נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), תשנ"ו-1996

 

 

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף וזיהוי

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – מעצר וחיפוש – חיפוש בגוף וזיהוי

עונשין ומשפט פלילי – סדר דין פלילי

תוכן ענינים

 

פרק א': הגדרות

Go

4

סעיף 1

הגדרות

Go

4

 

פרק ב': חיפוש בגוף החשוד

Go

6

סעיף 2

חיפוש בגופו של חשוד - עקרונות

Go

6

סעיף 3

חיפוש חיצוני

Go

6

סעיף 4

חיפוש פנימי

Go

6

סעיף 4א

חיפוש פנימי שהוא דגימת דם מזערית

Go

7

סעיף 5

עורך החיפוש

Go

7

סעיף 6

הסכמות מיוחדות

Go

8

סעיף 7

בקשה להיתר  לחיפוש פנימי

Go

8

סעיף 8

דיון בבקשה  והחלטת שופט

Go

8

סעיף 9

היתר

Go

8

סעיף 10

דו"ח על חיפוש בגוף והחזקת דברים שנתפסו

Go

9

סעיף 11

סירוב החשוד

Go

9

 

פרק ג': נטילת אמצעי זיהוי

Go

9

 

סימן א': אופן נטילת אמצעי זיהוי

Go

9

סעיף 11א

אופן נטילת אמצעי זיהוי

Go

9

 

סימן ב': נטילת אמצעי זיהוי מחשוד, מנאשם או ממורשע

Go

9

סעיף 11ב

תנאים לנטילת אמצעי זיהוי לצורך המאגר

Go

9

סעיף 11ג

נחקר באזהרה   בקשה לעיון חוזר

Go

10

סעיף 11ד

שימוש מותר באמצעי זיהוי ובנתוני זיהוי

Go

10

סעיף 11ה

נטילה חוזרת של אמצעי זיהוי

Go

10

סעיף 11ו

זימון לשם נטילת אמצעי זיהוי וסמכות עיכוב

Go

10

סעיף 11ז

בקשת הסכמה וסמכות שימוש בכוח

Go

11

סעיף 11ח

נטילת אמצעי זיהוי   תנאי הנטילה

Go

11

סעיף 11ט

דוח בדבר נטילת אמצעי זיהוי

Go

11

 

סימן ג': נטילת טביעת אצבעות ותצלום, לצורך זיהוי עצורים, אסירים ומוחזקים במשמורת

Go

11

סעיף 11י

נטילת אמצעי זיהוי לצורך זיהוים של עצורים, אסירים ומוחזקים במשמורת

Go

11

סעיף 11יא

השימוש בנתוני הזיהוי

Go

12

 

סימן ד': סריקת טביעת אצבעות לשם זיהוי מעוכב

Go

12

סעיף 11יב

סריקת טביעת אצבעות לשם זיהוי מעוכב

Go

12

 

פרק ד': מאגר נתוני זיהוי

Go

12

 

סימן א': ניהול מאגר נתוני זיהוי

Go

12

סעיף 11יג

מאגר נתוני זיהוי

Go

12

סעיף 11יד

השוואה לנתוני הזיהוי שבמאגר

Go

13

סעיף 11טו

ניהול המאגר

Go

14

 

סימן ב': שימוש במאגר נתוני הזיהוי

Go

14

סעיף 11טז

מטרות השימוש במאגר

Go

14

סעיף 11טז1

מסירת מידע מהמאגר לגוף ציבורי

Go

14

סעיף 11טז2

מסירת מידע מהמאגר למדינה אחרת או לגוף מחוץ לישראל

Go

14

סעיף 11יז

הצגת תצלומים מהמאגר לאדם

Go

15

סעיף 11יח

הצגת תצלום ברבים

Go

15

סעיף 11יט

הפקה חוזרת

Go

16

 

סימן ג': שמירת סודיות ואבטחה

Go

16

סעיף 11כ

שמירת סודיות והגבלת שימוש

Go

16

סעיף 11כא

שמירת אמצעי זיהוי ונתוני זיהוי ואבטחתם

Go

16

סעיף 11כא1

שמירת סודיות ואבטחה במאגר נעדרים ואלמונים

Go

16

 

סימן ד': מחיקת נתוני זיהוי

Go

16

סעיף 11כב

הגדרות

Go

16

סעיף 11כג

מחיקת נתונים לזיהוי גנטי

Go

16

סעיף 11כד

בירור בדבר מחיקת נתונים לזיהוי גנטי מן המאגר

Go

17

סעיף 11כה

מחיקת נתוני זיהוי שניטלו לצורך איתור נעדרים או זיהוי אלמונים

Go

17

 

סימן ה': מאגר לאיתור נעדרים ולזיהוי אלמונים

Go

17

סעיף 11כו

מאגר לאיתור נעדרים ולזיהוי אלמונים

Go

17

סעיף 11כז

נטילת אמצעי זיהוי לצורך איתור נעדרים או זיהוי אלמונים והשימוש בהם

Go

17

 

פרק ה': עונשין

Go

18

סעיף 12

עונשין

Go

18

 

פרק ו': חיפוש בהסכמה בגוף אדם שאינו חשוד

Go

19

 

סימן א': הוראות כלליות

Go

19

סעיף 14

חיפוש בהסכמה בגוף אדם שאינו חשוד

Go

19

סעיף 14א

הגבלת השימוש במה שנתפס בחיפוש

Go

19

 

סימן ב': הוראות לענין קטינים ואנשים עם מוגבלות שכלית

Go

19

סעיף 14ב

הגדרות

Go

19

סעיף 14ג

ההסכמה הנדרשת לחיפוש בקטין ובאדם עם מוגבלות שכלית

Go

19

סעיף 14ד

החלת הוראות פרק ב'

Go

20

 

פרק ז': הוראות כלליות

Go

21

סעיף 14ה

ועדה לאישור שיטות ההפקה של נתונים לזיהוי גנטי

Go

21

סעיף 14ו

הגבלת אופן ההפקה של נתונים לזיהוי גנטי

Go

21

סעיף 14ז

שימוש מותר בדגימות ביולוגיות ובנתונים לזיהוי גנטי שאינם כלולים במאגר

Go

21

סעיף 14ח

הגבלת מסירה של דגימות ביולוגיות

Go

21

סעיף 14ט

שמירת דינים לענין חומר חקירה וראיות בהליך פלילי

Go

22

סעיף 14י

דיווח לכנסת

Go

22

סעיף 15

ביצוע ותקנות

Go

22

סעיף 15א

שינוי התוספת הראשונה והתוספת השנייה

Go

22

סעיף 15ב

תחולה

Go

23

סעיף 16

תיקון פקודת סדר הדין הפלילי

Go

23

סעיף 17

תיקון פקודת בתי הסוהר   מס' 15

Go

24

 

"סימן ז1: סמכויות סוהר – עיכוב, מעצר וחיפוש

Go

24

סעיף 19

תיקון פקודת הסמים המסוכנים - מס' 6

Go

27

סעיף 20

תיקון חוק סמכויות חיפוש בשעת חירום

Go

27

סעיף 22

תיקון חוק השיפוט הצבאי -  מס' 28

Go

27

סעיף 23

תיקון חוק שירות בטחון   מס' 8

Go

29

 

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005


חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), תשנ"ו-1996*

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 480 (ה"ח 115)

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף החשוד חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), תשנ"ו-1996

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

פרק א': הגדרות

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 480 (ה"ח 115)

הוספת כותרת פרק א'

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "אח" - מי שמוסמך על פי דין לעבוד כאח בבית חולים או במרפאה;

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

          "אמצעי זיהוי", של אדם – כל אחד מאלה:

(1)   טביעת אצבעות;

(2)   דגימה ביולוגית שהיא אחת מאלה:

(א)   דגימת תאי לחי;

(ב)   דגימת שיער;

(ג)    דגימת דם מזערית;

(3)   תצלום;

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 480 (ה"ח 115)

הוספת הגדרת "אמצעי זיהוי"

          "בית משפט" - בית משפט השלום;

          "בעל מקצוע רפואי" - רופא, רופא שיניים, אח, חובש או טכנאי המוסמך כדין לערוך בדיקה באמצעות מכשיר גלים על-קוליים, מכשיר רנטגן או סורק;

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

          "גוף ציבורי" – רשויות התביעה, המרכז הלאומי לרפואה משפטית, צבא הגנה לישראל, שירות הביטחון הכללי, וכל גוף ציבורי אחר שקבע שר המשפטים בצו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 480 (ה"ח 115)

הוספת הגדרת "גוף ציבורי"

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

          "דגימת דם מזערית" – דגימת דם של עד 0.5 מ"ל, מאצבע היד;

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 480 (ה"ח 115)

הוספת הגדרת "דגימת דם מזערית"

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

          "דגימת שיער" – דגימת שיער, לרבות שורשיו, ולמעט שיער מחלקים מוצנעים של הגוף;

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 480 (ה"ח 115)

הוספת הגדרת "דגימת שיער"

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

          "דגימת תאי לחי" – דגימת תאים מחלקה הפנימי של הלחי;

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 480 (ה"ח 115)

הוספת הגדרת "דגימת תאי לחי"

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

          "הוועדה המאשרת" – הועדה שמונתה כאמור בסעיף 14ה;

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 480 (ה"ח 115)

הוספת הגדרת "הוועדה המאשרת"

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 3) תשע"א-2011

          "המאגר" – מאגר נתוני הזיהוי כמשמעותו בסימן א' בפרק ד';

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 480 (ה"ח 115)

הוספת הגדרת "המאגר"

 

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 952 (ה"ח 490)

"המאגר" – מאגר נתוני הזיהוי כמשמעותו בסימן א' בפרק ד';

 

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

          "מאגר נעדרים ואלמונים" – מאגר לאיתור נעדרים ולזיהוי אלמונים כמשמעותו בסימן ה' בפרק ד';

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 952 (ה"ח 490)

הוספת הגדרת "מאגר נעדרים ואלמונים"

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

          "המפקח הכללי" ו"פקודות משטרת ישראל" – כהגדרתם בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971;

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 480 (ה"ח 115)

הוספת הגדרת "המפקח הכללי" ו"פקודות משטרת ישראל"

          "חובש" - מי שקצין רפואה ראשי של משטרת ישראל, קצין רפואה ראשי של שירות בתי הסוהר או קצין רפואה ראשי של צבא הגנה לישראל, לפי הענין, הסמיכוהו, בשל הכשרתו, לערוך חיפוש בגוף האדם לפי חוק זה;

          "חיפוש חיצוני" - אחד מאלה:

(1)   בחינה חזותית של גופו העירום של אדם, לרבות צילומו;

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

(2)   נטילת טביעה של כל חלק מהגוף;

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 480 (ה"ח 115)

(2) לקיחת טביעה נטילת טביעה של כל חלק מהגוף;

(3)   לקיחת חומר שמתחת לציפורניים;

(4)   גזירת ציפורניים;

(5)   לקיחת חומר מתוך הנחיריים;

(6)   לקיחת שיער, לרבות שורשיו;

(7)   לקיחת חומר מעל הגוף;

(8)   בדיקה על העור;

(9)   מתן דגימת שתן;

(10)  מתן דגימת רוק;

(11)  מתן דגימה של אוויר באמצעות בדיקת נשיפה;

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

(12)  נטילה של דגימת תאי לחי;

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 480 (ה"ח 115)

החלפת פסקה (12) להגדרת "חיפוש חיצוני"

הנוסח הקודם:

(12) לקיחת תאים מחלקה הפנימי של הלחי;

          "חיפוש פנימי" – אחד מאלה:

(1)   בדיקת דם;

(2)   הדמיית פנים הגוף באמצעות מכשיר גלים על-קוליים;

(3)   שיקוף פנים הגוף באמצעות מכשיר רנטגן;

(4)   הדמיית פנים הגוף באמצעות סורק מסוג כלשהו;

(5)   בדיקה גינקולוגית, לרבות לקיחת חומר;

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

(6)   נטילת דגימת דם מזערית;

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 481 (ה"ח 115)

הוספת פסקה (6) להגדרת "חיפוש פנימי"

          "חשוד" – מי שיש לגביו חשד סביר שעבר עבירה;

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

          "טביעת אצבעות" – לרבות טביעת כף יד;

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 481 (ה"ח 115)

הוספת הגדרת "טביעת אצבעות"

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

          "מקום משמורת מיוחד" ו"מוחזק במשמורת" – כמשמעותם בפרק רביעי בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 481 (ה"ח 115)

הוספת הגדרת ""מקום משמורת מיוחד" ו"מוחזק במשמורת""

 

מיום 11.12.2013 עד יום 10.12.2021

הוראת שעה תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 85 (ה"ח 817)

הוראת שעה תשע"ד-2013 (תיקון) תשע"ה-2014

ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 95 (ה"ח 904)

הוראת שעה תשע"ד-2013 (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

ס"ח תשפ"א מס' 2876 מיום 10.12.2020 עמ' 136 (ה"ח 1375)

"מקום משמורת מיוחד" ו"מוחזק במשמורת" – כמשמעותם בפרק רביעי בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 לרבות מקום משמורת כאמור בפסקה (2) להגדרה "מקום משמורת" שבסעיף 30ב(א) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954, ומוחזק במקום משמורת כאמור, ולרבות מרכז שהייה כהגדרתו בסעיף 32א לאותו חוק ושוהה במרכז שהייה כאמור;

מיום 14.12.2017

פסקה (1) עד יום 10.12.2021

פסקה (2) עד יום 14.3.2018

הוראת שעה תשע"ד-2013 (תיקון מס' 2) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 60 (ה"ח 1167)

הוראת שעה תשע"ד-2013 (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

ס"ח תשפ"א מס' 2876 מיום 10.12.2020 עמ' 136 (ה"ח 1375)

"מקום משמורת מיוחד" ו"מוחזק במשמורת" – כמשמעותם בפרק רביעי בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 לרבות מקום משמורת כאמור בפסקה (2) להגדרה "מקום משמורת" שבסעיף 30ב(א) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954, ומוחזק במקום משמורת כאמור, ולרבות מרכז שהייה כהגדרתו בסעיף 32א לאותו חוק ושוהה במרכז שהייה כאמור; לרבות –

(1) מקום משמורת כאמור בפסקה (2) להגדרה "מקום משמורת שבסעיף 30ב(א) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954 (בהגדרה זו – חוק למניעת הסתננות), ומוחזק במקום משמורת כאמור;

(2) מרכז שהייה כהגדרתו בסעיף 32א לחוק למניעת הסתננות, ושוהה במרכז שהייה כאמור;

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

          "נטילה", לענין אמצעי זיהוי שהוא טביעת אצבעות – לרבות סריקה של טביעת אצבעות;

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 481 (ה"ח 115)

הוספת הגדרת "נטילה"

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

          "נתוני זיהוי" לענין זיהוי אדם – אחד מאלה:

(1)   נתונים שהופקו מטביעת אצבעות;

(2)   נתונים שהופקו מ-DNA אשר הופק מדגימה ביולוגית (בחוק זה – נתונים לזיהוי גנטי);

(3)   תצלום;

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 481 (ה"ח 115)

הוספת הגדרת "נתוני זיהוי"

          "עבירה" - עבירה מסוג עוון או פשע;

          "קטין" - מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, למעט חייל כהגדרתו בסעיף 1 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955;

          "קצין משטרה" - קצין משטרה בדרגת רב פקד ומעלה ובהעדרו פקד הממונה על יחידת חקירות;

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

          "קצין משטרה בכיר" – קצין משטרה בדרגת סגן-ניצב ומעלה;

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 952 (ה"ח 490)

הוספת הגדרת "קצין משטרה בכיר"

          "רופא" - רופא מורשה לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], תשל"ז-1976;

          "רופא שיניים" - רופא שיניים מורשה לפי פקודת רופאי שיניים [נוסח חדש], תשל"ט-1979;

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

          "תצלום" – תצלום פניו ומראה גופו של אדם, שאינו חושף את חלקי גופו המוצנעים.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 481 (ה"ח 115)

הוספת הגדרת "תצלום"

פרק ב': חיפוש בגוף החשוד

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 481 (ה"ח 115)

הוספת כותרת פרק ב'

חיפוש בגופו של חשוד — עקרונות

2.    (א)  אין עורכים חיפוש בגופו של חשוד, אלא לפי חוק זה.

          (ב)  נקבע בחוק אחר הסדר שונה, באשר לחיפוש בגופו של חשוד, יחול חוק זה בכפוף להסדר השונה שנקבע. לענין סעיף קטן זה, "הסדר" - לרבות עילות החיפוש, תנאיו והתוצאות המשפטיות לסירוב לחיפוש.

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

          (ג)   אין עורכים חיפוש בגופו של חשוד אלא לאחר שנתבקשה הסכמתו לכך ולאחר שנמסר לו כי ניתן לעשות שימוש בנתוני הזיהוי שיופקו ממה שניטל בחיפוש גם לצורך הכללתם במאגר בכפוף להוראות חוק זה, או לצורך השוואתם לנתוני הזיהוי שבמאגר כאמור בסעיף 11יד.

          (ד)  חיפוש בגופו של חשוד ייערך בדרך ובמקום שיבטיחו שמירה מרבית על כבוד האדם, על פרטיותו ועל בריאותו, ובמידה המועטה האפשרית של פגיעה, אי נוחות וכאב.

          (ה)  חיפוש בגופו של חשוד ייערך בידי בן מינו של החשוד אלא אם כן התקיים אחד מאלה –

(1)   בנסיבות העניין לא ניתן לעשות כן ויש בדחיית החיפוש סיכון בלתי סביר לשלום הציבור;

(2)   החיפוש נערך בידי בעל מקצוע רפואי, אלא אם כן ביקש החשוד שהחיפוש ייערך בידי בן מינו ומילוי בקשתו אינו מטיל נטל בלתי סביר על הרשות החוקרת;

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

(3)   החיפוש הוא נטילת טביעת אצבעות.

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

          (ו)   נתוני זיהוי שהופקו ממה שניטל בחיפוש לפי פרק זה, רשאית משטרת ישראל להכלילם במאגר, ובלבד שמתקיים האמור בסעיף 11יג(ב)(2).

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 481 (ה"ח 115)

(ג) אין עורכים חיפוש בגופו של חשוד אלא לאחר שנתבקשה הסכמתו לכך ולאחר שנמסר לו כי ניתן לעשות שימוש בנתוני הזיהוי שיופקו ממה שניטל בחיפוש גם לצורך הכללתם במאגר בכפוף להוראות חוק זה, או לצורך השוואתם לנתוני הזיהוי שבמאגר כאמור בסעיף 11יד.

(ד) חיפוש בגופו של חשוד ייערך בדרך ובמקום שיבטיחו שמירה מרבית על כבוד האדם, על פרטיותו ועל בריאותו, ובמידה המועטה האפשרית של פגיעה, אי נוחות וכאב.

(ה) חיפוש בגופו של חשוד ייערך בידי בן מינו של החשוד אלא אם כן התקיים אחד מאלה –

(1) בנסיבות העניין לא ניתן לעשות כן ויש בדחיית החיפוש סיכון בלתי סביר לשלום הציבור;

(2) החיפוש נערך בידי בעל מקצוע רפואי, אלא אם כן ביקש החשוד שהחיפוש ייערך בידי בן מינו ומילוי בקשתו אינו מטיל נטל בלתי סביר על הרשות החוקרת;

(3) החיפוש הוא לקיחת טביעת אצבעות וכף היד נטילת טביעת אצבעות.

(ו) נתוני זיהוי שהופקו ממה שניטל בחיפוש לפי פרק זה, רשאית משטרת ישראל להכלילם במאגר, ובלבד שמתקיים האמור בסעיף 11יג(ב)(2).

חיפוש חיצוני

3.    (א)  היה לשוטר יסוד סביר לחשוד שבגופו של חשוד נמצאת ראיה להוכחת ביצועה של עבירה או להוכחת הקשר שבין החשוד לבין ביצוע העבירה, רשאי הוא לערוך בו חיפוש חיצוני, להורות שייערך בו חיפוש כאמור בידי מי שנקבע לכך בסעיף 5, או לבקש מהחשוד מתן דגימה, כאמור בסעיף 1, והכל אם החשוד נתן את הסכמתו לכך.

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי שוטר או מי שנקבע לכך בסעיף 5, לפי הענין, לערוך חיפוש חיצוני כהגדרתו בפסקאות (1) עד (3) ו-(6) עד (8), למעט טביעת שיניים, מנשך שיניים, או לקיחת שיער מחלקים מוצנעים של הגוף, תוך שימוש בכוח סביר, כאשר החשוד לא נתן את הסכמתו, ולאחר שניתן אישור לכך כאמור בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד).

          (ג)   לא נתן החשוד את הסכמתו לחיפוש החיצוני, יובא החשוד בפני קצין משטרה לצורך קבלת אישור בכתב לעריכת החיפוש, לרבות לשימוש בכוח סביר הנדרש לעריכתו.

          (ד)  בטרם יתן קצין המשטרה את אישורו כאמור בסעיף קטן (ג), יתן הזדמנות לחשוד להשמיע את טעמי סירובו, ויסביר לו שניתן להשתמש בכוח סביר לעריכת החיפוש ואת המשמעות המשפטית של סירובו כאמור בסעיף 11.

          (ה)  אין לערוך בפרהסיה חיפוש חיצוני שמחייב חשיפת חלקי גוף שבדרך כלל הינם מוסתרים, אלא כדי למנוע סכנה קרובה לוודאי לשלום הציבור.

          (ו)   חיפוש חיצוני כהגדרתו בפסקאות (2), אם הטביעה היא של שיניים או מנשך שיניים, (4), (5) ו-(6), אם לקיחת השיער היא מהחלקים המוצנעים של הגוף - ייערך בתנאי מרפאה.

          (ז)   עורר חשוד חשש סביר שעריכת החיפוש עלולה לפגוע בבריאותו פגיעה שאינה נובעת ממהותו של החיפוש, לא ייערך חיפוש בגופו אלא באישור של רופא כאמור בסעיף 4(ד).

חיפוש פנימי

4.    (א)  היה לקצין משטרה יסוד סביר לחשוד שבגופו של חשוד נמצאת ראיה להוכחת ביצועה של עבירה מסוג פשע או להוכחת הקשר שבין החשוד לבין ביצוע עבירה כאמור, רשאי הוא להורות שייערך בחשוד חיפוש פנימי אם החשוד נתן את הסכמתו לכך כאמור בסעיף קטן (ה).

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), ניתן לערוך חיפוש פנימי כהגדרתו בפסקה (1) גם בשל עבירה מסוג עוון.

          (ג)   קצין משטרה יסביר לחשוד בלשון המובנת לו את מטרת החיפוש הפנימי, סוגו ודרכי עריכתו, וכן יסביר לו את זכותו שלא להסכים לחיפוש, את האפשרות למתן היתר לעריכת החיפוש על ידי בית המשפט ואת המשמעות המשפטית של סירובו כאמור בסעיף 11.

          (ד)  לא ייערך חיפוש, ולא תוגש בקשה להיתר לעריכת חיפוש לפי סעיף זה, אלא אם כן נתן רופא אישור שאין מניעה בריאותית לערוך את החיפוש; לא יינתן אישור אלא לאחר שהרופא בירר עם החשוד את מצב בריאותו ככל שהדבר נוגע לחיפוש; סירב החשוד להיפגש עם הרופא לקבלת אישור, יסביר לו קצין המשטרה את המשמעות המשפטית של סירובו כאמור בסעיף 11.

          (ה)  מצא הרופא שאין מניעה בריאותית לעריכת החיפוש הפנימי, יסביר זאת לחשוד וישאל אותו אם הוא מסכים לחיפוש.

          (ו)   אישור הרופא, שאין מניעה בריאותית לערוך את החיפוש בחשוד, והסכמת החשוד לחיפוש, שניתנו בחתימתם, יהיו אסמכתה לעורך החיפוש לערוך את החיפוש על פי הפירוט שיקבע הרופא באישורו; אולם לא ייערך חיפוש פנימי כהגדרתו בפסקה (5) אלא בהיתר של בית משפט.

          (ז)   פגישת החשוד עם הרופא לפי סעיף זה תהיה שלא בנוכחות שוטר; אין בהוראה זו כדי למנוע נקיטת אמצעים נאותים, לרבות נוכחות שוטר, לסיכול בריחתו של החשוד או פגיעה ברופא.

          (ח)  לא נתן החשוד את הסכמתו לחיפוש פנימי, או שיש צורך לערוך חיפוש פנימי כהגדרתו בפסקה (5) - רשאי קצין משטרה להגיש בקשה לבית המשפט כאמור בסעיף 7 לקבלת היתר לעריכת חיפוש כאמור; החליט קצין משטרה שלא לפנות לבית המשפט משום ששוכנע כי ההשהיה הכרוכה בקבלת ההיתר עלולה לפגוע בראיה, שלשמה מבקשים את החיפוש, יסביר זאת קצין המשטרה לחשוד וכן יסביר לו את המשמעות המשפטית של סירובו כאמור בסעיף 11.

          (ט)  חיפוש פנימי ייערך במקום שרגילים לעשות בו בדיקה מאותו סוג ובאופן שבו היא נעשית.

חיפוש פנימי שהוא דגימת דם מזערית (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

4א.     (א)  הוראה כאמור בסעיף 4(א) בדבר עריכת חיפוש פנימי כהגדרתו בסעיף 1 בפסקה (6) לגבי עבירה מסוג פשע או עוון, יכול שתינתן בידי שוטר, ובלבד שהחשוד נתן את הסכמתו לכך לפי הוראות סעיף זה.

          (ב)  לא נתן החשוד את הסכמתו לחיפוש פנימי כאמור בסעיף קטן (א), תתבקש הסכמתו לחיפוש חיצוני כהגדרתו בסעיף 1 בפסקה (6) או בפסקה (12) ויראו אותו לענין סעיפים 11 ו-12(א)(1), כמי שסירב לחיפוש רק אם סירב גם לחיפוש החיצוני כאמור.

          (ג)   עורר חשוד כאמור בסעיף זה חשש סביר שעריכת החיפוש עלולה לפגוע בבריאותו פגיעה שאינה נובעת ממהותו של החיפוש, לא ייערך חיפוש בגופו אלא אם כן נתן רופא אישור שאין מניעה בריאותית לערוך את החיפוש והוראות סעיף 4(ד) לענין אופן מתן האישור וסירוב החשוד להיפגש עם הרופא יחולו לענין זה.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 481 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 4א

עורך החיפוש

5.    (א)  חיפוש בגופו של חשוד כמפורט בסעיף זה לא ייערך בידי שוטר אלא בידי אלה:

(1)   חיפוש חיצוני כהגדרתו בפסקה (2) שהוא טביעת שיניים או מנשך שינים - רופא שיניים;

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

(2)   חיפוש חיצוני כהגדרתו בפסקאות (4), (5) וכן (6), אם לקיחת השיער היא מהחלקים המוצנעים של הגוף, וחיפוש פנימי כהגדרתו בפסקאות (1) וכן (6) – חובש;

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 482 (ה"ח 115)

(2) חיפוש חיצוני כהגדרתו בפסקאות (4), (5) וכן (6), אם לקיחת השיער היא מהחלקים המוצנעים של הגוף, וחיפוש פנימי כהגדרתו בפסקה (1) כהגדרתו בפסקאות (1) וכן (6) – חובש;

(3)   חיפוש פנימי כהגדרתו בפסקאות (2) עד (4) - טכנאי המוסמך כדין לערוך בדיקה באמצעות מכשיר גלים על-קוליים, מכשיר רנטגן או סורק;

(4)   חיפוש פנימי כהגדרתו בפסקה (5) - רופא שהוא מומחה או מתמחה בגינקולוגיה או מיילדות.

          (ב)  אין באמור בסעיף קטן (א) כדי למנוע עשיית הפעולות המנויות בו בידי בעל מקצוע רפואי אחר המוסמך כדין לעשותן.

הסכמות מיוחדות

6.    (א)  הסכמה לחיפוש פנימי בחשוד שהוא קטין או בחשוד שקיים חשש לגביו שהוא מוגבל בכושרו השכלי, טעונה גם הסכמת אפוטרופסו בכתב; לא היה לאדם כאמור אפוטרופוס רשאי בית המשפט למנות לו אפוטרופוס-לדין.

          (ב)  סירוב חשוד שהוא קטין לחיפוש פנימי בגופו אינו טעון אישור אפוטרופסו.

בקשה להיתר  לחיפוש פנימי

7.    (א)  בקשה להיתר לחיפוש פנימי תוגש בכתב על ידי קצין משטרה ותיחתם על ידיו; הבקשה תיתמך בהצהרתו שניתנה לאחר אזהרה או בתצהיר, המאשרים כי התמלאו התנאים האמורים בחוק לעריכת החיפוש וכי לא ניתנה הסכמה לחיפוש הפנימי לאחר שנתבקשה; הבקשה תכלול את אלה:

(1)   שם המבקש, דרגתו ותפקידו;

(2)   התאריך והמקום שבו נערכה הבקשה;

(3)   פירוט העבירה נושא החקירה;

(4)   פרטי זהותו, לרבות גילו, של החשוד ומענו;

(5)   פירוט הפעולה המבוקשת בחיפוש הפנימי;

(6)   פירוט הנסיבות המקיימות את התנאים לפי החוק;

(7)   פרטים בקשר לבקשות אחרות שהוגשו בעבר לגבי אותו חשוד בקשר לאותה חקירה, לרבות החלטות בית המשפט לגביהן;

(8)   משך הזמן המתבקש לתוקפו של ההיתר;

(9)   אישור רופא לפי סעיף 4(ד).

          (ב)  העתק מהבקשה יימסר לחשוד זמן סביר לפני הדיון.

דיון בבקשה  והחלטת שופט

8.    (א)  הוגשה בקשה לפי סעיף 7 (להלן - הבקשה), רשאי בית המשפט, לאחר שמיעת החשוד ובא כוחו, אם יש לו, להתיר בצו עריכת חיפוש פנימי אם שוכנע שהתקיימו כל אלה:

(1)   התנאים הקבועים בחוק לעריכת החיפוש;

(2)   הצורך בהשגת הראיה או בהוכחת הקשר שבין החשוד לבין ביצוע העבירה, גובר על הפגיעה בחשוד הכרוכה בביצוע הפעולה המבוקשת;

(3)   אין דרך סבירה אחרת, בנסיבות הענין, שפגיעתה בחשוד פחותה, להשגת הראיה או להוכחת הקשר שבין החשוד לבין ביצוע העבירה.

          (ב)  היה החשוד קטין או אדם שקיים חשש לגביו שהוא מוגבל בכושרו השכלי, ישמע בית המשפט גם את אפוטרופסו או את אפוטרופסו-לדין, כאמור בסעיף 6.

          (ג)   הדיון בבקשה יהיה בדלתיים סגורות; בטרם יתחיל הדיון, ישאל בית המשפט את החשוד אם רצונו שהדיון יהיה פומבי; ביקש החשוד שהדיון יהיה פומבי, יתקיים הדיון בפומבי.

          (ד)  שוכנע בית המשפט שגילוי מידע הקשור לבקשה עלול לפגוע בחקירה או לחשוף שיטת חקירה או מקורות מידע שיש אינטרס ציבורי שלא לגלותם, רשאי הוא לעיין במידע ולהסתמך עליו מבלי להעמידו לרשות החשוד או בא כוחו, ובלבד שיבהיר לחשוד את מטרת החיפוש בגופו.

היתר

9.    (א)  היתר לחיפוש פנימי יכלול את אלה:

(1)   שם מבקש ההיתר, דרגתו ותפקידו;

(2)   פירוט העבירה שבקשר עמה מבקשים לערוך את החיפוש הפנימי;

(3)   שמו של החשוד שלגביו ניתן ההיתר;

(4)   פירוט הפעולה שיש לבצע, התנאים לעריכתה ומקום ביצועה או סוג המקום;

(5)   כשירותו של מבצע הפעולה;

(6)   כל הוראה אחרת שבית המשפט רואה לתיתה לענין החיפוש הפנימי;

(7)   משך תוקפו של ההיתר;

(8)   תאריך ומקום מתן ההיתר;

(9)   שמו וחתימתו של השופט שנתן את ההיתר.

          (ב)  תוקפו של היתר לפי סעיף זה יהיה כפי שיקבע בית המשפט ובלבד שלא יעלה על שלושה ימים, כשבמניינם לא יבואו בחשבון שבתות וחגים; בית המשפט רשאי, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, להאריך את תוקפו של ההיתר לתקופות נוספות שלא יעלו על שלושה ימים בכל פעם.

          (ג)   היתר בית המשפט ואישור הרופא כאמור בסעיף 4(ד) יהיו אסמכתה לעורך החיפוש לעשותו על פי הפירוט שיקבע הרופא באישורו; אולם אין במתן היתר כאמור כדי לחייב בעל מקצוע רפואי לעשות פעולה שהחשוד מסרב לתת בפניו הסכמה לעשייתה.

דו"ח על חיפוש בגוף והחזקת דברים שנתפסו

10.  (א)  עורך החיפוש בגוף ירשום בתום החיפוש בהקדם האפשרי, לפי הענין, דין וחשבון על מהלכו של החיפוש, ויחתום עליו.

          (ב)  דין וחשבון כאמור בסעיף קטן (א) יכלול את שנתפסו אלה:

(1)   שמו ופרטי זהותו של החשוד;

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

(2)   פירוט פעולת החיפוש שנערכה לרבות שימוש בכוח, אם נעשה, ותוצאות פעולת החיפוש;

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 482 (ה"ח 115)

(2) פירוט פעולת החיפוש שנערכה ותוצאותיה לרבות שימוש בכוח, אם נעשה, ותוצאות פעולת החיפוש;

(3)   פירוט הדברים שנתפסו;

(4)   התאריך, לרבות השעה, והמקום שבו נערכה פעולת החיפוש;

(5)   שמו וכשירותו או דרגתו של האדם שערך את החיפוש, לרבות פירוט מקום עבודתו הקבוע;

(6)   שמו ומענו של מי שנכח בעת החיפוש, אם נכח.

          (ג)   העתק ההיתר ודו"ח החיפוש יימסרו לחשוד.

          (ד)  הדברים שנתפסו בחיפוש יוחזקו במשמורת המשטרה.

סירוב החשוד

11.  (א)  סירב החשוד שייערך חיפוש בגופו, בין באמירה ובין בהתנהגות המונעת את החיפוש, ולא נערך החיפוש בשל סירובו, עשוי סירובו לשמש חיזוק למשקל הראיות של התביעה; לענין זה, "סירוב לחיפוש" - לרבות סירוב לענין האישור הנדרש לפי סעיף 4(ד).

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו באחד מאלה:

(1)   הסירוב לחיפוש הפנימי היה של אפוטרופסו של החשוד;

(2)   לא הוגשה בקשה לבית המשפט לקבלת היתר לחיפוש פנימי, למעט בנסיבות האמורות בסעיף 4(ח) סיפה;

(3)   בית המשפט לא נתן היתר לחיפוש פנימי לאחר שהתבקש לכך;

(4)   לא ניתן אישור של רופא לערוך חיפוש בגופו של החשוד כשאישור כזה דרוש על פי החוק.

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

פרק ג': נטילת אמצעי זיהוי

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 482 (ה"ח 115)

הוספת פרק ג'

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

סימן א': אופן נטילת אמצעי זיהוי

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 482 (ה"ח 115)

הוספת סימן א'

אופן נטילת אמצעי זיהוי (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

11א.  נטילת אמצעי זיהוי לפי הוראות פרק זה תבוצע בדרך ובמקום שיבטיחו שמירה מרבית על כבוד האדם, על פרטיותו ועל בריאותו ובמידה המועטה האפשרית של פגיעה, אי נוחות או כאב.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 482 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 11א

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

סימן ב': נטילת אמצעי זיהוי מחשוד, מנאשם או ממורשע

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 482 (ה"ח 115)

הוספת סימן ב'

תנאים לנטילת אמצעי זיהוי לצורך המאגר (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

11ב.  (א)  שוטר מוסמך ליטול מאדם אמצעי זיהוי, אחד או יותר, או להורות על נטילה כאמור בידי בעל מקצוע רפואי, לשם שימוש באמצעי הזיהוי ובנתוני הזיהוי שיופקו מהם כאמור בסעיף 11ד, ובלבד שהתקיים באותו אדם אחד מאלה:

(1)   הוא חשוד בעבירה ונחקר בקשר לחשד האמור לאחר שהוזהר לפי דין;

(2)   הוא נאשם בביצוע עבירה;

(3)   הוא הורשע בעבירה; לענין זה, "הורשע" – לרבות קביעה של בית משפט או של בית דין צבאי, שהאדם ביצע עבירה בלא הרשעה;

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

(4)   הוא הורשע מחוץ לישראל ונושא את עונשו בישראל.

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), שוטר לא ייטול ולא יורה ליטול אמצעי זיהוי שהוא דגימת תאי לחי, דגימת שיער או דגימת דם מזערית, אלא בעבירה מהעבירות המנויות בתוספת הראשונה, ולעניין נטילה כאמור ממי שהורשע מחוץ לישראל ונושא את עונשו בישראל כאמור בסעיף קטן (א)(4) – אלא בעבירה לפי דין זר המקבילה לעבירה המנויה בתוספת הראשונה, לפי החלטת קצין משטרה בכיר שהמפקח הכללי, באישור היועץ המשפטי לממשלה, הסמיכו לעניין זה.

          (ג)   המפקח הכללי רשאי לקבוע בפקודות משטרת ישראל, סוגי עבירות, שלבים בחקירה או בהליך הפלילי, או נסיבות אחרות, שבהם לא יינטלו אמצעי זיהוי, כולם או חלקם, לפי הוראות סעיף זה.

          (ד)  הסמכות ליטול אמצעי זיהוי לפי הוראות סעיף זה תהיה עד המועד כמפורט להלן:

(1)   לענין חשוד כאמור בסעיף קטן (א)(1) – במועד חקירתו באזהרה כאמור באותו סעיף קטן, ואם היה עצור – עד תום תקופת מעצרו;

(2)   לענין נאשם כאמור בסעיף קטן (א)(2) – עד יום מתן פסק הדין בענינו;

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

(3)   לענין מורשע כאמור בסעיף קטן (א)(3) או (4) – עד 30 ימים מיום הרשעתו בפסק דין סופי, ואם הוטל עליו עונש מאסר – עד תום תקופת מאסרו.

          (ה)  אמצעי זיהוי יינטלו מאדם לפי הוראות סעיף זה בתחנת משטרה, במקום מעצר או בבית סוהר, לפי הענין.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 482 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 11ב

 

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 952 (ה"ח 490)

(א) שוטר מוסמך ליטול מאדם אמצעי זיהוי, אחד או יותר, או להורות על נטילה כאמור בידי בעל מקצוע רפואי, לשם שימוש באמצעי הזיהוי ובנתוני הזיהוי שיופקו מהם כאמור בסעיף 11ד, ובלבד שהתקיים באותו אדם אחד מאלה:

(1) הוא חשוד בעבירה ונחקר בקשר לחשד האמור לאחר שהוזהר לפי דין;

(2) הוא נאשם בביצוע עבירה;

(3) הוא הורשע בעבירה; לענין זה, "הורשע" – לרבות קביעה של בית משפט או של בית דין צבאי, שהאדם ביצע עבירה בלא הרשעה;

(4) הוא הורשע מחוץ לישראל ונושא את עונשו בישראל.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), שוטר לא ייטול ולא יורה ליטול אמצעי זיהוי שהוא דגימת תאי לחי, דגימת שיער או דגימת דם מזערית, אלא מחשוד, מנאשם או ממי שהורשע בעבירה, כאמור בסעיף קטן (א), בעבירה מהעבירות המנויות בתוספת בתוספת הראשונה, ולעניין נטילה כאמור ממי שהורשע מחוץ לישראל ונושא את עונשו בישראל כאמור בסעיף קטן (א)(4) – אלא בעבירה לפי דין זר המקבילה לעבירה המנויה בתוספת הראשונה, לפי החלטת קצין משטרה בכיר שהמפקח הכללי, באישור היועץ המשפטי לממשלה, הסמיכו לעניין זה.

(ג) המפקח הכללי רשאי לקבוע בפקודות משטרת ישראל, סוגי עבירות, שלבים בחקירה או בהליך הפלילי, או נסיבות אחרות, שבהם לא יינטלו אמצעי זיהוי, כולם או חלקם, לפי הוראות סעיף זה.

(ד) הסמכות ליטול אמצעי זיהוי לפי הוראות סעיף זה תהיה עד המועד כמפורט להלן:

(1) לענין חשוד כאמור בסעיף קטן (א)(1) – במועד חקירתו באזהרה כאמור באותו סעיף קטן, ואם היה עצור – עד תום תקופת מעצרו;

(2) לענין נאשם כאמור בסעיף קטן (א)(2) – עד יום מתן פסק הדין בענינו;

(3) לענין מי שהורשע בעבירה כאמור בסעיף קטן (א)(3) מורשע כאמור בסעיף קטן (א)(3) או (4) – עד 30 ימים מיום הרשעתו בפסק דין סופי, ואם הוטל עליו עונש מאסר – עד תום תקופת מאסרו.

נחקר באזהרה – בקשה לעיון חוזר (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

11ג.   (א)  ניטל מאדם שנחקר באזהרה בחשד לביצוע עבירה אמצעי זיהוי שהוא דגימה ביולוגית בהתאם להוראות סעיף 11ב(א)(1), וטרם הוגש נגדו כתב אישום, רשאי הוא להגיש בקשה לעיון חוזר אם סבר שלא היה כל בסיס סביר מלכתחילה לחקור אותו באזהרה (בסעיף זה – הבקשה); הבקשה תוגש לקצין משטרה בכיר שהמפקח הכללי של משטרת ישראל הסמיך לענין זה (בסעיף זה – קצין המשטרה).

          (ב)  מצא קצין המשטרה, או עורך דין שהוא הסמיכו לכך, כי לא היה בסיס סביר מלכתחילה לחקור אדם באזהרה כאמור בסעיף קטן (א), יורה על אי הכללת נתוני הזיהוי הגנטי שהופקו מאותו אמצעי זיהוי במאגר נתוני הזיהוי; הוכללו נתוני הזיהוי כאמור במאגר – יורה על מחיקתם מן המאגר, והוראת סעיף 11כג(ב) תחול על אמצעי הזיהוי שניטל כאמור.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 483 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 11ג

שימוש מותר באמצעי זיהוי ובנתוני זיהוי (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

11ד.  (א)  אמצעי זיהוי שניטל מאדם לפי הוראות סעיף 11ב, ישמש רק לשם הפקת נתוני זיהוי.

          (ב)  נתוני הזיהוי שהופקו כאמור בסעיף קטן (א), ישמשו למטרות אלה בלבד:

(1)   הכללתם במאגר;

(2)   השוואתם לנתוני הזיהוי שבמאגר כאמור בסעיף 11יד;

(3)   אימות או עדכון הנתונים שבמאגר.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 483 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 11ד

נטילה חוזרת של אמצעי זיהוי (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

11ה.  ניטל מאדם אמצעי זיהוי לפי הוראות סעיף 11ב, לא ייטול שוטר ולא יורה ליטול לפי הוראות הסעיף האמור, מאותו אדם את אותו אמצעי זיהוי פעם נוספת, אלא בהתקיים אחד מאלה:

(1)  נתוני הזיהוי של האדם, המופקים מאותו אמצעי זיהוי, אינם כלולים במאגר או שהם כלולים במאגר אך אינם מלאים, ולא ניתן להפיק מאמצעי הזיהוי שניטל בעבר נתוני זיהוי מלאים;

(2)  אמצעי הזיהוי הוא טביעת אצבעות והוא נדרש לשם בירור או אימות זהותו של אותו אדם;

(3)  אמצעי הזיהוי הוא תצלום, והתצלום שניטל בעבר אינו עדכני.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 483 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 11ה

זימון לשם נטילת אמצעי זיהוי וסמכות עיכוב (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

11ו.   (א)  שוטר רשאי לזמן לתחנת משטרה אדם שמתקיימים לגביו התנאים לנטילת אמצעי זיהוי לפי הוראות סעיף 11ב, לשם נטילת אמצעי זיהוי ממנו לפי הוראות אותו סעיף.

          (ב)  לא התייצב אדם בתחנת המשטרה במועד שאליו זומן לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי שוטא לעכבו ולדרוש ממנו להילוות עמו לתחנת משטרה לצורך נטילת אמצעי הזיהוי; הוראות סעיף 23(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 (בחוק זה – חוק המעצרים), יחולו על אי ציות להוראה כאמור.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 483 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 11ו

בקשת הסכמה וסמכות שימוש בכוח (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

11ז.   (א)  אמצעי זיהוי יינטל מאדם לפי הוראות סימן זה רק לאחר שהתבקשה הסכמתו לכך, ולאחר שנמסר לו כי ניתן לעשות בנתוני הזיהוי שהופקו מאמצעי הזיהוי לצורך הכללתם במאגר, לצורך אימות או עדכון הנתונים שבמאגר, או לצורך השוואתם לנתוני הזיהוי שבמאגר כאמור בסעיף 11יד; ולענין נטילת דגימת דם מזערית, יימסר לאדם גם על החלופות לנטילה זו אם יסרב לה, כמפורט בסעיף קטן (ב), וכן תוסבר לו המשמעות המשפטית של סירובו כאמור בסעיף 12(ב).

          (ב)  התבקשה הסכמתו של אדם לנטילת דגימת דם מזערית, ולא נתן האדם את הסכמתו לכך, תתבקש הסכמתו לנטילת דגימת תאי לחי או דגימת שיער, ויראו אותו לענין סעיף 12(ב), כמי שסירב לנטילת אמצעי זיהוי רק אם סירב גם לכך.

          (ג)   על אף הוראות סעיף קטן (א) רשאי שוטר ליטול מאדם אמצעי זיהוי שהוא טביעת אצבעות, דגימת שיער או תצלום, תוך שימוש בכוח סביר כאשר האדם לא נתן את הסכמתו לנטילה, ובלבד שהזהירו בדבר הכוונה לעשות שימוש בכוח כאמור; ואולם לא ייטול שוטר מאדם דגימת שיער תוך שימוש בכוח לפי הוראות סעיף קטן זה אלא לאחר שניתן לכך אישור מאת קצין משטרה; הוראות סעיף 3(ג) ו-(ד), יחולו, בשינויים המחויבים, לענין אישור קצין משטרה לפי הוראות סעיף קטן זה.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 484 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 11ז

נטילת אמצעי זיהוי – תנאי הנטילה (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

11ח.  (א)  נטילת דגימת תאי לחי או דגימת שיער, מאדם, לפי הוראות סימן זה, תיעשה בידי שוטר, ואם ביקש זאת האדם – בידי שוטר שהוא בן מינו.

          (ב)  מטילת דגימת דם מזערית מאדם לפי הוראות סימן זה תיעשה בידי בעל מקצוע רפואי, ואם ביקש זאת האדם – בידי בעל מקצוע רפואי שהוא בן מינו.

          (ג)   עורר האדם חשש סביר שנטילת אמצעי הזיהוי עלולה לפגוע בבריאותו, פגיעה שאינה נובעת ממהותה של הנטילה, לא יינטל ממנו אמצעי הזיהוי אלא באישור רופא כאמור בסעיף 4(ד) או 4א(ג).

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 484 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 11ח

דוח בדבר נטילת אמצעי זיהוי (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

11ט.  (א)  הנוטל אמצעי זיהוי לפי סימן זה ירשום בתום הנטילה, בהקדם האפשרי, דין וחשבון על מהלך הנטילה, ויחתום עליו.

          (ב)  דין וחשבון כאמור בסעיף קטן (א) יכלול את אלה:

(1)   שמו ופרטי זהותו של האדם שממנו ניטל אמצעי הזיהוי והעבירה שבה הוא חשוד, נאשם או מורשע;

(2)   פירוט פעולת הנטילה שבוצעה, לרבות שימוש בכוח, אם נעשה;

(3)   התאריך, לרבות השעה והמקום שבו בוצעה פעולת הנטילה;

(4)   שמו וכשירותו או דרגתו של האדם שביצע את הנטילה, לרבות פירוט מקום עבודתו הקבוע;

(5)   שמו ופרטי זהותו של מי שנכח בעת הנטילה, אם נכח.

          (ג)   העתק דוח הנטילה יימסר לאדם שממנו ניטל אמצעי הזיהוי.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 484 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 11ט

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

סימן ג': נטילת טביעת אצבעות ותצלום, לצורך זיהוי עצורים, אסירים ומוחזקים במשמורת

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 485 (ה"ח 115)

הוספת סימן ג'

נטילת אמצעי זיהוי לצורך זיהוים של עצורים, אסירים ומוחזקים במשמורת (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

11י.   (א)  שוטר או סוהר, רשאי ליטול מעצור, מאסיר או ממוחזק במשמורת, המתקבל למשמורת במקום מעצר, בבית סוהר, או במקום משמורת מיוחד, לפי הענין, טביעת אצבעות ותצלום לשם זיהויו.

          (ב)  אמצעי זיהוי יינטל מעצור, מאסיר או ממוחזק במשמורת לפי הוראות סעיף קטן (א) לאחר שהתבקשה הסכמתו לכך, ולאחר שנמסר לו כי ניתן לעשות שימוש בנתוני הזיהוי שיופקו מאמצעי הזיהוי לצורך הכללתם במאגרים כאמור בסעיף 11יא או במאגר, בכפוף להוראות חוק זה, או לצורך השוואתם לנתוני הזיהוי שבמאגר כאמור בסעיף 11יד.

          (ג)   לא נתן העצור, האסיר או המוחזק במשמורת את הסכמתו לנטילת אמצעי זיהוי לפי הוראות סעיף קטן (ב), רשאי שוטר או סוהר ליטול ממנו אמצעי זיהוי כאמור תוך שימוש בכוח סביר, ובלבד שהזהירו בדבר הכוונה לעשות שימוש בכוח כאמור.

          (ד)  הוראות לענין נטילת אמצעי זיהוי תוך שימוש בכוח סביר, כאמור בסעיף קטן (ג), ייקבעו בפקודות משטרת ישראל, בפקודות השירות, כמשמעותן בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971, ובפקודות הצבא כמשמעותן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 (בחוק זה – פקודת הצבא).

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 485 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 11י

השימוש בנתוני הזיהוי (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

11יא. (א)  משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר רשאים לנהל מאגרים של נתוני זיהוי של עצורים, אסירים או מוחזקים במשמורת, שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו לפי סימן זה, לצורך ניהולם התקין של מקומות המעצר, בתי הסוהר או מקומות המשמורת המיוחדים, ולמטרה זו בלבד; מאגרי נתוני זיהוי כאמור בסעיף קטן זה ינוהלו בנפרד מהמאגר.

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

          (ב)  ההוראות לפי סעיפים 11כ ו-11כא(ב), יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי אמצעי זיהוי שניטל לפי סימן זה, וכן לגבי נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי כאמור, הכלולים במאגרים האמורים בסעיף קטן (א).

          (ג)   נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי שניטל לפי הוראות סימן זה, רשאית משטרת ישראל להכלילם במאגר, ובלבד שמתקיים האמור בסעיף 11יג(ב)(2).

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 485 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 11יא

 

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 952 (ה"ח 490)

(ב) ההוראות לפי סעיפים 11כ ו-11כא(ב) ו-(ג) ו-11כא(ב), יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי אמצעי זיהוי שניטל לפי סימן זה, וכן לגבי נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי כאמור, הכלולים במאגרים האמורים בסעיף קטן (א).

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

סימן ד': סריקת טביעת אצבעות לשם זיהוי מעוכב

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 485 (ה"ח 115)

הוספת סימן ד'

סריקת טביעת אצבעות לשם זיהוי מעוכב (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

11יב. (א)  עיכב שוטר אדם, לפי הוראות סעיפים 67 או 68 לחוק המעצרים, והיה ספק בדבר זהותו, רשאי השוטר לבצע סריקה של טביעת האצבעות של המעוכב, במקום הימצאו, לשם בירור או אימות זהותו, לרבות על ידי השוואת הסריקה לנתוני זיהוי שבמאגר.

          (ב)  סריקה של טביעת אצבעות של מעוכב לפי הוראות סעיף קטן (א) תבוצע לאחר שהתבקשה הסכמתו לכך, ולאחר שנמסר לו כי ניתן לעשות שימוש בסריקה לצורך השוואתה לנתוני זיהוי שבמאגר; לא נתן המעוכב את הסכמתו לביצוע הסריקה, רשאי השוטר לדרוש מהאדם להילוות עמו לתחנת המשטרה או לזמנו לתחנת המשטרה למועד אחר שיקבע לשם ביצוע הסריקה.

          (ג)   דין מעוכב שסירב לביצוע הסריקה לפי הוראות סעיף קטן (ב), ולא נערכה הסריקה בשל סירובו, כדין אדם שאינו מציית להוראות שניתנו על פי סמכויות עיכוב, ויחולו לענין זה הוראות סעיף 23(ב) לחוק המעצרים.

          (ד)  נלווה אדם עם שוטר לתחנת המשטרה כאמור בסעיף קטן (ב), יבקש שוטר את הסכמתו לסריקה של טביעת אצבעותיו; לא נתן האדם את הסכמתו לביצוע הסריקה, רשאי שוטר לבצע את הסריקה תוך שימוש בכוח סביר, ובלבד שהזהיר את האדם בדבר הכוונה לעשות שימוש בכוח כאמור; המפקח הכללי יקבע הוראות בפקודות המשטרה לענין השימוש בכוח לפי סעיף קטן זה.

          (ה)  נתוני זיהוי שהופקו מסריקה של טביעת אצבעות שניטלה לפי הוראות סעיף זה לא ייכללו במאגר.

          (ו)   ביצע שוטר סריקה של טביעת אצבעות של מעוכב לפי הוראות סעיף זה, יערוך השוטר דוח לפי הוראות סעיף 74 לחוק המעצרים, אף אם לא התקיימו התנאים האמורים באותו סעיף לעריכת הדוח; בדוח כאמור יכלול השוטר, נוסף על הפרטים האמורים בסעיף 74 לחוק המעצרים, גם פרטים בדבר ביצוע הסריקה, לרבות שימוש בכוח, אם נעשה, ותוצאות הסריקה.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 485 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 11יב

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

פרק ד': מאגר נתוני זיהוי

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 486 (ה"ח 115)

הוספת פרק ד'

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

סימן א': ניהול מאגר נתוני זיהוי

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 486 (ה"ח 115)

הוספת סימן א'

מאגר נתוני זיהוי (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

11יג.  (א)  משטרת ישראל רשאית לנהל מאגר של נתוני זיהוי; המאגר יהיה חסוי ולא יימסר ממנו מידע אלא לפי הוראות חוק זה.

          (ב)  משטרת ישראל רשאית לכלול במאגר, נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי או מדגימה ביולוגית שאינה אמצעי זיהוי שמתקיים בהם אחד מאלה:

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

(1)   הם ניטלו מחשוד, מנאשם או ממורשע לפי הוראות סימן ב' לפרק ג', או לפי הוראות סעיף 245א1 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 (בחוק זה – חוק השיפוט הצבאי);

(2)   הם ניטלו מאדם לפי הוראות פרק ב', סימן ג' לפרק ג', או פרק ו', או מכוח חוק השיפוט הצבאי, ובלבד שבעת הכללת נתוני הזיהוי במאגר מתקיים אחד מאלה:

(א)   לענין נתוני זיהוי המזהים את האדם שממנו ניטלו אמצעי הזיהוי או הדגימה הביולוגית שאינה אמצעי זיהוי – מתקיימים לגבי אותו אדם התנאים לנטילת אמצעי זיהוי לפי הוראות סעיף 11ב(א) עד (ג);

(ב)   לענין נתוני זיהוי המזהים אדם שלא ממנו ניטלו אמצעי הזיהוי או הדגימה הביולוגית שאינה אמצעי זיהוי – זהות האדם אינה ידועה, או שזהותו ידועה ולא נשללה אפשרות לקשר בינו לבין ביצוע העבירה הנחקרת;

(3)   הם ניטלו ממקום, מחפץ או מגופה שקשורים לעבירה הנחקרת, ובלבד שבעת הכללת נתוני הזיהוי במאגר, זהות האדם שאותו הם מזהים אינה ידועה, או שזהותו ידועה ולא נשללה אפשרות לקשר בינו לבין ביצוע העבירה הנחקרת.

          (ג)   נוסף על נתוני הזיהוי המנויים בסעיף קטן (ב), רשאית משטרת ישראל לכלול במאגר, נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי שניטל בהסכמה משוטר, בעת גיוסו למשטרה או במהלך שירותו, וזאת לצורך זיהויו כשוטר.

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

          (ד)  נוסף על נתוני הזיהוי המנויים בסעיף קטן (ב), רשאית משטרת ישראל לכלול במאגר נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי או מדגימה ביולוגית שאינה אמצעי זיהוי, שנמסרו למשטרת ישראל מידי מדינה אחרת או מידי גוף משטרתי או גוף מקביל לו מחוץ לישראל במסגרת מילוי תפקידו, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1)   מוסר המידע ביקש להכלילם במאגר או שהודע לו על אפשרות ההכללה כאמור והוא לא הביע את התנגדותו לכך;

(2)   המידע נשמר במאגר למטרות המנויות בסעיף 11טז(א);

(3)   הם ניטלו מחשוד, מנאשם או ממורשע בהתאם לסעיף 11ב(א) ו-(ב), בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

          (ה)  נוסף על נתוני הזיהוי המנויים בסעיף קטן (ב), רשאית משטרת ישראל לכלול במאגר נתוני זיהוי שהופקו באמצעי זיהוי שניטלו מכוח הדין החל באזור, מחשודים, מעצורים או מנאשמים; לעניין זה, "האזור" – כהגדרתו בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס"ז-2007, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1)   אמצעי הזיהוי ניטלו על ידי משטרת ישראל, ואם נתוני הזיהוי נמסרו לה על ידי גוף אחר – מוסר המידע ביקש להכלילם במאגר או שהודע לו על אפשרות ההכללה כאמור והוא לא הביע את התנגדותו לכך;

(2)   המידע נשמר במאגר למטרות המנויות בסעיף 11טז(א);

(3)   הם ניטלו מחשוד, מנאשם או ממורשע בהתאם לסעיף 11ב(א) ו-(ב), בשינויים המחויבים.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 486 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 11יג

 

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 952 (ה"ח 490)

(ב) משטרת ישראל רשאית לכלול במאגר, נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי או מדגימה ביולוגית שאינה אמצעי זיהוי שמתקיים בהם אחד מאלה:

(1) הם ניטלו מחשוד, מנאשם או ממי שהורשע בעבירה ממורשע לפי הוראות סימן ב' לפרק ג', או לפי הוראות סעיף 245א1 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 (בחוק זה – חוק השיפוט הצבאי);

(2) הם ניטלו מאדם לפי הוראות פרק ב', סימן ג' לפרק ג', או פרק ו', או מכוח חוק השיפוט הצבאי, ובלבד שבעת הכללת נתוני הזיהוי במאגר מתקיים אחד מאלה:

(א) לענין נתוני זיהוי המזהים את האדם שממנו ניטלו אמצעי הזיהוי או הדגימה הביולוגית שאינה אמצעי זיהוי – מתקיימים לגבי אותו אדם התנאים לנטילת אמצעי זיהוי לפי הוראות סעיף 11ב(א) עד (ג);

(ב) לענין נתוני זיהוי המזהים אדם שלא ממנו ניטלו אמצעי הזיהוי או הדגימה הביולוגית שאינה אמצעי זיהוי – זהות האדם אינה ידועה, או שזהותו ידועה ולא נשללה אפשרות לקשר בינו לבין ביצוע העבירה הנחקרת;

(3) הם ניטלו ממקום, מחפץ או מגופה שקשורים לעבירה הנחקרת, ובלבד שבעת הכללת נתוני הזיהוי במאגר, זהות האדם שאותו הם מזהים אינה ידועה, או שזהותו ידועה ולא נשללה אפשרות לקשר בינו לבין ביצוע העבירה הנחקרת.

(ג) נוסף על נתוני הזיהוי המנויים בסעיף קטן (ב), רשאית משטרת ישראל לכלול במאגר, נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי שניטל בהסכמה משוטר, בעת גיוסו למשטרה או במהלך שירותו, וזאת לצורך זיהויו כשוטר.

(ד) נוסף על נתוני הזיהוי המנויים בסעיף קטן (ב), רשאית משטרת ישראל לכלול במאגר נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי או מדגימה ביולוגית שאינה אמצעי זיהוי, שנמסרו למשטרת ישראל מידי מדינה אחרת או מידי גוף משטרתי או גוף מקביל לו מחוץ לישראל במסגרת מילוי תפקידו, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) מוסר המידע ביקש להכלילם במאגר או שהודע לו על אפשרות ההכללה כאמור והוא לא הביע את התנגדותו לכך;

(2) המידע נשמר במאגר למטרות המנויות בסעיף 11טז(א);

(3) הם ניטלו מחשוד, מנאשם או ממורשע בהתאם לסעיף 11ב(א) ו-(ב), בשינויים המחויבים.

(ה) נוסף על נתוני הזיהוי המנויים בסעיף קטן (ב), רשאית משטרת ישראל לכלול במאגר נתוני זיהוי שהופקו באמצעי זיהוי שניטלו מכוח הדין החל באזור, מחשודים, מעצורים או מנאשמים; לעניין זה, "האזור" – כהגדרתו בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס"ז-2007, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) אמצעי הזיהוי ניטלו על ידי משטרת ישראל, ואם נתוני הזיהוי נמסרו לה על ידי גוף אחר – מוסר המידע ביקש להכלילם במאגר או שהודע לו על אפשרות ההכללה כאמור והוא לא הביע את התנגדותו לכך;

(2) המידע נשמר במאגר למטרות המנויות בסעיף 11טז(א);

(3) הם ניטלו מחשוד, מנאשם או ממורשע בהתאם לסעיף 11ב(א) ו-(ב), בשינויים המחויבים.

השוואה לנתוני הזיהוי שבמאגר (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

11יד. (א)  משטרת ישראל רשאית לערוך השוואה בין נתוני הזיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי או מדגימה ביולוגית שאינה אמצעי זיהוי, שניטלו לפי הוראת חוק זה או לפי חוק השיפוט הצבאי, לבין נתוני הזיהוי שבמאגר, והכל למטרות האמורות בסעיף 11טז(א); ובלבד שהשוואה כאמור של נתוני זיהוי שלא מתקיימים לגביהם התנאים להכללה במאגר לפי הוראות סעיף 11יג תהיה השוואה חד-פעמית.

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

          (א1) (1)   קיבלה משטרת ישראל נתוני זיהוי מגוף משטרתי או מגוף מקביל לו מחוץ לישראל למטרות האמורות בסעיף 11טז(א), ואין היא רשאית לכלול אותם במאגר, רשאית היא לערוך השוורה חד-פעמית בין נתוני הזיהוי שהתקבלו לבין נתוני הזיהוי שבמאגר, והכל למטרות האמורות;

(2)   קיבלה משטרת ישראל נתוני זיהוי שהופקו כדין מטביעת אצבעות ותצלומים מרשות אחרת, רשאית היא לערוך השוואה חד-פעמית בין נתוני הזיהוי שהתקבלו לבין נתוני הזיהוי שבמאגר, לצורך אישור כניסה לישראל;

(3)   שר המשפטים רשאי, בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע כי משטרת ישראל רשאית לערוך השוואה חד-פעמית בין נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו לפי חיקוק אחר אשר ייקבע בצו, לבין נתוני הזיהוי שבמאגר.

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א) לא תיערך השוואה כאמור באותו סעיף קטן, בין נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי או מדגימה ביולוגית שאינה אמצעי זיהוי, שניטלו מאדם והמזהים אדם אחר, או שניטלו ממקום, מחפץ או מגופה בקשר לעבירה הנחקרת, לבין נתוני זיהוי שבמאגר, אם זהותו של האדם שאותו נתוני הזיהוי מזהים – ידועה, ונשללה אפשרות לקשר בינו לבין ביצוע עבירה.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 487 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 11יד

 

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 953 (ה"ח 490)

הוספת סעיף קטן 11יד(א1)

ניהול המאגר (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

11טו. המאגר ינוהל במשטרת ישראל בידי שוטרים מהמחלקה לזיהוי פלילי, שהמפקח הכללי הסמיכם לכך.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 487 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 11טו

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

סימן ב': שימוש במאגר נתוני הזיהוי

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 487 (ה"ח 115)

הוספת סימן ב'

מטרות השימוש במאגר (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

11טז. (א)  משטרת ישראל רשאית לעשות שימוש במידע שבמאגר למטרות אלה בלבד:

(1)   לצורך חקירת עבירה, לרבות חקירה לצורכי חילוט רכוש, ולצורך הליך פלילי;

(2)   לצורך מניעת ביצוע עבירות או סיכולן;

(3)   לצורך אימות או בירור זהותם של אדם או של גופה, שזהותם אינה ידועה או מוטלת בספק, ולצורך איתור נעדרים או שבויים;

(4)   לענין סעיף 11יח – לרבות לצורך איתור אדם;

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

(5)   לצורך מחקר בקשר למטרות האמורות בפסקאות (1) עד (4), ובלבד שהמידע מהמאגר המועבר לצורך המחקר אינו כולל פרטים מזהים; מחקר כאמור יאושר בידי קצין משטרה בכיר שהמפקח הכללי הסמיכו לעניין זה, ובמידע הכולל נתונים לזיהוי גנטי – בידי הוועדה המאשרת.

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

          (ב)  (בוטל).

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

          (ג)   (בוטל).

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 487 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 11טז

 

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 953 (ה"ח 490)

11טז. (א) משטרת ישראל רשאית לעשות שימוש במידע שבמאגר למטרות אלה בלבד:

(1) לצורך חקירת עבירה, לרבות חקירה לצורכי חילוט רכוש, ולצורך הליך פלילי;

(2) לצורך מניעת ביצוע עבירות או סיכולן;

(3) לצורך אימות או בירור זהותם של אדם או של גופה, שזהותם אינה ידועה או מוטלת בספק, ולצורך איתור נעדרים או שבויים;

(4) לענין סעיף 11יח – לרבות לצורך איתור אדם;

(5) לצורך מחקר בקשר למטרות האמורות בפסקאות (1) עד (4), שאושר בידי הוועדה המאשרת, ובלבד שהמידע מן המאגר המועבר לצורך המחקר אינו כולל פרטים מזהים.

(5) לצורך מחקר בקשר למטרות האמורות בפסקאות (1) עד (4), ובלבד שהמידע מהמאגר המועבר לצורך המחקר אינו כולל פרטים מזהים; מחקר כאמור יאושר בידי קצין משטרה בכיר שהמפקח הכללי הסמיכו לעניין זה, ובמידע הכולל נתונים לזיהוי גנטי – בידי הוועדה המאשרת.

(ב) משטרת ישראל רשאית למסור נתונים מן המאגר לגוף ציבורי, לפי דרישתו, לשימושו למטרות המנויות בסעיף קטן (א) בלבד ובמסגרת מילוי תפקידו.

(ג) משטרת ישראל רשאית למסור מידע מן המאגר, כהגדרתו בחוק זה, לפי הוראות סעיף 32 בחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק עזרה משפטית), לידי מדינה אחרת כמשמעותה בחוק האמור, והוראות החוק האמור יחולו לענין זה.

מסירת מידע מהמאגר לגוף ציבורי (תיקון מס' 3) תשע"א-2011

11טז1. (א)        משטרת ישראל רשאית למסור מידע מהמאגר לידי גוף ציבורי, לפי דרישתו, לשימושו למטרות המנויות בסעיף 11טז(א)(1) עד (4) בלבד, לצורך מילוי תפקידו.

          (ב)  גוף ציבורי שקיבל מידע לפי הוראות סעיף קטן (א) לא יעשה בו שימוש אלא למטרה שלשמה נמסר לו המידע; משטרת ישראל תודיע לגוף הציבורי על ההגבלה כאמור.

          (ג)   משטרת ישראל רשאית למסור תצלום מהמאגר לידי הרשות להגנה על עדים, לצורך מילוי תפקידה.

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 953 (ה"ח 490)

הוספת סעיף 11טז1

מסירת מידע מהמאגר למדינה אחרת או לגוף מחוץ לישראל (תיקון מס' 3) תשע"א-2011

11טז2. (א)        משטרת ישראל רשאית למסור מידע מהמאגר לידי מדינה אחרת או לידי גוף מחוץ לישראל המנוי בתוספת השנייה שאושר לעניין זה בידי קצין משטרה בכיר, לצורך מילוי תפקידיו, בין ביוזמתה ובין לפי בקשה מנומקת מאת המדינה או הגוף, באחת מאלה:

(1)   לפי הוראות סעיף 32 לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998 (בחוק זה – חוק עזר משפטית), לשימושם של המדינה או הגוף למטרות המנויות בסעיף 11טז(א)(1) עד (4), בלבד; על מסירת מידע לפי פסקה זו יחולו הוראות החוק האמור;

(2)   לצורך אימות או בירור זהותם של אדם או של גופה ולצורך איתור אדם, במסגרת חקירה, הליך פלילי, מניעה או סיכול של עבירות כאמור בסעיף 11טז(א)(1) ו-(2), או בהתאם לסעיף 11אז(א)(3) או (4).

          (ב)  העברת מידע לפי סעיף קטן (א) תותנה בידי משטרת ישראל בקיום תנאים אלה:

(1)   השימוש במידע יהיה רק למטרה שלשמה נמסר, אלא אם כן אישר קצין משטרה בכיר שימוש אחר;

(2)   המידע לא ייאגר, אלא אם כן אישר קצין משטרה בכיר אחרת;

(3)   המידע לא יועבר לאחר, אלא אם כן אישר קצין משטרה בכיר את העברתו לגוף מהגופים המנויים בתוספת השנייה.

          (ג)   לגוף המנוי בתוספת השנייה יינתן מידע כמפורט להלן:

(1)   לגוף המנוי בחלק א' לתוספת – כל מידע המופק באמצעי זיהוי;

(2)   לגוף המנוי בחלק ב' לתוספת – מידע המופק מטביעת אצבעות ותצלומים בלבד;

(3)   לגוף המנוי בחלק ג' לתוספת – תצלומים בלבד.

          (ד)  נחתם הסכם בין מדינת ישראל או משטרת ישראל לבין מדינה אחרת או גוף באותה מדינה, לעניין העברת נתוני זיהוי שהופקו מטביעת אצבעות, לצורך חקירה, מניעה או סיכול של עבירה שהיא מעשה טרור כהגדרתו בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005, וההסכם אושר בידי השר לביטחון הפנים, שר המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה, תעביר משטרת ישראל לידי המדינה או הגוף האמורים, לפי העניין, בהתאם לאמור בהסכם, כל מידע מהמאגר הנדרש לצורך חקירה, מניעה או סיכול של עבירה כאמור; בהסכם כאמור יובהר כי מקבל המידע לא יעשה שימוש במידע אלא למטרה שלשמה הועבר, וכן אם מקבל המידע רשאי לאגור אותו או להעבירו לאחר, ואם כן – למי ובאילו תנאים.

          (ה)  לעניין הוראות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, דין מידע המועבר לפי סעיף זה כדין מידע המועבר עקב בקשה לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות.

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 954 (ה"ח 490)

הוספת סעיף 11טז2

הצגת תצלומים מהמאגר לאדם (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

11יז.  (א)  שוטר רשאי להציג לפני אדם תצלום הכלול במאגר, למטרות האמורות בסעיף 11טז(א), בהתקיים אחד מאלה:

(1)   התצלום הוא של אדם שיש לגביו חשד כי הוא קשור לעבירה שלצורך חקירתה, מניעתה או סיכולה נדרשת הצגת התצלום;

(2)   התצלום הוא של אדם או של גופה, שלשם זיהויים או איתורם נדרשת הצגת התצלום;

(3)   הצגת התצלום נדרשת לשם בירור קשר אפשרי בין האדם המופיע בתצלום לבין עבירה נחקרת או עבירה שאותה מבקשים למנוע או לסכל, אף שאין לגבי האדם המופיע בתצלום חשד כאמור בפסקה (1), ובלבד שמתקיימים התנאים הנדרשים להצגת התצלום, שנקבעו לפי הוראות סעיף קטן (ב);

(4)   הצגת התצלום נדרשת לשם מסדר זיהוי תמונות, ובלבד שמתקיימים התנאים הנדרשים להצגת התצלום, שנקבעו לפי הוראות סעיף קטן (ב).

          (ב)  בפקודות משטרת ישראל, יקבע המפקח הכללי, פקודות לענין דרכי הצגתו של תצלום הכלול במאגר, באופן שיבטיח כי הפגיעה בפרטיות לא תעלה על הנדרש, לרבות פקודות לענין התנאים הנדרשים להצגת תצלום לפי הוראות סעיף קטן (א)(3) ו-(4).

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

          (ג)   גוף ציבורי שנמסר לו תצלום הכלול במאגר, לפי הוראות סעיף 11טז1, רשאי, לצורך מילוי תפקידו, להציגו לפני אדם, ובלבד שהתקיימו כל התנאים להצגת התצלום לפי סעיף זה.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 488 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 11יז

 

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 955 (ה"ח 490)

(ג) גוף ציבורי שנמסר לו תצלום הכלול במאגר, לפי הוראות סעיף 11טז(ב) 11טז1, רשאי, לצורך מילוי תפקידו, להציגו לפני אדם, ובלבד שהתקיימו כל התנאים להצגת התצלום לפי סעיף זה.

הצגת תצלום ברבים (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 3) תשע"א-2011

11יח. (א)  משטרת ישראל רשאית לפרסם ברבים תצלום הכלול במאגר, במטרה להסתייע בציבור כדי לאתר אדם או למנוע ביצוע עבירה, לפי הענין, ובלבד שהתקיים לגביו אחד מאלה:

(1)   התצלום הוא של אדם החשוד בביצוע עבירה או של אדם שהוגש נגדו כתב אישום בשל ביצוע עבירה, ובית המשפט התיר בצו את פרסום התצלום כאמור בסעיף קטן (ב);

(2)   התצלום הוא של עצור או אסיר שנמלט ממשמורת חוקית;

(3)   התצלום הוא של נעדר.

          (ב)  בית משפט רשאי, לבקשת שוטר בדרגה ובתפקיד כפי שייקבעו בפקודות משטרת ישראל, ולאחר ששקל את מידת הפגיעה בפרטיות, להתיר פרסום תצלום כאמור בסעיף קטן (א)(1), אם השתכנע כי התמלאו התנאים האמורים בסעיף הקטן האמור, וכי קיים אינטרס ציבורי בפרסום התצלום לציבור.

          (ג)   המשטרה רשאית, לצורך המטרות האמורות בסעיף 11טז(א)(1) עד (4), להציג באופן גלוי בתחנת משטרה, תצלום הכלול במאגר של אדם החשוד בביצוע עבירה או של אדם שהוגש נגדו כתב אישום בשל ביצוע עבירה – בלא צו בית משפט.

          (ד)  גוף ציבורי שנמסר לו תצלום הכלול במאגר, לא יפרסמו ברבים אלא אם כן התקיימו התנאים האמורים בסעיף זה.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 488 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 11יח

 

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 955 (ה"ח 490)

(א) משטרת ישראל רשאית, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), לפרסם ברבים תצלום הכלול במאגר, במטרה להסתייע בציבור כדי לאתר אדם או למנוע ביצוע עבירה, לפי הענין, ובלבד שהתקיים לגביו אחד מאלה:

הפקה חוזרת (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 3) תשע"א-2011

11יט. משטרת ישראל לא תעשה שימוש בדגימות ביולוגיות שניטלו לפי סימן ב' לפרק ג' ושמהן הופקו נתונים לזיהוי גנטי שנכללו במאגר, אלא לשם הפקה חוזרת של נתונים כאמור לצרכים האמורים בסעיף 11ד(ב), ובכפוף לתקנות שיותקנו לפי סעיף 15(ב)(4).

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 489 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 11יט

 

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 955 (ה"ח 490)

11יט. משטרת ישראל לא תעשה שימוש בדגימות ביולוגיות שניטלו לפי סימן ב' לפרק ג' ושמהן הופקו נתונים לזיהוי גנטי שנכללו במאגר, אלא לשם הפקה חוזרת של נתונים כאמור לצרכים האמורים בסעיף 11ד(ב), ובכפוף לתקנות שיותקנו לפי סעיף 15(ב)(3) סעיף 15(ב)(4).

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

סימן ג': שמירת סודיות ואבטחה

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 489 (ה"ח 115)

הוספת סימן ג'

שמירת סודיות והגבלת שימוש (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

11כ.  אדם שהגיעו לידיו, תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, מידע מן המאגר, או אמצעי זיהוי או דגימה ביולוגית שאינה אמצעי זיהוי, שמהם הופקו נתוני זיהוי הכלולים במאגר או המיועדים להפקה כאמור, לא ימסור ולא יגלה אותם לאחר ולא יעשה בהם כל שימוש, אלא לפי חוק זה ולצורך ביצוע תפקידו.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 489 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 11כ

שמירת אמצעי זיהוי ונתוני זיהוי ואבטחתם (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

11כא. (א)  נתוני הזיהוי הכלולים במאגר וכן אמצעי הזיהוי והדגימות הביולוגיות שאינן אמצעי זיהוי, שמהם הופקו נתוני זיהוי הכלולים במאגר או המיועדים להפקה כאמור, יישמרו במאגר לפי הוראות סעיף זה ובכפוף להוראות סימן ד' לפרק ד'.

          (ב)  נתוני הזיהוי הכלולים במאגר וכן אמצעי הזיהוי והדגימות הביולוגיות שאינן אמצעי זיהוי, כאמור בסעיף קטן (א), יישמרו בהתאם להוראות האלה:

(1)   בדרך שתבטיח הגנה מפני חשיפה, שימוש או העתקה בלא רשות כדין;

(2)   בדרך שתמנע שימוש בהם בניגוד להוראות חוק זה;

(3)   לענין אמצעי זיהוי שניטלו מאדם לפי הוראות סעיף 11ב – במקום ובדרך שיבטיחו כי השימוש בהם יהיה רק לצרכים האמורים בסעיף 11ד.

          (ג)   הגישה לנתונים לזיהוי גנטי הכלולים במאגר, וכן לדגימות הביולוגיות שמהן הופקו הנתונים האמורים או המיועדות להפקה כאמור, תותר רק לשוטרים שהמפקח הכללי הסמיכם לכך לפי הוראות סעיף 11טו.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 489 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 11כא

שמירת סודיות ואבטחה במאגר נעדרים ואלמונים (תיקון מס' 3) תשע"א-2011

11כא1. הוראות לפי סימן זה, למעט הוראות סעיף 11כא(ג), יחולו גם לעניין מאגר נעדרים ואלמונים.

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 955 (ה"ח 490)

הוספת סעיף 11כא1

 

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 3) תשע"א-2011

סימן ד': מחיקת נתוני זיהוי

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 490 (ה"ח 115)

הוספת סימן ד'

 

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 955 (ה"ח 490)

סימן ד': מחיקת נתונים לזיהוי גנטי מהמאגר נתוני זיהוי

 

הגדרות (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

11כב. בסימן זה –

          "אמצעי זיהוי" – אמצעי זיהוי שניטל מאדם לפי הוראות פרק ב' או לפי הוראות סימן ב' לפרק ג' או לפי הוראות סעיף 245א1 לחוק השיפוט הצבאי;

          "הסתיים הליך פלילי בלא הרשעה" – אחד מאלה:

(1)   התקבלה החלטה שלא להעמיד אדם לדין בשל העבירה שבקשר אליה ניטל ממנו אמצעי הזיהוי;

(2)   בית משפט זיכה אדם מן העבירה שבקשר אליה ניטל ממנו אמצעי הזיהוי ופסק הדין נעשה חלוט;

(3)   תובע חזר בו מכתב האישום לפי סעיף 93 בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (בסעיף זה – חוק סדר הדין הפלילי);

(4)   עוכבו ההליכים נגד אדם לפי סעיף 231 בחוק סדר הדין הפלילי ולא ניתן לחדשם עוד כאמור בסעיף 232 באותו חוק;

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

          "חשוד" – מי שחשוד בביצוע עבירה המנויה בתוספת הראשונה;

          "מורשע" – לרבות מי שבית משפט או בית דין צבאי קבע שהוא ביצע עבירה בלא הרשעה.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 490 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 11כב

 

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 955 (ה"ח 490)

"חשוד" – מי שחשוד בביצוע עבירה המנויה בתוספת בתוספת הראשונה;

מחיקת נתונים לזיהוי גנטי (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 3) תשע"א-2011

11כג. (א)  נתונים לזיהוי גנטי יימחקו מן המאגר בהתקיים אחד מאלה ובהתאם לתקנות שיקבע השר לביטחון הפנים לפי סעיף 15(ב)(6):

(1)   לגבי חשוד – בתום שבע שנים מיום שניטל ממנו אמצעי הזיהוי המזהה אותו, או בתום 60 ימים מיום שהסתיים ההליך הפלילי בענינו בלא הרשעה, לפי המאוחר;

(2)   לגבי מורשע – בתום עשרים שנה מיום שנפטר.

          (ב)  נמחקו הנתונים לזיהוי גנטי כאמור בסעיף קטן (א), יבוער גם אמצעי הזיהוי ששימש להפקתם.

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב), אמצעי זיהוי שהוא חומר חקירה בתיק החקירה המשטרתי – לא יבוער.

          (ד)  קמה עילה חדשה לנטילת אמצעי זיהוי בטרם חלפו התקופות האמורות בסעיף קטן (א), לפי הענין, לא יימחקו הנתונים לזיהוי גנטי ויחל מנין התקופה כאמור בסעיף קטן (א) במועד שבו קמה העילה החדשה.

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

          (ה)  הוראות סעיף זה יחולו גם על נתונים לזיהוי גנטע שנמסרו לפי סעיף 11יג(ד) ו-(ה).

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 490 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 11כג

 

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 955 (ה"ח 490)

11כג. (א) נתונים לזיהוי גנטי יימחקו מן המאגר בהתקיים אחד מאלה ובהתאם לתקנות שיקבע השר לביטחון הפנים לפי סעיף 15(ב)(1)(ד) סעיף 15(ב)(6):

(1) לגבי חשוד – בתום שבע שנים מיום שניטל ממנו אמצעי הזיהוי המזהה אותו, או בתום 60 ימים מיום שהסתיים ההליך הפלילי בענינו בלא הרשעה, לפי המאוחר;

(2) לגבי מורשע – בתום עשרים שנה מיום שנפטר.

(ב) נמחקו הנתונים לזיהוי גנטי כאמור בסעיף קטן (א), יבוער גם אמצעי הזיהוי ששימש להפקתם.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), אמצעי זיהוי שהוא חומר חקירה בתיק החקירה המשטרתי – לא יבוער.

(ד) קמה עילה חדשה לנטילת אמצעי זיהוי בטרם חלפו התקופות האמורות בסעיף קטן (א), לפי הענין, לא יימחקו הנתונים לזיהוי גנטי ויחל מנין התקופה כאמור בסעיף קטן (א) במועד שבו קמה העילה החדשה.

(ה) הוראות סעיף זה יחולו גם על נתונים לזיהוי גנטע שנמסרו לפי סעיף 11יג(ד) ו-(ה).

בירור בדבר מחיקת נתונים לזיהוי גנטי מן המאגר (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 3) תשע"א-2011

11כד. (א)  מי שהתקיימו לגביו הוראות סעיף 11כג(א), רשאי להתייצב אישית בתחנת משטרה אם שילם את האגרה שנקבעה לפי סעיף 15(ב)(7), כדי לברר, בעצמו או על ידי אפוטרופסו, האם נמחקו הנתונים לזיהוי גנטי שהופקו מאמצעי זיהוי שניטל ממנו, ואולם לא יימסר לאותו אדם תדפיס, עותק, פלט מחשב, צילום או כל תיעוד אחר.

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

          (ב)  שוכנע קצין משטרה כי נבצר ממי שהתקיימו לגביו הוראות סעיף קטן (א) להתייצב בתחנת המשטרה בעצמו או באמצעות אפוטרופסו, יאפשר לעורך דינו או לקרובו של האדם אשר קיבל ייפוי כוח ממנו, להתייצב ולברר כאמור באותו סעיף קטן, ובהתאם לתקנות שיקבע השר לביטחון הפנים לפי סעיף 15(ב)(7).

          (ג)   מי שקיבל מידע כאמור בסעיף זה, לא ימסור את המידע אלא למי שהמידע אודותיו, ויחולו עליו הוראות סעיף 11כ.

          (ד)  בסעיף זה, "עורך דין" – לרבות מתמחה המועסק על ידי עורך הדין.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 490 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 11כד

 

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 955 (ה"ח 490)

(א) מי שהתקיימו לגביו הוראות סעיף 11כג(א), רשאי להתייצב אישית בתחנת משטרה אם שילם את האגרה שנקבעה לפי סעיף 15(ב)(1)(ה) סעיף 15(ב)(7), כדי לברר, בעצמו או על ידי אפוטרופסו, האם נמחקו הנתונים לזיהוי גנטי שהופקו מאמצעי זיהוי שניטל ממנו, ואולם לא יימסר לאותו אדם תדפיס, עותק, פלט מחשב, צילום או כל תיעוד אחר.

(ב) שוכנע קצין משטרה כי נבצר ממי שהתקיימו לגביו הוראות סעיף קטן (א) להתייצב בתחנת המשטרה בעצמו או באמצעות אפוטרופסו, יאפשר לעורך דינו או לקרובו של האדם אשר קיבל ייפוי כוח ממנו, להתייצב ולברר כאמור באותו סעיף קטן, ובהתאם לתקנות שיקבע השר לביטחון הפנים לפי סעיף 15(ב)(1)(ה) סעיף 15(ב)(7).

מחיקת נתוני זיהוי שניטלו לצורך איתור נעדרים או זיהוי אלמונים (תיקון מס' 3) תשע"א-2011

11כה. (א)  ניטלו אמצעי זיהוי לפי סעיף 11כז והובררה זהותם של האדם או הגופה או אותרו האדם או הגופה שלשם זיהוים או איתורם ניטלו אמצעי הזיהוי כאמור, יימחקו נתוני הזיהוי ממאגר הנעדרים והאלמונים.

          (ב)  נמחקו נתוני הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א), יבוערו גם אמצעי הזיהוי שניטלו לפי סעיף 11כז ושימשו להפקתם.

          (ג)   לעניין בירור בדבר מחיקת נתונים לזיהוי גנטי ממאגר הנעדרים והאלמונים לפי סעיף זה, יחולו ההוראות לפי סעיף 11כד, בשינויים המחויבים.

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 955 (ה"ח 490)

הוספת סעיף 11כה

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

סימן ה': מאגר לאיתור נעדרים ולזיהוי אלמונים

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 955 (ה"ח 490)

הוספת סימן ה'

מאגר לאיתור נעדרים ולזיהוי אלמונים (תיקון מס' 3) תשע"א-2011

11כו. (א)  נוסף על המאגר לנתוני זיהוי לפי סימן א', משטרת ישראל רשאית לנהל מאגר נעדרים ואלמונים ולכלול בו נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי או מדגימה ביולוגית שאינה אמצעי זיהוי, לצורך בירור זהותם של אדם או של גופה או לצורך איתורם.

          (ב)  משטרת ישראל רשאית להעביר למרכז הלאומי לרפואה משפטית במשרד הבריאות (בחוק זה – המרכז הלאומי לרפואה משפטית) עותק של הנתונים לזיהוי גנטי הכלולים במאגר הנעדרים והאלמונים, לשם בירור זהותם של אדם או של גופה או לצורך איתורם.

          (ג)   משטרת ישראל רשאית להעביר אמצעי זיהוי שניטלו לפי סעיף 11כז למרכז הלאומי לרפואה משפטית לשם הפקת נתוני זיהוי.

          (ד)  מאגר הנעדרים והאלמונים יהיה חסוי ולא יימסר ממנו מידע אלא לפי הוראות חוק זה.

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 955 (ה"ח 490)

הוספת סעיף 11כו

נטילת אמצעי זיהוי לצורך איתור נעדרים או זיהוי אלמונים והשימוש בהם (תיקון מס' 3) תשע"א-2011

11כז. (א)  שוטר, עובד המרכז הלאומי לרפואה משפטית או גורם אחר שראש המחלקה לזיהוי פלילי במשטרת ישראל הסמיכו לעניין זה, מוסמך ליטול אמצעי זיהוי מהמפורטים להלן, בהתאם להוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג), לפי העניין:

(1)   מגופה – לצורך בירור זהותה;

(2)   מבן משפחה של נעדר – לצורך איתור הנעדר;

(3)   מחפץ או ממקום שבו יש יסוד סביר להניח כי מצויים אמצעי זיהוי של נעדר – לצורך איתור הנעדר;

(4)   מאדם, אם בשל מצבו הרפואי לא ניתן לברר את זהותו – לצורך בירור זהותו.

ת"ט תשע"ב-2011

          (ב)  (1)   נטילת אמצעי זיהוי מבן משפחה של נעדר לפי סעיף קטן (א)(2) תיעשה לאחר שהוסברו לבן המשפחה, בלשון המובנת לו, מטרת הנטילה והשימוש שניתן לעשות באמצעי הזיהוי ובנתוני הזיהוי שיופקו מהם, ואותו אדם נתן את הסכמתו בכתב לנטילה; ואולם לא יינטל אמצעי זיהוי כאמור מקטין או מאדם עם מוגבלות שכלית כמשמעותו בסעיף 14ג(א), אלא אם כן נוסף על ההסכמה בכתב של הקטין או האדם עם המוגבלות, נתן גם האפוטרופוס את הסכמתו בכתב; לא היה לקטין או לאדם עם מוגבלות שכלית אפוטרופוס, רשאי בית המשפט, לבקשת שוטר, למנות לו אפוטרופוס לדין לצורך קבלת הסכמה לפי פסקה זו, ויחולו הוראות סעיף 14ג(ב) בשינויים המחויבים;

(תיקון מס' 6) תשע"ח-2018

(2)   נטילה של דגימה ביולוגית כאמור בסעיף קטן (א) תיעשה לאחר שקצין משטרה או רופא משפטי אישר כי זו הדרך היעילה ביותר לבירור זהותם של אדם או של גופה או לאיתורם; הוראות פסקה זו לא יחולו באירוע חירום אזרחי, לפי סעיף 90א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971;

(3)   הוראות פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969, לעניין כניסה למקום, יחולו על כניסה למקום לשם נטילה לפי הוראות סעיף זה.

          (ג)   (1)   נתונים שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו מגופה לפי סעיף קטן (א)(1) יישמרו במאגר הנעדרים והאלמונים בלבד, ולא ייכללו במאגר לנתוני זיהוי לפי סימן א', ואולם משטרת ישראל רשאית להשוות בין נתוני הזיהוי כאמור לבין המאגר לנתוני זיהוי לפי סימן א', לצורך בירור זהות הגופה;

(2)   נתונים שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו מבן משפחה של נעדר לפי סעיף קטן (א)(2), יישמרו במאגר הנעדרים והאלמונים בלבד, ולא ייכללו במאגר לנתוני זיהוי לפי סימן א' ולא יושוו לנתוני זיהוי במאגר האמור;

(3)   נתונים שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו מחפץ או ממקום שבו יש יסוד סביר להניח כי מצויים אמצעי זיהוי של נעדר לפי סעיף קטן (א)(3), יישמרו במאגר הנעדרים והאלמונים בלבד, ולא ייכללו במאגר לנתוני זיהוי לפי סימן א', ואולם משטרת ישראל רשאית לערוך השוואה בין נתוני הזיהוי כאמור לבין המאגר לנתוני זיהוי לפי סימן א', לצורך איתור הנעדר;

(4)   נתונים שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו מאדם שבשל מצבו הרפואי לא ניתן לברר את זהותו, לפי הוראות סעיף קטן (א)(4), יישמרו במאגר הנעדרים והאלמונים בלבד, ולא ייכללו במאגר לנתוני זיהוי לפי סימן א', ואולם משטרת ישראל רשאית לערוך השוואה בין נתוני הזיהוי כאמור לבין נתוני זיהוי של חשודים, נאשמים, מורשעים או אסירים במאגר לנתוני זיהוי לפי סימן א', לצורך בירור זהותו של אותו אדם.

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 956 (ה"ח 490)

ת"ט תשע"ב-2011

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 18

הוספת סעיף 11כז

 

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ח מס' 2701 מיום 12.3.2018 עמ' 253 (ה"ח 1169)

(ב) (1) נטילת אמצעי זיהוי מבן משפחה של נעדר לפי סעיף קטן (א)(2) תיעשה לאחר שהוסברו לבן המשפחה, בלשון המובנת לו, מטרת הנטילה והשימוש שניתן לעשות באמצעי הזיהוי ובנתוני הזיהוי שיופקו מהם, ואותו אדם נתן את הסכמתו בכתב לנטילה; ואולם לא יינטל אמצעי זיהוי כאמור מקטין או מאדם עם מוגבלות שכלית כמשמעותו בסעיף 14ג(א), אלא אם כן נוסף על ההסכמה בכתב של הקטין או האדם עם המוגבלות, נתן גם האפוטרופוס את הסכמתו בכתב; לא היה לקטין או לאדם עם מוגבלות שכלית אפוטרופוס, רשאי בית המשפט, לבקשת שוטר, למנות לו אפוטרופוס לדין לצורך קבלת הסכמה לפי פסקה זו, ויחולו הוראות סעיף 14ג(ב) בשינויים המחויבים;

(2) נטילה של דגימה ביולוגית כאמור בסעיף קטן (א) תיעשה לאחר שקצין משטרה או רופא משפטי אישר כי זו הדרך היעילה ביותר לבירור זהותם של אדם או של גופה או לאיתורם; הוראות פסקה זו לא יחולו באירוע אסון המוני באירוע חירום אזרחי, לפי סעיף 90א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971;

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

פרק ה': עונשין

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 491 (ה"ח 115)

הוספת כותרת פרק ה'

עונשין (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

12.    (א)  חשוד בעבירה לפי סעיפים 300 או 301א לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), או בעבירה על פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 (בחוק זה – פקודת הסמים המסוכנים), או על סימן ה' לפרק י' לחוק העונשין, שדינן עשר שנות מאסר או יותר –

(1)  המסרב לחיפוש חיצוני ולא ניתן היה לערוך באופן סביר את החיפוש בשל סירובו; או

(2)  המסרב לחיפוש פנימי, שבית המשפט נתן היתר לעריכתו,

דינו – מאסר שנתיים.

          (ב)  סירב אדם לנטילת אמצעי זיהוי לפי הוראות פרק ג', ולא ניתן היה לערוך באופן סביר את הנטילה בשל סירובו, דינו – מאסר שישה חודשים.

          (ג)   המוסר או המגלה מידע, אמצעי זיהוי או דגימה ביולוגית, או העושה בהם שימוש, בניגוד להוראות סעיפים 11יא(ב) או 11כ, דינו – מאסר שלוש שנים.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 491 (ה"ח 115)

12. (א) חשוד בעבירה על סעיף 300 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), או בעבירה על פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973(בחוק זה – פקודת הסמים המסוכנים), או על סימן ה' לפרק י' לחוק העונשין, שדינן עשר שנות מאסר או יותר –

(1) המסרב לחיפוש חיצוני ולא ניתן היה לערוך באופן סביר את החיפוש בשל סירובו; או

(2) המסרב לחיפוש פנימי, שבית המשפט נתן היתר לעריכתו,

דינו – מאסר שנתיים.

(ב) סירב אדם לנטילת אמצעי זיהוי לפי הוראות פרק ג', ולא ניתן היה לערוך באופן סביר את הנטילה בשל סירובו, דינו – מאסר שישה חודשים.

(ג) המוסר או המגלה מידע, אמצעי זיהוי או דגימה ביולוגית, או העושה בהם שימוש, בניגוד להוראות סעיפים 11יא(ב) או 11כ, דינו – מאסר שלוש שנים.

 

מיום 10.7.2019

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2779 מיום 10.1.2019 עמ' 233 (ה"ח 972)

(א) חשוד בעבירה על סעיף 300 בעבירה לפי סעיפים 300 או 301א לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), או בעבירה על פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973(בחוק זה – פקודת הסמים המסוכנים), או על סימן ה' לפרק י' לחוק העונשין, שדינן עשר שנות מאסר או יותר –

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

13.  (בוטל).

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 491 (ה"ח 115)

ביטול סעיף 13

הנוסח הקודם:

לקיחת טביעת אצבעות לשם זיהוי

13. הוראות חוק זה לא יחולו על לקיחת טביעת אצבעות וכף יד של חשוד שנעשתה למטרת זיהוי.

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

פרק ו': חיפוש בהסכמה בגוף אדם שאינו חשוד

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 491

הוספת פרק ו'

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

סימן א': הוראות כלליות

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 491 (ה"ח 115)

הוספת סימן א'

חיפוש בהסכמה בגוף אדם שאינו חשוד (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

14.    (א)  שוטר רשאי, לצורך חקירת עבירה, לערוך חיפוש כאמור בחוק זה בגופו של אדם שאינו חשוד, ולענין עריכת חיפוש כאמור לפי סעיף 5 להורות על עריכת חיפוש כאמור באותו סעיף, ובלבד שמתקיים אחד מאלה:

(1)   האדם הוא נפגע עבירה, עד וכל מי שאינו חשוד, והיה לשוטר יסוד סביר להניח שבגופו של אותו אדם נמצאת ראיה הנדרשת לצורך חקירת העבירה;

(2)   החיפוש נדרש לשם בדיקת קשר אפשרי של אותו אדם לעבירה הנחקרת.

          (ב)  לא יערוך שוטר חיפוש לפי הוראות פרק זה אלא לאחר שהסביר לאדם, בלשון המובנת לו, את מטרת החיפוש ואת השימוש שניתן לעשות במה שייתפס בחיפוש, וכן הסביר לו את זכותו שלא להסכים לחיפוש, ואותו אדם נתן את הסכמתו בכתב, לביצוע החיפוש.

          (ג)   על אף האמור בסעיף זה, לא ייערך חיפוש פנימי כאמור בסעיף קטן (א)(2) שהוא בדיקה גינקולוגית, אלא בהיתר של בית משפט; הוראות סעיפים 7 ו-8 יחולו, בשינויים המחויבים, לפי הענין.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 491 (ה"ח 115)

החלפת סעיף 14

הנוסח הקודם:

חיפוש בגופו של אדם שאינו חשוד

14. הסכים בכתב אדם שאינו חשוד לחיפוש בגופו לצורך חקירת עבירה, והחיפוש הוא אחד החיפושים שבחוק זה, ייערך החיפוש בתנאים האמורים בחוק זה.

הגבלת השימוש במה שנתפס בחיפוש (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

14א.  (א)  לא תיערך השוואה לפי הוראות סעיף 11יד, בין נתוני הזיהוי שהופקו ממה שנתפס בחיפוש לפי פרק זה והמזהים את האדם שבו נערך החיפוש, לבין נתוני הזיהוי שבמאגר, אלא לצורך חקירת העבירה שלשמה נערך החיפוש, או לצורך חקירת עבירה בתיק חקירה משטרתי אחר ולאחר שאותו אדם הסכים לכך, בכתב, על גבי טופס שקבע השר, ובהתאם להסכמה שנתן; ההסכמה יכול שתינתן לגבי כל תיק חקירה בנפרד, לגבי סוגי עבירות או לגבי השוואה לכלל תיקי החקירה.

          (ב)  נתוני זיהוי שהופקו ממה שנתפס בחיפוש לפי פרק זה והמזהים את האדם שבו נערך החיפוש, לא ייכללו במאגר, אלא אם כן יתקיים, לאחר הנטילה ובמהלך חקירת העבירה שלשמה נערך החיפוש, האמור בסעיף 11יג(ב)(2)(א).

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 492 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 14א

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

סימן ב': הוראות לענין קטינים ואנשים עם מוגבלות שכלית

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 492 (ה"ח 115)

הוספת סימן ב'

הגדרות (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

14ב.  בסימן זה –

          "בן משפחה" – הורה, הורה של הורה, בן זוגו של כל אחד מאלה, אף אם אינו נשוי לו, אח או אחות, לרבות אח או אחות חורגים, וצאצאיהם של כל אחד מאלה, דוד או דודה וצאצאיהם, גיס או גיסה;

          "חוק הגנת ילדים" – חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט"ו-1955;

          "חוקר ילדים" – חוקר ילדים שמונה לפי חוק הגנת ילדים;

          "חוקר נוער" – חוקר נוער שמונה לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971;

(תיקון מס' 2) תשע"א-2010 (תיקון מס' 5) תשע"ז-2017

          "עובד סוציאלי שמונה לפי חוק" – עובד סוציאלי שמונה לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט"ו-1955, לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960, או לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), התשכ"ט-1969, לפי העניין.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 492 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 14ב

 

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 85 (ה"ח 507)

החלפת הגדרת "פקיד סעד" בהגדרת "עובד סוציאלי שמונה לפי חוק"

הנוסח הקודם:

"פקיד סעד" – פקיד סעד כמשמעותו בחוקים המפורטים בפסקאות (1) עד (3):

(1) חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט"ו-1955;

(2) חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960;

(3) חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969.

 

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 331 (ה"ח 665)

"עובד סוציאלי שמונה לפי חוק" – עובד סוציאלי שמונה לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט"ו-1955, לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960, או לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), התשכ"ט-1969, לפי העניין.

ההסכמה הנדרשת לחיפוש בקטין ובאדם עם מוגבלות שכלית (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

14ג.   (א)  מצא שוטר כי קיים צורך לערוך חיפוש לפי פרק זה בקטין, או באדם עם מוגבלות שכלית או באדם שקיים חשש לגביו כי הוא אדם עם מוגבלות שכלית (בפרק זה – אדם עם מוגבלות שכלית), לא יערוך את החיפוש אלא אם כן נוסף על ההסכמה בכתב של הקטין או של האדם עם המוגבלות השכלית, נתן גם האפוטרופוס את הסכמתו בכתב; לא היה לקטין או לאדם עם מוגבלות שכלית אפוטרופוס, רשאי בית המשפט, לבקשת שוטר, למנותלו אפוטרופוס לדין לצורך קבלת הסכמה לפי סעיף זה.

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), ניתן לערוך חיפוש לפי הוראות פרק זה בקטין אף אם אינו מסוגל לתת הסכמה בכתב מחמת גילו, ובאדם עם מוגבלות שכלית אף אם אינו מסוגל לתת הסכמה בכתב או בדרך אחרת, לפי הענין, מחמת מוגבלותו, ובלבד שהחיפוש לא ייערך בניגוד לרצונו; אין בהוראת סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראת סעיף קטן (ג).

          (ג)   על אף הוראות סעיף קטן (א), לא תידרש הסכמת אפוטרופסו של קטין או של אדם עם מוגבלות שכלית, כאמור באותו סעיף קטן, בהתקיים אחד מאלה:

(1)  (א)    קטין שטרם מלאו לו 14 שנים ביקש כי לא תידרש הסכמת אפוטרופסו, והתקיים אחד מאלה, לפי הענין:

(1)   לגבי חיפוש בקטין שחקירתו היא בסמכות חוקר ילדים – מצא הממונה על החקירה לאחר שהתייעץ בחוקר ילדים, כי אין בדבר כדי לפגוע בטובת הקטין;

(תיקון מס' 2) תשע"א-2010

(2)   לגבי חיפוש שלא כאמור בפסקת משנה (1) – מצא הממונה על החקירה לאחר שהתייעץ עם עובד סוציאלי שמונה לפי חוק, כי אין בדבר כדי לפגוע בטובת הקטין;

(ב)   קטין שמלאו לו 14 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים ביקש זאת;

(תיקון מס' 2) תשע"א-2010

(2)   לדעת הממונה על החקירה לאחר שהתייעץ עם עובד סוציאלי שמונה לפי חוק, נכון לעשות כן על יסוד טעמים של טובת הקטין או של האדם עם המוגבלות השכלית, או טעמים של טובת החקירה שאין בהם פגיעה בטובת הקטין או האדם עם המוגבלות השכלית, מחמת היות החשוד בביצוע העבירה אפוטרופסו, בן משפחתו של אפוטרופסו, או בן משפחתו של הקטין או של האדם עם המוגבלות השכלית;

(3)   לדעת הממונה על החקירה, נכון לעשות כן בשל כך שקיים חשש לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או של האדם עם המוגבלות השכלית, כאמור בפסקאות משנה (א) עד (ג):

(תיקון מס' 2) תשע"א-2010

(א)   לענין חיפוש באדם עם מוגבלות שכלית, או בקטין שהוא נפגע עבירה המפורטת בתוספת לחוק הגנת ילדים – לאחר שהתייעץ עם עובד סוציאלי שמונה לפי חוק וכן לפי הענין גם בתיאום עם חוקר ילדים, הכל לפי הענין;

(ב)   לענין חיפוש בקטין שחקירתו היא בסמכות חוקר ילדים – לאחר שהתייעץ בחוקר ילדים;

(ג)    לענין חיפוש בקטין שלא כאמור בפסקאות משנה (א) או (ב) – לאחר שהתייעץ בקצין הנוער בתחנה ובהעדרו בקצין הנוער המרחבי או המחוזי;

(4)  (א)    לדעת הממונה על החקירה, דרישה לקבלת הסכמת האפוטרופוס תעכב את חקירת העבירה בשל קושי להשיג את הסכמתו של האפוטרופוס במאמץ סביר, וקיים יסוד סביר להניח שהעיכוב יסכל את חקירת העבירה או יסכל מניעה של פשע, ובלבד שלדעת הממונה על החקירה לאחר שהתייעץ כאמור בפסקאות משנה (1) עד (3), אין בויתור על הסכמת האפוטרופוס, בנסיבות הענין, כדי לפגוע בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או של האדם עם המוגבלות השכלית:

(תיקון מס' 2) תשע"א-2010

(1)   לענין חיפוש באדם עם מוגבלות שכלית, או בקטין שהוא נפגע עבירה המפורטת בתוספת לחוק הגנת ילדים – לאחר שהתייעץ עם עובד סוציאלי שמונה לפי חוק וכן לפי הענין גם בתיאום עם חוקר ילדים, הכל לפי הענין;

(2)   לענין חיפוש בקטין שחקירתו היא בסמכות חוקר ילדים – לאחר שהתייעץ בחוקר ילדים;

(3)   לענין חיפוש בקטין שלא כאמור בפסקאות משנה (1) או (2) – לאחר שהתייעץ בקצין הנוער בתחנה ובהעדרו בקצין הנוער המרחבי או המחוזי;

(ב)   הודעה על החיפוש לפי פסקה זו תימסר לאפוטרופסו של הקטין או האדם עם המוגבלות השכלית, מוקדם ככל האפשר.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 492 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 14ג

 

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 85 (ה"ח 507)

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (א), לא תידרש הסכמת אפוטרופסו של קטין או של אדם עם מוגבלות שכלית, כאמור באותו סעיף קטן, בהתקיים אחד מאלה:

(1) (א) קטין שטרם מלאו לו 14 שנים ביקש כי לא תידרש הסכמת אפוטרופסו, והתקיים אחד מאלה, לפי הענין:

(1) לגבי חיפוש בקטין שחקירתו היא בסמכות חוקר ילדים – מצא הממונה על החקירה לאחר שהתייעץ בחוקר ילדים, כי אין בדבר כדי לפגוע בטובת הקטין;

(2) לגבי חיפוש שלא כאמור בפסקת משנה (1) – מצא הממונה על החקירה לאחר שהתייעץ בפקיד סעד עם עובד סוציאלי שמונה לפי חוק, כי אין בדבר כדי לפגוע בטובת הקטין;

(ב) קטין שמלאו לו 14 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים ביקש זאת;

(2) לדעת הממונה על החקירה לאחר שהתייעץ בפקיד סעד עם עובד סוציאלי שמונה לפי חוק, נכון לעשות כן על יסוד טעמים של טובת הקטין או של האדם עם המוגבלות השכלית, או טעמים של טובת החקירה שאין בהם פגיעה בטובת הקטין או האדם עם המוגבלות השכלית, מחמת היות החשוד בביצוע העבירה אפוטרופסו, בן משפחתו של אפוטרופסו, או בן משפחתו של הקטין או של האדם עם המוגבלות השכלית;

(3) לדעת הממונה על החקירה, נכון לעשות כן בשל כך שקיים חשש לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או של האדם עם המוגבלות השכלית, כאמור בפסקאות משנה (א) עד (ג):

(א) לענין חיפוש באדם עם מוגבלות שכלית, או בקטין שהוא נפגע עבירה המפורטת בתוספת לחוק הגנת ילדים – לאחר שהתייעץ בפקיד סעד עם עובד סוציאלי שמונה לפי חוק וכן לפי הענין גם בתיאום עם חוקר ילדים, הכל לפי הענין;

(ב) לענין חיפוש בקטין שחקירתו היא בסמכות חוקר ילדים – לאחר שהתייעץ בחוקר ילדים;

(ג) לענין חיפוש בקטין שלא כאמור בפסקאות משנה (א) או (ב) – לאחר שהתייעץ בקצין הנוער בתחנה ובהעדרו בקצין הנוער המרחבי או המחוזי;

(4) (א) לדעת הממונה על החקירה, דרישה לקבלת הסכמת האפוטרופוס תעכב את חקירת העבירה בשל קושי להשיג את הסכמתו של האפוטרופוס במאמץ סביר, וקיים יסוד סביר להניח שהעיכוב יסכל את חקירת העבירה או יסכל מניעה של פשע, ובלבד שלדעת הממונה על החקירה לאחר שהתייעץ כאמור בפסקאות משנה (1) עד (3), אין בויתור על הסכמת האפוטרופוס, בנסיבות הענין, כדי לפגוע בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או של האדם עם המוגבלות השכלית:

(1) לענין חיפוש באדם עם מוגבלות שכלית, או בקטין שהוא נפגע עבירה המפורטת בתוספת לחוק הגנת ילדים – לאחר שהתייעץ בפקיד סעד עם עובד סוציאלי שמונה לפי חוק וכן לפי הענין גם בתיאום עם חוקר ילדים, הכל לפי הענין;

(2) לענין חיפוש בקטין שחקירתו היא בסמכות חוקר ילדים – לאחר שהתייעץ בחוקר ילדים;

(3) לענין חיפוש בקטין שלא כאמור בפסקאות משנה (1) או (2) – לאחר שהתייעץ בקצין הנוער בתחנה ובהעדרו בקצין הנוער המרחבי או המחוזי;

(ב) הודעה על החיפוש לפי פסקה זו תימסר לאפוטרופסו של הקטין או האדם עם המוגבלות השכלית, מוקדם ככל האפשר.

החלת הוראות פרק ב' (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

14ד.  הוראות סעיפים 2(ד), 3(ו), 4(ט), 5 ו-10, יחולו, בשינויים המחויבים, על חיפוש לפי פרק זה.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 494 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 14ד

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

פרק ז': הוראות כלליות

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 494 (ה"ח 115)

הוספת פרק ז'

ועדה לאישור שיטות ההפקה של נתונים לזיהוי גנטי (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

14ה.  (א)  שר המשפטים והשר לביטחון הפנים ימנו ועדה בת שלושה חברים שתפקידיה הם:

(1)   לאשר את האתרים ב-DNA שמהם ניתן להפיק נתונים לזיהוי גנטי לענין חוק זה או שיטה אחרת להפקת נתונים כאמור;

(2)   לאשר למשטרת ישראל לעשות שימוש במידע שבמאגר לצורך מחקר כאמור בסעיף 11טז(א)(5);

(3)   לאשר את הגופים הנוספים שלהם תהא רשאית משטרת ישראל למסור דגימות ביולוגיות כאמור בסעיף 14ח(ב)(2);

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

(4)   לייעץ לשר לביטחון הפנים כאמור בסעיף 15(ב)(4) ו-(5).

          (ב)  ואלה חברי הוועדה:

(1)   שופט בית משפט מחוזי או שופט בית משפט מחוזי בדימוס, לפי הצעת שר המשפטים, והוא יהיה היושב ראש;

(2)   קצין משטרה בכיר מהמחלקה לזיהוי פלילי במשטרת ישראל, לפי הצעת השר לביטחון הפנים;

(3)   רופא גנטיקאי או גנטיקאי קליני, כמשמעותם בסעיף 9 לחוק מידע גנטי, התשס"א-2000, לפי הצעת שר הבריאות.

          (ג)   הוועדה המאשרת רשאית לאשר, לענין מסוים, להפיק נתונים לזיהוי גנטי לפי חוק זה, מאתרים נוספים ב-DNA או בשיטה אחרת, על אלה שאושרו לפי הוראות סעיף קטן (א) אם שוכנעה כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים לעשות כן, ובלבד שמתקיימים, לגבי הדגימה הביולוגית שלגביה מתבקש האישור כאמור, שניים אלה:

(1)   היא ניטלה מאדם ומזהה אדם אחר, או שניטלה ממקום, מחפץ או מגופה;

(2)   הנתונים לזיהוי גנטי שהופקו ממנה, או מהאתרים או בשיטה שאושרו לפי הוראת סעיף קטן (א), אין די בהם לצורך זיהויו של האדם.

          (ד)  החלטות הוועדה המאשרת לפי סעיף זה יתקבלו פה אחד.

          (ה)  בטרם תיתן הוועדה המאשרת את אישורה לפי הוראות סעיף זה, תשקול, בין השאר, את מידת הפגיעה בפרטיות העלולה להיגרם בשל מתן האישור.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 494 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 14ה

 

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 957 (ה"ח 490)

14ה. (א) שר המשפטים והשר לביטחון הפנים ימנו ועדה בת שלושה חברים שתפקידיה הם:

(1) לאשר את האתרים ב-DNA שמהם ניתן להפיק נתונים לזיהוי גנטי לענין חוק זה או שיטה אחרת להפקת נתונים כאמור;

(2) לאשר למשטרת ישראל לעשות שימוש במידע שבמאגר לצורך מחקר כאמור בסעיף 11טז(א)(5);

(3) לאשר את הגופים הנוספים שלהם תהא רשאית משטרת ישראל למסור דגימות ביולוגיות כאמור בסעיף 14ח(ב)(2);

(4) לייעץ לשר לביטחון הפנים כאמור בסעיפים 15(ב)(1)(ג) ו-15(ב)(3) בסעיף 15(ב)(4) ו-(5).

הגבלת אופן ההפקה של נתונים לזיהוי גנטי (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

14ו.   הפקת נתונים לזיהוי גנטי, לענין חוק זה, תיעשה רק בהתאם לאישור הוועדה המאשרת שניתן לפי הוראות סעיף 14ה.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 495 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 14ו

 

שימוש מותר בדגימות ביולוגיות ובנתונים לזיהוי גנטי שאינם כלולים במאגר (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

14ז.   (א)  משטרת ישראל תעשה שימוש בדגימה ביולוגית הנמצאת בידה, שנמסרה לה לשם הפקת נתונים לזיהוי גנטי או שניטלה לשם כך, שלא לפי הוראות סימן ב' לפרק ג', וכן בנתונים לזיהוי גנטי שהופקו מדגימה כאמור ושאינם כלולים במאגר, רק למטרות האמורות בסעיף 11טז(א), ובכפוף להוראות חוק זה.

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

          (ב)  משטרת ישראל לא תמסור נתונים לזיהוי גנטי כאמור בסעיף קטן (א), אלא בהתאם להוראות סעיפים 11טז1 או 11טז2.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 495 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 14ז

 

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 957 (ה"ח 490)

(ב) משטרת ישראל לא תמסור נתונים לזיהוי גנטי כאמור בסעיף קטן (א), אלא לידי גוף ציבורי, לשימושו כאמור בסעיף 11טז(ב), או לידי מדינה אחרת כמשמעותה בחוק עזרה משפטית, כאמור בסעיף 11טז(ג) אלא בהתאם להוראות סעיפים 11טז1 או 11טז2.

הגבלת מסירה של דגימות ביולוגיות (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 3) תשע"א-2011

14ח.  (א)  על אף האמור בכל דין, משטרת ישראל לא תמסור לאחר דגימה ביולוגית הנמצאת בידה, שניטלה או נמסרה לה לשם הפקת נתונים לזיהוי גנטי, וזאת אף אם רשאית היא למסור את הנתונים לזיהוי גנטי לפי הוראות סעיפים 11טז1, 11טז2 או 14ז.

          (ב)  (1)   על אף הוראות סעיף קטן (א) רשאית משטרת ישראל למסור למרכז הלאומי לרפואה משפטית, דגימה ביולוגית כאמור באותו סעיף קטן, לשם הפקת נתונים לזיהוי גנטי מדגימה כאמור, בעבור משטרת ישראל לצורך מילוי תפקידיה על פי חוק זה, ולמטרות האמורות בו בלבד.

(2)   השר לביטחון הפנים באישור הוועדה המאשרת, רשאי בצו לקבוע גופים נוספים העוסקים בהפקת נתונים לזיהוי גנטי, שלהם תהא רשאית משטרת ישראל למסור דגימות ביולוגיות לפי הוראות פסקה (1).

(3)   על המרכז הלאומי לרפואה משפטית ועל כל גוף אחר כאמור בפסקה (2) שנמסרו להם דגימות ביולוגיות לפי הוראות סעיף קטן זה, יחולו כל ההגבלות החלות על משטרת ישראל, לפי חוק זה, לענין דגימות כאמור.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 495 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 14ח

 

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 957 (ה"ח 490)

(א) על אף האמור בכל דין, משטרת ישראל לא תמסור לאחר דגימה ביולוגית הנמצאת בידה, שניטלה או נמסרה לה לשם הפקת נתונים לזיהוי גנטי, וזאת אף אם רשאית היא למסור את הנתונים לזיהוי גנטי לפי הוראות סעיפים 11טז 11טז1, 11טז2 או 14ז.

שמירת דינים לענין חומר חקירה וראיות בהליך פלילי (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

14ט.  אין בהוראות פרקים ג' ו-ד' וסעיפים 14ז ו-14ח, כדי לגרוע מהוראות לפי כל דין לרבות פקודות משטרת ישראל ופקודות הצבא, לענין החזקה, שמירה, העמדה לעיון או כל שימוש אחר, בחומר חקירה כמשמעותו בסעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, או בראיות המוגשות, במסגרת ההליך הפלילי, לבית משפט או לבית דין צבאי.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 496 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 14ט

דיווח לכנסת (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

14י.   השר לביטחון הפנים ידווח לועדת החוקה חוקה ומשפט של הכנסת אחת בשנה על כל אלה:

(1)  מספר הנתונים לזיהוי גנטי הכלולים במאגר לפי סעיף 11יג (בסעיף זה – הנתונים), לפי הסיווגים המפורטים בפסקאות משנה (א) עד (ד):

(א)   הנתונים שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו מחשודים לפי סעיף 11ב(א)(1);

(ב)   הנתונים שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו מנאשמים לפי סעיף 11ב(א)(2);

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

(ג)    הנתונים שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו ממורשע לפי סעיף 11ב(א)(3) או (4);

(ד)   הנתונים שהופקו מאמצעי זיהוי או מדגימות ביולוגיות שאינן אמצעי זיהוי שניטלו ממקום, מחפץ או מגופה כאמור בסעיף 11יג(ב)(3);

(2)  מספר בקשות מידע ומספר העברות מידע מן המאגר למרכז הלאומי לרפואה משפטית, לצבא הגנה לישראל, ולשירות הביטחון הכללי;

(3)  מספר הנתונים שנמחקו מן המאגר לפי סימן ד' לפרק ד';

(4)  מספר הבקשות שהוגשו לועדה המאשרת לביצוע מחקר כאמור בסעיף 11טז(א)(5) ומספר האישורים שניתנו לביצוע המחקר כאמור בסעיף 14ה(א)(2).

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 496 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 14י

 

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 957 (ה"ח 490)

(1) מספר הנתונים לזיהוי גנטי הכלולים במאגר לפי סעיף 11יג (בסעיף זה – הנתונים), לפי הסיווגים המפורטים בפסקאות משנה (א) עד (ד):

(א) הנתונים שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו מחשודים לפי סעיף 11ב(א)(1);

(ב) הנתונים שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו מנאשמים לפי סעיף 11ב(א)(2);

(ג) הנתונים שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו ממי שהורשע בעבירה לפי סעיף 11ב(א)(3) ממורשע לפי סעיף 11ב(א)(3) או (4);

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

15.    (א)  שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהסכמת השר לבטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע פרקים ג' ו-ד', והוא רשאי, בהסכמת שר המשפטים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועם לרבות בעניינים אלה:

(1)   דרכי הפנייה בבקשה לעיון חוזר על פי סעיף 11ג;

(2)   פרטי מידע נוספים המתייחסים לנתוני הזיהוי הכלולים במאגר והנדרשים לצורך השימוש בו, שמשטרת ישראל רשאית לכלול במאגר לפי סעיף 11יג;

(3)   ניהול המאגר ודרכי השימוש בו כאמור בסעיף 11טו, ורשאי הוא לקבוע בתקנות כאמור הוראות בדבר חלוקת המאגר למדורים שונים, לפי סוגים של נתוני זיהוי;

(4)   נסיבות שבהתקיימן יהיה ניתן לבצע הפקה חוזרת של נתונים לזיהוי גנטי כאמור בסעיף 11יט; תקנות כאמור ייקבעו בהתייעצות עם הוועדה המאשרת;

(5)   שמירת אמצעי זיהוי ונתוני זיהוי, ואבטחתם, כאמור בסעיף 11כא; תקנות כאמור לעניין שמירתם של נתונים לזיהוי גנטי ודגימות ביולוגיות, ייקבעו בהתייעצות עם הוועדה המאשרת;

(6)   דרכי המחיקה של נתוני זיהוי ודרכי הביעור של אמצעי הזיהוי, כאמור בסימן ד' לפרק ד';

(7)   האגרות שעל מבקש מידע כאמור בסעיף 11כד(א) לשלם, הקרבה הנדרשת לצורך מתן ייפוי כוח לאדם כאמור בסעיף 11כד(ב), ודרכי ההוכחה לפני קצין המשטרה כי נבצר מאדם להתייצב בתחנת המשטרה באופן אישי כאמור באותו סעיף קטן.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 496 (ה"ח 115)

15. (א) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהסכמת השר לבטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע פרקים ג' ו-ד', והוא –

(1) יקבע הוראות בדבר –

(א) דרכי הפניה בבקשה לעיון חוזר על פי סעיף 11ג – בהסכמת שר המשפטים;

(ב) ניהול המאגר ודרכי השימוש בו כאמור בסעיף 11 טו – בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; ורשאי הוא כאמור לקבוע הוראות בדבר חלוקת המאגר למדורים שונים, לפי סוגים שונים של נתוני זיהוי;

(ג) שמירת אמצעי זיהוי, נתוני זיהוי, ואבטחתם, כאמור בסעיף 11כא – בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; ובלבד שהוראות כאמור לענין שמירתם של נתונים לזיהוי גנטי ודגימות ביולוגיות, ייקבעו גם בהתייעצות עם הוועדה המאשרת;

(ד) דרכי המחיקה של הנתונים לזיהוי גנטי, ודרכי הביעור של אמצעי הזיהוי, כאמור בסימן ד' לפרק ד' – בהתייעצות עם שר המשפטים;

(ה) האגרות שעל מבקש מידע כאמור בסעיף 11כד(א) לשלם, הקרבה הנדרשת לצורך מתן ייפוי כוח לאדם כאמור בסעיף 11כד(ב), ודרכי ההוכחה בפני קצין המשטרה כי נבצר מאדם להתייצב בתחנת המשטרה באופן אישי כאמור באותו סעיף קטן;

(2) יקבע פרטי מידע נוספים המתייחסים לנתוני הזיהוי הכלולים במאגר והנדרשים לצורך השימוש בו, אותם רשאית משטרת ישראל לכלול במאגר לפי סעיף 11יג – בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;

(3) יקבע את הנסיבות שבהתקיימן יהיה ניתן לבצע הפרה חוזרת של נתונים לזיהוי גנטי כאמור בסעיף 11יט – בהתייעצות עם הוועדה המאשרת, בהסכמת שר המשפטים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

 

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 957 (ה"ח 490)

החלפת סעיף קטן 15(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע פרקים ג' ו-ד', והוא –

(1) יקבע הוראות בדבר –

(א) דרכי הפניה בבקשה לעיון חוזר על פי סעיף 11ג – בהסכמת שר המשפטים;

(ב) ניהול המאגר ודרכי השימוש בו כאמור בסעיף 11 טו – בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; ורשאי הוא כאמור לקבוע הוראות בדבר חלוקת המאגר למדורים שונים, לפי סוגים שונים של נתוני זיהוי;

(ג) שמירת אמצעי זיהוי, נתוני זיהוי, ואבטחתם, כאמור בסעיף 11כא – בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; ובלבד שהוראות כאמור לענין שמירתם של נתונים לזיהוי גנטי ודגימות ביולוגיות, ייקבעו גם בהתייעצות עם הוועדה המאשרת;

(ד) דרכי המחיקה של הנתונים לזיהוי גנטי, ודרכי הביעור של אמצעי הזיהוי, כאמור בסימן ד' לפרק ד' – בהתייעצות עם שר המשפטים;

(ה) האגרות שעל מבקש מידע כאמור בסעיף 11כד(א) לשלם, הקרבה הנדרשת לצורך מתן ייפוי כוח לאדם כאמור בסעיף 11כד(ב), ודרכי ההוכחה בפני קצין המשטרה כי נבצר מאדם להתייצב בתחנת המשטרה באופן אישי כאמור באותו סעיף קטן;

(2) יקבע פרטי מידע נוספים המתייחסים לנתוני הזיהוי הכלולים במאגר והנדרשים לצורך השימוש בו, אותם רשאית משטרת ישראל לכלול במאגר לפי סעיף 11יג – בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;

(3) יקבע את הנסיבות שבהתקיימן יהיה ניתן לבצע הפרה חוזרת של נתונים לזיהוי גנטי כאמור בסעיף 11יט – בהתייעצות עם הוועדה המאשרת, בהסכמת שר המשפטים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

שינוי התוספת הראשונה והתוספת השנייה (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 3) תשע"א-2011

15א.  השר לביטחון הפנים, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת הראשונה ואת התוספת השנייה.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 497 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 15א

 

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 958 (ה"ח 490)

שינוי התוספת הראשונה והתוספת השנייה

15א. השר לביטחון הפנים, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת הראשונה ואת התוספת השנייה.

 

 

תחולה (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

15ב.  (א)  הוראות סימן ב' לפרק ג' יחולו גם לגבי אדם שהיה לחשוד, לנאשם או שהורשע בעבירה, כמשמעותם בסעיף 11ב, לפני תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף החשוד) (תיקון), התשס"ה-2005, ובלבד שלא יינטלו מאדם כאמור אמצעי זיהוי, לפי הוראות אותו סימן, לאחר המועד כאמור בסעיף 11ב(ד), לפי הענין, אלא כאמור בסעיף קטן (ב).

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א) ניתן ליטול אמצעי זיהוי לפי הוראות סימן ב' לפרק ג' מאדם שהורשע לפני תחילתו של התיקון האמור בסעיף קטן (א) גם לאחר המועד האמור בסעיף 11ב(ד)(3), ויהיו נתונות לשוטר, לשם נטילת אמצעי הזיהוי כאמור, הסמכויות האמורות בסעיף 11ו ובלבד שהתקיימו באותו אדם שניים אלה:

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

(1)   האדם הורשע בעבירה לפי פרט 1(ד) בתוספת הראשונה, למעט עבירות כאמור בסעיף 348(ד) ו-(ה) בחוק העונשין;

(2)   לא חלפו יותר מעשר שנים מיום שהורשע בעבירה כאמור בפסקה (1), או מיום שבו שוחרר ממאסר, לפי המאוחר.

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

          (ג)   הוראות סימן ב' לפרק ג' יחולו גם לגבי אדם שהורשע מחוץ לישראל ונושא את עונשו בישראל, כאמור בסעיף 11ב(א)(4), לפני תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס' 3), התשע"א-2011, ובלבד שלא יינטלו מאדם כאמור אמצעי זיהוי, לפי הוראות אותו סימן, לאחר המועד כאמור בסעיף 11ב(ד), אלא כאמור בסעיף קטן (ד).

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

          (ד)  על אף הוראות סעיף קטן (ג), ניתן ליטול אמצעי זיהוי לפי הוראות סימן ב' לפרק ג' מאדם שהורשע לפני תחילתו של התיקון האמור בסעיף קטן (ג) גם לאחר המועד האמור בסעיף 11ב(ד)(3), ויהיו נתונות לשוטר, לשם נטילת אמצעי הזיהוי כאמור, הסמכויות האמורות בסעיף 11ו, ובלבד שהתקיימו באותו אדם שניים אלה:

(1)   האדם הורשע בעבירה לפי הדין הזר המקבילה לעבירה לפי פרט 1(ד) בתוספת הראשונה, למעט עבירות כאמור בסעיף 348(ד) ו-(ה) בחוק העונשין;

(2)   לא חלפו יותר מעשר שנים מיום שהורשע בעבירה כאמור בפסקה (1), או מיום שבו שוחרר ממאסר, לפי המאוחר.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 497 (ה"ח 115)

הוספת סעיף 15ב

 

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 958 (ה"ח 490)

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) ניתן ליטול אמצעי זיהוי לפי הוראות סימן ב' לפרק ג' מאדם שהורשע לפני תחילתו של התיקון האמור בסעיף קטן (א) גם לאחר המועד האמור בסעיף 11ב(ד)(3), ויהיו נתונות לשוטר, לשם נטילת אמצעי הזיהוי כאמור, הסמכויות האמורות בסעיף 11ו ובלבד שהתקיימו באותו אדם שניים אלה:

(1) האדם הורשע בעבירה לפי פרט 1(ד) בתוספת הראשונה, למעט עבירות כאמור בסעיף 348(ד) ו-(ה) בחוק העונשין;

(2) לא חלפו יותר מעשר שנים מיום שהורשע בעבירה כאמור בפסקה (1), או מיום שבו שוחרר ממאסר, לפי המאוחר.

(ג) הוראות סימן ב' לפרק ג' יחולו גם לגבי אדם שהורשע מחוץ לישראל ונושא את עונשו בישראל, כאמור בסעיף 11ב(א)(4), לפני תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס' 3), התשע"א-2011, ובלבד שלא יינטלו מאדם כאמור אמצעי זיהוי, לפי הוראות אותו סימן, לאחר המועד כאמור בסעיף 11ב(ד), אלא כאמור בסעיף קטן (ד).

(ד) על אף הוראות סעיף קטן (ג), ניתן ליטול אמצעי זיהוי לפי הוראות סימן ב' לפרק ג' מאדם שהורשע לפני תחילתו של התיקון האמור בסעיף קטן (ג) גם לאחר המועד האמור בסעיף 11ב(ד)(3), ויהיו נתונות לשוטר, לשם נטילת אמצעי הזיהוי כאמור, הסמכויות האמורות בסעיף 11ו, ובלבד שהתקיימו באותו אדם שניים אלה:

(1) האדם הורשע בעבירה לפי הדין הזר המקבילה לעבירה לפי פרט 1(ד) בתוספת הראשונה, למעט עבירות כאמור בסעיף 348(ד) ו-(ה) בחוק העונשין;

(2) לא חלפו יותר מעשר שנים מיום שהורשע בעבירה כאמור בפסקה (1), או מיום שבו שוחרר ממאסר, לפי המאוחר.

תיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) – (מס' 23)

16.  בפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969 –

(1)  במקום סעיף 22 יבוא:

"חיפוש בעצור

22.   (א)   שוטר העוצר אדם, או המקבל עצור או אסיר למשמורתו, רשאי לערוך חיפוש על גופו; בסעיף זה, "חיפוש על גוף האדם" - חיפוש על פני גופו של אדם, בבגדיו או בכליו, שאינו חיפוש חיצוני או פנימי כהגדרתם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף החשוד), תשנ"ו-1996.

        (ב)   אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכות חיפוש על פי חוק בגופו של עצור או אסיר.

        (ג)    דברים שנתפסו בחיפוש לפי סעיף קטן (א) יוחזקו במשמורת, תיערך רשימה של הדברים שנתפסו שתיחתם בידי המחפש ומי שחיפשו על גופו; עותק של הרשימה יימסר למי שחיפשו על גופו.";

          (2)  בסעיף 25א –

(א)   בסעיף קטן (א), במקום "חיפוש בגופם ובכליהם" יבוא "חיפוש על גופם, כאמור בסעיף 22," ובמקום "סעיף 131א לפקודת החוק הפלילי, 1936" יבוא "סעיף 256 לחוק העונשין, תשל"ז-1977";

(ב)   בסעיף קטן (ג), במקום "בסעיף 131א לפקודת החוק הפלילי, 1936" יבוא "בסעיף 256 לחוק העונשין, תשל"ז-1977";

(3)  בסעיף 29, במקום "מותר לחפש בכליו או בגופו" יבוא "מותר לחפש על גופו, כאמור בסעיף 22".

תיקון פקודת בתי הסוהר – מס' 15

17.  בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971 –

(1)  במקום סעיף 5 יבוא:

"קבלה למשמורת

5.     סוהר המקבל אסיר למשמורתו יערוך חיפוש על גופו כאמור בסימן ז'1 לפרק ג', ויקח ממנו חפצים אסורים.";

(2)  במקום סעיף 40 יבוא:

"בדיקה ותפיסת חפץ אסור

40.   סוהר רשאי לבדוק כל דבר המובא לבית הסוהר או המוצא ממנו; חפץ אסור יילקח ממי שמחזיק בו; נמצא חפץ אסור יודיע מיד הסוהר על כך למנהל בית הסוהר.";

(3)  בסעיף 50, סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) והסימון "(א)" - יימחקו;

(4)  אחרי סעיף 95 יבוא:

        "סימן ז1: סמכויות סוהר – עיכוב, מעצר וחיפוש

הגדרות

95א. בסימן זה –

        "כלי יריה" – כהגדרתו בחוק כלי יריה, תש"ט-1949;

        "חיפוש על גופו של אדם" - חיפוש על פני גופו של אדם, בבגדיו או בכליו, שאינו חיפוש חיצוני או פנימי או בחינה חזותית של גופו העירום;

        "חיפוש חיצוני" - כל אחד מאלה:

(1)   לקיחת חומר שמתחת לציפורניים;

(2)   לקיחת חומר מעל הגוף;

(3)   בדיקה על העור;

        "חיפוש פנימי" - כל אחד מאלה:

(1)   הדמיית פנים הגוף באמצעות מכשיר גלים על-קוליים;

(2)   שיקוף פנים הגוף באמצעות מכשיר רנטגן;

(3)   הדמיית פנים הגוף באמצעות סורק מסוג כלשהו;

(4)   בדיקה גינקולוגית, לרבות לקיחת חומר;

        "סוהר הנמנה עם היחידה ללוחמה בסמים" - מי שהוסמך לענין סימן זה על ידי הנציב לאחר שקיבל הכשרה מתאימה כפי שיקבע;

        "סמים" - סמים מסוכנים כהגדרתם בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973;

        "עצור" - מי שנעצר ע"י סוהר;

        "קצין שירות בתי הסוהר" - סוהר בדרגת רב כלאי ומעלה, או סוהר בדרגת כלאי ומעלה הנמנה עם היחידה ללוחמה בסמים של שירות בתי הסוהר ששר המשטרה הסמיכו לענין סימן זה.

סמכויות עיכוב ומעצר בלא צו

95ב. (א)   הסמכויות המסורות לשוטר לפי סעיפים 2 ו-3 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, יהיו נתונות גם לסוהר בעת מילוי תפקידו ולצורך מילוי תפקידו, בתחום בית הסוהר, במתקני שירות בתי הסוהר שמחוץ לתחומי בית הסוהר, בסביבתם הקרובה של בית הסוהר או של המתקנים האמורים, וכן בעת ליווי אסיר מחוץ לבית הסוהר או בעת רדיפה אחרי אסיר נמלט. לענין סעיף קטן זה, "מילוי תפקידו של סוהר" - לרבות גילוי ומניעה של עבירות המבוצעות בתחומים ובנסיבות כמפורט בסעיף קטן זה, והכל בנוגע לבית סוהר או לאסיר.

        (ב)   לסוהר הנמנה עם יחידת האבטחה והמבצעים של שירות בתי הסוהר, ששר המשטרה הסמיכו לכך, יהיו נתונות הסמכויות האמורות בסעיף קטן (א) גם בעת מילוי תפקידי אבטחה של עובדי שירות בתי הסוהר ובני משפחותיהם מחוץ לתחומי בית הסוהר ולצורך מילוי תפקיד זה.

        (ג)    סוהר המעכב או עוצר אדם שאינו אסיר, יעבירו ללא דיחוי לשוטר או לתחנת המשטרה הקרובה.

סמכות חיפוש אגב מעצר

95ג.  (א)   סוהר העוצר אדם לפי סעיף 95ב רשאי לערוך חיפוש על גופו.

        (ב)   היה לסוהר הנמנה עם היחידה ללוחמה בסמים, העוצר אדם בבית סוהר לפי סעיף 95ב, יסוד סביר לחשוד שעל גופו של העצור נמצאת ראיה להוכחת ביצועה של עבירת סמים, רשאי הוא לחפש על גופו וכן לערוך בחינה חזותית של גופו העירום של העצור.

ת"ט תשנ"ו-1996

סמכות חיפוש בעת קבלת אסיר למשמורת

95ד. סוהר המקבל אסיר למשמורת בבית סוהר או למשמורתו מחוץ לבית סוהר רשאי לערוך חיפוש על גופו של האסיר; כן רשאי סוהר, כדי למנוע הכנסת חפץ אסור קבלת לבית הסוהר, לערוך בחינה חזותית של גופו העירום של אסיר בעת קבלתו למשמורת בבית הסוהר, גם ללא חשד שהאסיר עבר עבירה; לענין סעיף זה, "קבלה למשמורת" - לרבות אסיר החוזר לבית הסוהר לאחר יציאה ממנו כדין.

חיפוש באסיר בעת שהייתו בבית סוהר

95ה. (א)   סוהר רשאי לערוך, בכל עת, חיפוש על גופו של אסיר, ככל שהדבר נחוץ לשם שמירה על בטחון המדינה, או לשם שמירה על הבטחון, הסדר הטוב והמשמעת בבית הסוהר.

        (ב)   היה לקצין שירות בתי הסוהר יסוד סביר לחשוד כי האסיר מחביא בכליו או בבגדיו חפץ אסור שעלול לפגוע בבטחון המדינה או בבטחון בית הסוהר, רשאי הוא להורות על עריכת בחינה חזותית של גופו העירום של האסיר.

        (ג)    היה לסוהר הנמנה עם היחידה ללוחמה בסמים יסוד סביר לחשוד כי אסיר הנמצא בבית הסוהר מחזיק או החזיק בכלי יריה או בחומר נפץ, רשאי הוא לערוך חיפוש חיצוני באסיר.

העדר הסכמה

95ו.  (א)   חיפוש חיצוני ובחינה חזותית של גוף עירום לפי סימן זה יהיו בהסכמת העצור או האסיר לפי הענין.

        (ב)   בהעדר הסכמת העצור או האסיר רשאי מי שהוסמך לערוך חיפוש להשתמש בכוח סביר לעריכתו, אם קצין שירות בתי הסוהר אישר זאת בכתב לאחר שנתן לעצור או לאסיר הזדמנות לטעון את טענותיו בפניו.

חיפוש באסיר מחוץ לבית הסוהר

95ז.  (א)   סוהר המלווה אסיר מחוץ לבית הסוהר רשאי לערוך חיפוש על גופו בכל עת.

        (ב)   היה לסוהר הנמנה עם היחידה ללוחמה בסמים יסוד סביר לחשוד כי על גופו של אסיר המלווה בידי סוהר נמצאים סמים, רשאי הוא לערוך בחינה חזותית של גופו העירום.

חיפוש בגוף האסיר לגילוי סמים

95ח. (א)   היה לקצין שירות בתי הסוהר יסוד סביר לחשוד כי אסיר הנמצא בבית הסוהר עבר עבירת סמים, רשאי הוא להורות על לקיחת דגימה של שתן, על בחינה חזותית של גופו העירום או על עריכת חיפוש חיצוני.

        (ב)   לא נתן האסיר את הסכמתו ללקיחת דגימה של שתן, ייחשב סירובו לעבירת בית סוהר כמשמעותה בסעיף 56.

        (ג)    היה לקצין שירות בתי הסוהר יסוד סביר לחשוד שאסיר מחביא בתוך גופו סמים, רשאי הוא להורות שייערך בו חיפוש פנימי.

        (ד)   לא נתן האסיר את הסכמתו לחיפוש פנימי, רשאי קצין שירות בתי הסוהר הנמנה עם היחידה ללוחמה בסמים להגיש בקשה לבית  המשפט לקבלת היתר לעריכת חיפוש כאמור.

ת"ט תשנ"ו-1996

חיפוש במי שמוחזק במקום המיועד לאסירים שאינם משתמשים בסמים

95ט. (א)   הנציב רשאי לייעד בבתי הסוהר מקומות להחזקת אסירים שאינם משתמשים  בסמים.

        (ב)   הנציב יקבע מי הם אסירים שיוחזקו במקומות כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שנתנו את הסכמתם לכך והתחייבו ליתן דגימת שתן ככל שיתבקשו לכך בידי סוהר, אף בלא חשד שעברו עבירת סמים.

        (ג)    קצין שירות בתי הסוהר רשאי להורות על לקיחת דגימה של שתן מאסיר המוחזק במקומות כאמור בסעיף קטן (א), אף ללא חשד שהאסיר עבר עבירת סמים.

        (ד)   לא נתן האסיר את הסכמתו ללקיחת דגימה של שתן ייחשב סירובו לעבירת בית סוהר כמשמעותה בסעיף 56, וכן ניתן יהיה להוציאו ממקום המיועד להחזקת אסירים שאינם משתמשים בסמים.

חיפוש בעת ביקור בבית הסוהר

95י.  (א)   סוהר רשאי לערוך חיפוש על גופו של אדם בעת שהוא מבקר בבית סוהר לצורך גילוי חפצים אסורים, וזאת גם אם אין חשד כלפי אותו אדם.

        (ב)   היה לקצין שירות בתי הסוהר יסוד סביר לחשוד כי על גופו של מבקר נמצאת ראיה להוכחת ביצוע עבירת סמים, עבירה על חוק כלי יריה, תש"ט-1949, או עבירה העלולה לפגוע בבטחון המדינה או בבטחון בית הסוהר, רשאי הוא להורות כי תיערך בחינה חזותית של גופו העירום.

        (ג)    סירב האדם לעריכת חיפוש כאמור בסעיף קטן (א), או לבחינה חזותית של גופו העירום לפי סעיף קטן (ב), רשאי הסוהר, בנוסף לכל סמכות אחרת, למנוע את כניסתו לבית הסוהר או את שהייתו שם; הסוהר ירשום את נימוקי החלטתו בספר כאמור בסעיף 50 וידווח על כך ליועץ המשפטי של שירות בתי הסוהר.

תחולת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף החשוד)

95יא. הוראות חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף החשוד), תשנ"ו-1996, יחולו על חיפוש לפי סימן זה, אלא אם כן נקבע הסדר אחר, אף אם החיפוש הוא בגופו של מי שאינו חשוד, בשינויים המחוייבים.

תקנות

95יב. תקנות לביצוע סימן זה יהיו בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת."

תיקון פקודת המכס – מס' 14

 18.  בפקודת המכס [נוסח חדש] –

(1)  במקום סעיף 184 יבוא:

"עיכוב חשוד וחיפוש על גופו

184. (א)   היה לשוטר או לפקיד-מכס יסוד סביר לחשוד שאדם נושא שלא כדין טובין הנתונים לפיקוח רשות המכס, או טובין שיבואם או יצואם אסור, מוגבל או מוסדר בדרך אחרת, רשאים הם לעכב את החשוד ולחפש על גופו כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969; חיפוש על גופו של חשוד ייעשה בידי בן מינו.

        (ב)   היה לפקיד-מכס, הנמנה עם היחידה ללוחמה בסמים ברשות המכס, יסוד סביר לחשוד כי אדם עבר עבירה על פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973, רשאי הוא, לאחר שביקש את הסכמתו לכך, לערוך בגופו של החשוד חיפוש חיצוני, אולם לא ייערך חיפוש חיצוני כהגדרתו בפסקאות (2) עד (5) בגופו של מי שלא נתן את הסכמתו לכך בכתב.

        (ג)    חיפוש לפי סעיף קטן (ב) ייעשה רק אגב כניסתו של אדם לתחנת גבול, שהייתו בה או יציאתו ממנה; בכפוף להוראות סעיף זה יחולו על חיפוש כאמור הוראות חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף החשוד), תשנ"ו-1996.

        (ד)   לענין הפעלת הסמכויות לפי סעיף קטן (ב) יהיו לפקיד מכס הנמנה עם היחידה ללוחמה בסמים ברשות המכס הסמכויות הנתונות לשוטר, ולפקיד-מכס בכיר יהיו הסמכויות הנתונות לקצין משטרה כהגדרתו בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף החשוד), תשנ"ו-1996.

        (ה)   בסעיף זה –

        "חיפוש חיצוני" - כל אחד מאלה:

(1) בחינה חזותית של גופו העירום של האדם, לרבות צילומו;

(2) לקיחת חומר מעל הגוף;

(3) בדיקה על העור;

(4) מתן דגימת רוק;

(5) מתן דגימת שתן;

        "פקיד-מכס הנמנה עם היחידה ללוחמה בסמים ברשות המכס" - פקיד-מכס שמונה ליחידה האמורה על ידי מנהל המכס בהסכמת שר המשטרה, לאחר שקיבל הכשרה מתאימה שקבע מנהל המכס;

        "פקיד-מכס בכיר" - פקיד-מכס שהוא אחד מאלה:

(1) ממונה על יחידת סמים בתחנת גבול;

(2) ראש היחידה הארצית ללוחמה בסמים וסגניו;

(3) ראש תחום מבצעים ביחידה הארצית ללוחמה בסמים;

(4) ראש תחום מודיעין ביחידה הארצית ללוחמה בסמים;

        "תחנת גבול" - תחנת גבול שקבע שר הפנים בצו לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952.";

(2)  בסעיף 186, בסופו יבוא "אולם חיפוש בגופו של אדם ייעשה רק לפי סעיף 184".

תיקון פקודת הסמים המסוכנים — מס' 6

19.  בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973, בסעיף 28 –

(1)  בסעיף קטן (ב)(2), (3) ו-(5), במקום "בכליו או בגופו של אדם" יבוא "על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969";

(2)  סעיף קטן (ג) - יימחק.

תיקון חוק סמכויות חיפוש בשעת-חירום (הוראת שעה) — מס' 4

20.  בחוק סמכויות חיפוש בשעת חירום (הוראת שעה), תשכ"ט-1969, בסעיף 2(א)(1) ו-(4), במקום "בכליו או בגופו של אדם" יבוא "על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969".

תיקון חוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית) — מס' 2

 21.  בחוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית), תשל"ז-1977, בסעיף 9 –

(1)  בסעיף קטן (א)(1) ו-(2), במקום "בכליו או על גופו של אדם" יבוא "על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט–1969";

(2)  בסעיף קטן (ג), המילה "בכליו" - תימחק.

תיקון חוק השיפוט הצבאי —  מס' 28

22.  בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955 –

(1)  אחרי סעיף 245 יבוא:

"סמכות לערוך חיפוש בגוף החייל

245א. (א) אין עורכים חיפוש בגופו של חייל, אלא לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף החשוד), תשנ"ו-1996.

        (ב)   לענין חיפוש בגופו של חייל יהיו הסמכויות שהוענקו בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף החשוד), תשנ"ו-1996, נתונות לגורמים כאמור להלן:

(1) לבית דין צבאי מחוזי ולבית דין צבאי מיוחד יהיו הסמכויות שהוענקו לבית משפט, לפי הענין;

(2) בחיפוש פנימי יהיו לקצין משטרה צבאית שדרגתו סרן לפחות והנושא תקן רב סרן, הסמכויות שהוענקו לקצין משטרה;

(3) בחיפוש חיצוני יהיו לקצין משטרה צבאית שהינו מפקד בסיס משטרה צבאית או לקצין משטרה צבאית שדרגתו לפי תקן היא סרן לפחות, הסמכויות שהוענקו לקצין משטרה; לא יפעיל קצין משטרה צבאית שדרגתו למטה מדרגת רב סרן, את סמכותו לפי סעיף זה, אלא לאחר שנועץ בקצין משטרה צבאית שדרגתו רב סרן לפחות;

(4) לשוטר צבאי יהיו הסמכויות שהוענקו לשוטר.

(ג)    אין באמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מן האמור לענין סעיפים 250א ו-250ב.

הכשרה לעריכת חיפוש בגוף חייל

245ב. קצין משטרה צבאית שדרגתו למטה מדרגת רב סרן, לא יפעיל סמכותו לפי סעיפים 245א(ב)(3) ו-248א, אלא אם הוסמך לכך על ידי קצין משטרה צבאית ראשי, לאחר שקיבל הכשרה מתאימה, בהתאם לפקודות הצבא.";

(2)  אחרי סעיף 248 יבוא:

"סמכות חיפוש בבית סוהר צבאי, במחנה מעצר ובחדר משמר צבאי

248א. (א) לשוטר צבאי, לקצין משטרה צבאית בדרגת רב סרן לפחות ובהעדר קצין כאמור - לקצין משטרה צבאית בדרגת סגן לפחות, המשרתים בבית סוהר צבאי, במחנה מעצר או בחדר משמר צבאי שנקבעו בהתאם לחוק זה, יהיו הסמכויות הנתונות לסוהר ולקצין שירות בתי הסוהר, לפי הענין, לפי סימן ז'1 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971 (להלן בסעיף זה - פקודת בתי הסוהר), למעט הסמכויות המיוחדות הנתונות לסוהר הנמנה עם היחידה ללוחמה בסמים, ולסוהר הנמנה עם יחידת  האבטחה והמבצעים של שירות בתי הסוהר, בשינויים הבאים:

(1) הסמכויות הנתונות בפקודת בתי הסוהר לגבי "אסיר" תהיינה נתונות לגבי "כלוא", כהגדרתו בתקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים), תשמ"ז-1987;

(2) במקום "עבירת בית סוהר" לפי סעיף 95ח(ב) לפקודת בתי הסוהר יבוא "עבירת משמעת" לפי תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים), תשמ"ז-1987.

        (ב)   לא יפעיל קצין משטרה צבאית  שדרגתו למטה מדרגת רב-סרן, את סמכותו לפי סעיף קטן (א), אלא לאחר שנועץ בקצין משטרה צבאית שדרגתו רב-סרן לפחות."

(3)  בסעיף 250א, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) שר הבטחון, באישור שר הבריאות, יקבע את אופן עריכת הבדיקות ואת התעודות שיינתו, על תוצאותיהן."

(4)  אחרי סעיף 250 יבוא:

"בדיקות לשם מניעה וגילוי של החזקת סמים מסוכנים או שימוש בהם

250ב. (א) קצין משטרה צבאית, שהינו קצין שיפוט בכיר, רשאי להורות על ביצוע בדיקות לשם גילוי של החזקת סמים מסוכנים או גילוי של שימוש בסם מסוכן, בצבא ההגנה לישראל, אף בהעדר חשד שנעברה עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973.

        (ב)   בדיקות לפי סעיף קטן (א) לא ייערכו אלא בהסכמתו, בכתב, של החייל שנתבקש לעבור את הבדיקות.

סוגי בדיקות

250ג. הבדיקות למניעה או לגילוי של החזקת סמים מסוכנים או שימוש בהם, לצורך סעיפים 250א ו-250ב הן:

(1)   בדיקת שתן;

(2)   בדיקת נוזל שטיפת ידיים."

תיקון חוק שירות בטחון – מס' 8

23.  בחוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, בסעיף 25(א), בסופו יבוא: "ואולם סעיפים 250ב ו-250ג לאותו חוק יחולו באופן שהסמכות הנתונה בהם לקצין משטרה צבאית שהינו קצין שיפוט בכיר תהא מסורה לקצין משטרה בכיר שמונה לענין זה על ידי המפקח הכללי של משטרת ישראל, וביצוע הבדיקות ייוחד לגילוי שימוש בסם מסוכן או החזקת סם מסוכן במשטרת ישראל."

 

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 3) תשע"א-2011

תוספת ראשונה

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 496 (ה"ח 115)

הוספת התוספת

 

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 958 (ה"ח 490)

תוספת ראשונה

(סעיף 11ב(ב))

(1)  עבירות לפי חוק העונשין:

(תיקון מס' 4) תשע"א-2011

(א)  (נמחקה).

צו תשע"ד-2014

(א1) עבירות של זנות לפי סעיפים 203ב ו-203ג.

(תיקון מס' 7) תשע"ט-2019

(ב)  עבירות של גרימת מוות לפי סעיפים 300 עד 301ג, 305.

(ג)   עבירות של סיכון החיים והבריאות לפי סעיפים 329, 330, 333 עד 336.

(תיקון מס' 4) תשע"א-2011

(ד)  עבירות מין לפי סימן ה' לפרק י', למעט לפי סעיף 352 וכן עבירות לפי סעיף 214(ב) עד (ב3).

(ה)  עבירות של פגיעה בקטינים ובחסרי ישע לפי סעיפים 368ב ו-368ג.

(תיקון מס' 4) תשע"א-2011 צו תשע"ד-2014

(ו)   עבירות של פגיעה בחירות לפי סעיפים 369 עד 374, 374א, 375א, 376, 376ב, 377 ו-377א.

צו תשע"ד-2014

(ז)   עבירות תקיפה לפי סימן ח' לפרק י' ולפי סעיפים 273, 274 ו-368ו.

צו תשע"ד-2014

(ח)  עבירות של פגיעה ברכוש לפי סעיפים 384א, 402, 406 עד 408, 410, 411, 413ב, 413ד עד 413ו, 413יא, 427, 428 ו-448.

צו תשע"ד-2014

(ט)  עבירה של התפרעות לפי סעיף 157.

צו תשע"ד-2014

(י)   עבירה של ארגון משחקים אסורים, הגרלות או הימורים לפי סעיף 225.

צו תשע"ד-2014

(יא) עבירה של קשר לפשע לפי סעיף 499 ובלבד שמדובר בעבירת פשע המנויה בתוספת.

מיום 17.8.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2317 מיום 17.8.2011 עמ' 1169 (ה"ח 475)

(א) עבירה של סחר בבני אדם לעיסוק בזנות, לפי סעיף 203א.

(ב) עבירות של גרימת מוות לפי סעיפים 298, 300, 305.

(ג) עבירות של סיכון החיים והבריאות לפי סעיפים 329, 330, 333 עד 336.

(ד) עבירות מין לפי סימן ה' לפרק י', למעט לפי סעיף 352 וכן עבירות לפי סעיף 214(ב) עד (ב3).

(ה) עבירות של פגיעה בקטינים ובחסרי ישע לפי סעיפים 368ב ו-368ג.

(ו) עבירות של פגיעה בחירות לפי סעיפים 369 עד 374, 374א, 375א, 376ב ו-377א.

 

מיום 3.7.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7386 מיום 19.6.2014 עמ' 1321

(א1) עבירות של זנות לפי סעיפים 203ב ו-203ג.

(ב) עבירות של גרימת מוות לפי סעיפים 298, 300, 305.

(ג) עבירות של סיכון החיים והבריאות לפי סעיפים 329, 330, 333 עד 336.

(ד) עבירות מין לפי סימן ה' לפרק י', למעט לפי סעיף 352 וכן עבירות לפי סעיף 214(ב) עד (ב3).

(ה) עבירות של פגיעה בקטינים ובחסרי ישע לפי סעיפים 368ב ו-368ג.

(ו) עבירות של פגיעה בחירות לפי סעיפים 369 עד 374, 374א, 375א, 376, 376ב, 377 ו-377א.

(ז) עבירות תקיפה לפי סימן ח' לפרק י' ולפי סעיפים 273, 274 ו-368ו.

(ח) עבירות של פגיעה ברכוש לפי סעיפים 384א, 402, 406 עד 408, 410, 411, 413ב, 413ד עד 413ו, 413יא, 427, 428 ו-448.

(ט) עבירה של התפרעות לפי סעיף 157.

(י) עבירה של ארגון משחקים אסורים, הגרלות או הימורים לפי סעיף 225.

(יא) עבירה של קשר לפשע לפי סעיף 499 ובלבד שמדובר בעבירת פשע המנויה בתוספת.

 

מיום 10.7.2019

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2779 מיום 10.1.2019 עמ' 233 (ה"ח 972)

(ב) עבירות של גרימת מוות לפי סעיפים 298, 300 300 עד 301ג, 305.

(2)  עבירות לפי פקודת הסמים המסוכנים, למעט עבירות הנוגעות לשימוש בסם או להחזקת סם לשימוש עצמי.

(3)  עבירות לפי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955:

הוצאת נשק מרשות הצבא לפי סעיף 78.

(4)  עבירה המנויה בהגדרה "חשוד בעבירת בטחון" שבסעיף 35(ב) בחוק המעצרים.

צו תשע"ד-2014

(4א) עבירות של התנכלות והטרדה מינית לפי סעיף 5(ג) לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998.

מיום 3.7.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7386 מיום 19.6.2014 עמ' 1321

הוספת פסקה (4א)

צו תשע"ד-2014

(4ב) עבירה לפי סעיף 2 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003.

מיום 3.7.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7386 מיום 19.6.2014 עמ' 1321

הוספת פסקה (4ב)

צו תשע"ד-2014

(4ג) עבירה לפי סעיף 12(1) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952.

מיום 3.7.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7386 מיום 19.6.2014 עמ' 1321

הוספת פסקה (4ג)

(5)  ניסיון, שידול, נייסון לשידול או סיוע לעבירה מהעבירות המפורטות בתוספת זו.

 

(תיקון מס' 3) תשע"א-2011

תוספת שנייה

מיום 11.7.2011

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 958 (ה"ח 490)

הוספת תוספת שנייה

(סעיף 11טז2)

חלק א'

(1)  אינטרפול (Interpol – International Criminal Police Organization) והמשטרות המסונפות אליו;

(2)  אירופול (Europol – European Criminal Police Organiztion) והמשטרות המסונפות אליו;

(3)  משטרה פדרלית או מדינתית, וכן משטרה מחוזית או עירונית הפועלת מכוח דין;

(4)  רשות תביעה של מדינה או של גוף המנוי בתוספת זו;

(5)  רשות או סוכנות מדינתית לאכיפת חוק פלילית.

חלק ב'

(1)  משטרת גבולות ורשות הגירה;

(2)  רשות או סוכנות מדינתית לאכיפת חוק שאינה פלילית.

חלק ג'

(1)  רשות להגנה על עדים.

 

 

                         שמעון פרס                            דוד ליבאי

                               ראש הממשלה                                 שר המשפטים

 

            עזר ויצמן                             שבח וייס

              נשיא המדינה                               יושב ראש הכנסת

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ו מס' 1573 מיום 8.3.1996 עמ' 136 (ה"ח תשנ"ה מס' 2344 עמ' 210 וה"ח תשנ"ו מס' 2459 עמ' 274).

תוקן ת"ט ס"ח תשנ"ו מס' 1600 מיום 10.9.1996 עמ' 387 – פריט 10 לת"ט דפוס.

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 480 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 115 עמ' 536) – תיקון מס' 1; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו; ר' סעיפים 25-28 לענין מועדים והוראות מעבר.

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 85 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 507 עמ' 1058) – תיקון מס' 2 בסעיף 24 לחוק להחלפת המונח פקיד סעד (תיקוני חקיקה), תשע"א-2010.

ס"ח תשע"א מס' 2303 מיום 11.7.2011 עמ' 952 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 490 עמ' 528) – תיקון מס' 3 (ת"ט ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 18; תחילתו ביום 11.7.2011).

ס"ח תשע"א מס' 2317 מיום 17.8.2011 עמ' 1169 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 475 עמ' 164) – תיקון מס' 4 בסעיף 31 לחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין (תיקון מס' 3), תשע"א-2011.

ס"ח תשע"ד מס' 2419 מיום 11.12.2013 עמ' 85 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 817 עמ' 122) – הוראת שעה בסעיף 10 לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 4 והוראת שעה), תשע"ד-2013. תוקנה ס"ח תשע"ה מס' 2483 מיום 17.12.2014 עמ' 95 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 904 עמ' 422) – הוראת שעה תשע"ד-2013 (תיקון) תשע"ה-2014 בסעיף 3 לחוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה), תשע"ה-2014. ס"ח תשע"ח מס' 2673 מיום 14.12.2017 עמ' 60 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1167 עמ' 84) – הוראת שעה תשע"ד-2013 (תיקון מס' 2) תשע"ח-2017 בסעיף 4 לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), תשע"ח-2017. ס"ח תשפ"א מס' 2876 מיום 10.12.2020 עמ' 136 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1375 עמ' 86) – הוראת שעה תשע"ד-2013 (תיקון מס' 3) תשפ"א-2020.

ק"ת תשע"ד מס' 7386 מיום 19.6.2014 עמ' 1320 – צו תשע"ד-2014; תחילתו 14 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 331 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 665 עמ' 12) – תיקון מס' 5 בסעיף 14 לחוק להחלפת המונח מפגר (תיקוני חקיקה), תשע"ז-2017.

ס"ח תשע"ח מס' 2701 מיום 12.3.2018 עמ' 253 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1169 עמ' 94) – תיקון מס' 6 בסעיף 10 לחוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 34), תשע"ח-2018.

ס"ח תשע"ט מס' 2779 מיום 10.1.2019 עמ' 233 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 972 עמ' 166) – תיקון מס' 7 בסעיף 20 לחוק העונשין (תיקון מס' 137), תשע"ט-2019; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות