Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

כללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), תשס"א-2001

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – עורכי דין – אתיקה

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – עורכי דין – אתיקה

תוכן ענינים

סעיף 1

ציון התואר

Go

2

סעיף 2

פרטים שחובה לציינם

Go

2

סעיף 2א

פרסומת אסורה

Go

2

סעיף 3

פרסומת מותרת

Go

2

סעיף 3א

שמירת פרסומים

Go

3

סעיף 4

פרטים שיציין עורך דין שכיר בנייר מכתבים

Go

3

סעיף 5

מידע בכתב

Go

3

סעיף 6

תיקון כללי האתיקה

Go

3


כללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), תשס"א-2001*

          בתוקף סמכותה לפי סעיפים 55 ו-109 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961, ובאישור שר המשפטים וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

ציון התואר

1.    עורך דין רשאי לציין, בעל פה או בכתב, את דבר היותו עורך דין.

פרטים שחובה לציינם

2.    (א)  עורך דין יציין את שמו ואת דבר היותו עורך דין:

(1)   בנייר המכתבים המשרדי שלו;

(2)   כאשר חובה זו מוטלת עליו על פי דין.

          (ב)  ציין עורך דין את שמו על מסמך הקשור בעבודתו המקצועית, יוסיף לצד שמו את דבר היותו עורך דין.

          (ג)   עורך דין יציין את מספר הרישום שלו בפנקס חברי לשכת עורכי הדין על –

(1)   המסמך הראשון שהוא מגיש בשם לקוחו בהליך בבית משפט, לרבות בית דין וכל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית שהוקמה על פי דין;

(2)   תצהיר שהוא מאשר;

(3)   מסמך אחר הכולל אישור או אימות על ידי עורך דין.

פרסומת אסורה

2א.     עורך דין לא יפרסם פרסומת אף אם היא עומדת בתנאים שנקבעו בכללים אלה, אם יש בה כדי להטעות את הציבור או לפגוע בו, או שהיא פוגעת בכבוד המקצוע.

מיום 7.6.2018

כללים תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7997 מיום 8.5.2018 עמ' 1932

הוספת סעיף 2א

פרסומת מותרת

3.    (א)  פרסומת באמצעים המפורטים להלן בלבד מותרת לעורך דין:

(1)   בעיתונות כתובה, במגזינים וכתבי עת שאין בהם כדי לפגוע בכבוד המקצוע; ככל האפשר, הפרסומת לא תהיה בסמיכות לפרסומים אחרים שיש בהם כדי לפגוע בכבוד המקצוע;

(2)   במדריכי טלפון;

(3)   בספרי מען;

(4)   במדריכים מקצועיים מסווגים;

(5)   באתרי אינטרנט, ברשתות חברתיות ובישומונים ייעודיים לעורכי דין; למעט –

(א)   אתרי אינטרנט או יישומונים שמכילים תכנים של אלימות, פורנוגרפיה או תוכן בלתי חוקי אחר;

(ב)   אתרי אינטרנט או יישומונים שמיועדים לקטינים;

(ג)    אתרי אינטרנט או יישומונים אחרים שיש בהם כדי לפגוע בכבוד המקצוע;

(ד)   פרסומת קופצת (Pop Up);

(6)   בנייר המכתבים המשרדי שלו ובכל מסמך אחר היוצא ממשרדו;

(7)   בשלט משרדו, ובלבד ששלט כאמור יהיה על קיר הכניסה למשרד או בכניסה לבניין המשרד, ושגודלו וצורתו יהיו סבירים.

          (ב)  פרסומת יכול שתכלול פרטים כמפורט להלן בלבד:

(1)   שם עורך הדין;

(2)   דבר היותו עורך דין;

(3)   אם הוא נוטריון – דבר היותו נוטריון;

(4)   תאריו האקדמיים או הכשרתו כמגשר;

(5)   תואר שדין אחר מסדיר את השימוש בו;

(6)   כשירותו לעסוק בעריכת דין מחוץ לישראל;

(7)   פירוט עורכי הדין העובדים בפועל עמו במשרדו, לרבות פרטים כאמור בסעיף קטן זה לגבי כל אחד מהם;

(8)   כל הפרטים הנוגעים למען המשרד ולדרכי התקשרות עם המשרד וכל שינוי בהם לרבות כתובת אלקטרונית של המשרד וכתובת אתר האינטרנט שלו, אם קיים;

(9)   שמות שותפים ועורכי דין שכירים שפרשו לגמלאות ושמות שותפים ועורכי דין שכירים שנפטרו, ובלבד שלצד שמותיהם יופיע ציון שנותם פעילותם באותו משרד;

(10)  תחומי עיסוקו של עורך הדין ושל משרדו;

(11)  שעות קבלת קהל;

(12)  השפות שדובר עורך הדין;

(13)  מועד הסמכתו לעורך דין;

(14)  מלל חופשי שעניינו הצעת שירות משפטי על ידי עורך הדין, שאינו כולל כל התייחסות לשכר הטרחה;

(15)  ספרים, מאמרים ועבודות מחקר בתחום המשפטי שחיבר עורך הדין;

(16)  משרות הוראה שבהן משמש עורך הדין;

(17)  תפקידים וחברות בלשכת עורכי הדין או בארגונים משפטיים בארץ או בחוץ לארץ בכפוף לאמור בפסקה (18);

(18)  כל תפקיד שממלא עורך הדין או מילא בעבר, לרבות משרה ציבורית, שירות צבאי ובשירות המדינה בתחום המשפטי, ולמעט תפקיד שהוא ממלא על פי דין, כל עוד הוא מכהן בו, והוא תפקיד שיפוטי או מעין-שיפוטי או חברות בוועדות בחירה לתפקידים שיפוטיים או מעין-שיפוטיים;

(19)  פרטים נוספים המותרים לפי סעיפים קטנים (ג) עד (יב).

          (ג)   בפרסומת כאמור בסעיף קטן (א)(1) עד (3), רשאי עורך דין לפרסם מודעת פרסומת אחת באותו גיליון, אשר לא תעלה על רבע עמוד.

          (ד)  בפרסומת כאמור בסעיף קטן (א) רשאי עורך דין לפרסם סרטונים, לרבות ראיונות וסרטוני תדמית, תמונות ואיורים גרפיים, ובלבד שמתקיימים התנאים האלה:

(1)   יש להם קשר לשירות המקצועית שאותו מבקש עורך הדין להציע;

(2)   אין בהם כדי ליצור רושם מטעה;

(3)   אין בהם כדי לגרום, במישרין או בעקיפין, לזלזול בעורך דין אחר;

(4)   אין בהם כדי לפגוע בכבוד המקצוע.

          (ה)  בפרסומת כאמור בסעיף קטן (א) רשאי עורך דין לפרסם תמונות שבהן הוא מופיע עם לקוחותיו וכן של עובדי משרדו אם אלו הצהירו בכתב כי הבינו שהם חופשיים לסרב לכך וכי מתן שירותיו של עורך הדין לא הותנה בפרסום שמם וכל עוד ההסכמה תקפה; הסכמת הלקוח או עובד המשרד תבטא את הבנתו לפרטי הפרסום ובכלל זה היכן תתפרסם התמונה ולמשך כמה זמן.

          (ו)   עורך דין רשאי להוסיף באתר האינטרנט שלו או בדף האישי שלו ברשת החברתית קישור (link) לאתר אינטרנט אחר, ובלבד שהקישור נוגע באופן ישיר לעיסוקו המקצועי של עורך הדין, ולמעט קישור –

(1)   לאתר אינטרנט שמכיל תכנים של אלימות, פורנוגרפיה או תוכן בלתי חוקי אחר;

(2)   לאתר אינטרנט המיועד לקטינים;

(3)   לאתר אינטרנט אחד שפוגע בכבוד המקצוע.

          (ז)   פרסומת באתר האינטרנט של עורך הדין יכולה להיות מלווה במלל קולי או במוסיקה ששומרת על כבוד המקצוע.

          (ח)  אתר אינטרנט של עורך דין לא יכלול, במישרין או בעקיפין, פרסומות של אחרים.

          (ט)  עורך דין רשאי לציין באתר האינטרנט שלו שמות של לקוחות אשר הצהירו בכתב כי הבינו שהם חופשיים לסרב לכך וכי מתן שירותיו של עורך הדין לא הותנה בפרסום שמם וכל עוד ההסכמה תקפה; הסכמת הלקוח תבטא את הבנת הלקוח לפרטי הפרסום ובכלל זאת היכן יתפרסם שמו ולמשך כמה זמן.

          (י)   עורך דין רשאי –

(1)   לפרסם מאמרים מקצועיים וראיונות וכן לנהל פורומים, והכול בלי שהוא שילם על כך;

(2)   לשלם בעד פרסום מאמרים מקצועיים, ראיונות וניהול פורומים ובלבד שייכתב מפורשות במקום הפרסום כי מדובר בפרסומת.

          (יא) בפרסומת כאמור בסעיף קטן (א) רשאי עורך דין לפרסם המלצות, מכתבי תודה ודירוג במדריכי דירוג; המידע יימסר באופן שאין בו כדי ליצור רושם מטעה על אודות עורך הדין.

          (יב) עורך דין רשאי לפרסם באתר האינטרנט שלו טופסי פנייה מקוונים לייעוץ משפטי בשים לב כי הוא עומד בהוראות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

          (יג)  נוסף על האמור בסעיף קטן (א), עורך דין רשאי לשלוח מידעון (ניוזלטר) לרשימת תפוצה של לקוחות משרדו שביקשו זאת ושל אחרים שביקשו זאת; המידעון יכול לכלול פרטים כמפורט בסעיפים קטנים (ב) עד (יב) וסעיף 5.

מיום 29.2.2006

כללים תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6458 מיום 30.1.2006 עמ' 445

החלפת פסקה 3(ב)(9)

הנוסח הקודם:

(9) שמות שותפים שיצאו לגמלאות ושמות שותפים שנפטרו;

מיום 7.6.2018

כללים תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7997 מיום 8.5.2018 עמ' 1932

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

פרסומת מותרת

3. (א) פרסומת כמפורט להלן בלבד מותרת לעורך דין:

(1) בעיתונות כתובה במדורים שיוקצו לפרסומת לעורכי דין, במגזינים וכתבי עת;

(2) במדריכי טלפון;

(3) בספרי מען;

(4) במדריכים מקצועיים מסווגים;

(5) באינטרנט;

(6) בשלט משרדו של עורך הדין, בנייר המכתבים המשרדי שלו, ובכל מסמך אחר היוצא ממשרדו.

(ב) פרסומת יכול שתכלול פרטים כמפורט להלן בלבד:

(1) שם עורך הדין;

(2) דבר היותו עורך דין;

(3) אם הוא נוטריון - דבר היותו נוטריון;

(4) תאריו האקדמיים או הכשרתו כמגשר;

(5) תואר שדין אחר מסדיר את השימוש בו;

(6) כשירותו לעסוק בעריכת דין מחוץ לישראל;

(7) פירוט עורכי הדין העובדים עמו במשרדו, לרבות פרטים כאמור בסעיף קטן זה לגבי כל אחד מהם;

(8) כל הפרטים הנוגעים למען המשרד ולדרכי התקשרות עם המשרד וכל שינוי בהם; לרבות כתובת אלקטרונית של המשרד וכתובת אתר האינטרנט שלו, אם קיים;

(9) שמות שותפים ועורכי דין שכירים שפרשו לגמלאות ושמות שותפים ועורכי דין שכירים שנפטרו, ובלבד ששמותיהם הופיעו על נייר המכתבים בעת שפרשו או נפטרו, לפי הענין;

(10) תחומי עיסוקו של עורך הדין ושל משרדו;

(11) שעות קבלת קהל;

(12) השפות אותן דובר עורך הדין;

(13) מועד הסמכתו לעורך דין.

(ג) פרסומת לפי סעיף קטן (א)(4) ו-(5), יכול שתכלול גם את אלה:

(1) ספרים, מאמרים ועבודות מחקר בתחום המשפטי;

(2) משרות הוראה;

(3) תפקידים וחברות בלשכת עורכי הדין או בארגונים משפטיים בארץ או בחו"ל;

(4) כל תפקיד שממלא עורך הדין או מילא בעבר, לרבות משרה ציבורית ושירות צבאי בתחום המשפטי, ולמעט תפקיד שהוא ממלא על פי דין, כל עוד הוא מכהן בו, והוא תפקיד שיפוטי או מעין שיפוטי או חברות בועדות בחירה לתפקידים שיפוטיים או מעין שיפוטיים.

(ד) פרסומת, כמפורט בסעיף קטן (א)(1) עד (3), לא תכלול אלא פרטים מהפרטים שבסעיף קטן (ב) ושטחה לא יעלה על שמינית העמוד והיא תהיה באותיות בצבע אחד בלבד; עורך דין לא יפרסם יותר ממודעת פרסומת אחת באותו גיליון של עיתון יומי.

(ה) פרסומת באינטרנט כאמור בסעיף קטן (א)(5) תובא בלא ליווי של מלל קולי; ניתן לעשות שימוש בתמונות ואיורים גרפיים שאינם פוגעים בכבוד המקצוע; ניתן לפרסם תמונות של עורך דין אך לא תמונות של לקוחותיו או עובדי משרדו שאינם עורכי דין; ניתן להוסיף קישורים (LINK) לאתרים של עורכי דין או ארגוני עורכי דין או אתרים מקצועיים משפטיים בלבד; אתר עורכי דין לא יכלול פסי פרסומת (BANNER) של אחרים ולא יהיה עורך הדין רשאי לפרסם באמצעות פסי פרסומת באתר של אחר.

(ו) פרסומת, למעט פרסומת כאמור בסעיף קטן (ה), לא תכלול איורים או תמונות.

(ז) עורך דין חייב לשמור לתקופה של שלוש שנים מיום הפסקת הפרסום, כל עותק של פרסום ופרסומת לרבות רישום של מועדים ומקומות הפרסום וימציאם ללשכה, לפי דרישה.

(ח) ועדת ייעוץ לעניני פרסומת בלשכה, שבראשות יושב ראש ועדת האתיקה שליד הועד המרכזי תיתן, לבקשת כל עורך דין הפונה אליה, אישור מראש בדבר עמידת הפרסומת שהוא מבקש לפרסם, בתנאי כללים אלה.

שמירת פרסומים

3א.     עורך דין חייב לשמור לתקופה של שלוש שנים מיום הפסקת הפרסומת או שליחת המידעון עותק שלהם, לרבות רישום של מקומות הפרסום ומועדיו וכן רישום של מועדי שליחת המידעון, וימציאם ללשכה לפי דרישה.

מיום 7.6.2018

כללים תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7997 מיום 8.5.2018 עמ' 1935

הוספת סעיף 3א

פרטים שיציין עורך דין שכיר בנייר מכתבים

4.    (א)  עורך דין שהוא עובד של עורך דין, או של מי שאינו עורך דין (להלן – המעסיק), ישתמש, בכפוף לכללים אלה, לצורך עיסוקו כעורך דין אצל אותו מעסיק, בנייר מכתבים הכולל את שם מעסיקו; היה המעסיק מי שאינו עורך דין ייווסף לאחר שם המעסיק – "הלשכה המשפטית", או ציון שם דומה.

          (ב)  אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מעורך דין, שנוסף על עבודתו כעובד של המעסיק עוסק גם באופן עצמאי בעריכת דין, להשתמש, לצורך עבודתו המקצועית כעצמאי, בנייר מכתבים שבו צוינו הפרטים לפי סעיפים 2 ו-3.

          (ג)   אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מתחולת כל הוראות כללים אלה על עורך דין שכיר.

מידע בכתב

5.    עורך דין רשאי לתת ללקוחותיו על פי פנייתם, ולאחרים הפונים אליו, מידע על אודות משרדו, ניסיונו והתיקים שבהם היה מעורב; המידע יימסר באופן שאין בו כדי ליצור רושם מטעה על אודות עורך הדין.

מיום 7.6.2018

כללים תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7997 מיום 8.5.2018 עמ' 1935

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

מידע בכתב

5. עורך דין רשאי ליתן ללקוחותיו, על פי פנייתם, ולאחרים הפונים אליו, מידע בכתב שיכלול פרטים עובדתיים ובלבד שיימנע מדברי שבח על עצמו.

תיקון כללי האתיקה

6.    פרק ד' לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו-1986 – בטל.

ו' באדר תשס"א (1 במרס 2001)                  ח'אלד אחמד זועבי

                                                                           יושב ראש המועצה הארצית

              נתאשר.

                              יוסף ביילין

                                      שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"א מס' 6094 מיום 19.3.2001 עמ' 629.

תוקנו ק"ת תשס"ו מס' 6458 מיום 30.1.2006 עמ' 445 – כללים תשס"ו-2006.

ק"ת תשע"ח מס' 7997 מיום 8.5.2018 עמ' 1932 – כללים תשע"ח-2018; תחילתם 30 ימים מיום פרסומם.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות