1 [רשויות מקומיות] [פרשנות] [משפט חוקתי]

עירייה אינה רשאית להסיר פרסום פוליטי משטח פרסום בבעלותה בנימוק שהוא מיועד לפרסום מסחרי בלבד. סעיף 4(א) לחוק העזר העירוני מתיר לראש העיר לבחון שיקולים אסתטיים וצורניים בלבד – אך אינו מסמיך אותו להימנע ממתן רישיון לשילוט בגין שיקולים הקשורים באופיו ותוכנו; סעיף 4(ב) לחוק העזר מסמיך את ראש העיר להגביל את חופש הביטוי על בסיס תוכנו, ככל שהביטוי יוביל בוודאות קרובה ל"פגיעה קשה וכבדה במיוחד" ברגשות הציבור או שהוא "יהווה בבירור עבירה פלילית". אין זה המקרה בענייננו.
רשויות מקומיות – סמכויות – שילוט
פרשנות – דין – חוק עזר עירוני בעניין מודעות ושלטים
משפט חוקתי – זכויות הפרט – חופש הביטוי

2 [עונשין]

בית המשפט גזר על הנאשם, בגין הרשעתו בניסיון לרצח ובחבלה חמורה, 18 שנים מאסר בפועל, שני מאסרים על תנאי ופיצוי המתלונן בסך של 150,000 ₪.
עונשין – עבירות – ניסיון לרצח
עונשין – עבירות – גרימת חבלה חמורה
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה

3 [בתי-משפט] [דיון אזרחי]

לבית המשפט האזרחי אין סמכות במסגרת המרצת פתיחה, לקבוע כי בית הדין למשמעת של עובדי המדינה חסר סמכות לדון בעניינם של עובדי גופים נתמכים, ולהורות לבית הדין לחדול מלדון בכך. סעד כאמור מצוי בתחום המשפט המנהלי.
בתי-משפט – סמכות – סמכות עניינית
בתי-משפט – סמכות – סילוק על הסף
דיון אזרחי – סילוק על הסף – קבלתו

4 [דיון פלילי] [עונשין]

במעשיו, גרם המשיב ישירות למותו של המנוח. האמירה הנורמטיבית, בהינתן מכלול הנסיבות, הינה כי על המשיב לרצות עונש מאסר מאחורי סורג ובריח, חרף מצבו הבריאותי. כל ענישה אחרת תחטא לאינטרס הציבור ותוזיל את ערכם של חיי אדם.
דיון פלילי – עונש – ערעור
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: גרימת מוות ברשלנות
עונשין – ענישה – דרכי ענישה: מאסר

5 [משפחה] [דיון אזרחי]

מן הראוי להחליף את המומחית שמונתה מטעם בית המשפט, אשר שימשה כמטפלת זוגית לבנות הזוג דנן והייתה מעורבת בעניינן מתחילת הסכסוך. ראוי כי המומחה שימונה יהיה מומחה נייטרלי.
משפחה – בית-המשפט לענייני משפחה – מינוי מומחה
משפחה – סדרי דין – מינוי מומחה
דיון אזרחי – מומחים – פסילה

6 [נזיקין] [תעופה]

תביעה כספית שהוגשה נגד חברת תעופה, שעילתה עיכוב בטיסה שיצאה מישראל לארצות הברית וכן תקלות שונות בהגעת הכבודה של התובעת. ביהמ"ש חייב את הנתבעת בתשלום סך של 6,610 ₪.
נזיקין – אחריות – חברות תעופה
תעופה – שירותי תעופה – אחריות
תעופה – שירותי תעופה – פיצויים

7 [נזיקין]

תביעה שהוגשה בגין נזק נפשי שנגרם לתובע עקב נוכחות באירוע טראומטי. נקבע כי התובע זכאי לפיצוי הולם בגין כאב וסבל.
נזיקין – אחריות – שוטר
נזיקין – הגנות – הסתכנות מרצון
נזיקין – נזק נפשי – הוכחתו
נזיקין – פיצויים – בגין סבל
נזיקין – פיצויים – נזק לא ממוני
נזיקין – פיצויים – פיצויים עונשיים

8 [עונשין]

ביהמ"ש זיכה את הנאשמת מעבירת התעללות ומעבירת מרמה והפרת אמונים. לא נמצא כי מעשי הנאשמת עולים לכדי התעללות.
עונשין – עבירות – התעללות בחסר ישע
עונשין – עבירות – הפרת אמונים

9 [מסים]

התקבלה תביעה להשבת טובין על פי הוראת סעיף 192(א)(1) לפקודת המכס. נקבע כי ההחלטה המינהלית בדרישת התשלום חלף החילוט, חורגת ממתחם הסבירות.
מסים – מכס – חילוט טובין
מסים – מכס – תפיסת טובין
מסים – מכס – השבה

10 [נזיקין] [עבודה]

תביעת נזיקין בגין פגיעתו של התובע בתאונת עבודה. נקבע כי עיקר האשם נעוץ לפתחה של המעסיקה, אשר לא דאגה לאמצעי בטיחות ולהדרכה מתאימה לתובע, דבר שהוא באחריותה הישירה, בעוד שמחדלו של הנתבע 2 הינו במישור הפיקוחי בעיקרו.
נזיקין – אחריות – מעביד
נזיקין – אחריות – עובד
נזיקין – אחריות – מבצע הבניה
נזיקין – אחריות – מזמין עבודה
נזיקין – תאונת עבודה – אחריות
עבודה – תאונת עבודה – אחריות המעביד

11 [נזיקין]

בית המשפט הכיר בחובתו של משרד החינוך לפצות את התובעת בגין תאונה שאירעה לה בעת שיעור ספורט. נפסק, כי קיומו של שיעור שבו מתבצעים תרגילים מתוכננים, הטומנים בחובם, סיכון לפגיעה גופנית, בלא מורה או מדריך המצוי באופן רציף בקשר עיין עם התלמידים המבצעים את התרגיל, הינו כשלעצמו התרשלות ברורה.
נזיקין – אחריות – מורים

12 [משפחה]

על פי הפסיקה הנוהגת מהווה חוות הדעת של שירותי הרווחה, חוות דעת של מומחה מטעם ביהמ"ש. על מנת שביהמ"ש ימנה מכון פרטי כדי לבדוק את תוצאותיו, צריך שביהמ"ש לא ייתן אמון בתסקיר. בענייננו קשה לי שלא לתת אמון בהמלצות התסקיר ליתן לאב משמורת על הקטינה. המלצות העולות בקנה אחד עם: המצב בשטח; רצונה הברור של הקטינה והתרשמות ביהמ"ש. ביהמ"ש מוסיף, בין היתר, כי קטין הסובל מפגיעה עצמית שאחותו איננה בקשר עם האם, והחפץ לגור עם אביו לא יושאר בבית אמו רק בשל קשריו החברתיים שהיו עבורו מקלט ומפלט למצוקותיו.
משפחה – משמורת קטינים – קביעתה
משפחה – משמורת קטינים – חוות-דעת מומחה
משפחה – משמורת קטינים – טובת הילד

13 [משפחה]

אין בסיס לטענת התובע כי הוא הוחתם על הסכם ממון שונה משהוצג לו, לפיו יש לו זכות מגורים בדירת הנתבעת עד 120. חזקה על אדם שחתם על מסמך, כי הוא קרא והבין את תוכנו. כ"כ, כידוע, לא בנקל יתקבלו טענות של "פגם ברצון" כנגד פס"ד המעניק תוקף של פס"ד להסכם, לאחר שביהמ"ש שוכנע כי הסכם הגירושין נעשה מתוך רצון חופשי, תוך שכל צד מבין את ההשלכות של אישור הסכם הממון. יתיר מכך, בחירת ידועים בציבור לאשר הסכם בפני ערכאה שיפוטית – שעה שאין חובה לעשות כן כתנאי לתוקפו של ההסכם - מקנה להסכם זה ולתוצאותיו משנה תוקף.
משפחה – הסכם ממון – ביטולו
משפחה – ידועים בציבור – הסכם רכושי

14 [עבודה] [התיישנות]

מועד קום העילה לעניין דיני ההתיישנות ולצורך תביעה לתשלום פיצוי מן המעסיק בגין אי הפרשה לקרן פנסיה נקבע לפי המועדים שבהם היה על המעסיק לבצע את ההפרשות, ולא לפי מועד קרות האירוע המזכה לפי תקנון קרן הפנסיה; תביעת המערער נגד המשיבה-מעסיקתו לשעבר, לתשלום פיצוי בגין אי הפרשה לקרן פנסיה התיישנה, ואין הצדקה להארכת מרוץ ההתיישנות.
עבודה – בית-הדין לעבודה – התיישנות
התיישנות – אופן חישובה – היום שבו נולדה עילת התביעה
התיישנות – אופן חישובה – בדיני העבודה
התיישנות – תקופת ההתיישנות – תחילתה

התיישנות – תקופת ההתיישנות – חריגים המאריכים את התקופה

15 [ביטוח לאומי] [פרשנות]

התחשבות בנתון שהרכב היה רכב "השכרה" או "החכר" גם באותם מקרים שנתון זה אינו מופיע ברישיון הרכב הספציפי של תובע גמלת הבטחת הכנסה, מגשימה את תכלית התיקון לחוק הבטחת הכנסה שלפיו הגמלה תישלל רק מבעל רכב ששוויו עולה על הסכום שנקבע בתקנות, ואינה מסכלת את ההסדר שנקבע בתקנות לעניין אופן קביעת שווי הרכב.
ביטוח לאומי – גימלאות – הבטחת הכנסה
ביטוח לאומי – גימלאות – זכאות
פרשנות – דין – פרשנות תכליתית

16 [עבודה]

התובעים הם גמלאים שהועסקו כעובדי הוראה. העובדה שחלק מזכויות הפנסיה שלהם נצברו בקרן פנסיה חדשה, אף אם במקביל לצבירה בקרן ותיקה, נעדרת משמעות לזכאותם לפרוש פרישה מוקדמת ולקבל פנסיה בגין מלוא הוותק שצברו. משנקבעה זכאות התובעים לפרישה מוקדמת על ידי המדינה, יש להתייחס לכלל הוותק והזכויות שנצברו להם בעבודת ההוראה. לפיכך, המדינה תשלם לתובעים הפרשי פנסיה לפי וויתקם הכולל בקרנות הפנסיה הוותיקות והחדשות, ממועד פרישתם ועד למועד תחילת התשלומים לפי 'הסדר 2008', ובכפוף להתיישנות.
עבודה – גימלאות – חישובן
עבודה – גימלאות – קרנות פנסיה
עבודה – גימלאות – התיישנות
עבודה – יציאה לגימלאות – קרנות פנסיה

17 [עבודה]

יש צידוק להתיר את השביתה בה נוקטים עובדי המבקשת נוכח תכנית הרפורמה המתוכננת במשק החשמל, לה יש השלכות על תנאי העסקתם וביטחונם התעסוקתי, וכאשר ההידברות בין הצדדים נקלעה למבוי סתום; אין מקום בשלב זה למנוע ו/או לאסור על עובדי המבקשת לנקוט בצעדים הארגוניים בהם נקטו, למעט מניעת שיבוש הפעילות הנוגעת לתשלום לספקים ולגורמים חיצוניים של המבקשת.
עבודה – שביתה – התרתה
עבודה – סכסוך עבודה – עיצומים
עבודה – סכסוך עבודה – שיבושי עבודה

עבודה – בית-הדין לעבודה – ביקורת שיפוטית

18 [עבודה]

אף כי חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על עובדי סיעוד המתגוררים בבית המטופלים, הם זכאים למנוחה שבועית, כזכות בת חוקתית, הנגזרת מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו; אורכה של המנוחה השבועית הוא 25 שעות רצופות ובמקרה של עבודה במנוחה השבועית זכאי העובד לתשלום בשיעור של 150%; המשיבה אינה זכאית בנסיבות העניין לתשלום עבור שעתיים נוספות ליום מכוח עילה חוזית, אלא לשעה נוספת אחת לפי גמול של 150%, בכפוף להתיישנות.
עבודה – שעות עבודה ומנוחה – עבודה ביום המנוחה השבועי
עבודה – שעות עבודה ומנוחה – שעות נוספות
עבודה – שעות עבודה ומנוחה – תחולת החוקלרשימה המלאה