נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

כללי לשכת עורכי הדין (תעריף מקסימלי לשכר טרחה בטיפול בתביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים), תשל"ז-1977

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – עורכי דין – שכר טרחה

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – עורכי דין – שכר טרחה

ביטוח – פיצויים לנפגעי ת"ד

משפט פרטי וכלכלה – חיובים – נזיקין – פיצויים לנפגעי ת"ד

עבודה – שכר ושעות עבודה – שכר טרחה

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה – תאונות דרכים – פיצויים לנפגעי ת"ד

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

שכר טרחה לאחר פסק דין

Go

2

סעיף 3

שכר טרחה בפשרה

Go

2

סעיף 4

שכר טרחה כשאין הליכים משפטיים

Go

2

סעיף 5

מס ערך מוסף

Go

2

סעיף 6

השם

Go

2


 כללי לשכת עורכי הדין (תעריף מקסימלי לשכר טרחה בטיפול בתביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים), תשל"ז-1977*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, ולפי חוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961, מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

הגדרות

1.    בכללים אלה –

           "החוק" – חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975;

           "שכר טרחה" - שכר טרחה שנקבע לפי תוצאות הטיפול.

שכר טרחה לאחר פסק דין

2.    שכר טרחה בעד הטיפול בתביעה לפי החוק שהוגשה לבית המשפט, לא יעלה על 13% מהסכום שנפסק.

שכר טרחה בפשרה

3.    על אף האמור בסעיף 2, שכר טרחה בעד טיפול בתביעה לפי החוק שהוגשה לבית המשפט שהסתיים בפשרה לא יעלה על 11% מהסכום שהוסכם לשלמו לנפגע על פי הפשרה.

שכר טרחה כשאין הליכים משפטיים

4.    שכר טרחה בעד הטיפול בתביעה לפי החוק שהסתיים ללא הגשת תביעה לבית המשפט לא יעלה על 8% מהסכום שהוסכם לשלמו לנפגע.

מס ערך מוסף

5.    השיעורים בכללים אלה אינם כוללים מס ערך מוסף שבו נתחייב עורך הדין לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1976.

השם

6.    לכללים אלה ייקרא "כללי לשכת עורכי הדין (תעריף מקסימלי לשכר טרחה לטיפול בתביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים), תשל"ז-1977".

נתאשר.

ג' בניסן תשל"ז (22 במרס 1977)                             יצחק ננר

                                                                                     יושב ראש המועצה הארצית

                                                                                          של לשכת עורכי הדין

                                       חיים י' צדוק

                                                    שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ז מס' 3692 מיום 11.4.1977 עמ' 1358.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות