פרק א: מטרה סעיף 1מטרה פרק ב: הגדרות סעיף 2הגדרות פרק ג: הוראות לעניין יצרנים ויבואנים סימן א: חובות יצרנים ויבואנים לעניין מיחזור של ציוד וסוללות סעיף 3חובת מיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני סעיף 4חובת מיחזור פסולת סוללות ומצברים סימן ב: חובות יצרנים ויבואנים לעניין דיווח, רישום והכנת הוראות סעיף 5חובת דיווח למנהל סעיף 6חובת רישום של יצרן ויבואן סעיף 7הוראות לטיפול סביבתי ולהכנה לשימוש חוזר סימן ג: התקשרות יצרנים ויבואנים עם גוף יישום מוכר סעיף 8חובת התקשרות עם גוף יישום מוכר סעיף 9פטור מחובת התקשרות סעיף 10בקשה לפטור מחובת התקשרות סעיף 11ביטול פטור מחובת התקשרות סימן ד: הוראות מיוחדות לעניין יצרנים או יבואנים של ציוד וסוללות בהיקף מוגבל סעיף 12הוראות מיוחדות לעניין יצרנים ויבואנים של ציוד וסוללות בהיקף מוגבל סעיף 13היטל על יצרנים ויבואנים בהיקף מוגבל פרק ד: גוף יישום מוכר סימן א: הכרה סעיף 14הכרה בגוף יישום מוכר סעיף 15בקשה להכרה ו סעיף 16ביטול הכרה סימן ב: חובות גוף יישום מוכר סעיף 17חובות גוף יישום מוכר סעיף 18חובת התקשרות עם יצרנים ויבואנים סעיף 19חובת התקשרות עם אחראי לפינוי פסולת סעיף 20חובת התקשרות עם משווק ועם מחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי סעיף 21חובת דיווח למנהל סעיף 22חובת רישום סעיף 23אסיפת יצרנים ויבואנים סעיף 24נציג המנהל סעיף 25ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות פרק ה: הוראות לעניין השלכה, איסוף והעברה של פסולת ציוד וסוללות סימן א: אחראים לפינוי פסולת סעיף 26חובות אחראי לפינוי פסולת סעיף 27חובת התקשרות עם גוף יישום מוכר סעיף 28חובת השלכת פסולת ציוד וסוללות במרכז איסוף סעיף 29איסור פינוי פסולת בלא אישור האחראי לפינוי פסולת סימן ב: משווקים סעיף 30חובת משווק לקבלת פסולת ציוד וסוללות סעיף 31אחסון פסולת ציוד וסוללות סעיף 32התקשרות לפינוי פסולת ציוד וסוללות סעיף 33רישום ועיון סימן ג: מחזיקים בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי סעיף 34מחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי פרק ו: הוראות לעניין מרכזים לפסולת ציוד וסוללות ומיתקני טיפול סעיף 35מרכז לפסולת ציוד וסוללות סעיף 36איסור טיפול במרכז לפסולת ציוד וסוללות סעיף 37העברת פסולת ממרכז לפסולת ציוד וסוללות סעיף 38מיתקן טיפול סעיף 39חובות מפעיל פרק ז: הוראות כלליות לעניין ציוד וסוללות סעיף 40איסור הטמנת פסולת ציוד וסוללות סעיף 41הוראות לעניין אמצעי הפחתה במקור סעיף 42סימון ציוד וסוללות פרק ח: עונשין סעיף 43עונשין סעיף 44אחריות נושא משרה בתאגיד סעיף 45שיעורי קנסות פרק ט: עיצום כספי סעיף 46עיצום כספי סעיף 47הודעה על כוונת חיוב סעיף 48זכות טיעון סעיף 49החלטת המנהל ודרישת תשלום סעיף 50הפרה נמשכת והפרה חוזרת סעיף 51סכומים מופחתים סעיף 52סכום מעודכן של העיצום הכספי סעיף 53המועד לתשלום העיצום הכספי סעיף 54הפרשי הצמדה וריבית סעיף 55ערעור סעיף 56פרסום סעיף 57עיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה ולפי חוק אחר סעיף 58שמירת אחריות פלילית פרק י: הוראות שונות סעיף 59אגרות סעיף 60מינוי המנהל סעיף 61גבייה סעיף 62חוקי עזר סעיף 63סייג לתחולה סעיף 64תחולה על המדינה סעיף 65איסור גילוי מידע סעיף 66שמירת דינים סעיף 67ביצוע ותקנות סעיף 68שינוי התוספת הראשונה והתוספת השנייה סעיף 69דיווח לכנסת סעיף 73תחילה ותקנות ראשונות סעיף 74הוראת מעבר תוספת 1: תוספת 2: