1 [דיון פלילי]

נדחה ערר על החלטה לעצור את העוררת, המואשמת בעבירות רצח וקשירת קשר לפשע עד תום ההליכים נגדה. נפסק כי, יש די ראיות לכאורה להוכחת אשמת העוררת בעבירות שיוחסו לה, כי נוכח העבירות שיוחסו לעוררת קמה נגדה חזקת מסוכנות סטטוטורית, וכן קמה עילת מעצר בדמות חשש ממשי לשיבוש הליכי משפט מצדה, כאשר אין בכוחה של חלופת מעצר כדי לאיין את המסוכנות הנשקפת מהעוררת.
דיון פלילי – מעצר עד תום ההליכים – ראיות לכאורה
דיון פלילי – מעצר עד תום ההליכים – עילת מעצר
דיון פלילי – מעצר עד תום ההליכים – מסוכנות
דיון פלילי – מעצר עד תום ההליכים – חלופת מעצר

2 [בתי-משפט] [ראיות]

בימ"ש העליון דן בשלושה ערעורים שעניינם פסק דין בו נקבע כי המערערות התרשלו בטיפול הרפואי שהעניקו למשיב, שבעקבותיו נגרם לו נזק בלתי הפיך במרפק יד שמאל, ופסק כי אין מקום להתערב בממצאים העובדתיים שקבע בימ"ש קמא, המבוססים על חוות דעת מומחים רפואיים, במסקנותיו המשפטיות ובקשר ביניהם, למעט תיקון נקודתי בסכום הפיצויים הכולל שנפסק למשיב.
בתי-משפט – ערעור – התערבות במימצאים המבוססים על חוות-דעת
בתי-משפט – ערעור – אי התערבות בממצאים עובדתיים
בתי-משפט – ערעור – התערבות בשיקול דעתו של בית המשפט קמא
בתי-משפט – ערעור – התערבות ערכאת ערעור
ראיות – חקירות – חקירה נגדית

3 [התיישנות] [מסים] [פרשנות] [משפט מינהלי]


דעת הרוב בבימ"ש דנה בשאלה מה הדין במקרה שבו דרישות תשלום ששלחה רשות המסים נשלחו לכתובת מגורים לא עדכנית של הנישום, בנסיבות שבהן הוא עצמו מסר כתובת זו לרשויות המס. דעת הרוב פסקה כי רשות המסים הטילה, במקביל למשלוח דרישות תשלום, הודעות עיקול רבות לבנקים, וכי עומדת למשיב חזקת תקינות המינהל, כך שכל עוד לא הוכח אחרת, חזקה שהודעות עיקול אלה הגיעו ליעדן. עוד נפסק כי, לכל היותר ניתן לחלק את "האשמה" בין הצדדים, אך נוכח התנהלות המערער, שהתחמק מתשלום חוב מס שהיה בידיעתו ואף ניסה להבריח כספים, אין מקום לעשות כן.
התיישנות – טענת התיישנות – בהליך גבייה מינהלי
מסים – גבייה – גבייה מנהלית
פרשנות – דין – פקודת המסים (גבייה)
משפט מינהלי – מעשה מינהלי – חזקת תקינותו

4 [עונשין]

בימ"ש דחה את ערעורי הצדדים על העונש שהושת על המערער בע"פ 1816/18 בגין ביצוע עבירות של הברחה, מרמה וסיוע לאיסור הלבנת הון. נפסק כי, מקרה זה אינו מקרה חריג המצדיק התערבות של ערכאת הערעור בגזר הדין שקבעה הערכאה הדיונית, וכי בימ"ש קמא שקל את מכלול השיקולים הנוגעים לעניין, ובהם את עיקרון אחידות הענישה.
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: עבירות כלכליות
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: שיקולים
עונשין – ענישה – מדיניות ענישה: התערבות ערכאת ערעור
עונשין – ענישה – אחדות הענישה

5 [בתי-משפט]

דרישת זהות העילה, כמו גם יתר יסודותיו של כלל השתק העילה, פורשו בפסיקה באופן מרחיב. המונח "עילה" הוגדר באופן שתחולתו משתרעת לא רק על טענות עובדתיות ותאוריות משפטיות שנטענו בפועל במסגרת ההליך הראשון, אלא גם על טענות ותאוריות משפטיות הנוגעות לסכסוך נשוא התובענה, שניתן היה להעלותן במסגרת ההתדיינות הראשונה, אף אם הן כלל לא נטענו במסגרתה, כפי שנמצא בענייננו.
בתי-משפט – מעשה-בית-דין – השתק פלוגתא
בתי-משפט – מעשה-בית-דין – השתק עילה
בתי-משפט – מעשה-בית-דין – קיומו

6 [עונשין]

ביהמ"ש העליון דוחה את הערעור שהגיש רוצח החייל אלמוג שילוני ז"ל וקובע בין היתר כי הוראת סעיף 30ב לחוק שחרור על תנאי ממאסר – המלצה לעניין אסיר עולם שהורשע ברצח חריג בחומרתו – נועדה למקרים חריגים, ויישומה צריך להיעשות במשורה. ואולם, בניגוד לנטען בערעור, ביהמ"ש אינו
סבור כי תנאי להפעלת הסעיף הוא הצטברות של מספר רכיבים בעלי חומרה יתרה; ואולם, לא כל מניע אידיאולוגי מוביל בהכרח להגדרה של "נסיבות חריגות בחומרתן". בנסיבות המקרה דנא, גם בהינתן גישה מצמצמת לפרשנות הסעיף, מדובר ב"רצח חריג בחומרתו".
עונשין – עבירת הרצח – רצח חריג בחומרתו
עונשין – ענישה – שחרור על תנאי
עונשין – פיצויים והוצאות – פיצויו של מי שניזוק על-ידי העבירה

7 [פשיטת רגל] [דיון אזרחי]

אף שאישורי המסירה אשר צירפה המבקשת מהווים המצאה כדין בהתאם להוראות פקודת פשיטת הרגל ותקסד"א, לביהמ"ש המחוזי היה סמכות להורות למבקשת לבצע המצאה נוספת, בכל דרך אחרת, באופן שיאפשר לנושים ללמוד על קיומו של צו הכינוס ותהא להם האפשרות להגיש תביעת חוב במועד וכאשר המבקשת לא הצביעה על פגיעה ספציפית משמעותית הצפויה להיגרם לה כתוצאה מביצוע ההמצאה הנוספת.
פשיטת רגל – נושים – יידועם
פשיטת רגל – כינוס נכסים – פרסום צו כינוס
פשיטת רגל – כינוס נכסים – סדרי הדין

דיון אזרחי – המצאת כתבי-בי-דין – פגמים בהמצאה

8 [דיון אזרחי] [עורכי-דין]

לפי הנטען בבר"ע, המשיב 2 עבר על הכלל האוסר על עו"ד להקליט לקוח ללא ידיעתו. ברם, תמליל השיחה הוגש כראיה ללא התנגדות והדיון כולו התבסס על ההנחה כי הצדדים הם שותפים במערכת יחסים עסקית, להבדיל מעורכי דין ולקוחות; ודוק, על עורכי דין להקפיד הקפדה חמורה על שרטוט הגבולות בין מצבים בהם הם פועלים ב"כובעם" המקצועי לבין מצבים אחרים.
דיון אזרחי – ערעור – רשות ערעור
עורכי-דין – אתיקה מקצועית – תחולת הכללים

9 [בוררות]

הוראות סעיף 29ב לחוק הבוררות מלמדות באופן ברור כי לא ניתן להשיג מכוחו על כל טעות או קביעה של בורר. על מנת לקבל רשות ערעור ע"פ סעיף זה, יש לעמוד בשלושה תנאים מצטברים: נפלה בפסק הבוררות טעות יסודית; עניינה של טעות זו ביישום הדין; יש בטעות כדי לגרום לעיוות דין.
בוררות – פסק בורר – רשות ערעור
בוררות – החלטות של בית-משפט – רשות ערעור

10 [בתי-משפט] [משפט מינהלי]

לעניין הסמכות המקומית בעתירות המנהליות, אין מקום לאבחנה בין "החלטה של רשות" לבין "החלטה בעניין מקרקעין". "החלטה בעניין מקרקעין" הינה מקרה פרטי של "החלטה של רשות". במקרה דנן, הסמכות לדון בעתירה לביטול מכרז לחכירת מתחם באזור התעשייה הצפוני שוהם נתונה לביהמ"ש במחוז מרכז.
בתי-משפט – סמכות – סמכות מקומית
משפט מינהלי – סמכות – מקומית

11 [עונשין] [פרשנות]

עבירת הסתה לאי ציות כוללת מבחן הסתברותי תוצאתי של וודאות קרובה. התמונה הכוללת במקרה זה אינה מלמדת על וודאות קרובה לאי ציות לפקודות חוקיות עקב מעשיהם של המשיבים ועל כן בדין הם זוכו מהעבירות.
עונשין – עבירות – הסתה לאי-ציות
פרשנות – דין – חוק העונשין

12 [מקרקעין] [עורכי-דין]

התקבל בחלקו ערעור על פסק דינה של המפקחת על רישום המקרקעין, בו אושר למשיבים לבצע עבודות חיזוק לבניין לפי הוראות תמ"א 38. נפסק, בין היתר, כי בשל הקרבה בין בא כוח הדיירים והיזם, יש להחליף את בא כוח הדיירים ולבחון את הוראות ההסכם.
מקרקעין – בתים משותפים – עבודות חיזוק
עורכי-דין – יחסי עורך-דין ולקוח – ניגוד עניינים

13 [נזיקין] [ראיות]

לא ניתן לבסס ממצא לקיומה של עוולת לשון הרע ביחס לאמירה שתוכנה לא הוכח. משלא עמד התובע בחובתו להוכיח את האמירה שנאמרה, אשר מהווה לשיטתו לשון הרע, לא היה מקום לקבל את תביעתו לפיצוי.
נזיקין – עוולות – לשון הרע
ראיות – נטל ההוכחה – אי עמידה בו

14 [נזיקין]

הנתבע, המפעיל קבוצה פתוחה בפייסבוק, אינו אחראי לפרסום הראשוני של לשון הרע כנגד התובע, מאחר שלא היו בידיו השליטה או הכלים למנוע את הפרסום. מנגד, נושא הנתבע באחריות לפרסום המכפיש, נוכח השתהותו הבלתי מוסברת בהסרתו וכן, הוא נושא באחריות ישירה לפרסום אותו פרסום בעצמו, תוך הפצה חוזרת של הפרסום המכפיש והגברת תהודתו.
נזיקין – עוולות – לשון הרע
נזיקין – עוולות – איסור לשון הרע

15 [דיון אזרחי]

נדחתה בקשת לשכת עורכי הדין להצטרף כ"ידיד בית המשפט" להליך שעניינו איסור ייצוג עורכי דין במסגרת הליכי בוררות.
דיון אזרחי – בעלי-דין – ידיד בית-המשפט

16 [דיור ציבורי]

המערערת הוכיחה שמתקיימים בה כל התנאים הנדרשים לעניין זכאותה להמשיך ולהתגורר בדירה הציבורית בה היא גרה מזה שנים. אמנם קיים פסול בהתנהלות המערערת, שהסתירה את דבר מגוריה בדירה עם אִימהּ, אך הדבר נעשה לפי עצתם של מי מנציגי עמידר על מנת לזכות בהנחה משכר דירה.
דיור ציבורי – דייר ממשיך – הגדרה
דיור ציבורי – דייר ממשיך – זכאות

17 [דיון פלילי]

ניתן להגמיש את ההלכה לפיה הימנעות מהרשעה היא החריג, במקרים של עבירות אסדרתיות שבוצעו ביסוד נפשי קל של אחריות קפידה. ואולם, הימנעות מהרשעה בעבירה שבוצעה ברשלנות ממשית או במודעות, היא עדיין בבחינת חריג שבחריגים.
דיון פלילי – הרשעה – הימנעות מהרשעה

18 [עונשין]

לבית המשפט שיקול דעת האם לחרוג ממתחם הענישה ועד כמה לחרוג. שליחתו של המשיב אל מאחורי סורג ובריח, בשלב זה, תפגע קשות במאמצי השיקום שלו ואין מקום להחמרה בתקופת המאסר בפועל. ואולם, משמדובר בסטייה ניכרת ממתחם העונש ההולם, יש להחמיר ברכיבי הענישה הנלווים.
עונשין – ענישה – מתחם הענישה
עונשין – ענישה – שיקולי ענישה
עונשין – ענישה – שיקום

19 [משפחה]

תביעה למזונות אישה וקטינים מוסלמים. במסגרת הדיון, ביהמ"ש סוקר את חובת הבעל במזונות אישתו וילדיו עפ"י הדין המוסלמי וקובע בין היתר כי בפסיקת מזונות אישה מוסלמית ניתן להתחשב בהכנסותיה ממעשי ידיה.
משפחה – מזונות – הדין השרעי
משפחה – מזונות ילדים – חובת האב בתשלומם
משפחה – מזונות אישה – מוסלמית
משפחה – מזונות אישה – זכות למזונות
משפחה – מזונות ילדים – בעקבות בעמ 919/15

20 [עבודה]

ביה"ד פסק כי, הצדדים התקשרו בהתקשרות מסחרית שבה הנתבעת-תחנת רדיו, נהנית משעת שידור לה מאזינים ובה מפרסמים, והתובעת נהנית מפלטפורמה לפרסום עיסוקה ללא תשלום. הצדדים לא התכוונו לקשור יחסי עבודה, ויחסי עבודה לא נקשרו בינם. לפיכך נדחתה תביעת התובעת לתשלום זכויות שונות הנובעות מיחסי עבודה.
עבודה – יחסי עבודה – היעדרם
עבודה – יחסי עובד-מעביד – מבחנים לקביעתם
עבודה – יחסי עובד-מעביד – היעדרם

לרשימה המלאה