נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג-2003

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – ניהול בתי המשפט

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – בית הדין לעבודה – סדרי דין

עבודה – בית הדין לעבודה – סדרי דין

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין אזרחי – סדר דין בבי"ד שונים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

עיון הציבור ברשימת המשפטים

Go

2

סעיף 3

זכות עיון של בעלי הדין

Go

2

סעיף 4

זכות העיון של מי שאינו בעל דין

Go

2

סעיף 5

היתר כללי לעיון

Go

2

סעיף 6

סדרי עיון והסמכות לקבעם

Go

3

סעיף 7

תחולה שמירת דינים

Go

3

סעיף 8

ביטול

Go

3

סעיף 9

תחילה

Go

3

תק' תשס"ג-2003


תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג-2003*

מיום 15.9.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6265 מיום 15.9.2003 עמ' 124

החלפת שם התקנות

הנוסח הקודם:

תקנות בתי המשפט (עיון בתיקים), תשס"ג-2003

תק' תשס"ג-2003

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 82, 108 ו-109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן – החוק) וסעיף 43(ב) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, ולאחר התייעצות עם שר התעשיה המסחר והתעסוקה, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 15.9.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6265 מיום 15.9.2003 עמ' 124

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 82, 108 ו-109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן – החוק) וסעיף 43(ב) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, ולאחר התייעצות עם שר התעשיה המסחר והתעסוקה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "בית משפט" – לרבות שופט או רשם;

          "החלטה" – פסק דין, פסיקתה וכל החלטה אחרת של בית משפט;

          "מנהל בתי המשפט" – כמשמעותו בסעיף 82 לחוק;

          "נשיא בית המשפט" – לרבות סגן נשיא;

          "עיון" – לרבות צפיה, האזנה, העתקה, צילום, הדפסה, הקלטה, קבלת פלט מחשב או קבלת עותק של מסמך בכל דרך אחרת, בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו;

          "רשימת המשפטים" – כמשמעותה בסעיף 101 לחוק;

          "תיק בית משפט" – תיק בית משפט, לרבות כל המסמכים והמוצגים שבו, הנמצא בבית המשפט שבו מתבקש העיון או בארכיבו.

עיון הציבור ברשימת המשפטים

2.       (א)  כל אדם רשאי לעיין ברשימת המשפטים שבמזכירות בית המשפט.

          (ב)  כל אדם רשאי לעיין בהחלטות שאינן אסורות לפרסום על פי דין.

זכות עיון של בעלי הדין תק' תשע"ח-2018

3.       בעל דין רשאי, לאחר שמילא הודעת עיון לפי טופס 1 שבתוספת (להלן – הודעת עיון), לעיין בתיק בית המשפט שהוא צד בו, אלא אם כן הוא אסור לעיונו על פי דין; לעניין תקנה זו, "בעל דין" – לרבות עובד לשכת הסיוע המשפטי לפי חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972, שהוסמך על ידי ראש הסיוע המשפטי או על ידי מנהל המחוז לעיין בתיקים שבהם ניתן ייצוג על ידי הסיוע המשפטי ולרבות עובד הסנגוריה הציבורית לפי חוק הסנגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995, שהוסמך על ידי סניגור ציבורי ארצי או על ידי סניגור מחוזי בתיקים שבהם ניתן ייצוג על ידי הסנגוריה הציבורית, לפי העניין, והכול לצורך ייצוג או פיקוח ובקרה מקצועית בקשר לייצוג המשפטי הניתן בתיקים אלה.

מיום 21.8.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8062 מיום 21.8.2018 עמ' 2680

3. בעל דין רשאי, לאחר שמילא הודעת עיון לפי טופס 1 שבתוספת (להלן – הודעת עיון), לעיין בתיק בית המשפט שהוא צד בו, אלא אם כן הוא אסור לעיונו על פי דין; לעניין תקנה זו, "בעל דין" – לרבות עובד לשכת הסיוע המשפטי לפי חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972, שהוסמך על ידי ראש הסיוע המשפטי או על ידי מנהל המחוז לעיין בתיקים שבהם ניתן ייצוג על ידי הסיוע המשפטי ולרבות עובד הסנגוריה הציבורית לפי חוק הסנגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995, שהוסמך על ידי סניגור ציבורי ארצי או על ידי סניגור מחוזי בתיקים שבהם ניתן ייצוג על ידי הסנגוריה הציבורית, לפי העניין, והכול לצורך ייצוג או פיקוח ובקרה מקצועית בקשר לייצוג המשפטי הניתן בתיקים אלה.

זכות העיון של מי שאינו בעל דין

4.       (א)  כל אדם רשאי לבקש מבית המשפט לעיין בתיק בית משפט (להלן – בקשת עיון), ובלבד שהעיון בו אינו אסור על פי דין.

          (ב)  בקשת עיון תוגש לשופט או רשם שהתיק נדון לפניו, ובאין אפשרות כאמור, לשופט או רשם שיקבע נשיא בית המשפט.

          (ג)   בקשת עיון תהיה מנומקת, ותוגש לפי טופס 2 שבתוספת.

          (ד)  בבואו לשקול בקשת עיון, ייתן בית המשפט את דעתו, בין השאר, לענינו בתיק של המבקש, לענינם של בעלי הדין ושל מי שעלול להיפגע כתוצאה מהעיון, וכן לסבירות הקצאת המשאבים הנדרשת לשם היענות לבקשה.

          (ה)  בית המשפט רשאי להורות על העברת בקשת העיון לתגובת בעלי הדין בתיק שמבוקש בו העיון או לתגובת צד שלישי, אם הוא סבור כי העיון עלול לפגוע במי מהם, וכן רשאי בית המשפט לבקש את תגובת היועץ המשפטי לממשלה, אם הוא סבור כי העיון עלול לפגוע באינטרס ציבורי; תגובות כאמור בתקנת משנה זו יוגשו בתוך שלושים ימים ממועד המצאת ההודעה על זכות התגובה או בתוך מועד אחר שיקבע בית המשפט.

          (ו)   החליט בית המשפט להתיר את העיון, רשאי הוא לקבוע בהחלטתו כל תנאי או הסדר הדרושים כדי לאזן בין הצורך בעיון לבין הפגיעה אשר עלולה להיגרם לבעלי הדין או לצד שלישי בשל העיון, לרבות השמטת פרטים, הגבלת מספר המעיינים ונקיטת אמצעים למניעת זיהוים של בעלי דין או אנשים אחרים; בית המשפט רשאי להגביל את היקף העיון ולהתנותו בתנאים, אם ראה כי הקצאת המשאבי הנדרשת מחייבת זאת.

          (ז)   התיר בית המשפט עיון לפי תקנה זו, ימלא המבקש הודעת עיון כאמור בתקנה 3, טרם העיון.

היתר כללי לעיון

5.       (א)  על אף האמור בתקנה 4, רשאי מנהל בתי המשפט ליתן לאדם היתר כללי לעיון בתיקי בית משפט, או בחלקם, אם ראה שקיים ענין ציבורי במתן ההיתר.

          (ב)  מנהל בתי המשפט רשאי לקבוע בהיתר כללי לעיון כל תנאי או הסדר הדרושים כדי לאזן בין הצורך בעיון ובין הפגיעה אשר עלולה להיגרם לבעלי דין או לצד שלישי בשל העיון, לרבות השמטת פרטים, הגבלת מספר המעיינים ונקיטת אמצעים למניעת זיהוים של בעלי דין או אנשים; כמו כן רשאי מנהל בתי המשפט לסרב ליתן היתר כללי לעיון או לקבוע תנאים או הסדרים למימושו בהתחשב בהקצאת המשאבים הנדרשת לכך.

          (ג)   בקשה להיתר כללי לעיון תוגש בכתב למנהל בתי המשפט ויצויינו בה פרטי המבקש, לרבות עיסוקו, סוגי התיקים, המסמכים או המוצגים שלגביהם מבוקש ההיתר הכללי לעיון, מטרת העיון, תקופת ההיתר המבוקשת והטעמים המצדיקים מתן היתר כללי לעיון.

          (ד)  היתר כללי לעיון יכול שיהיה מוגבל, ובין השאר –

(1)   לאדם או לסוגי בני אדם;

(2)   לסוגי מסמכים, מוצגים או תיקים;

(3)   לבית משפט מסוים או לסוגי בתי משפט;

(4)   לפרק זמן מסוים;

(5)   למטרה מסוימת.

          (ה)[1] היתר כללי לעיון לפי תקנה זו יינתן בהתאם לאמות מידה שיקבע מנהל בתי המשפט, באישור שר המשפטים.

סדרי עיון והסמכות לקבעם

6.       (א)  הוצאות עיון בתיקי בית משפט יחולו על המעיין.

          (ב)  נשיא בית המשפט יקבע את סדרי העיון ומועדי העיון בתיקי בית המשפט שבו הוא מכהן.

          (ג)   מנהל בתי המשפט רשאי להתיר עיון בתיקי בית משפט בהתאם לתקנות אלה באמצעות רשת האינטרנט או בכל דרך ממוחשבת אחרת.

תחולה שמירת דינים תק' תשס"ג-2003

7.       (א)  תקנות אלה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על בתי הדין לעבודה.

תק' תשס"ג-2003

          (ב)  הוראות תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

מיום 15.9.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6265 מיום 15.9.2003 עמ' 124

שמירת דינים תחולה ושמירת דינים

7. (א) תקנות אלה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על בתי הדין לעבודה.

(ב) הוראות תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

ביטול

8.       תקנות הארכיון, 1935 – בטלות.

תחילה

9.       (א)  תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 5, שלושה חודשים מיום פרסומן.

          (ב)  תחילתה של תקנה 5 במועד אישור אמות המידה לפי תקנה 5(ה); על מועד זה תפורסם הודעה ברשומות.

          (ג)   היתרי עיון שניתנו לפי תקנה 3א לתקנות הארכיון, 1935, יעמדו בתוקפם עד תום שלושים ימים לאחר תחילת תוקפה של תקנה 5.

תוספת

טופס 1

(תקנה 3)

[הודעת עיון בתיק בית משפט]

טופס 2

(תקנה 4(ג))

[בקשת עיון בתיק בית משפט]

י"ג בשבט התשס"ג (16 בינואר 2003)                                 מאיר שטרית

                                                                                                            שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ג מס' 6227 מיום 17.2.2003 עמ' 518.

תוקנו ק"ת תשס"ג מס' 6265 מיום 15.9.2003 עמ' 1124 – תק' תשס"ג-2003.

ק"ת תשע"ח מס' 8062 מיום 21.8.2018 עמ' 2680 – תק' תשע"ח-2018.

[1] ר' אמות מידה למתן היתר עיון כללי בי"פ תשס"ד מס' 5259 מיום 31.12.2003 עמ' 1436.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות