סעיף 1פקיד הבחירות סעיף 1 השם הקצרהשם הקצר סעיף 2רשימת החקלאים סעיף 3דין תאגיד סעיף 3אהקמת עיריה במקום שהיתה מועצה מקומית סעיף 3בהקמת עיריה במקום שהיו מספר רשויות מקומיות סעיף 3גהרחבת תחומה של עיריה סעיף 4דין שותפות סעיף 5ערר סעיף 6החלטה בערר סעיף 7דרישת יחסיות של הבחירות סעיף 8החלטה בדבר יחסיות של הבחירות סעיף 9קביעת מספר חברי הועדה סעיף 10מועד הבחירות סעיף 11אסיפה כללית סעיף 12הודעה על מועד ומקום האסיפה הכללית סעיף 13יושב ראש האסיפה סעיף 14מנין חוקי סעיף 15הבחירות ותוצאותיהן סעיף 16בחירת סגנים סעיף 17תוצאות הבחירות סעיף 18מילוי המקום של נציג חקלאי סעיף 19שיטת הבחירות סעיף 20תקנות סעיף 21הסכמי בחירות סעיף 22הכרזת תוצאות הבחירות כשאין צורך בבחירות בקלפי סעיף 23הודעת בחירות סעיף 24אספקה לתחנות סעיף 25ועדת קלפי סעיף 26הסדר בתחנה סעיף 27סדר ההצבעה סעיף 28קולות מסופקים סעיף 29מנין הקולות סעיף 30הנהלת פרוטוקול סעיף 31סיכום מנין הקולות סעיף 32חלוקת המקומות במועצה סעיף 33פרסום תוצאות הבחירות סעיף 34שמירת מסמכים סעיף 35יום היבחרה של המועצה סעיף 36סמכות שר הפנים בקשר לפעולות של ועדת הבחירות סעיף 37אופן פרסום סעיף 38חתימת מסמכים סעיף 39הוראת שר הפנים בנוגע לסדרי הבחירות סעיף 40הפרעת הבחירות סעיף 41שחיתות ואיום סעיף 42הצבעה שלא כחוק סעיף 43עבירות אחרות בקשר לבחירות סעיף 44ערעור בחירות סעיף 45תוצאותיו של ערעור בחירות סעיף 46פסולים לכהונה סעיף 47חבר מועצה המעונין בחוזה סעיף 48התפטרות של חבר מועצה סעיף 49העדר מישיבות המועצה סעיף 50בחירה וכו' של ראש העיריה סעיף 51מילוי מקומות פנויים סעיף 52העברת תפקידים וסמכויות של ראש העיריה סעיף 53משכרתם של ראש עירייה ומשנה לראש עירייה סעיף 54ישיבות המועצה והמו"מ בהן סעיף 55כשמספר חברי המועצה הוא פחות מן המנין החוקי סעיף 56דינה של משרה פנויה במועצה או בועד סעיף 57מנין חוקי סעיף 58מניחים שהמועצה או אחת מועדותיה הורכבו כהלכה סעיף 59הוצאה לפועל של החלטות המועצה סעיף 60ועדת הנהלה סעיף 60אועדת מכרזים והצעות סעיף 60בועדה חקלאית סעיף 60גועדת כספים סעיף 60דועדות שונות סעיף 60ההרכב הועדות סעיף 60ויושבי ראש הועדות סעיף 60זדעות שקולות סעיף 60חאישור החלטות הועדה סעיף 60טתקופת הכהונה של הועדות סעיף 60יחדילת חברות בועדות סעיף 60יאסדרי העבודה של הועדות סעיף 61כוחו של נציב עליון במקרים מסויימים סעיף 62סמכויותיו של המושל במקרים מסוימים סעיף 63סמכותו של הנציב העליון להכריז על מחוזי עיר סעיף 64זכויותיהן וחובותיהן של עיריות קיימות סעיף 65רישום ומכירה של מקרקעין סעיף 66קרן העיריה סעיף 67בטחון קופת העיריה סעיף 68על המועצה לנהל חשבונות סעיף 69חשבונות טעונים בקורת סעיף 70סמכותו של רואה החשבונות של העיריה לדרוש פנקסים סעיף 71תשלומים בלתי חוקיים יהיו נזקפים על משלמם סעיף 72חובת המועצה להגיש מפשט לגבית תשלומים שהוטלו בתורת הזקפה סעיף 73כשאין מועצת עיריה מגישה משפט לגבית סכומים שהוטלו בתורת הזקפה סעיף 74רואה החשבונות של העיריה רשאי להכנס למשרדי המועצה סעיף 75סמכותו של הנציב העליון במועצתו להתקין תקנות סעיף 76תקציב שנתי סעיף 77הכנת התקציב סעיף 78צורת התקציב וכו' סעיף 79תקציב נוסף סעיף 80העברות סעיף 81הסמכות להוציא הלואה סעיף 82הסמכות ללוות לצורך השעה סעיף 83דו"ח שנתי סעיף 84המושל רשאי לדרוש סטטיסטיקה וכו' סעיף 85מנוי פקידים סעיף 86מינוי פקידים נמוכים סעיף 86אאיסור עבודות חוץ סעיף 87שילוח פקידים סעיף 88על הפקידים ליתן ערובה סעיף 89העברת משמשים ופועלים סעיף 90הסמכות להתקין תקנות בנוגע לפנסיות וכו' סעיף 91אסור לפקידים או למשתמשים להיות מעונינים בחוזים סעיף 92חתימת חוזים בשם העיריה סעיף 93חוזים הטעונים אישור סעיף 94מכרזים ודרכי קבלתן של הצעות סעיף 95חתימה על מסמכים מסויימים סעיף 95אסמכות לחתום על שטרות סעיף 96תפקידיה של מועצת עיריה סעיף 97על המועצה למלא אחרי ההוראות והדרישות של המושל סעיף 98כוחותיה של מועצה סעיף 99הסמכות להתקין חוקי עזר סעיף 99אעבירת קנס סעיף 100העתקה תשמש הוכחה סעיף 101פירושים סעיף 102ארנונות סעיף 103הפחתת ארנונות סעיף 104ועדת שומה וועדת עררים סעיף 105לוח שומה סעיף 106חמר להכנת לוח השומה סעיף 107חתימת לוח השומה ופרסומו סעיף 108ערר על לוח השומה סעיף 109ערר על לוח השומה על ידי העיריה סעיף 110הדין בערר סעיף 111ערעור על החלטת ועדת העררים סעיף 112תוספות ללוח השומה סעיף 113בקורת לוח השומה סעיף 114תשלום ארנונות בתקופת ערר או ערעור סעיף 114אקנס פיגורים סעיף 115משא ומתן משפטי על היפרעות תשלום סעיף 116עיקול דמי שכירות, חובות, משכורות או תשלום שחבים למי שאינו פורע את מסיו סעיף 117העברת נכסי דלא ניידי מרשות לרשות כפופה לתעודת אישור ששולם מס רכוש עירוני סעיף 119חלופי בעלים או מחזיקים סעיף 120הריסה וכו' של בנין סעיף 121גביית חלק של מסים משוכרי משנה סעיף 122תשובות כוזבות בטופסים סעיף 123המפריע לפקידי העיריה ולעובדיה במילוי תפקידיהם סעיף 124בית משפט יצוה לשלם תשלומים או מסים שלא שולמו סעיף 125תשלום דמים וכו' לקופת העיריה סעיף 126עבירות שלא נקבעו להן עונשים בפקודה הזאת סעיף 127קבלה בעד מסים וכו' סעיף 128כוח למחוק חובות סעיף 129אנשים ידועים יהיו נחשבים בחזקת פקידים בשרות הממשלה סעיף 130פקידי עיריות וכו' יהיו פקידי ממשלה במקרים ידועים סעיף 131הופעה במשא ומתן משפטי וכו' סעיף 132פרסום צווים סעיף 132אהודעות וכו' סעיף 132באופן פרסום מסמכים סעיף 133טול ויוצא מן הכלל סעיף 134תקנות תוספת 1: תוספת 2: סעיף 1פקיד הבחירות סעיף 2רשימת החקלאים סעיף 3דין תאגיד סעיף 4דין שותפות סעיף 5ערר סעיף 6החלטה בערר סעיף 7דרישת יחסיות של הבחירות סעיף 8החלטה בדבר יחסיות של הבחירות סעיף 9קביעת מספר חברי הועדה סעיף 10מועד הבחירות סעיף 11אסיפה כללית סעיף 12הודעה על מועד ומקום האסיפה הכללית סעיף 13יושב ראש האסיפה סעיף 14מנין חוקי סעיף 15הבחירות ותוצאותיהן סעיף 16בחירת סגנים סעיף 17תוצאות הבחירות סעיף 18מילוי המקום של נציג חקלאי סעיף 20תקנות תוספת 3: תוספת 4: תוספת 6: תוספת 7: תוספת 8: תוספת 9: תוספת 10: תוספת 11: תוספת 12: תוספת 13: תוספת 14: סעיף 2פירוש סעיף 3תושביהם של אזורים מסויימים יהיו לעיריות סעיף 3אהקמת עיריה במקום שהיתה מועצה מקומית סעיף 3בהקמת עיריה במקום שהיו מספר רשויות מקומיות סעיף 3גהרחבת תחומה של עיריה סעיף 4סמכות לבטל עיריות סעיף 5שנוי אזור העיריה מס' 59 לש' 1946 סעיף 6שמה של עיריה סעיף 7מועצת העירייה סעיף 8בחירת המועצה סעיף 9ועדת בחירות סעיף 10פנקס בוחרים סעיף 11בעלי זכות לבחור סעיף 12בעלי זכות להיבחר סעיף 13פרסום פנקס הבוחרים סעיף 14ערר סעיף 15הדיון בערר סעיף 16חתימתו ותקפו של פנקס הבוחרים סעיף 17ערעור על החלטת ועדת הבחירות סעיף 18סופיות סעיף 19שיטת הבחירות סעיף 20רשימת המועמדים סעיף 21הסכמי בחירות סעיף 22הכרזת תוצאות הבחירות כשאין צורך בבחירות בקלפי סעיף 23הודעת בחירות סעיף 24אספקה לתחנות סעיף 25ועדת קלפי סעיף 26הסדר בתחנה סעיף 27סדר ההצבעה סעיף 28קולות מסופקים סעיף 29מנין הקולות סעיף 30הנהלת פרוטוקול סעיף 31סיכום מנין הקולות סעיף 32חלוקת המקומות במועצה סעיף 33פרסום תוצאות הבחירות סעיף 34שמירת מסמכים סעיף 35יום היבחרה של המועצה סעיף 36סמכות שר הפנים בקשר לפעולות של ועדת הבחירות סעיף 37אופן פרסום סעיף 38חתימת מסמכים סעיף 39הוראת שר הפנים בנוגע לסדרי הבחירות סעיף 40הפרעת הבחירות סעיף 41שחיתות ואיום סעיף 42הצבעה שלא כחוק סעיף 43עבירות אחרות בקשר לבחירות סעיף 44ערעור בחירות סעיף 45תוצאותיו של ערעור בחירות סעיף 46פסולים לכהונה סעיף 47חבר מועצה המעונין בחוזה סעיף 48התפטרות של חבר מועצה סעיף 49העדר מישיבות המועצה סעיף 50בחירה וכו' של ראש העיריה סעיף 51מילוי מקומות פנויים סעיף 52העברת תפקידים וסמכויות של ראש העיריה סעיף 53משכרתם של ראש עירייה ומשנה לראש עירייה מס' 59 לש' 1946 סעיף 54ישיבות המועצה והמו"מ בהן סעיף 55כשמספר חברי המועצה הוא פחות מן המנין החוקי סעיף 56דינה של משרה פנויה במועצה או בועד סעיף 57מנין חוקי סעיף 58מניחים שהמועצה או אחת מועדותיה הורכבו כהלכה סעיף 59הוצאה לפועל של החלטות המועצה סעיף 60ועדת הנהלה סעיף 60אועדת מכרזים והצעות סעיף 60בועדה חקלאית סעיף 60גועדת כספים סעיף 60דועדות שונות סעיף 60ההרכב הועדות סעיף 60ויושבי ראש הועדות סעיף 60זדעות שקולות סעיף 60חאישור החלטות הועדה סעיף 60טתקופת הכהונה של הועדות סעיף 60יחדילת חברות בועדות סעיף 60יאסדרי העבודה של הועדות סעיף 61כוחו של נציב עליון במקרים מסויימים מס' 59 לש' 1946 סעיף 62סמכויותיו של המושל במקרים מסוימים סעיף 63סמכותו של הנציב העליון להכריז על מחוזי עיר סעיף 64זכויותיהן וחובותיהן של עיריות קיימות סעיף 65רישום ומכירה של מקרקעין סעיף 66קרן העיריה סעיף 67בטחון קופת העיריה סעיף 68על המועצה לנהל חשבונות סעיף 69חשבונות טעונים בקורת סעיף 70סמכותו של רואה החשבונות של העיריה לדרוש פנקסים סעיף 71תשלומים בלתי חוקיים יהיו נזקפים על משלמם סעיף 72חובת המועצה להגיש מפשט לגבית תשלומים שהוטלו בתורת הזקפה סעיף 73כשאין מועצת עיריה מגישה משפט לגבית סכומים שהוטלו בתורת הזקפה סעיף 74רואה החשבונות של העיריה רשאי להכנס למשרדי המועצה סעיף 75סמכותו של הנציב העליון במועצתו להתקין תקנות סעיף 76תקציב שנתי סעיף 77הכנת התקציב סעיף 78צורת התקציב וכו' סעיף 79תקציב נוסף סעיף 80העברות סעיף 81הסמכות להוציא הלואה סעיף 82הסמכות ללוות לצורך השעה סעיף 83דו"ח שנתי סעיף 84המושל רשאי לדרוש סטטיסטיקה וכו' סעיף 85מנוי פקידים סעיף 86מינוי פקידים נמוכים מס' 6 לש' 1945 סעיף 86אאיסור עבודות חוץ סעיף 87שילוח פקידים מס' 6 לש' 1945 סעיף 88על הפקידים ליתן ערובה סעיף 89העברת משמשים ופועלים סעיף 90הסמכות להתקין תקנות בנוגע לפנסיות וכו' סעיף 91אסור לפקידים או למשתמשים להיות מעונינים בחוזים סעיף 92חתימת חוזים בשם העיריה סעיף 93חוזים הטעונים אישור סעיף 94מכרזים ודרכי קבלתן של הצעות סעיף 95חתימה על מסמכים מסויימים סעיף 95אסמכות לחתום על שטרות סעיף 96תפקידיה של מועצת עיריה סעיף 97על המועצה למלא אחרי ההוראות והדרישות של המושל סעיף 98כוחותיה של מועצה מס' 59 לש' 1946 סעיף 99הסמכות להתקין חוקי עזר מס' 59 לש' 1946 סעיף 99אעבירת קנס סעיף 100העתקה תשמש הוכחה סעיף 101פירושים סעיף 102ארנונות סעיף 103הפחתת ארנונות סעיף 104ועדת שומה וועדת עררים סעיף 105לוח שומה סעיף 106חמר להכנת לוח השומה סעיף 107חתימת לוח השומה ופרסומו סעיף 108ערר על לוח השומה סעיף 109ערר על לוח השומה על ידי העיריה סעיף 110הדין בערר סעיף 111ערעור על החלטת ועדת העררים סעיף 112תוספות ללוח השומה סעיף 113בקורת לוח השומה סעיף 114תשלום ארנונות בתקופת ערר או ערעור סעיף 114אקנס פיגורים סעיף 115משא ומתן משפטי על היפרעות תשלום מס' 59 לש' 1946 סעיף 116עיקול דמי שכירות, חובות, משכורות או תשלום שחבים למי שאינו פורע את מסיו מס' 59 לש' 1946 סעיף 117העברת נכסי דלא ניידי מרשות לרשות כפופה לתעודת אישור ששולם מס רכוש עירוני מס' 59 לש' 1946 סעיף 119חלופי בעלים או מחזיקים סעיף 120הריסה וכו' של בנין סעיף 121גביית חלק של מסים משוכרי משנה סעיף 122תשובות כוזבות בטופסים סעיף 123המפריע לפקידי העיריה ולעובדיה במילוי תפקידיהם מס' 59 לש' 1946 סעיף 124בית משפט יצוה לשלם תשלומים או מסים שלא שולמו סעיף 125תשלום דמים וכו' לקופת העיריה מס' 6 לש' 1945 סעיף 126עבירות שלא נקבעו להן עונשים בפקודה הזאת סעיף 127קבלה בעד מסים וכו' סעיף 128כוח למחוק חובות מס' 6 לש' 1945 סעיף 129אנשים ידועים יהיו נחשבים בחזקת פקידים בשרות הממשלה סעיף 130פקידי עיריות וכו' יהיו פקידי ממשלה במקרים ידועים סעיף 131הופעה במשא ומתן משפטי וכו' סעיף 132פרסום צווים סעיף 132אהודעות וכו' מס' 59 לש' 1946 סעיף 132באופן פרסום מסמכים סעיף 133טול ויוצא מן הכלל סעיף 134תקנות תוספת חמשית: