פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: ארגון המרשם סעיף 2הממונה סעיף 3המפקח סעיף 4השם סעיף 4אמוסמך בסמכויות רשם סעיף 5יחוד פעולות למפקח סעיף 6הפנקסים סעיף 7צורת הרישום פרק ג: הליכי הרישום סעיף 8רישום עסקה על סמך שטר סעיף 9בקשה לרישום עסקה סעיף 11כשהחותם הוא תאגיד או שותפות סעיף 13צירוף תכניות מאושרות סעיף 14חתימת השטר בלשכה סעיף 15אישור העסקה לרישום סעיף 16חתימת השטר בפני עורך דין ורישום העסקה סעיף 18מי לא מוסמך לאמת שטרי עסקה סעיף 21זיהוי בעלי העסקה סעיף 22רישום ירושה על פי בקשה סעיף 23הגשת בקשה סעיף 23ארישום ירושה של שכירות מתבטלת סעיף 24תחולת סימן א' סעיף 25הערות נוספות על ההערות שבחוק סעיף 26הערה על ביטול הרשאה סעיף 27הערה על יעודם של מקרקעין סעיף 28הערה על מקלט או מחסה סעיף 29הערה על אי התאמה סעיף 30הערה על היותם של המקרקעין מקרקעי יעוד סעיף 30אהערה על נכסי הקדש ציבורי סעיף 31רישום פסקי דין והחלטות אחרות של בתי משפט סעיף 32רישום החלטות וצווים של רשויות אחרות סעיף 33הגשת המסמך לרישום סעיף 34זכות קדימה על פי הסכם סעיף 35רישום זכות קדימה של יורש סעיף 36הערה על הצעה לרכישת מקרקעין סעיף 37הפקדת המחיר סעיף 38הודעה על תשלום למציע סעיף 39ביצוע ההעברה סעיף 40בקשה לרישום ראשון סעיף 41בקשה לחידוש רישום סעיף 41אבקשה לתיקון שטח או גבולות סעיף 42מסירת הודעה לבעלי הזכויות סעיף 43הגשת התנגדות סעיף 44סייג לטענות פגם סעיף 45מתן צו רישום במקרה שלא הוגשה התנגדות סעיף 46דיון כשהוגשה התנגדות סעיף 47החלטת המפקח סעיף 48תוכן הצו סעיף 49ביצוע הרישום סעיף 50הגשת בקשה לרישום בפנקס הבתים המשותפים סעיף 51מתן סעיף 52רישום הבית סעיף 52אבית משותף המורכב ממבנים אחדים סעיף 53בקשה ל סעיף 54הגשת טענות סעיף 55החלטת המפקח סעיף 56בקשה לביטול הרישום בפנקס הבתים המשותפים סעיף 57הגשת טענות סעיף 58רישום בית שבבעלות משותפת סעיף 59העברת בעלות לחוכר סעיף 60חלוקה, פיצול ואיחוד סעיף 61מחוברים שנרשמו בנפרד מהקרקע סעיף 61אמיזוג זכויות סעיף 62ביטול זכות רשומה סעיף 63הפקעת משכנתה על ידי הפקדה סעיף 64הפקדה באוצר או על פי הוראותיו סעיף 65ביטול רישום על ידי הצדדים פרק ד: עררים סעיף 66התקופה לערר לממונה סעיף 67סיכומים נוספים סעיף 68ערר על שומה סעיף 69התקופה לערעור לבית המשפט פרק ה: בתים משותפים ובתים שאינם רשומים כבתים משותפים סעיף 70הגדרות סעיף 71החלת סדר הדין האזרחי סעיף 72מקום הגשת התביעה סעיף 73פרטי כתב התביעה סעיף 74צירופים לכתב התביעה סעיף 75מיזוג סעיף 76התקופה לערעור סעיף 77רישום תקנון לבית משותף סעיף 78נציגויות נפרדות למבנים או לאגפים סעיף 79הריסת בית משותף פרק ו: הוראות שונות סעיף 84ביטול סוגי מקרקעין סעיף 84אהפיכת מקרקעי יעוד למקרקעין שאינם מקרקעי יעוד סעיף 84באישור עסקאות במקרקעי יעוד סעיף 85החלטות בכתב סעיף 86טפסים סעיף 87עיון בפנקסים וקבלת נסחים סעיף 87אעיון באוסף תעודות וקבלות סעיף 88יומן פעולות סעיף 89העברה מרשם לרשם סעיף 90תיקון טעויות סעיף 91עונשין סעיף 92תחילה סעיף 93ביטול סעיף 94השם תוספת 1: