – ענישה – דרכי ענישה: צו מבחן
עונשין – ענישה – דרכי ענישה: שירות לתועלת הציבור

4 [דיון פלילי]

בימ"ש העליון ביטל את החלטת בימ"ש המחוזי שהורה על מעצר העורר, המואשם בעבירת שוד, עד תום ההליכים נגדו, והורה כי העורר יועבר לקהילה טיפולית בהתאם להמלצת שירות המבחן, שכן נסיבות המקרה הייחודיות מצדיקות את הניסיון לאפשר לעורר התחלה של הליך השיקום כבר בשלב המעצר.
דיון פלילי – מעצר – הפניה לטיפול שיקומי
דיון פלילי – מעצר עד תום ההליכים – חלופת מעצר

5 [משפט מינהלי]

במסגרת בקשה לפסיקת הוצאות בעקבות מחיקת עתירה יש לבחון: האם היה צידוק בהגשת העתירה; האם העותר מיצה את ההליכים החלופיים טרם הגשתה; האם העותר השתהה בהגשת העתירה; והאם עצם הגשת העתירה היא שהביאה לקבלת הסעד. ביהמ"ש מבהיר כי לעוצמת הקשר הסיבתי בין הגשת העתירה לקבלת הסעד תהא השפעה על שיעור ההוצאות. ביישום לענייננו הוחלט לחייב את המשיבים בהוצאות העותרים ובשכר טרחת עורך דינם – על הצד הנמוך, בסך 8000 ₪.
משפט מינהלי – בגץ – הוצאות משפט

6 [מכרזים]

לא היה מקום במקרה הנדון לנקוט בצעד החריג והקיצוני של ביטול מכרז, גם אם נפלו במכרז אי אלו פגמים.
מכרזים – ביטול מכרז – הימנעות מביטול מכרז
מכרזים – ביטול מכרז – שיקולים
מכרזים – הליכי המכרז – ביטול מכרז

7 [עונשין]

בית המשפט הטיל על עובדת ציבור, שהורשעה בעבירות מרמה והפרת אמונים, 6 חודשי מאסר מותנה, שירות לתועלת הציבור בהיקף של 200 שעות וקנס בסך 5,000 ₪ או מאסר תמורתו.
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: עבירות עובדי ציבור

8 [דיון אזרחי]

אושר הסדר פשרה בתובענות ייצוגיות שעניינן חיוב לקוחותיה העסקיים של סונול, שבהסדר "דלקן סונול", במחירים גבוהים מהמחירים ללקוחות מזדמנים.
דיון אזרחי – תובענה ייצוגית – אישור הסדר פשרה

9 [עונשין]

בית המשפט השית על כל אחד מהנאשמים שהורשעו על פי הודאתם, בביצוע עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, נשיאה והובלה של נשק, וסיכון חיי אדם במזיד בנתיב תחבורה עונש של מאסר בפועל למשך 6 וחצי שנים בנוסף למאסר על תנאי וקנס. גזר הדין נסוב סביב מדיניות הענישה הראויה בגין בביצוע עבירות נשק.
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: עבירות נשק
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה

10 [נזיקין]

מקום בו עסקינן בתאונה מעורבת בה נפגע שוטר מרכב מדינה ומרכב אזרחי, המדינה פטורה מחבות בפיצוי ואין אפשרות לחלוק עמה את נטל הפיצוי.
נזיקין – פיצויים לנפגעי תאונות דרכים – אחריות המדינה
נזיקין – פיצויים לנפגעי תאונות דרכים – תאונה מעורבת
נזיקין – תאונת דרכים – זכות החזרה
נזיקין – פיצויים – שיפוי

11 [מקרקעין]

בית המשפט נעתר לתביעת התובע והצהיר, כי התובע זכאי להירשם כבעלים של המקרקעין נשוא התביעה. נפסק, כי הנתבע 3 לא הוכיח, כפי הנטל המוטל עליו על פי הוראות הדין והפסיקה, כי הוא עומד בתנאי תקנת השוק וממילא נהיר כי התקשרות זו לא השתכללה לכלל רישום זכויות על שמו בלשכת רישום המקרקעין.
מקרקעין – עיסקאות נוגדות – תום-לב
מקרקעין – עיסקאות נוגדות – תוצאתן
מקרקעין – תקנות השוק – תחולתה בעיסקאות מקרקעין
מקרקעין – עיסקאות נוגדות – תנאיה

12 [ראיות]

כאשר צד כופר בחתימתו על מסמך, על הצד שכנגד להראות כי החתימה על גבי המסמך היא אמנם חתימתו של אותו צד שכופר בחתימה.
ראיות – חתימה – הוכחתה

13 [חוזים]

בית המשפט קיבל, על פי דעת רוב, ערעור המערערת, והורה על ביטול פסק הדין של בימ"ש השלום, שלפיו הורה על ביצוע השבה כספית מהמערערת למשיב. נפסק, כי מקום שבו לא נקבע שחוזה בוטל, לא קמה חובת השבה של כספים ששולמו בגדרו.
חוזים – השבה – זכאות
חוזים – השבה – לאחר ביטול חוזה

14 [הוצאה לפועל] [פשיטת רגל]

מקום בו נושה שהטיל עיקול בהוצאה לפועל לא קיבל את הכספים המעוקלים בטרם מתן צו הכינוס נגד החייב, תהא הסיבה אשר תהא, הכספים יועברו לקופת הכינוס.
הוצאה לפועל – עיקול – נכסים הנמצאים בידי צד שלישי
פשיטת רגל – כינוס נכסים – צו כינוס

15 [פשיטת רגל]

הנאמן על נכסי פושט רגל רשאי להגיע להסדרי פשרה עם צדדים שלישיים. במקרה זה ההסכם שהושג מטיב עם נושי החייב בכללותם, לרבות המבקשת, ואין מקום לבטל את פסק הדין שאישר את ההסכם.
פשיטת רגל – נאמן – סמכויותיו
פשיטת רגל – נושים – שמיעת דעתם

16 [חוזים] [כספים]

יש להחיל את חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות על הלווה ביחס להסכם שנחתם ראשון בזמן ומכאן שיש לחייב את הנתבעת כערבה לשלם אך ורק את סכום הקרן של ההלוואה. לעניין ההסכם שנחתם שני בזמן, מכיוון שאחת הלוות היא תאגיד, ולנתבע שני כובעים, לווה וערב להתחייבויות הלווים, יש לחייב אותו במלוא סכום השטר שכן החוק אינו חל על אחד הלווים, דהיינו, התאגיד.
חוזים – הלוואה – הלוואה חוץ-בנקאית
כספים – ריבית – חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

17 [נזיקין] [תעופה]

נדונה שאלת גבולות האחריות של המוביל האווירי, מפעיל הטיסה, בגין נזקים שנגרמים בשל איחורים ועיכובים שנגרמים לנוסע במרחבים האוויריים בזמננו; במיוחד בתפר של העברת נוסעים בין חברה לחברה בהקשר של מתן טיסה חלופית.
נזיקין – אחריות – חברות תעופה
נזיקין – אחריות – מוביל אווירי
נזיקין – אחריות – סוכנות נסיעות
תעופה – תובלה אווירית – נזיקין
תעופה – שירותי תעופה – אחריות

18 [עבודה]

נקודת המוצא היא כי מי שזכה בדינו, זכאי לממש את פרי זכייתו באופן מיידי והגשת ערעור אינה מעכבת את מימוש פסק הדין. הצדקה לעיכוב ביצוע מותנית, דרך כלל, בהצטברות שני גורמים: מאזן הנוחות וסיכויי הערעור להתקבל טובים; בנסיבות העניין עוכב בחלקו ביצוע פסק דין של ביה"ד האזורי, בשל הצורך למנוע מצב שבו ייפרע המשיב פעמיים בגין אותן עילות, ומנימוקים נוספים.
עבודה – סדרי דין – עיכוב ביצוע

19 [עבודה]

ביה"ד פסק כי התובע לא נטש את מקום עבודתו, כי אם פוטר בניגוד לדין, ולכן זכאי לפיצוי בגין אי עריכת שימוע, לפיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת, לפיצויי פיטורים ולימי חופשה שנתית, שקוזזו כנגד ימי מחלה; נוכח התנהלות התובע לא נפסק לו פיצוי בגין עגמת נפש.
עבודה – פיטורין – בחינתם
עבודה – פיטורין – שלא כדין
עבודה – פיטורין – זכות לשימוע
עבודה – פיטורין – הודעה מוקדמת
עבודה – פיטורין – סעדים
עבודה – התפטרות – בשעת כעס

20 [עבודה]

ביה"ד פסק כי, בנסיבות העניין התובעת לא פוטרה בניגוד לחוק עבודת נשים, והיא לא התפטרה בדין מפוטרת. לפיכך נדחו תביעות התובעת לפיצויי לפי חוק עבודת נשים, לפיצויי פיטורין, להודעה מוקדמת ולפיצוי בגין העדר שימוע; התובעת זכאית לפיצוי בסך 10,000 ₪ לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה בגין התבטאויות מנהל הנתבעת, לפדיון חופשה ולפיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד בסך 5,000 ₪.
עבודה – עבודת נשים – פיטורין בחופשת לידה
עבודה – התפטרות – כמעשה פיטורין
עבודה – שוויון הזדמנויות בעבודה – הריון
עבודה – שוויון הזדמנויות בעבודה – הורות
עבודה – תנאי עבודה – הודעה לעובד

לרשימה המלאה