פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: הוראות כלליות סעיף 2החייב בביצוע התאמות נגישות לשירות סעיף 3שמירה על כבוד האדם במתן נגישות סעיף 4איסור דרישת תשלום בעד ההתאמות סעיף 5איסור התניית שירות בהצגת תעודות סעיף 6התאמות נגישות בשירותים נלווים סעיף 7התאמות נגישות לבקשת אפוטרופוס או מלווה של אדם עם מוגבלות סעיף 8שמירת דינים פרק ג: התאמת נהלים, הליכים ונוהגים בשירות סעיף 9ביצוע התאמות נגישות בנהלים, הליכים ונוהגים סעיף 10חיות שירות סעיף 11הסתייעות במלווה סעיף 12נוהלי פינוי בחירום סעיף 13מתן שירות בלא המתנה בתור סעיף 14פטור מתשלום למלווה של אדם עם מוגבלות במקומות ציבוריים מסוימים פרק ד: התאמות נגישות למקום שניתן בו שירות סעיף 15נגישות מעברים סעיף 16התאמות בשלטים סעיף 17נגישות במעליות סעיף 18עמדות שירות סעיף 19מתן שירות באמצעות מדפים ושולחנות סעיף 20עמדת מודיעין נגישה סעיף 21התאמות במערכת כריזה קולית סעיף 22התאמות נגישות במערכת כריזה חזותית סעיף 23מקומות המתנה ומושבים בעבור אנשים עם מוגבלות סעיף 24התאמות נגישות בתאי מדידה והחלפת בגדים סעיף 25מכונות למתן שירות אוטומטי פרק ה: הספקת אמצעי עזר ושירותי עזר בשירות ציבורי סעיף 26הספקת אמצעי עזר ושירותי עזר סעיף 27שמירה על זמינות ותקינות התאמות הנגישות למקום ציבורי ולשירות ציבורי סעיף 28ביצוע בדיקה תקופתית סעיף 29התאמות נגישות למידע סעיף 30מלווה מטעם גוף ציבורי סעיף 31סיוע במילוי טפסים סעיף 32מתן שירות באמצעות טלפון, פקסימילה, מסרון, דואר, אינטרנט דואר אלקטרוני או אמצעי דיגיטלי אחר סעיף 33התאמות נגישות למערכת ניתוב שיחות טלפון סעיף 34פרסום התאמות הנגישות שבוצעו סעיף 35התאמות נגישות בשירותי האינטרנט ת"ט תשע"ג 2013 סעיף 36התאמות במוקדי חירום טלפוניים סעיף 37נוהלי בידוק ביטחוני סעיף 38חקירת אדם עם מוגבלות הגדרות ת"ט תשע"ג 2013 סעיף 39התאמות בחקירת אדם עם מוגבלות ת"ט תשע"ג 2013 סעיף 40תוקף וקבילות סעיף 41התאמות נגישות לשירות במיתקני מעצר ובשירות בתי הסוהר סעיף 42תחולה והחייב בביצוע התאמות בהן סעיף 43תחולת התאמות נגישות נוספות סעיף 44מערכת עזר לשמיעה באולמות דיון של ערכאות שיפוטיות סעיף 45התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות שהם בעלי דין או באי כוח סעיף 46התאמות נגישות להליכי העדה סעיף 47בקשה לקבלת התאמות נגישות ובירורה סעיף 48התאמות נגישות לקהל הנוכח בדיונים משפטיים סעיף 49התאמות נגישות במסמכים המוגשים לערכאה שלא בעת הדיון סעיף 50רשות שבסמכותה לקבוע מוגבלות או זכאות לשירותי רווחה, בריאות או שיקום סעיף 51התאמות נגישות בדיונים וישיבות של רשויות ציבוריות סעיף 52הספקת שירותי עזר בשירותי מסחר סעיף 53החייב בביצוע התאמות נגישות באירועים סעיף 54התאמות נגישות באירוע סעיף 55פטורים סעיף 56התאמות נגישות בהקרנת סרטי קולנוע סעיף 57פרסום התאמות נגישות באירועים סעיף 58התאמות נגישות בשירותי הספקת כרטיסים סעיף 59קיום אירועים ופעילויות פנאי במקום נגיש בתקופת הביניים סעיף 60הגדרות סעיף 61התאמות נגישות למוצגים במוזאונים וגלריות סעיף 62התאמות נגישות לשלטים במוזאונים וגלריות סעיף 63פטורים ודרישות מופחתות סעיף 64מרכזי מבקרים סעיף 65התאמות נגישות לתערוכות אחרות סעיף 66התאמות נגישות בסיורים מודרכים סעיף 67פטורים סעיף 68התאמות נגישות בספרייה סעיף 69התאמות נגישות בשירותי הדרכה והכשרה סעיף 70נגישות מידע ממוחשב ונגישות עמדות מחשב סעיף 72פרסום התאמות הנגישות בשירותי הכשרה, הדרכה ובחינות סעיף 73פעילויות פנאי וחוגים סעיף 74ערכת תקשורת בשירותי רווחה סעיף 75התאמות בשירותי רווחה סעיף 76התאמות נגישות בשירותי דת סעיף 77התאמות נגישות בבתי תפילה סעיף 78התאמות נגישות במקוואות סעיף 79תחולה סעיף 80התאמות נגישות ביחידת אכסון מיוחדת בשירותי הארחה סעיף 81ערכת עזר לשמיעה סעיף 82התאמות בשירותי הארחה סעיף 83התאמות נגישות לשירותי מגורים ולינה סעיף 84נגישות שירותי הסעדה סעיף 85נגישות לשירותי ספורט ופנאי סימן א: כללי סעיף 26הספקת אמצעי עזר ושירותי עזר סעיף 27שמירה על זמינות ותקינות התאמות הנגישות למקום ציבורי ולשירות ציבורי סעיף 28ביצוע בדיקה תקופתית סימן ב: מידע ותקשורת בשירות סעיף 29התאמות נגישות למידע סעיף 30מלווה מטעם גוף ציבורי סעיף 31סיוע במילוי טפסים סעיף 32מתן שירות באמצעות טלפון, פקסימילה, מסרון, דואר, אינטרנט דואר אלקטרוני או אמצעי דיגיטלי אחר סעיף 33התאמות נגישות למערכת ניתוב שיחות טלפון סעיף 34פרסום התאמות הנגישות שבוצעו סימן ג: שירותי האינטרנט סעיף 35הגדרות סעיף 35אנגישות שירותי אינטרנט סעיף 35בתכנים הנערכים או המופקים בידי צדדים אחרים סעיף 35גיישומים סעיף 35דהוראות לעניין תוכני וידאו סעיף 35ההצהרת נגישות בשירותי אינטרנט סעיף 35ופטורים ודרישות מופחתות בשירות אינטרנט סימן ד: התאמות בשירותי ביטחון והצלה סעיף 36התאמות במוקדי חירום טלפוניים סעיף 37נוהלי בידוק ביטחוני סעיף 38חקירת אדם עם מוגבלות הגדרות ת"ט תשע"ג 2013 סעיף 39התאמות בחקירת אדם עם מוגבלות ת"ט תשע"ג 2013 סעיף 40תוקף וקבילות סעיף 41התאמות נגישות לשירות במיתקני מעצר ובשירות בתי הסוהר סימן ה: התאמות נגישות בערכאות שיפוטיות וגופים בעלי סמכות מעין-שיפוטית ורשויות שבסמכותן לקבוע מוגבלותו של אדם וזכאותו לשירות סעיף 42תחולה והחייב בביצוע התאמות בהן סעיף 43תחולת התאמות נגישות נוספות סעיף 44מערכת עזר לשמיעה באולמות דיון של ערכאות שיפוטיות סעיף 45התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות שהם בעלי דין או באי כוח סעיף 46התאמות נגישות להליכי העדה סעיף 47בקשה לקבלת התאמות נגישות ובירורה סעיף 48התאמות נגישות לקהל הנוכח בדיונים משפטיים סעיף 49התאמות נגישות במסמכים המוגשים לערכאה שלא בעת הדיון סעיף 50רשות שבסמכותה לקבוע מוגבלות או זכאות לשירותי רווחה, בריאות או שיקום סימן ז: נגישות בישיבות רשויות ציבוריות סעיף 51התאמות נגישות בדיונים וישיבות של רשויות ציבוריות סימן ח: התאמות נגישות בשירותי מסחר סעיף 52הספקת שירותי עזר בשירותי מסחר סימן ט: שירותי אירועים בפני קהל סעיף 53החייב בביצוע התאמות נגישות באירועים סעיף 54התאמות נגישות באירוע סעיף 55פטורים סעיף 56התאמות נגישות בהקרנת סרטי קולנוע סעיף 57פרסום התאמות נגישות באירועים סעיף 58התאמות נגישות בשירותי הספקת כרטיסים סעיף 59קיום אירועים ופעילויות פנאי במקום נגיש בתקופת הביניים סימן י: נגישות לתערוכות ולמרכזי מבקרים סעיף 60הגדרות סעיף 61התאמות נגישות למוצגים במוזאונים וגלריות סעיף 62התאמות נגישות לשלטים במוזאונים וגלריות סעיף 63פטורים ודרישות מופחתות סעיף 64מרכזי מבקרים סעיף 65התאמות נגישות לתערוכות אחרות סימן יא: שירותי סיורים מודרכים סעיף 66התאמות נגישות בסיורים מודרכים סעיף 67פטורים סימן יב: נגישות לשירות בספריות סעיף 68התאמות נגישות בספרייה סימן יג: שירותי הדרכה והכשרה סעיף 69התאמות נגישות בשירותי הדרכה והכשרה סעיף 70נגישות מידע ממוחשב ונגישות עמדות מחשב סעיף 71החלטה על הספקת אמצעי עזר או שירות עזר מסוים סעיף 72פרסום התאמות הנגישות בשירותי הכשרה, הדרכה ובחינות סעיף 73פעילויות פנאי וחוגים סימן יד: נגישות בשירותי רווחה סעיף 74ערכת תקשורת בשירותי רווחה סעיף 75התאמות בשירותי רווחה סימן טו: שירותי דת סעיף 76התאמות נגישות בשירותי דת סעיף 77התאמות נגישות בבתי תפילה סעיף 78התאמות נגישות במקוואות סימן טז: שירותי הארחה סעיף 79תחולה סעיף 80התאמות נגישות ביחידת אכסון מיוחדת בשירותי הארחה סעיף 81ערכת עזר לשמיעה סעיף 82התאמות בשירותי הארחה סימן יז: שירותי מגורים ולינה סעיף 83התאמות נגישות לשירותי מגורים ולינה סימן יח: שירותי הסעדה סעיף 84נגישות שירותי הסעדה סימן יט: נגישות לשירותי ספורט ופנאי סעיף 85נגישות לשירותי ספורט ופנאי פרק ו: נגישות חלופית למקום ציבורי ולשירות ציבורי סעיף 86נגישות חלופית למקום ציבורי ולשירות ציבורי פרק ז: הכשרת עובדים, מינוי רכז נגישות סעיף 87יידוע צוות העובדים בחובות על פי החוק סעיף 88הכשרת עובדים למתן שירות לאנשים עם מוגבלות סעיף 89דרכי הכשרת העובדים סעיף 90חייב המספק שירות לציבור באמצעות מי שאינם עובדיו סעיף 91רכז נגישות פרק ח: החלה הדרגתית סעיף 92הוראות כלליות סעיף 93ביצוע בדיקה סעיף 94לוח זמנים לביצוע התאמות נגישות מסוימות סעיף 95לוח זמנים לביצוע התאמות נגישות לאחראי שאינו רשות ציבורית סעיף 96לוח זמנים לביצוע התאמות בשירותי הארחה סעיף 97לוח זמנים לביצוע התאמות בידי אחראי שהוא רשות ציבורית סעיף 98לוח זמנים לביצוע התאמות בערכאות שיפוטיות ומעין שיפוטיות סעיף 99לוח זמנים לביצוע התאמות במעצר ומאסר סעיף 100לוח זמנים לביצוע התאמות בספריות סעיף 101לוח זמנים לביצוע התאמות נגישות בשירותי מגורים ולינה סעיף 102לוח זמנים לביצוע התאמות במוזאונים וגלריות סעיף 103לוח זמנים לביצוע התאמות נגישות ביחידות אכסון מיוחדות בשירותי רווחה סעיף 104לוח זמנים לביצוע התאמות נגישות באתר סעיף 105לוח זמנים לביצוע התאמות בשירות חדש סעיף 106שירות המיועד לאנשים עם מוגבלות סעיף 107השלמת הוראות טכניות על ידי הנציב פרק ט: תחילה והוראות מעבר סעיף 108תחילה סעיף 109הוראות מעבר תוספת 1: תוספת 2: