סעיף 1השם הקצר חלק 5א: העתקים צילומיים סעיף 23אפרשנות סעיף 23בהעתק צילומי כראיה סעיף 23גשמירת דינים חלק 7: עדות מומחים סעיף 25דעת מומחה מותר להוכיח בכתב סעיף 26דין חוות דעת ותעודת רופא כדין עדות בשבועה סעיף 27טפסים ותקנות סעיף 28חזקת חתימה סעיף 29חוות דעת ותעודת רופא שנעשו בחו"ל סעיף 30חקירה בעל פה חלק א: הוראות כלליות סעיף 2היקפו של חלק א סעיף 3פרק נד פקודות מס' 11 לש' 1922 מס' 13 לש' 1924 מס' 28 לש' 1924 מס' 17 לש' 1928 מס' 19 לש' 1928 סעיף 4בעל ואשתו והורים וילדיהם סעיף 5אימתי בן זוג הורה וילד כשרים להעיד זה נגד זה סעיף 5אראיות חסויות מטעמי טובת המדינה סעיף 5בראיות מפלילות סעיף 5געדות עורך דין סעיף 5דעדות רופא סעיף 5העדות פסיכולוג סעיף 5ועדות כהן דת סעיף 5זתחולה סעיף 6הכרעה על פי עדות יחידה במשפט אזרחי סעיף 6אעדות קטין שלא בשבועה סעיף 7הודעות של עד בהעשות עברה סעיף 8הודעות האנשים שנעשה בהם מעשה אלמות סעיף 9וידויים סעיף 9אהוכחות הודעות של נאשם סעיף 10עדות שנתקבלה שלא כדין סעיף 11סתירות סעיף 12משקלה של עדות סעיף 13הזמנה לעדים סעיף 14יכול צד אזרחי להעיד חלק אא: הוראות בנידון פנקסי-בנק סעיף 14אפירוש מס' 38 לש' 1940 סעיף 14באופן הוכחתן של רשימות בפנקס הבנק מס' 38 לש' 1940 סעיף 14גהוכחה שהפנקס הוא פנקס בנק מס' 38 לש' 1940 סעיף 14דקיום נכונותו של ההעתק מס' 38 לש' 1940 סעיף 14האימתי אין לחייב בנקאי וכו' להראות פנקס וכו' מס' 38 לש' 1940 סעיף 14ורשאי בית המשפט לצוות לערוך בדיקה וכו' מס' 38 לש' 1940 חלק ב: גבית עדות מטעם בית המשפט במקום אחר סעיף 15יפוי כח לגבות עדות מס' 17 לש' 1928 חלק ג: היתר קבלת עדות שנגבתה בחו"ל סעיף 16היתר קבלת עדות שנגבתה בחו"ל במשפט פלילי מס' 17 לש' 1928 פרק לו חלק ד: הוכחת כתבים נכריים סעיף 18הוכחת כתבים נכריים מס' 19 לש' 1928 סעיף 19אין מן הצורך להוכיח את תכונתו הרשמית של המקיים חלק ה: הוכחת תעודות ציבוריות סעיף 20פירוש מס' 3 לש' 1947 סעיף 21תעודות אישור של נציגים דיפלומטיים או קונסולאריים ישראליים מס' 3 לש' 1947 סעיף 22הנחות מס' 3 לש' 1947 סעיף 23הוכחת תעודות ציבוריות מס' 3 לש' 1947 חלק ו: שונות סעיף 24הנחה בדבר תעודות בנות עשרים שנה מס' 3 לש' 1947 חלק ח: תעודות של עובדי הציבור סעיף 31עובד הציבור סעיף 32תעודה של עובד הציבור סעיף 33תחולת הדין הפלילי סעיף 34צורת התעוד סעיף 35שמירת זכויות וסמכויות סעיף 36חקירה בעל פה חלק ט: הצהרות כראיות סעיף 37הצהרה שבכתב כראיה כדין סעיף 38תחולת הדין הפלילי סעיף 39חקירה בעל פה סעיף 40אגרות סעיף 41תקנות תוספת 1: