סעיף 1השם הקצר סעיף 2פירוש סעיף 3הרכב ועדות מחוזיות סעיף 3אמנין חוקי סעיף 3בהופעת מהנדס מקומי סעיף 3גחבר ועדה המעונין בתכנית סעיף 3דשמירת סוד סעיף 4סמכותה של ועדה מחוזית להתקין חוקי עזר סעיף 5סמכותן של ועדות מחוזיות להתקין תקנות סעיף 6ועדות מקומיות לאזור לבנין ערים לרבות אזור עיריה סעיף 7ועדה מקומית לאזור בנין עיר שאינו בגלל אזור של עיריה סעיף 8ועדות מקומיות חייבות למסור פרטים לועדה המחוזית סעיף 9סמכויותיהן וחובותיהן של ועדות מקומיות סעיף 10יצירת אזור לבנין סעיף 11הגבלה על הבניה לאחר יצירת אזור לבנין ערים סעיף 12קיצורי תכניות סעיף 13הגבלות על הבניה כתוצאה מקיצור תכנית סעיף 14תכנית מפורטת סעיף 15הועדה המחוזית רשאית לדרוש שתוכן תכנית מפורטת סעיף 16פרסומן של תכניות סעיף 17התנגדויות לתכניות סעיף 18אישורן של תכניות מקוצרות וקבלתן תוקף סעיף 18אאישור תכניות מפורטות וקבלתן תוקף סעיף 19הסמכות לתקן את התכנית, להפסיקה או לבטלה סעיף 20תכניות פרצלציה סעיף 20אחלוקה חדשה סעיף 20ברישום הערה בספרי האחוזה סעיף 20גתחילתה של חלוקה חדשה סעיף 20דרישום החלוקה בספרי האחוזה סעיף 20ההשפעת חלוקה חדשה על שעבודים סעיף 20ואיחוד מגרשים ללא הסכמת הבעלים סעיף 20זהבטחת הזכויות של בעל משכנתה סעיף 20חתשלום ריבית סעיף 21מתן רשיונות סעיף 22ערעור על סירוב ליתן רשיון סעיף 23הבאת הענין בפני הועדה המחוזית סעיף 24הועדה המחוזית רשאית לדרוש הפקעה סעיף 25הפרוצדורה לאחר הפקעה סעיף 26חילופי קרקע בקרקע סעיף 27הפקעה לצרכי כבישים סעיף 28דחית גמר ההפקעה סעיף 29השמוש בנכסים שהופקעו סעיף 30מכירה מחדש של נכסים שנרכשו עפ"י התכנית סעיף 31הוצאות התכנית סעיף 32מס השבחה סעיף 33גבית מס השבחה בעד עליה בשוי הקרקע לפני תחילת תקפה של פקודה זו סעיף 34פיצויים על היזקות שהוסבו ע"י התכנית סעיף 35עונשין על עברות וכו' סעיף 36סמכותו של בית המשפט ליתן צו בינים סעיף 36אהפסקת בניה על פי צו מינהלי סעיף 36בתוכן צו הפסקה מינהלי סעיף 36גהריסת תוספת הבניה אחרי צו הפסקה מינהלי סעיף 36דתקפו של צו הפסקה סעיף 36הערעור לבית המשפט סעיף 36ועונשין סעיף 36זנזיקין סעיף 36חסטיה ניכרת מתנאי הרשיון מהי סעיף 36טרשיון שהושג בטעות שוא סעיף 36יבזיון בית המשפט סעיף 36יאצו לדיור חלוף סעיף 36יברישום הערה בספרי האחוזה סעיף 36יגתקנות סדרי דין סעיף 37בוררות סעיף 38הסמכות להכנס לקרקע ולבנינים כדי למדוד וכו' סעיף 39הופעה במשפטים וכו' סעיף 40הקנאת תוקף לפסקי דין ידועים סעיף 41ביטול והוצאת חוקים מן הכלל סעיף 42תחילת תקפה של הפקודה תוספת 1: