סעיף 1השם הקצר חלק א: מבוא סעיף 2פירוש ושמוש חלק ב: מתן רשיונות למרכבות ורישומן סעיף 3רשיון רכב סעיף 4מתן רשיון רכב ותקופת תקפו סעיף 5רישום מרכבות סעיף 6מספרים מסחריים חלק ג: מתן רשיונות לנהגים סעיף 7רשיון נהיגה סעיף 8ההכשרות והתנאים לרשיון נהג חלק ד: רשיונות למרכבות צבוריות סעיף 9רשיונות למרכבות צבוריות מס' 20 לש' 1933 מס' 30 לש' 1934 חלק ה: פטורין סעיף 10פטור רכב השייך לצה"ל ולמשטרת ישראל ונהגיהם סעיף 10אפטור מתלמד ונבחן סעיף 11פטור רכב מסויים מאגרות סעיף 12פטור מאגרות רשיונות סעיף 13פטורי דו אופנים ושלש אופנים ידועים חלק ו: בתי ספר ומורים לנהיגה סעיף 14בתי ספר לנהיגה סעיף 15הוראת נהיגה חלק ז: שונות סעיף 16חלקה של העיריה במסים סעיף 17הסמכות לבוא לידי הסכם עם הממשלות של ארצות סמוכות בנידון מכוניות צבוריות ומסחריות מס' 46 לש' 1932 חלק ח: עברות, עונשין ופרוצידורה סעיף 18עברות סעיף 18אגרימת מוות בנהיגה רשלנית סעיף 18בעצירת רכב לפני מסילת ברזל סעיף 18גשיפוט סעיף 18דהגשת אישום נגד עובד מדינה סעיף 18השפיטה בעבירות תעבורה סעיף 19הסמכות לאסור בלא צו מאסר סעיף 19אברירת קנס במקום שפיטה סעיף 19בסמכויות שוטר בעבירות הנוגעות לאופניים סעיף 20די בעדותו של עד אחד סעיף 21שלילת רשיון נהיגה בשל עבירת תנועה או עבירה הנובעת מנהיגת רכב סעיף 21אשלילת רשיון בשל עבירה אחרת סעיף 21בהפסקת תקפו של רשיון נהיגה סעיף 21גשלילת רשיון על ידי רשות הרישוי סעיף 21דסמכות הרשות לפסול נהגים מסוכנים סעיף 21הפסילת נאשם בעוון או בפשע מהחזיק ברשיון סעיף 21ונתינה או קבלת רשיון בזמן הפסול סעיף 21זזכות ערעור סעיף 21חהחובה להמציא רשיון סעיף 22אחריות פלילית לא תהא נפגעת חלק ט: תקנות וחוקי עזר סעיף 23תקנות מס' 30 לש' 1934 סעיף 23אסייג מס' 30 לש' 1945 סעיף 23בהטלת הפקודה על מקום שאינו דרך סעיף 24סמכותו של הנציב העליון להתקין תקנות לשם מתן תקף לאמנות בין לאומיות מס' 30 לש' 1934 סעיף 24אהעונש לעבירה על התקנות סעיף 25חוקי עזר מס' 20 לש' 1933 מס' 30 לש' 1934 סעיף 26פרסום נוסח משולב של הפקודה תוספת 1: תוספת 2: תוספת 3: