צווי הקורונה

* חיקוקים שפורסמו להם תאריכי פקיעה מפורשים מופיע התאריך ליד החיקוק

 1. צו בריאות העם (שינוי רשימת מחלות מידבקות שבתוספת השנייה לפקודה), התש״ף-2020
 2. צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 27.8.2020)
 3. צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 27.8.2020)
 4. צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 27.8.2020)
 5. הוראות הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בבתי חולים) (קלפיות מותאמות לבוחרים בבידוד בית בשל נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש״ף-2020
 6. צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הסדרת מחקרים בנגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020
 7. צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), תש"ף-2020(6.8.2020)
 8. תקנות שעת חירום (שירות עבודה בשעת-חירום), התש״ף-2020
 9. תקנות שעת חירום (דיוני מעצרים), התש״ף-2020הוחלף בחוק מס' 70 ברשימה
 10. תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי הסוהר), התש״ף-2020
 11. תקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)), תש"ף-2020 / תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה), תש"ף-2020בוטל
  ובמקומו
  חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - אכיפה), התש״ף-2020(עד יום 10.8.2020)
 12. תקנות התעבורה (הוראת שעה מס' 2), התש״ף-2020
 13. צו התעבורה (הארכת תקופת תוקף רישיון רכב), התש״ף-2020
 14. תקנות שעת חירום (נתוני מיקום), התש״ף-2020(עד יום 22.4.2020)
 15. תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) (הוראת שעה), התש״ף-2020(עד יום 13.9.2020)
 16. תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020הוחלף בחוק מס' 74 ברשימה
 17. תקנות שעת חירום (דיוני מעצר בבתי הדין הצבאיים), התש״ף-2020הוחלף בחוק מס' 70 ברשימה
 18. תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (הוראת שעה), התש״ף-2020
 19. תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין לחדרי משמר ובתי סוהר צבאיים), התש״ף-2020
 20. תקנות שעת חירום (סדרי דין בבתי הדין הרבניים בעת מצב חירום מיוחד), התש״ף-2020
 21. תקנות שעת חירום (דיון בבתי הדין לפי חוק הכניסה לישראל בשל התפשטות נגיף הקורונה), התש״ף-2020
 22. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש״ף-2020(עד יום 21.6.2020)
  ובמקומו
  חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש"ף-2020(עד יום 10.8.2020)
 23. תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים) (תיקון), התש״ף-2020
 24. תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש״ף-2020(עד יום 22.6.2020)
  ובמקומו
  חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020(עד יום 10.8.2020)
 25. תקנות שעת חירום (הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדש), התש״ף-2020
 26. תקנות התעבורה (הוראת שעה מס' 3), תש"ף-2020
 27. החלטת שעת חירום (החלת תקנות שעת חירום בעניין נגיף הקורונה החדש על ועדת הבחירות המרכזית לכנסת), תש"ף-2020
 28. תקנות שעת חירום (שיקים ללא כיסוי), תש"ף-2020
 29. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים), תש"ף-2020הוחלף בחוק מס' 70 ברשימה
 30. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הרחבת סמכויות הפלבוטומיסטים), התש"ף-2020
 31. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה ותנאים למתן תעודת גמר), תש"ף-2020(עד יום 24.5.2020)
 32. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הארכת תוקף ודחיית מועדים), תש"ף-2020
 33. תקנות שעת חירום (דיוני ועדות שחרורים), תש"ף-2020הוחלף בחוק מס' 70 ברשימה
 34. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דיוני הוועדה לעיון בעונש), תש"ף-2020הוחלף בחוק מס' 70 ברשימה
 35. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), תש"ף-2020(עד יום 24.4.2020)
 36. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים בבתי הדין הצבאיים), התש״ף-2020הוחלף בחוק מס' 70 ברשימה
 37. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש״ף-2020
 38. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), תש"ף-2020
 39. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (שירות אזרחי), תש"ף-2020
 40. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (חופשה מיוחדת לאסיר), תש"ף-2020
 41. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס), תש"ף-2020(עד יום 31.5.2020)
 42. הודעת מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים שיידונו בבתי המשפטבוטל
  ובמקומו
  הודעת מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים שיידונו בבתי המשפט
 43. הודעת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה בדבר סוגי עניינים שיידונו בבתי הדין לעבודה
 44. תקנות הדרכונים (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 30.6.2020)
 45. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת מעברים בין קופות חולים), תש"ף-2020(עד יום 26.6.2020)
 46. תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 30.6.2020)
 47. הודעה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש, תש"ף-2020הוחלף בחוק מס' 74 ברשימה
 48. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים), תש"ף-2020
 49. תקנות המקרקעין (ניהול ורישום) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 30.9.2020)
 50. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה), תש"ף-2020(עד יום 3.7.2020)הוחלף
  ובמקומו
  חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה), תש"ף-2020(עד יום 17.8.2020)
 51. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), תש"ף-2020(עד יום 3.7.2020)הוחלף
  ובמקומו
  חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), תש"ף-2020בוטל
 52. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים), תש"ף-2020בוטל
 53. צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הוראת שעה), התש״ף-2020(עד יום 31.5.2020)
 54. צו המועצות המקומיות (הוראת שעה), התש״ף-2020(עד יום 31.5.2020)
 55. תקנות העיריות (מכרזים) (הוראת שעה), התש״ף-2020 (עד יום 31.5.2020)
 56. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הנגשת שירותים פיננסיים), התש״ף-2020(עד יום 6.5.2020)
 57. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים לתשלום קנסות), התש"ף-2020(עד יום 14.5.2020)
 58. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (נגיף הקורונה החדש) (שימוש באריזות של קמח - סימון תזונתי) (הוראת שעה), התש"ף-2020(עד יום 11.5.2020)
 59. תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התש״ף-2020
 60. חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מענק לרשויות מקומיות), התש"ף-2020(עד יום 22.7.2020)
 61. חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף-2020 (עד יום 8.6.2020)
 62. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים), תש"ף-2020בוטל
 63. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מכסת מפוקחים בפיקוח אלקטרוני), תש"ף-2020(עד יום 27.8.2020)
 64. הודעת מנהל מערכת ההוצאה לפועל בדבר סוגי עניינים שיידונו בלשכות ההוצאה לפועל
 65. הודעת מנהל מערכת ההוצאה לפועל בדבר סוגי עניינים שיידונו בלשכות ההוצאה לפועל (מס' 2)
 66. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (ביטוח רפואי ומגורים הולמים לעובדים מהאזור), התש״ף-2020
 67. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט ובבתי הדין), תש"ף-2020הוחלף בחוק מס' 70 ברשימה
 68. תקנות כלי הירייה (תוקפם של רישיונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020
 69. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל) (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-20200
 70. חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), תש"ף-2020(עד יום 15.8.2020)(מחליף את תקנות 9, 17, 29, 33, 34, 36 ו-67)
 71. תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 31.8.2020)
 72. חוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים), תש"ף-2020
 73. חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020
 74. חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 20.1.2021)(מחליף את תקנות 16 ו-47)
 75. חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (צווי סגירה מינהליים) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 6.8.2020)
 76. תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה מס' 2), תש"ף-2020(עד יום 31.12.2020)
 77. חוק הביטוח הלאומי (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון מס' 216) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), תש"ף-2020(עד יום 31.10.2021)
 78. חוק קליטת חיילים משוחררים (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון מס' 20) (מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה), תש"ף-2020בוטל
 79. חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון), תש"ף-2020 עד(עד יום 31.8.2020)
 80. חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה), תש"ף-2020
 81. חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), תש"ף-2020
 82. חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020
 83. חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש – מענק חד-פעמי) (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), תש"ף-2020

באיו"ש

* חיקוקים שפורסמו להם תאריכי פקיעה מפורשים מופיע התאריך ליד החיקוק

 1. הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 6.8.2020)
 2. הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד במתקן מסוים) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 2.8.2020)
 3. צו בדבר דיוני מעצר (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 1830), תש"ף-2020)(עד יום 20.8.2020)
 4. צו בדבר מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ומתקני כליאה (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 1831), תש"ף-2020(עד יום 8.6.2020)
 5. צו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעה לקדם הליכי חקירה בשל נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 1833), תש"ף-2020(20.8.2020)
 6. צו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש 2019) (יהודה ושומרון) (מס' 1832) (הוראת שעה), התש"ף-2020(עד יום 6.8.2020)
 7. צו בדבר הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדש (יהודה ושומרון) (מס' 1835) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 15.5.2020)
 8. צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש 2019 (יהודה ושומרון) (מס' 1836) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 6.8.2020)
 9. צו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (יהודה ושומרון) (מס' 1838) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 6.8.2020)
 10. צו בדבר דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה (נגיף הקורונה החדש 2019) (יהודה ושומרון) (מס' 1840) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 2.6.2020)
 11. צו בדבר הארכת תוקף ודחיית מועדים בשל נגיף הקורונה החדש (יהודה ושומרון) (מס' 1841) (הוראת שעה), תש"ף-2020
 12. צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 1842), תש"ף-2020(עד יום 20.8.2020)
 13. צו בדבר הכרזה על שטח מוגבל (נגיף הקורונה החדש 2019) (יהודה ושומרון) (מס' 1843) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 6.8.2020)
 14. צו בדבר בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה (נגיף הקורונה החדש 2019) (יהודה ושומרון) (מס' 1847) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 6.8.2020)
 15. צו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 1888), תש"ף-2020(עד יום 6.8.2020)


טפסים


 1. טופס הצהרה לפי סעיף 3 א(1) לתקנות שעת חירום ) נגיף הקורונה החדש הגבלת פעילות
 2. עדכון תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש 2019 - טופס הצהרה


הנחיות ונהלים של משרד הבריאות בעניין הקורונה


 1. https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/medical-guidelines-corona
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין