פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – מעצר וחיפוש

עונשין ומשפט פלילי – ענישה, מאסר ומעצר – סמכויות מאסר ומעצר

תוכן ענינים

פרק ראשון: פרשנות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

פרק שני: מעצר

Go

3

סימן א': מעצר בלא צו

Go

3

סימן ב': הנוהל בתחנת המשטרה

Go

3

סעיף 8

תחנת משטרה   מהי

Go

3

סימן ג':

Go

4

סימן ד': פעולות אגב מעצר

Go

4

סעיף 19

שימוש בכוח

Go

4

סעיף 20

עזרת הציבור

Go

4

סעיף 21

כלי התקפה

Go

4

סעיף 22

חיפוש בעצור

Go

4

פרק שלישי: חיפוש

Go

4

סעיף 23

צווי חיפוש

Go

4

סעיף 23א

חדירה לחומר מחשב

Go

4

סעיף 24

סמכות לפי צו חיפוש

Go

4

סעיף 25

חיפוש שלא על פי צו חיפוש

Go

4

סעיף 26

הנוהל בעריכת חיפוש

Go

5

סעיף 27

רשימת החפצים שנמצאו

Go

5

סעיף 28

נוכחות התופש מותרת

Go

5

סעיף 29

חיפוש באדם

Go

5

סעיף 30

הוראת שופט לערוך חיפוש

Go

5

סעיף 31

סמכויות שופט לגבי חפצים שנמצאו

Go

5

פרק רביעי: תפיסת חפצים

Go

5

סעיף 32

סמכות לתפוס חפצים

Go

5

סעיף 32א

העתקת חומר מחשב

Go

5

סעיף 33

שמירת התפוס

Go

5

סעיף 34

מסירת התפוס לפי צו

Go

5

סעיף 35

החזרת התפוס על ידי המשטרה

Go

6

סעיף 36

הכרעת בית המשפט בתפוס

Go

6

סעיף 37

חפץ שלא הוגש כראיה

Go

6

סעיף 38

צו מכירה

Go

6

סעיף 38א

ערר

Go

6

סעיף 39

צו חילוט

Go

6

סעיף 40

טענת בעלות או זכות מצד אדם

Go

6

סעיף 41

תפוס שנמכר או אבד

Go

6

סעיף 42

חפץ ללא בעל

Go

6

פרק חמישי: הוראות כלליות

Go

6

סעיף 43

הזמנה להציג חפץ

Go

6

סעיף 44

פטור שוטר מאחריות

Go

6

סעיף 45

כניסה למקום

Go

6

סעיף 46

חיפוש אצל אשה

Go

6

סעיף 47

עבירות

Go

7

סעיף 48

תחילה

Go

7

לוח השוואה

Go

7


פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969*

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

1.    בפקודה זו –

          "שופט" – שופט בית משפט שלום או שופט בית משפט מחוזי;

(תיקון מס' 6) תשנ"ה-1995

          "חפץ" – לרבות תעודה, מסמך, חומר מחשב או בעל חיים;

מיום 25.10.1995

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ה מס' 1534 מיום 25.7.1995 עמ' 369 (ה"ח 2278)

"חפץ" – לרבות תעודה, מסמך, או בעל חיים חומר מחשב או בעל חיים;

(תיקון מס' 6)  תשנ"ה-1995

          "מחשב", "חומר מחשב" ו"פלט" – כהגדרתם בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995.

מיום 25.10.1995

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ה מס' 1534 מיום 25.7.1995 עמ' 370 (ה"ח 2278)

הוספת הגדרת "מחשב", "חומר מחשב" ו"פלט"

פרק שני: מעצר

סימן א': מעצר בלא צו

(תיקון מס' 9)  תשנ"ז-1997

2.    (בוטל).

מיום 12.5.1997

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 12.5.1996 עמ' 125 (ה"ח 2366)

ביטול סעיף 2

הנוסח הקודם:

סמכות שוטר לדרוש שם ומען

2. היה לשוטר יסוד סביר להניח שאדם עבר עבירה, רשאי הוא לדרוש ממנו שימסור לו שמו ומענו ורשאי לדרוש שיילווה אליו לתחנת משטרה.

(תיקון מס' 9)  תשנ"ז-1997

3.    (בוטל).

מיום 12.5.1997

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 12.5.1996 עמ' 125 (ה"ח 2366)

ביטול סעיף 3

הנוסח הקודם:

סמכות שוטר לעצור בלא צו

3. שוטר רשאי, בלא צו מעצר, לעצור אדם אם -

(1) האדם סירב להילוות אליו לאחר שנדרש לכך לפי סעיף 2;

(2) יש לשוטר יסוד סביר להניח שהאדם ביצע פשע;

(3) האדם עבר בפניו, או זה מקרוב, עבירה שדינה מיתה או מאסר לתקופה העולה על ששה חדשים;

(4) האדם מפריע לשוטר במילוי תפקידו;

(5) האדם נמלט או מנסה להימלט ממשמורת חוקית או שנזעקים אחריו בשל עבירה;

(6) האדם עובר עבירה, או מואשם לפניו שעבר עבירה, או שיש לשוטר יסוד סביר להניח שעבר עבירה; והוא, כשהאדם מסרבלמסור שמו ומענו או שאין לו מקום מגורים ידוע או קבוע;

(7) האדם נמצא בנסיבות מחשידות כשהוא נוקט אמצעי זהירות להסתתר, או שאין לו אמצעי מחיה נראים ואינו יכול להסביר באופן מניח את הדעת את מעשיו;

(8) שופט מורה לו, לפי סעיף 5, לעצרו.

(תיקון מס' 9)  תשנ"ז-1997

4.    (בוטל).

מיום 12.5.1997

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 12.5.1996 עמ' 125 (ה"ח 2366)

ביטול סעיף 4

הנוסח הקודם:

סמכות מעצר לעובד ציבורי

4. שר המשטרה רשאי בצו להעניק סמכויות שוטר לפי סעיפים 2 ו - 3 לעובד ציבורי או לסוג עובדים ציבוריים, לרבות ראשי עיריות, ראשי מועצות מקומיות, מוכתרים של כפרים ופקידים אחרים של עיריות, מועצות מקומיות וועדי כפרים.

(תיקון מס' 9)  תשנ"ז-1997

5.    (בוטל).

מיום 12.5.1997

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 12.5.1996 עמ' 125 (ה"ח 2366)

ביטול סעיף 5

הנוסח הקודם:

סמכות שופט

5. שופט רשאי, בתחום שיפוטו המקומי, לעצור או להורות לעצור בפניו אדם שיש לשופט באותה שעה ובאותן נסיבות סמכות ליתן עליו צו מעצר.

(תיקון מס' 9)  תשנ"ז-1997

6.    (בוטל).

מיום 12.5.1997

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 12.5.1996 עמ' 125 (ה"ח 2366)

ביטול סעיף 6

הנוסח הקודם:

סמכות לאדם פרטי

6. כל אדם רשאי, בלא צו מעצר, לעצור אדם -

(1) שנמלט ממשמורת חוקית;

(2) המבצע בפניו פשע;

(3) ששופט מורה, לפי סעיף 5, לעצרו.

(תיקון מס' 9)  תשנ"ז-1997

7.    (בוטל).

מיום 12.5.1997

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 12.5.1996 עמ' 125 (ה"ח 2366)

ביטול סעיף 7

הנוסח הקודם:

מסירת הנעצר

7. (א) העוצר אדם לפי סעיף 6 ימסרנו מיד לשוטר או יביאנו מיד לתחנת המשטרה הקרובה; מסתבר שהנעצר הוא אדם ששוטר רשאי לעצרו, ישימנו הממונה על תחנת המשטרה או השוטר במשמורת, ואם לאו - ישוחרר הנעצר מיד.

(ב) שוטר שעצר אדם בלא צו מעצר, או שיש במשמורתו אדם שנעצר בלא צו מעצר, יביאנו מיד לפני שופט או ימסרנו מיד לשוטר הממונה על תחנת משטרה.

סימן ב': הנוהל בתחנת המשטרה

תחנת משטרה – מהי (תיקון מס' 9)  תשנ"ז-1997

8.    המפקח הכללי של המשטרה, באישור שר המשטרה, יקבע בצו שיפורסם ברשומות את המקומות שיהיו תחנות משטרה לענין הוראות חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996.

מיום 12.5.1997

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 12.5.1996 עמ' 125 (ה"ח 2366)

8. המפקח הכללי של המשטרה, באישור שר המשטרה, יקבע בצו שיפורסם ברשומות את המקומות שיהיו תחנות משטרה לענין סימן זה לענין הוראות חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996.

(תיקון מס' 9)  תשנ"ז-1997

9.    (בוטל).

מיום 12.5.1997

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 12.5.1996 עמ' 125 (ה"ח 2366)

ביטול סעיף 9

הנוסח הקודם:

מעצר ושחרור על-ידי הממונה על התחנה

9. נעצר אדם בלא צו מעצר והובא לתחנת משטרה, ויש לקצין משטרה בדרגת מפקח משנה או בדרגה גבוהה מזו, הממונה על תחנת המשטרה (להלן בסימן זה - הקצין הממונה), יסוד סביר לחשוד בו שביצע עבירה או להאשימו בה, רשאי הקצין הממונה, לאחר שהודיע לנעצר את טיב האשמה שבה הוא נחשד או נאשם, ואם לא שחררו, לעצור אותו או לשחררו בערובה; אולם אם נתקיים בו אחד מאלה ייעצר ולא ישוחרר:

(1) יש יסוד סביר להניח שהנעצר עבר עבירה שדינה מיתה, מאסר עולם או מאסר של חמש עשרה שנה ומעלה, או עבירה אשר שופט בית משפט שלום אינו מוסמך לשחרר בערובה את הנחשד או הנאשם בה;

(2) יש יסוד סביר להניח שהנעצר עבר עבירה שהיא פשע או עוון ושאין לו מקום מגורים קבוע;

(3) יש יסוד סביר להניח שהנעצר נמלט ממעצר או ממאסר חוקיים.

(תיקון מס' 9)  תשנ"ז-1997

10.  (בוטל).

מיום 12.5.1997

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 12.5.1996 עמ' 125 (ה"ח 2366)

ביטול סעיף 10

הנוסח הקודם:

סמכות לעצור אדם הבא למשטרה

10. בא אדם לתחנת משטרה מכל טעם שהוא ויש לממונה יסוד סביר לחשוד בו שעבר עבירה או להאשימו בה, רשאי הקצין הממונה, לאחר שהודיע לו את טיב האשמה שבה הוא נחשד או נאשם, ואם לא שחררו, לדרוש ממנו ליתן ערובה; לא ניתנה הערובה רשאי הקצין הממונה לעצרו; סעיף זה אינו בא למעט מהוראות סעיף 2 עד 4.

(תיקון מס' 9)  תשנ"ז-1997

11.  (בוטל).

מיום 12.4.1974

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ד מס' 732 מיום 12.4.1974 עמ' 70 (ה"ח 910)

(ג) שוחרר אדם בערובה לפי סימן זה על-ידי קצין משטרה, ולא התייצב לחקירה במשטרה משנדרש לכך, רשאי בית המשפט, לבקשת השוטר החוקר בענין, ליתן צו להבאת המשוחרר למשטרה לשם חקירה.

(ג) (ד) ניתנה ערובה ולא הוגש כתב אישום נגד הנחשד או הנאשם תוך תשעים יום, בטלה הערובה.

מיום 13.12.1989

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ן מס' 1292 מיום 13.12.1989 עמ' 16 (ה"ח 1953)

11. (א) הערובה לפי סימן זה תהא בערבות עצמית של הנחשד או הנאשם, בין לבדה ובין בצירוף ערבים, או בערבון כספי שלו או של ערבים, הכל כפי שיורה הקצין הממונה שהורה על השחרור בערובה. הורה הקצין הממונה על מתן ערבון כספי, יופקד הערבון בקופת בית משפט השלום או בחשבון בנק שהנהלת בתי המשפט תקבע לכך.

(ב) שחרור לפי סימן זה הוא על תנאי שהנחשד או הנאשם יתייצב לחקירות במשטרה ולמשפטו בכל מועד שיידרש לכך.

(ב) ערובה לפי סימן זה, היא על תנאי שהחשוד יתייצב לחקירה במשטרה או למשפטו בכל מועד שיידרש לכך ורשאי הקצין הממונה, בהסכמתו של החשוד, להתנות את הערובה גם באיסור על החשוד להיפגש או לקיים קשר עם מי שיקבע, או באיסור להיכנס למקום מסויים או לצאת ממקום מסויים, לפרק זמן שיקבע; כן רשאי הוא להתנות את הערובה בהפקדת דרכונו של החשוד במשטרה ובהתחייבותו של החשוד בכתב שלא לצאת מן הארץ; דין התחייבות כזו כדין צו שופט לעיכוב יציאה מהארץ.

(ג) שוחרר אדם בערובה לפי סימן זה על-ידי קצין משטרה, ולא התייצב לחקירה במשטרה משנדרש לכך, רשאי בית המשפט, לבקשת השוטר החוקר בענין, ליתן צו להבאת המשוחרר למשטרה לשם חקירה.

(ד) ניתנה ערובה ולא הוגש כתב אישום נגד הנחשד או הנאשם תוך תשעים יום מאה ושמונים ימים, בטלה הערובה.

מיום 12.5.1997

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 12.5.1996 עמ' 125 (ה"ח 2366)

ביטול סעיף 11

הנוסח הקודם:

שחרור בערובה כיצד

11. (א) הערובה לפי סימן זה תהא בערבות עצמית של הנחשד או הנאשם, בין לבדה ובין בצירוף ערבים, או בערבון כספי שלו או של ערבים, הכל כפי שיורה הקצין הממונה שהורה על השחרור בערובה. הורה הקצין הממונה על מתן ערבון כספי, יופקד הערבון בקופת בית משפט השלום או בחשבון בנק שהנהלת בתי המשפט תקבע לכך.

(ב) ערובה לפי סימן זה, היא על תנאי שהחשוד יתייצב לחקירה במשטרה או למשפטו בכל מועד שיידרש לכך ורשאי הקצין הממונה, בהסכמתו של החשוד, להתנות את הערובה גם באיסור על החשוד להיפגש או לקיים קשר עם מי שיקבע, או באיסור להיכנס למקום מסויים או לצאת ממקום מסויים, לפרק זמן שיקבע; כן רשאי הוא להתנות את הערובה בהפקדת דרכונו של החשוד במשטרה ובהתחייבותו של החשוד בכתב שלא לצאת מן הארץ; דין התחייבות כזו כדין צו שופט לעיכוב יציאה מהארץ.

(ג) שוחרר אדם בערובה לפי סימן זה על-ידי קצין משטרה, ולא התייצב לחקירה במשטרה משנדרש לכך, רשאי בית המשפט, לבקשת השוטר החוקר בענין, ליתן צו להבאת המשוחרר למשטרה לשם חקירה.

(ד) ניתנה ערובה ולא הוגש כתב אישום נגד הנחשד או הנאשם תוך מאה ושמונים ימים, בטלה הערובה.

(תיקון מס' 9)  תשנ"ז-1997

12.  (בוטל).

מיום 13.12.1989

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ן מס' 1292 מיום 13.12.1989 עמ' 16 (ה"ח 1953)

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

ערר

12. מי ששוחרר בערובה לפי סעיף 10 רשאי, תוך שבעה ימים מיום מתן כתב הערבות או הפקדת הערבון הכספי, לערור לפני בית-משפט שלום על גובה הערבות או הערבון.

מיום 12.5.1997

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 12.5.1996 עמ' 125 (ה"ח 2366)

ביטול סעיף 12

הנוסח הקודם:

ערר ועיון חוזר

12. מי ששוחרר בערובה לפי סימן זה רשאי:

(1) לערור בפני בית משפט שלום על גובה הערובה תוך שבעה ימים מיום מתן הערובה;

(2) להגיש לבית משפט שלום בקשה לעיון חוזר בענין הנוגע לתנאי הערובה אם היו בלתי סבירים, או אם נשתנו הנסיבות והדבר עשוי להשפיע על קביעת תנאי הערובה.

(תיקון מס' 9)  תשנ"ז-1997

13.  (בוטל).

מיום 12.5.1997

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 12.5.1996 עמ' 125 (ה"ח 2366)

ביטול סעיף 13

הנוסח הקודם:

מעצר לאחר ערובה

13. (א) שוחרר אדם בערובה לפי סימן זה רשאי שוטר, בין מיזמתו ובין לפניית ערב, לעצור את המשוחרר בלא צו מעצר אם יש לו יסוד סביר להניח שהמשוחרר עומד להימלט כדי להתחמק מן הדין; משוחרר שנעצר לפי סעיף זה ינהגו בו כאמור בסעיפים 16 ו-17.

(ב) משוחרר שנעצר לפי סעיף קטן (א) והובא לפני שופט, רשאי השופט, בלי למעט מסמכויותיו האחרות, לשחררו על-פי הערובה שניתנה לפי סימן זה, אולם אם ניתנה ערובה על-ידי ערב לא יעשה כן אלא לאחר שנתן לערב הזדמנות להשמיע דברו.

(תיקון מס' 9)  תשנ"ז-1997

14.  (בוטל).

מיום 13.12.1989

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ן מס' 1292 מיום 13.12.1989 עמ' 16 (ה"ח 1953)

החלפת סעיף קטן 14(א)

הנוסח הקודם:

(א) ניתנה ערובה והוכח לבית המשפט שהמשוחרר לא התייצב כפי שנדרש, רשאי הוא לצוות על חילוט הערובה, כולה או מקצתה, ללא תנאי, או בתנאים שימצא לנכון, ורשאי הוא להורות כל הוראה לביצוע החילוט.

מיום 12.5.1997

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 12.5.1996 עמ' 125 (ה"ח 2366)

ביטול סעיף 14

הנוסח הקודם:

חילוט הערובה

14. (א) ניתנה ערובה והוכח לבית המשפט כי מי שהוטלה עליו ערובה הפר תנאי מתנאיה, רשאי בית המשפט לצוות על חילוט הערובה כולה או מקצתה, לאחר שנתן לו או לערב, לפי הענין, הזדמנות להשמיע דברו - וכן רשאי הוא לצוות על מעצרו של מי שהוטלה עליו ערובה.

(ב) בכל עת לאחר מתן צו לפי סעיף קטן (א) רשאי בית המשפט, מנימוקים שיירשמו, לבטלו או לשנותו, כפי שיראה לנכון.

(תיקון מס' 9)  תשנ"ז-1997

15.  (בוטל).

מיום 12.5.1997

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 12.5.1996 עמ' 125 (ה"ח 2366)

ביטול סעיף 15

הנוסח הקודם:

פטור

15. (א) ביקש הערב מהקצין הממונה לבטל את ערבותו או להחזיר את ערבונו הכספי, והמשוחרר התייצב לפני הקצין, ייענה הקצין לבקשת הערב; רשאי הוא להיענות לבקשה אף אם לא התייצב המשוחרר כאמור, אולם אם היה סבור שאין להיענות לבקשה בלי שהמשוחרר יובא לפניו, יורה על הבאתו לפניו.

(ב) נענה הקצין לבקשת הערב, רשאי הוא לדרוש מהמשוחרר ערובה אחרת, ואם לא הומצאה - לעצרו.

(תיקון מס' 9)  תשנ"ז-1997

סימן ג': (בוטל)

מיום 13.12.1989

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ן מס' 1292 מיום 13.12.1989 עמ' 16 (ה"ח 1953)

סימן ג': הבאת הנעצר החשוד לפני שופט

מיום 12.5.1997

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 12.5.1996 עמ' 125 (ה"ח 2366)

ביטול סימן ג'

הנוסח הקודם:

הבאת החשוד לפני שופט

(תיקון מס' 9)  תשנ"ז-1997

16.  (בוטל).

מיום 12.5.1997

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 12.5.1996 עמ' 125 (ה"ח 2366)

ביטול סעיף 16

הנוסח הקודם:

חובה להביא בפני שופט

16. (א) מי שנעצר לפי צו מעצר או מי שנעצר בלא צו ועודנו עצור לפי הוראות סעיפים 9 או 10, יובא לפני שופט תוך ארבעים ושמונה שעות לאחר שנעצר.

(ב) לא נתמלאה הוראת סעיף קטן (א) - ישוחרר הנעצר, ואולם אם אי אפשר להביא את הנעצר בפני שופט תוך ארבעים ושמונה שעות, משום שהשופט נעדר דרך ארעי או שהוא חולה, או מסיבה מספקת אחרת, מותר להחזיקו במעצר תקופה נוספת שלא תעלה על ארבעים ושמונה שעות, ובמקרה הזה ירשום הממונה על תחנת המשטרה את הנימוק להארכת המעצר והנימוק יובא לתשומת לב השופט אשר לפניו יובא הנעצר.

(תיקון מס' 9)  תשנ"ז-1997

17.  (בוטל).

מיום 13.12.1989

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ן מס' 1292 מיום 13.12.1989 עמ' 16 (ה"ח 1953)

הוספת סעיף קטן 17(ד)

מיום 12.5.1997

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 12.5.1996 עמ' 125 (ה"ח 2366)

ביטול סעיף 17

הנוסח הקודם:

סמכויות השופט

17. (א) היה הנעצר אדם שנמלט ממשמורת חוקית, יצווה השופט להחזירו למשמורת שממנה נמלט.

(ב) בכל מקרה אחר יצווה השופט, לאחר שחקר בסיבות המעצר, לשחרר את הנעצר בהתאם לדין השחרור בערובה, או יתיר את החזקתו במעצר על-ידי המשטרה, או במשמורת אחרת שתיראה לו, תקופה שלא תעלה על חמישה עשר יום.

(ג) הוחזק אדם במעצר לפי סעיף קטן (ב), רשאי כל שופט להתיר ולחזור ולהתיר את ההחזקה במעצר תקופה נוספת שלא תעלה על חמישה עשר יום, ובלבד שלא יוחזק אדם במעצר תקופה העולה על שלושים יום אלא אם הבקשה למעצר הנוסף הוגשה ברשות היועץ המשפטי לממשלה ובחתימתו.

(ד) קצין משטרה רשאי לשחרר אדם שנעצר לפי סעיף קטן (ב) או (ג) לפני תום תקופת המעצר שנקבעה על-ידי השופט, אלא אם כן קבע השופט שהעצור יובא לפניו או שהעצור ביקש זאת; השחרור יהיה ללא ערובה או בערובה כפי שקבע בית המשפט, או בערובה שיקבע קצין המשטרה כאמור בסעיף 11, אם לא קבע בית המשפט אחרת ובלבד שהעצור או סניגורו הסכימו לה.

(תיקון מס' 9)  תשנ"ז-1997

18.  (בוטל).

מיום 12.5.1997

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 12.5.1996 עמ' 125 (ה"ח 2366)

ביטול סעיף 18

הנוסח הקודם:

צו בהעדר הנעצר

18. צו להחזיק אדם במעצר לא יינתן שלא בפניו, אלא אם נוכח השופט או הממונה על התחנה, על יסוד ראיה של רופא, שאי-אפשר להביאו לפניו מחמת חליו.

(תיקון מס' 9)  תשנ"ז-1997

18א.  (בוטל).

מיום 13.12.1989

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ן מס' 1292 מיום 13.12.1989 עמ' 17 (ה"ח 1953)

הוספת סעיף 18א

מיום 12.5.1997

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 12.5.1996 עמ' 125 (ה"ח 2366)

ביטול סעיף 18א

הנוסח הקודם:

ערובה ללא מעצר

18א. (א) לא הסכים אדם לתנאי ערובה כאמור בסעיף 11(ב) או ביקש תובע לקבוע תנאי ערובה אחרים מאלה שבסעיף האמור, רשאי שופט של בית משפט שלום לדרוש ממנו, בנוכחותו, ליתן ערובה, על מנת להבטיח שיתייצב לחקירה במשטרה ולמשפטו ורשאי הוא להוסיף תנאים ככל שימצא לנכון, לרבות הפקדת דרכון ולצוות על איסור יציאה מן הארץ.

(ב) הטיל בית המשפט ערובה לפי סעיף זה יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיפים 37 עד 43, 45 עד 48, 50, 55 ו-56 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, כאילו שוחרר החשוד בערובה.

סימן ד': פעולות אגב מעצר

שימוש בכוח

19.  מי שמוסמך לעצור אדם חב מעצר רשאי להשתמש בכל אמצעי סביר הדרוש לביצוע המעצר, אם האדם מתנגד למעצר או מנסה להתחמק ממנו.

עזרת הציבור

20.  כל אדם חייב לעזור לשוטר או לאדם אחר הדורש באופן סביר את עזרתו לעצור אדם שהוא מוסמך לעצרו או למנוע בריחתו.

כלי התקפה

21.  העוצר רשאי לקחת מן הנעצר כל כלי התקפה שעמו וימסור את הכלי שלקח לשופט או לשוטר שלפניו יש לפי החוק להביא את הנעצר.

חיפוש בעצור (תיקון מס' 7)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 11) תשס"ה-2005

22.  (א)  שוטר העוצר אדם, או המקבל עצור או אסיר למשמורתו, רשאי לערוך חיפוש על גופו; בסעיף זה, "חיפוש על גוף האדם" – חיפוש על פני גופו של אדם, בבגדיו או בכליו, שאינו חיפוש חיצוני או פנימי כהגדרתם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), תשנ"ו-1996.

          (ב)  אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכות חיפוש על פי חוק בגופו של עצור או אסיר.

          (ג)   דברים שנתפסו בחיפוש לפי סעיף קטן (א) יוחזקו במשמורת, תיערך רשימה של הדברים שנתפסו שתיחתם בידי המחפש ומי שחיפשו על גופו; עותק של הרשימה יימסר למי שחיפשו על גופו.

מיום 8.3.1996

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ו מס' 1573 מיום 8.3.1996 עמ' 141(ה"ח 2344, ה"ח 2459)

החלפת סעיף 22

הנוסח הקודם:

חיפוש בנעצר

22. (א) שוטר שעצר אדם לפי צו או בלא צו או שקיבל נעצר ממי שעצרו, רשאי לחפש בכליו או בגופו, בעצמו או על ידי אחר, ולשים במשמורת בטוחה כל דבר שנמצא אצלו.

(ב) תיערך רשימת הדברים שנמצאו ותיחתם בידי המחפש והנחפש.

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 501 (ה"ח 115)

(א) שוטר העוצר אדם, או המקבל עצור או אסיר למשמורתו, רשאי לערוך חיפוש על גופו; בסעיף זה, "חיפוש על גוף האדם" – חיפוש על פני גופו של אדם, בבגדיו או בכליו, שאינו חיפוש חיצוני או פנימי כהגדרתם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף החשוד בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), תשנ"ו-1996.

פרק שלישי: חיפוש

צווי חיפוש

23.  רשאי שופט ליתן צו לערוך חיפוש בכל בית או מקום (להלן – צו חיפוש) אם –

(1)  החיפוש בו נחוץ כדי להבטיח הצגת חפץ לצורך כל חקירה, משפט או הליך אחר;

(2)  יש לשופט יסוד להניח שהוא משמש להחסנתו או למכירתו של חפץ גנוב, או שנשמר בו או מוחסן בו חפץ שנעברה בו או לגביו עבירה, או ששימש, או מתכוונים להשתמש בו, למטרה לא-חוקית;

(תיקון מס' 4)  תש"ם-1980

(3)  יש לשופט יסוד להניח שנעברה עבירה או שמתכוונים לעבור עבירה נגד אדם הנמצא בו.

מיום 13.4.1980

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ם מס' 968 מיום 13.4.1980 עמ' 116 (ה"ח 1400)

החלפת פסקה 23(3)

הנוסח הקודם:

(3) יש לשופט יסוד להניח שאדם כלוא בו בנסיבות שבהן הכליאה מהווה עבירה.

חדירה לחומר מחשב (תיקון מס' 6)  תשנ"ה-1995

23א.  (א)  חדירה לחומר מחשב וכן הפקת פלט תוך חדירה כאמור, יראו אותן כחיפוש וייעשו על-ידי בעל תפקיד המיומן לביצוע פעולות כאמור; לענין זה, "חדירה לחומר מחשב" – כמשמעותה בסעיף 4 לחוק המחשבים, תשנ"ה-1995.

(תיקון מס' 12) תשס"ה-2005

          (ב)  על אף הוראות פרק זה, לא ייערך חיפוש כאמור בסעיף קטן (א), אלא על-פי צו של שופט לפי סעיף 23, המציין במפורש את ההיתר לחדור לחומר מחשב או להפיק פלט, לפי הענין, והמפרט את מטרות החיפוש ותנאיו שייקבעו באופן שלא יפגעו בפרטיותו של אדם מעבר לנדרש.

          (ג)   קבלת מידע מתקשורת בין מחשבים אגב חיפוש לפי סעיף זה לא תיחשב כהאזנת סתר לפי חוק האזנת סתר, תשל"ט-1979.

מיום 25.10.1995

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ה מס' 1534 מיום 25.7.1995 עמ' 370 (ה"ח 2278)

הוספת סעיף 23א

מיום 29.6.2005

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ה מס' 2008 מיום 29.6.2005 עמ' 526 (ה"ח 78)

(ב) על אף הוראות פרק זה, לא ייערך חיפוש כאמור בסעיף קטן (א), אלא על-פי צו של שופט לפי סעיף 23, המציין במפורש את ההיתר לחדור לחומר מחשב או להפיק פלט, לפי הענין, ואת תנאי החיפוש ומטרותיו והמפרט את מטרות החיפוש ותנאיו שייקבעו באופן שלא יפגעו בפרטיותו של אדם מעבר לנדרש. 

סמכות לפי צו חיפוש

24.  (א)  צו חיפוש ישמש אסמכתה לכל שוטר, או לאדם אחר שנקב השופט בצו, אם ראה שהנסיבות מחייבות לייפות לכך כוחו של אותו אדם –

(1)   לערוך חיפוש בבית או במקום לפי האמור בצו החיפוש ולתפוס כל חפץ הנחזה כמתואר בצו ולעשות בו כאמור בצו;

(2)   לעצור כל אדם הנמצא בבית או במקום ונחזה כמי שיש לו, או שהיתה לו, יד בעבירה שנעברה, או שמתכוונים לעבור, באותו חפץ או לגביו.

          (ב)  מי שעורך חיפוש לפי צו חיפוש ומוצא חפץ שלא הוזכר בצו, אבל יש יסוד סביר להניח שנעברה, או שמתכוונים לעבור, עבירה בו או לגביו, רשאי לתפוס את החפץ ולהביאו לפני השופט שנתן את הצו, והשופט רשאי לצוות מה ייעשה בו, כפי שיראה לנכון.

חיפוש שלא על פי צו חיפוש

25.  שוטר רשאי, בלא צו חיפוש, להיכנס ולחפש בכל בית או מקום אם –

(1)  יש לשוטר יסוד להניח שמבצעים שם פשע, או שפשע בוצע שם זה מקרוב;

(2)  תופש הבית או המקום פונה לעזרת המשטרה;

(3)  אדם המצוי שם פונה לעזרת המשטרה ויש יסוד להניח שמבוצעת שם עבירה;

(4)  השוטר רודף אחרי אדם המתחמק ממעצר או נמלט ממשמורת חוקית.

(תיקון מס' 14) תשע"ו-2016

25א.  (בוטל).

מיום 20.4.1973

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ג מס' 695 מיום 20.4.1973 עמ' 146 (ה"ח 1020, ה"ח 1021)

הוספת סעיף 25א

מיום 8.3.1996

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ו מס' 1573 מיום 8.3.1996 עמ' 141(ה"ח 2344, ה"ח 2459)

25א. (א) שוטר, או מי שהוסמך לכך מאת שר המשטרה, יהיה רשאי, בלא צו, לערוך חיפוש בגופם ובכליהם חיפוש על גופם, כאמור בסעיף 22 של באי בית משפט, בית דין או מקום אחר שבו מתקיימים הליכים משפטיים, אם הדבר דרוש לצורך קיום הוראות סעיף 131א לפקודת החוק הפלילי, 1936 סעיף 256 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

(ב) מי שעורך חיפוש על פי סעיף קטן (א) יהיו לו הסמכויות הנתונות לשוטר לענין תפיסת חפץ שנתגלה אגב חיפוש.

(ג) מי שמוסמך לערוך חיפוש לפי סעיף קטן (א) רשאי לדרוש שחפץ שאינו דרוש לנושאו אותה שעה לצורך עיסוקו יופקד בידיו כל עוד נושאו נמצא במקום מהמקומות האמורים בסעיף 131א לפקודת החוק הפלילי, 1936 בסעיף 256 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

מיום 7.6.2016

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ו מס' 2554 מיום 7.6.2016 עמ' 891 (ה"ח 964)

ביטול סעיף 25א

הנוסח הקודם:

חיפוש בבית משפט והפקדת חפצים

25א. (א) שוטר, או מי שהוסמך לכך מאת שר המשטרה, יהיה רשאי, בלא צו, לערוך חיפוש על גופם, כאמור בסעיף 22, של באי בית משפט, בית דין או מקום אחר שבו מתקיימים הליכים משפטיים, אם הדבר דרוש לצורך קיום הוראות סעיף 256 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

(ב) מי שעורך חיפוש על פי סעיף קטן (א) יהיו לו הסמכויות הנתונות לשוטר לענין תפיסת חפץ שנתגלה אגב חיפוש.

(ג) מי שמוסמך לערוך חיפוש לפי סעיף קטן (א) רשאי לדרוש שחפץ שאינו דרוש לנושאו אותה שעה לצורך עיסוקו יופקד בידיו כל עוד נושאו נמצא במקום מהמקומות האמורים בסעיף 256 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

הנוהל בעריכת חיפוש (תיקון מס' 12) תשס"ה-2005

26.    (א)  חיפוש, בין על פי צו ובין שלא על פי צו, ייערך בפני שני עדים שאינם שוטרים, זולת אם –

(1)   לא ניתן בנסיבות הענין ובגלל דחיפותו לערכו כאמור; נסיבות הענין וטעמי דחיפותו יפורטו בפרוטוקול שייערך;

(2)   שופט הרשה לערכו שלא בפני עדים;

(3)   תופש הבית או המקום שבו נערך החיפוש, או אחד מבני ביתו הנוכחים שם, ביקש לערכו שלא בפני עדים; הבקשה תפורש בפרוטוקול שייערך.

(תיקון מס' 12) תשס"ה-2005

          (ב)  בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א), המפקח הכללי של המשטרה יקבע הוראות נוספות לענין חדירה לחומר מחשב לצורך שמירה על הפרטיות ועל שלמותו של חומר המחשב; קביעה לפי סעיף קטן זה יכול שתיעשה בפקודות משטרת ישראל כהגדרתן בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, ויכול שתיעשה בנהלים בידי המפקח הכללי של המשטרה או בידי קצין משטרה שהוא הסמיכו לכך.

מיום 29.6.2005

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ה מס' 2008 מיום 29.6.2005 עמ' 526 (ה"ח 78)

26. (א) חיפוש, בין על פי צו ובין שלא על פי צו, ייערך בפני שני עדים שאינם שוטרים, זולת אם –

(1) לא ניתן בנסיבות הענין ובגלל דחיפותו לערכו כאמור; נסיבות הענין וטעמי דחיפותו יפורטו בפרוטוקול שייערך;

(2) שופט הרשה לערכו שלא בפני עדים;

(3) תופש הבית או המקום שבו נערך החיפוש, או אחד מבני ביתו הנוכחים שם, ביקש לערכו שלא בפני עדים; הבקשה תפורש בפרוטוקול שייערך.

(ב) בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א), המפקח הכללי של המשטרה יקבע הוראות נוספות לענין חדירה לחומר מחשב לצורך שמירה על הפרטיות ועל שלמותו של חומר המחשב; קביעה לפי סעיף קטן זה יכול שתיעשה בפקודות משטרת ישראל כהגדרתן בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, ויכול שתיעשה בנהלים בידי המפקח הכללי של המשטרה או בידי קצין משטרה שהוא הסמיכו לכך.

רשימת החפצים שנמצאו

27.  רשימת כל החפצים שנתפסו אגב חיפוש, בין שנערך על פי צו ובין שלא על פי צו, והמקומות שבהם נמצאו, תיערך על-ידי מי שביצע את החיפוש ותיחתם בידי העדים או בחותמתם.

נוכחות התופש מותרת

28.  תופש הבית או המקום שמחפשים בו, או אדם מטעמו, יינתן לו להיות נוכח בחיפוש, ולפי דרישתו יימסר לו העתק של רשימת החפצים שנתפסו, חתום בידי העדים או בחותמתם.

חיפוש באדם (תיקון מס' 7)  תשנ"ו-1996

29.  נמצא אדם בבית או במקום שמחפשים בו או בקרבתו, ויש יסוד סביר לחשוד שהוא מסתיר אצלו חפץ שמחפשים, או שרשאים לחפש אחריו – מותר לחפש על גופו, כאמור בסעיף 22 מיד; רשימת החפצים שנמצאו ונתפסו תיערך ותיחתם בידי עדים, כאמור בסעיף 27, והעתק הרשימה חתומה כאמור יימסר לאדם לפי דרישתו.

מיום 8.3.1996

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ו מס' 1573 מיום 8.3.1996 עמ' 141(ה"ח 2344, ה"ח 2459)

29. נמצא אדם בבית או במקום שמחפשים בו או בקרבתו, ויש יסוד סביר לחשוד שהוא מסתיר אצלו חפץ שמחפשים, או שרשאים לחפש, אחריו - מותר לחפש בכליו או בגופו מותר לחפש על גופו, כאמור בסעיף 22 מיד; רשימת החפצים שנמצאו ונתפסו תיערך ותיחתם בידי עדים, כאמור בסעיף 27, והעתק הרשימה חתומה כאמור יימסר לאדם לפי דרישתו.

הוראת שופט לערוך חיפוש

30.  רשאי שופט להורות שייערך בפניו חיפוש בכל בית או מקום שהוא מוסמך ליתן צו חיפוש לגביו.

סמכויות שופט לגבי חפצים שנמצאו

31.  הובא לפני שופט, מכוח צו חיפוש, חפץ שאסור להשתמש בו או להחזיקו, ולא הוכיח המחזיק הצדק חוקי, רשאי השופט להורות על החרמתו, השחתתו או השמדתו, אף אם לא יובא אדם לדין בקשר אליו.

פרק רביעי: תפיסת חפצים

סמכות לתפוס חפצים (תיקון מס' 1)  תש"ל-1970

32.  (א)  רשאי שוטר לתפוס חפץ, אם יש לו יסוד סביר להניח כי באותו חפץ נעברה, או עומדים לעבור, עבירה, או שהוא עשוי לשמש ראיה בהליך משפטי בשל עבירה, או שניתן כשכר בעד ביצוע עבירה או כאמצעי לביצועה.

(תיקון מס' 6) תשנ"ה-1995

          (ב)  על אף הוראות פרק זה, לא ייתפס מחשב או דבר המגלם חומר מחשב, אם הוא נמצא בשימושו של מוסד כהגדרתו בסעיף 35 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, אלא על-פי צו של בית משפט; צו שניתן שלא במעמד המחזיק במחשב או בדבר המגלם חומר מחשב, יינתן לתקופה שאינה עולה על 48 שעות; לענין זה לא יובאו שבתות ומועדים במנין השעות; בית משפט רשאי להאריך את הצו לאחר שניתנה למחזיק הזדמנות להשמיע טענותיו.

(תיקון מס' 12) תשס"ה-2005

          (ב1) נתפס מחשב שאינו בשימושו של מוסד כהגדרתו בסעיף קטן (ב) וניתן להפרידו מדבר המגלם חומר מחשב, והמחשב אינו דרוש לצורך חילוטו או הגשתו כראיה לבית המשפט, תחזיר המשטרה את המחשב לאדם שממנו נלקח בתוך 30 ימים מיום תפיסתו, ואולם רשאי בית משפט שלום לצוות על הארכת התקופה האמורה לתקופה שלא תעלה על 30 ימים, ולחזור ולצוות על כך מעת לעת.

(תיקון מס' 6) תשנ"ה-1995

          (ג)   שר המשפטים רשאי להתקין תקנות לענין סעיף זה.

מיום 27.1.1970

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ל מס' 580 מיום 27.1.1970 עמ' 16 (ה"ח 847)

(א) רשאי שוטר לתפוס חפץ, אם יש לו יסוד סביר להניח כי באותו חפץ נעברה, או עומדים לעבור, עבירה, או שהוא עשוי לשמש ראיה בהליך משפטי בשל עבירה או שניתן כשכר בעד ביצוע עבירה או כאמצעי לביצועה.

מיום 25.10.1995

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ה מס' 1534 מיום 25.7.1995 עמ' 370 (ה"ח 2278)

(ב) על אף הוראות פרק זה, לא ייתפס מחשב או דבר המגלם חומר מחשב, אם הוא נמצא בשימושו של מוסד כהגדרתו בסעיף 35 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א - 1971, אלא על-פי צו של בית משפט; צו שניתן שלא במעמד המחזיק במחשב או בדבר המגלם חומר מחשב, יינתן לתקופה שאינה עולה על 48 שעות; לענין זה לא יובאו שבתות ומועדים במנין השעות; בית משפט רשאי להאריך את הצו לאחר שניתנה למחזיק הזדמנות להשמיע טענותיו.

(ב)(ג) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות לענין סעיף קטן (א).

מיום 29.6.2005

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ה מס' 2008 מיום 29.6.2005 עמ' 526 (ה"ח 78)

הוספת סעיף קטן 32(ב1)

העתקת חומר מחשב (תיקון מס' 12) תשס"ה-2005

32א.  (א)  לבקשת אדם המשתמש במחשב שנתפס לפי הוראות חוק זה או שיש לו חומר מחשב במחשב כאמור, תאפשר לו המשטרה לקבל העתק מחומר המחשב הדרוש לו, בתוך ארבעה ימים מיום התפיסה; קצין בדרגת סגן ניצב או בדרגה גבוהה מזאת רשאי להורות שמסירת ההעתק תידחה, ולחזור ולהורות על כך מעת לעת, ובלבד שכל תקופת דחיה לא תעלה על ארבעה ימים ושסך כל תקופות הדחיה לא יעלה על 16 ימים; בית משפט שלום רשאי בנסיבות מיוחדות  לצוות שמסירת ההעתק תידחה לתקופה נוספת, ולחזור ולצוות כך מעת לעת, ובלבד שכל תקופת דחיה לא תעלה על 15 ימים.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), קצין משטרה בדרגת מפקח משנה או בדרגה גבוהה מזו רשאי שלא לאפשר מסירת העתק כאמור אם סבר כי קיים חשש סביר שמסירת ההעתק תביא לשיבוש החקירה או לביצוע עבירה.

          (ג)   העתקת חומר המחשב תהיה במקום שהמשטרה הועידה לכך, ותתבצע בידי בעל תפקיד מיומן כאמור בסעיף 23א.

          (ד)  על דחיית בקשה לקבל העתק מחומר מחשב לפי סעיף זה רשאי מי שהגיש בקשה לפי סעיף קטן (א) לערור לפני בית משפט שלום.

מיום 29.6.2005

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ה מס' 2008 מיום 29.6.2005 עמ' 526 (ה"ח 78)

הוספת סעיף 32א

שמירת התפוס

33.  נתפס חפץ כאמור בסעיף 32, או הגיע לידי המשטרה חפץ שאחד התנאים האמורים בסעיף 32 חל עליו, רשאית המשטרה, בכפוף לאמור בסעיף 34, לשמרו עד אשר יוגש לבית המשפט.

מסירת התפוס לפי צו

34.  על פי בקשת שוטר שהוסמך לכך על ידי קצין משטרה בדרגת מפקח משנה או בדרגה גבוהה מזו דרך כלל או לענין מסויים (להלן – שוטר מוסמך), או על פי בקשת אדם התובע זכות בחפץ, רשאי בית משפט שלום לצוות כי החפץ יימסר לתובע הזכות או לאדם פלוני, או שינהגו בו אחרת כפי שיורה בית המשפט – הכל בתנאים שייקבעו בצו.

החזרת התפוס על ידי המשטרה

35.  אם תוך ששה חדשים מיום תפיסת החפץ על ידי המשטרה, או מיום שהגיע לידיה, לא הוגש המשפט אשר בו צריך החפץ לשמש ראיה ולא ניתן צו על אותו חפץ לפי סעיף 34, תחזיר המשטרה את החפץ לאדם אשר מידיו נלקח; אך רשאי בית משפט שלום, על-פי בקשת שוטר מוסמך או אדם מעוניין, להאריך את התקופה בתנאים שיקבע.

הכרעת בית-המשפט בתפוס

36.  הוגש החפץ כראיה לבית המשפט, רשאי בית המשפט, בין בפסק דינו בענין הנדון ובין בצו מיוחד, לצוות מה ייעשה בו; הוראות סעיף זה באות להוסיף על סמכויות בית המשפט לפי כל דין אחר, ולא לגרוע מהן.

חפץ שלא הוגש כראיה

37.  הוגש משפט ולא הוגש החפץ כראיה לבית המשפט, הרי אם היה המשפט נגד אדם על עבירה שעבר באותו חפץ או לגביו, רשאי בית המשפט לצוות כאמור בסעיף 34; לא ניתן צו לפי סעיף 34 או שלא היה משפט נגד אדם על עבירה כאמור, תחזיר המשטרה את החפץ לאדם שמידיו נלקח.

צו מכירה

38.  היה החפץ בעל חיים או מצרך שעלול להתקלקל, בין בגלל טיבו המיוחד ובין מסיבה אחרת, ולא ניתן עליו צו לפי סעיף 34, רשאי בית משפט השלום, על-פי בקשת שוטר מוסמך או אדם התובע זכות בחפץ, לצוות שהחפץ יימכר במכרז פומבי או במחיר המקובל באותו יום; דמי המכר יוחזרו לאדם שמידיו נלקח החפץ, אולם אם תוך המועדים שנקבעו על פי סעיף 35 הוגש משפט נגד אדם על עבירה שעבר בחפץ שנתפס או לגביו, ינהגו בדמי המכר כפי שיורה בית המשפט.

ערר (תיקון מס' 10)  תשנ"ז-1997 (תיקון מס' 12) תשס"ה-2005

38א.  (א)  שוטר מוסמך, אדם שהחפץ נלקח ממנו או תובע זכות בחפץ רשאים לערור על החלטת בית המשפט לפי פרק זה, לפני בית המשפט המחוזי אשר ידון בערר בשופט אחד.

          (ב)  על החלטת בית המשפט המחוזי לפי סעיף קטן (א) ניתן לערור לפני בית המשפט העליון שידון בערר בשופט אחד, אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט העליון.

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

          (ג)   ערר או בקשת רשות לערור כאמור בסעיף זה, לפי העניין, יוגשו בתוך 30 ימים מיום שניתנה החלטת בית המשפט; ניתנה רשות לערור כאמור בסעיף קטן (ב), תוגש הודעת הערר בתוך 30 ימים מיום מתן הרשות לערור; ואולם בית המשפט רשאי להאריך את המועדים האמורים מטעמים שיירשמו.

מיום 5.8.1997

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ז מס' 1634 מיום 5.8.1997 עמ' 210 (ה"ח 2595)

הוספת סעיף 38א

מיום 29.6.2005

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ה מס' 2008 מיום 29.6.2005 עמ' 526 (ה"ח 78)

(א) שוטר מוסמך, אדם שהחפץ נלקח ממנו או תובע זכות בחפץ רשאים לערור על החלטת בית המשפט לפי סעיפים 34 עד 38 החלטת בית המשפט לפי פרק זה, לפני בית המשפט המחוזי אשר ידון בערר בשופט אחד.

מיום 17.1.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2223 מיום 17.1.2010 עמ' 310 (ה"ח 456)

הוספת סעיף קטן 38א(ג)

צו חילוט (תיקון מס' 1)  תש"ל-1970

39.  (א)  על אף האמור בכל דין, רשאי בית המשפט, בנוסף על כל עונש שיטיל, לצוות על חילוט החפץ שנתפס לפי סעיף 32, או שהגיע לידי המשטרה כאמור בסעיף 33, אם האדם שהורשע במעשה העבירה שנעשה בחפץ או לגביו הוא בעל החפץ; דין צו זה כדין עונש שהוטל על הנאשם.

(תיקון מס' 1) תש"ל-1970

(תיקון מס' 1) תש"ל-1970

          (ב)  ניתן חפץ כשכר בעד ביצוע עבירה או כאמצעי לביצועה ולא חל עליו אחד התנאים האחרים האמורים בסעיף 32, לא יחולט אלא אם החפץ ניתן מאת בעליו, או מאת המחזיק בו כדין, או על דעתו, כשכר בעד ביצוע העבירה שעליה הורשע הנידון, או כאמצעי לביצועה, או בעד ביצוע עבירה אחרת הקשורה בעבירה שבה הורשע הנידון, או כאמצעי לביצוע העבירה האחרת; ואין נפקא מינה אם ביצע הנידון את העבירה האחרת ואם לאו, ואף אם לא נתכוון לבצעה.

          (ג)   צו חילוט לפי סעיף זה יכול שיינתן בין בגזר הדין ובין על פי עתירה מטעם תובע.

מיום 27.1.1970

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ל מס' 580 מיום 27.1.1970 עמ' 16 (ה"ח 847)

39. (א) על אף האמור בכל דין, רשאי בית המשפט, בנוסף על כל עונש שיטיל, לצוות על חילוט החפץ שנתפס לפי סעיף 32, או שהגיע לידי המשטרה כאמור בסעיף 33, אם האדם שהורשע במעשה העבירה שנעשה בחפץ או לגביו הוא בעל החפץ; דין צו זה כדין עונש שהוטל על הנאשם.

(ב) ניתן חפץ כשכר בעד ביצוע עבירה או כאמצעי לביצועה ולא חל עליו אחד התנאים האחרים האמורים בסעיף 32, לא יחולט אלא אם החפץ ניתן מאת בעליו, או מאת המחזיק בו כדין, או על דעתו, כשכר בעד ביצוע העבירה שעליה הורשע הנידון, או כאמצעי לביצועה, או בעד ביצוע עבירה אחרת הקשורה בעבירה שבה הורשע הנידון, או כאמצעי לביצוע העבירה האחרת; ואין נפקא מינה אם ביצע הנידון את העבירה האחרת ואם לאו, ואף אם לא נתכוון לבצעה.

(ג) צו חילוט לפי סעיף זה יכול שיינתן בין בגזר הדין ובין על פי עתירה מטעם תובע.

טענת בעלות או זכות מצד אדם

40.  היה אדם שאיננו שותף לעבירה טוען לבעלות על החפץ שחולט או לזכות בו, רשאי הוא, תוך שנה מיום מתן צו החילוט או תוך מועד נוסף שנקבע באותו צו, לבקש מאת בית המשפט שציווה על החילוט לבטל את הצו, ורשאי בית המשפט לעשות כן ולצוות על מסירת החפץ למבקש, לבעלותו או לשם מימוש זכותו בלבד, הכל לפי הענין.

תפוס שנמכר או אבד

41.  נמכר החפץ שהוחלט למסרו כאמור בסעיף 40, יבואו דמי מכרו במקומו; אבד החפץ – רשאי בית המשפט, אם שוכנע שהיתה פשיעה או רשלנות בשמירתו, לחייב את אוצר המדינה בנזיקין בסכום שיקבע.

חפץ ללא בעל

42.  (א)  חפץ או דמי מכרו, שעל המשטרה להחזירו לאדם לפי חוק זה, והאדם נדרש בכתב לבוא למקום שנקבע ולקבלו, ולא יעשה כן תוך ששה חדשים מיום שנמסרה לו הדרישה, או שתוך ששה חדשים מן היום שבו חייבת המשטרה להחזירו לא נודע לה מקום הימצאו על אף שפעלה בשקידה סבירה לגילויו – רואים אותו כנכס ללא בעלים והוא יחולט לאוצר המדינה.

          (ב)  לענין סעיף זה משלוח דרישה בדואר רשום, לפי המען שמסר האדם במשטרה, ישמש ראיה לכאורה שהדרישה נמסרה לו תוך 48 שעות מעת משלוחה.

פרק חמישי: הוראות כלליות

הזמנה להציג חפץ

43.  ראה שופט שהצגת חפץ נחוצה או רצויה לצרכי חקירה או משפט, רשאי הוא להזמין כל אדם, שלפי ההנחה החפץ נמצא בהחזקתו או ברשותו, להתייצב ולהציג את החפץ, או להמציאו, בשעה ובמקום הנקובים בהזמנה.

פטור שוטר מאחריות (תיקון מס' 9)  תשנ"ז-1997

44.  שוטר לא ישא באחריות אזרחית או פלילית בשל מעצר או עיכוב שלדעת בית המשפט ביצע אותו בתום לב ולמען שלום הציבור, אולם האמור בסעיף זה לא יגרע מכוחם של הממונים עליו לנקוט אמצעים משמעתיים כפי שיראו לנחוץ.

מיום 12.5.1997

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 12.5.1996 עמ' 125 (ה"ח 2366)

44. שוטר לא ישא באחריות אזרחית או פלילית בשל מעצר או עיכוב שלדעת בית המשפט ביצע אותו בתום לב ולמען שלום הציבור, אולם האמור בסעיף זה לא יגרע מכוחם של הממונים עליו לנקוט אמצעים משמעתיים כפי שיראו לנחוץ.

כניסה למקום

45.  אדם הגר בבית או במקום שמותר להיכנס אליו מכוח רשות לעצור או לחפש, או הממונה על בית או מקום כאמור, ירשה, לפי הדרישה, כניסה חפשית ויתן כל הקלה סבירה; נדרש וסירב להרשות כניסה כאמור, מי שזכאי להיכנס רשאי לבצע את הכניסה בכוח.

חיפוש אצל אשה

46.  חיפוש אצל אשה לפי פקודה זו לא ייעשה אלא על ידי אשה.

עבירות

47.  (א)  המשתמש בכוח או באיומים כדי למנוע או להכשיל מעצר חוקי, שלו או של אדם אחר, או כדי להכשיל חיפוש חוקי, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס 750 לירות.

(תיקון מס' 4) תש"ם-1980

          (ב)  (בוטלה).

          (ג)   הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראותיה של פקודת החוק הפלילי, 1936, ולא לגרוע מהן.

מיום 13.4.1980

תיקזן מס' 4

ס"ח תש"ם מס' 968 מיום 13.4.1980 עמ' 116 (ה"ח 1400)

ביטול סעיף קטן 47(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) הנמנע מעזור לשוטר או לאדם אחר הדורש באופן סביר את עזרתו לפי סעיף 20, דינו - מאסר חודש או קנס 150 לירות.

תחילה

48.  תחילתו של נוסח חדש זה ביום י"ג באייר תשכ"ט (1 במאי 1969).

                                                                                   יעקב ש' שפירא

                                                                                                            שר המשפטים


לוח השוואה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמה בדיני מדינת ישראל נוסח חדש מס' 12 מיום 16.2.1969 עמ' 284.

תוקנה ס"ח תש"ל מס' 580 מיום 27.1.1970 עמ' 16 (ה"ח תשכ"ט מס' 847 עמ' 325) – תיקון מס' 1 בסעיפים 2, 3 לחוק לתיקון דיני העונשין (שכר עבירה), תש"ל-1970.

ס"ח תשל"ג מס' 695 מיום 20.4.1973 עמ' 146 (ה"ח תשל"ג מס' 1020 עמ' 10, ה"ח תשכ"ט מס' 1021 עמ' 20) – תיקון מס' 2 בסעיף 20(ג) לחוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 35), תשל"ג-1973.

ס"ח תשל"ד מס' 732 מיום 12.4.1974 עמ' 70 (ה"ח תשל"א מס' 910 עמ' 32) – תיקון מס' 3 [במקור מס' 2].

ס"ח תש"ם מס' 968 מיום 13.4.1980 עמ' 116 (ה"ח תשל"ט מס' 1400 עמ' 180) – תיקון מס' 4 בסעיף 41 לחוק העונשין (תיקון מס' 12), תש"ם-1980.

ס"ח תש"ן מס' 1292 מיום 13.12.1989 עמ' 16 (ה"ח תש"ן מס' 1953 עמ' 1) – תיקון מס' 5.

ס"ח תשנ"ה מס' 1534 מיום 25.7.1995 עמ' 369 (ה"ח תשנ"ד מס' 2278 עמ' 478) – תיקון מס' 6 בסעיף 11 לחוק המחשבים, תשנ"ה-1995; תחילתו 3 חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשנ"ו מס' 1573 מיום 8.3.1996 עמ' 141 (ה"ח תשנ"ה מס' 2344 עמ' 210, ה"ח תשנ"ו מס' 2459 עמ' 274) – תיקון מס' 7 [במקור מס' 23] בסעיף 16 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף החשוד), תשנ"ו-1996.

ס"ח תשנ"ו מס' 1592 מיום 12.5.1996 עמ' 351 (ה"ח תשנ"ה מס' 2366 עמ' 306) – תיקון מס' 8 [במקור מס' 29] בסעיף 42 [תוקן לסעיף 77 בתיקון לחוק] לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) תשנ"ו-1996; תחילתו שנה מיום פרסומו. תוקן בתיקון מס' 9.

ס"ח תשנ"ז מס' 1621 מיום 10.4.1997 עמ' 125 (ה"ח תשנ"ה מס' 2366 עמ' 306) – תיקון מס' 9 בסעיף 15 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (תיקון), תשנ"ז-1997; תחילתו ביום תחילת תיקון מס' 8.

ס"ח תשנ"ז מס' 1634 מיום 5.8.1997 עמ' 210 (ה"ח תשנ"ז מס' 2595 עמ' 226) – תיקון מס' 10.

ס"ח תשס"ה מס' 2005  מיום 19.6.2005 עמ' 501 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 115 עמ' 536) – תיקון מס' 11 בסעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף החשוד) (תיקון), תשס"ה-2005; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ה מס' 2008 מיום 29.6.2005 עמ' 526 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 78 עמ' 149) – תיקון מס' 12.

ס"ח תש"ע מס' 2223 מיום 17.1.2010 עמ' 310 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 456 עמ' 16) – תיקון מס' 13 בסעיף 10 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 60), תש"ע-2010.

ס"ח תשע"ו מס' 2554 מיום 7.6.2016 עמ' 891 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 964 עמ' 112) – תיקון מס' 14 בסעיף 5 לחוק בתי המשפט (תיקון מס' 83), תשע"ו-2016.