1 [ירושה] [אגודות שיתופיות] [מקרקעין] [חוזים]

ביהמ"ש העליון קובע כי הוראת פסקה 19(ג)(4) להסכם המשבצת איננה שוללת מבר הרשות לצוות בצוואתו את מסירת זכויות השימוש שלו במשק גם בדרך של מכירה וחלוקת התמורה בין מוטבי הצוואה (בכפוף למגבלות הבאות: האחת, שהצוואה אינה גורעת מזכויותיו של בן זוג האמורות בפסקה (1); והשנייה, שאין הצוואה מורה על העברת הזכויות ליותר מאדם אחד ובן זוגו באופן שייצור פיצול של הנחלה). מכאן שאין כל סתירה בין הוראות הסכם המשבצת לבין הוראות הצוואה בענייננו וממילא אין כל מניעה לקיום צוואתה של המנוחה.
ירושה – צוואה – למול הסכם משבצת‏
אגודות שיתופיות – מושב – העברת זכות חכירה במשק
מקרקעין – זכויות במקרקעין – בר-רשות
חוזים – פרשנות – כללי פרשנות
מקרקעין – מקרקעי ישראל – רשות מקרקעי ישראל

2 [עונשין]

נדחה ערעור על גזר דין בגדרו נגזר על המערער, בין היתר, עונש של 6 שנות מאסר בפועל, בגין הרשעתו בהריגה ובעבירות אלימות שונות. בימ"ש עמד על הצורך להילחם בתופעת הסכינאות דרך השתת ענישה מחמירה ומרתיעה, בציינו כי אין במקרה זה חריגה ממדיניות הענישה הנוהגת המצדיקה התערבות, וכי העונש ראוי והולם את חומרת המעשים ואת תוצאתם.
עונשין – ענישה – תופעת הסכינאות
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: הריגה
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: עבירות אלימות
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: שיקולים
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: התערבות ערכאת ערעור

3 [עונשין]

נדחה ערעור על חומרת עונש המאסר בפועל, בן 57 חודשים, שהושת על המערער בגין ביצוע עבירות מין בארבע מתלוננות. בימ"ש עמד על כך שמדיניות הענישה בעבירות מין צריכה להיות מחמירה, וכי לאור חומרת מעשי המערער והישנותם והנזק שנגרם למתלוננות, העונש ראוי ואין זה מקרה חריג המצדיק התערבות בו; אף לא נפל פגם המצדיק התערבות במתחם הענישה שנקבע לגבי כלל העבירות בהן הורשע המערער.
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: עבירות מין
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: שיקולים
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: התערבות ערכאת ערעור
עונשין – ענישה – מתחם הענישה

4 [תכנון ובנייה] [משפט מינהלי]

בג"ץ דחה עתירה כנגד התכנית לתשתית לאומית להקמת טורבינות רוח בגולן בה נטען כי התכנית אינה כוללת מענה מספק לפגיעה פוטנציאלית באוכלוסיית הנשרים בישראל. בג"ץ לא מצא מקום להתערב בשיקול דעתה של הוועדה הארצית לתשתיות לאומיות, אשר את תכניתה הנדונה אישרה ממשלת ישראל, ופסק כי התכנית מאזנת כראוי בין אינטרס השמירה על הנשרים לבין אינטרס קידום השימוש באנרגיה ירוקה לצורך הפקת חשמל.
תכנון ובנייה – ועדות התכנון והבנייה – התערבות בית-המשפט
תכנון ובנייה – ועדות התכנון והבנייה – שיקול דעת
תכנון ובנייה – ועדות התכנון והבנייה – הוועדה הארצית לתשתיות לאומיות
תכנון ובנייה – מוסדות תכנון – סמכויות
תכנון ובנייה – שיקול דעת – ועדת תכנון ובנייה
משפט מינהלי – שיקול-דעת – התערבות בית-המשפט

5 [מקרקעין] [קניין]

המשיבים בחרו במסלול פיצוי בעבור ההפסד "הפירותי" שנחלו בשל הפקעת מקרקעין, בפיצויי קרן נומינליים לפי סעיף 12 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), בצירוף פיצויי פירות נומינליים בדמות "דמי חכירה אבודים" לפי סעיף 13 לפקודה. החלק ההוני של הפיצוי בגין ההפקעה מכוח סעיף 12 לפקודה היה זניח ולא נכלל בחישוב הפיצויים ונפסק להם פיצוי רק בגין אבדן דמי חכירה. בימ"ש פסק כי כל אימת שמלוא הפיצויים על שני רכיביו לא שולם, הרכיב ההוני נושא על גבו תשלום פיצויים בגין אובדן דמי חכירה באופן יחסי לחלק שטרם שולם. לפיכך, על המדינה לשלם למשיבים עבור החלק של הרכיב ההוני שטרם שולם.
מקרקעין – הפקעה – לצרכי ציבור
מקרקעין – הפקעה – פיצויים
קניין – הפקעה – לצורכי ציבור
קניין – הפקעה – פיצויים

6 [עורכי-דין] [משפט מינהלי]

לא קמה עילה להתערבות בג"ץ בהסדרים הקבועים בתקנות לגבי ציון המעבר בבחינות ההסמכה לעריכת דין ומועדי קיומן.
עורכי-דין – לשכת עורכי-הדין – בחינות הסמכה
משפט מינהלי – בגץ – התערבות
משפט מינהלי – שיקול-דעת – שר המשפטים

7 [בתי-משפט]

העובדה שביהמ"ש דן והכריע בהליך מסוים אין בה לבדה כדי לפסול אותו מלשוב ולדון באותו עניין, אם הובא בשנית לפניו בעקבות התערבות ערכאת הערעור, ועל הטוען לפסילת המותב להצביע על קיומו של חשש ממשי למשוא פנים . אין להלום מצב שבו צד מסכים להשבת ההליך לערכאה הדיונית ולאחר מכן, מבלי שהתקיימו נסיבות חדשות, הוא מעלה טענה לפסילת המותב.
בתי-משפט – פסלות שופט – חשש ממשי למשוא פנים
בתי-משפט – פסלות שופט – ערעור

8 [בתי-משפט]

המשוכה העומדת בפני המבקש בשנית לקיים משפט חוזר אינה רק ביסוס עילה בהתאם לעילות הקבועות בסעיף 31(א) לחוק בתי המשפט, אלא גם הצבעה על החידוש שבבקשתו וזאת נוכח תקנה 8 לתקנות בתי המשפט (סדרי דין במשפט חוזר) לפיה כל בקשה למשפט חוזר תידון פעם אחת בלבד. במקרה דנא, דין הבקשה להידחות, נוכח תחולת תקנה 8 לענייננו. בנוסף, ובבחינת למעלה מן הצורך, דין הבקשה להידחות אף במהותה.
בתי-משפט – משפט חוזר – בקשה חוזרת
בתי-משפט – משפט חוזר – עילות לקיומו

9 [בתי-משפט] [מקרקעין]


ביהמ"ש העליון הורה על עיכוב חלקי של פס"ד בגדרו נדחתה עתירה שהגישו חוכרי נחלות בכפר מל"ל, להורות על בטלות ההודעות ששלחה להם רמ"י, בהן הודיעה על כוונתה לדרוש השבת קרקעות אותם חוכרים המבקשים והציעה להם לחתום על הסכם להשבתן תמורת פיצויים בשיעור מוגדל – עד למועד אישורה הסופי של התכנית בידי מוסדות התכנון המוסמכים. עד למועד זה תימנע המשיבה מלשלוח למבקשים הצעות להסכם השבה, וכן תימנע מביצוע כל דיספוזיציה במקרקעין וכל פעולה לצורך שיווקם והעברת הזכויות בהם לידי צדדים שלישיים.
בתי-משפט – עיכוב ביצוע – של פסק דין
בתי-משפט – פסק-דין – עיכוב ביצוע
מקרקעין – מקרקעי ישראל – החוק לקידום בנייה במתחמים מועדפים לדיור

10 [עונשין]

בנסיבות בהן ביצע המערער בבת זוגו מעשי אלימות מינית ופיזית חמורים במשך תקופה של כחודש ימים העונש שנגזר עליו בביהמ"ש קמא (הכולל 7 שנות מאסר בפועל) הוא נמוך בצורה משמעותית מן הראוי. לפיכך ערעור המערער על חומרת העונש נדחה וערעור המשיבה על קולת העונש מתקבל במובן זה שעונש המאסר בפועל אשר הוטל על המערער יעמוד על 8.5 שנות מאסר בפועל. יתר רכיבי העונש יוותרו על כנם.
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: עבירות מין במשפחה
עונשין – ענישה – התערבות ערכאת הערעור

11 [בתי-משפט]

זכות ערעור על פסק דין נתונה למי שלא היה צד פורמאלי להליך המשפטי רק בהתקיים שני תנאים מצטברים: התקיים בעניינו "הליך"; ההכרעה באותו "הליך" פגעה באופן משמעותי בזכויות המערער. תנאים אלה לא מתקיימים במקרה זה, ולכן בדין נדחה ערעור שהגיש המבקש לרישום בבימ"ש העליון, בשל כך שאינו צד להליך נשוא הערעור.
בתי-משפט – ערעור – זכות ערעור

12 [משפחה] [דיון אזרחי]

בית המשפט של הערעור דחה את טענת המערערת לפיה יש לחשב את זכאותה בפנסיה התקציבית של בעלה לשעבר – המשיב, על פי משכורתו של המשיב במועד הפרישה, ולא על פי המשכורת שבמועד הקרע; ערעורר המערערת על החלטת בית המשפט קמא בעניין מינוי אקטואר התקבלה.
משפחה – איזון משאבים – פנסיה
דיון אזרחי – ערעור – החלטה אחרת

13 [שירות המדינה]

המבקש נמנה אמנם עם דרג הביניים בשירות המדינה ונקודת המוצא לפיכך היא תקופת צינון של 6 חודשים ממועד הפרישה, אך קיימים טעמים המצדיקים לקצר את התקופה ל-3 חודשים. בין היתר, הגוף אליו המבקש מבקש לעבור הינו חברה ממשלתית המוגדרת באופן פורמאלי כזרוע ביצוע של הממשלה.
שירות המדינה – פרישה – צינון

14 [דיון פלילי]

האם רשאי נאשם, הסבור שהתביעה לא קיימה את התחייבויותיה לפי הסדר הטיעון, לנקוט בהליכים אזרחיים, שבבסיסם דיני החוזים האזרחיים, ולעתור לסעדים מתחום דיני החוזים?
דיון פלילי – הסדר טיעון – עריכתו
דיון פלילי – הסדר טיעון – ביקורת שיפוטית

15 [ראיות] [דיון אזרחי]

מסמך שהוכן לקראת משפט ולצרכיו נהנה מחיסיון. דברים אלה נכונים גם לגבי דו"חות חקירה מטעם חברת הביטוח, על תוצריהם; כאשר מבקש בעל דין לעשות שימוש בדו"חות או בתוצרים, הוא מוותר על החיסיון. ודוק, אין לראותו כמוותר על טענת החיסיון ביחס לכל הדו"חות וכל התוצרים – אלא רק ביחס לאלה בהם הוא מבקש לעשות שימוש.
ראיות – חיסיון – מסמך שהוכן לקראת משפט
דיון אזרחי – גילוי מסמכים – חיסיון

16 [דיון אזרחי]

ככלל, על בעלי הדין להביא ראיותיהם במרוכז. ברם, לביהמ"ש נתונה הסמכות לחרוג מכלל זה ולהתיר לבעל דין הגשת ראיות נוספות כאשר מדובר בראיה משמעותית הנושאת משקל של ממש לגילוי האמת וחשיפתה, וזאת גם תוך פגיעה בכללי הפרוצדורה ושיקולים דיוניים.
דיון אזרחי – ראיות נוספות – אימתי
דיון אזרחי – ראיות נוספות – שיקולים
דיון אזרחי – ניהול המשפט – הבאת ראיות

17 [נזיקין]

בית המשפט הורה על מתן צן מניעה האוסר על הנתבעים להפעיל בביתם גן ילדים. כמו כן הורה בית לנתבעים לשלם לתובעים פיצויים בגין הנזק הלא ממוני שנגרם להם כתוצאה מהפעלת גן הילדים באותו מקום.
נזיקין – עוולות – מטרד ליחיד
לרשימה המלאה