סעיף 1נושא החוק פרק 1: כשירות סעיף 2כשירותם של שופטי בית המשפט העליון סעיף 3כשירותם של שופטי בית משפט מחוזי סעיף 4כשירותם של שופטי שלום סעיף 4אאזרחות פרק 2: מינוי סעיף 6הועדה לבחירת שופטים סעיף 7סדרי עבודת הועדה סעיף 8נשיא בית המשפט העליון וממלאי מקומו סעיף 9נשיא בתי משפט מחוזיים וכו' סעיף 10מינויים לכהונה בפועל סעיף 12כוחו של מינוי פרק 3: כהונה ומעמד סעיף 14סדרי מינהל סעיף 16התפטרות סעיף 16אסיום כהונה על פי החלטה סעיף 17קיצבה סעיף 17אמינוי שופט לשעבר סעיף 18סמכות שופט לסיים דיון פרק 4: שיפוט משמעתי סעיף 21הרכב בית הדין המשמעתי סעיף 22קובלנה על שופט סעיף 22אאמצעי משמעת סעיף 23מסקנות בית הדין: העברת שופט מן הכהונה פרק 5: הוראות שונות סעיף 25פרסום ברשומות סעיף 26שיפוט פלילי סעיף 26אשופט שהוא צד בהליך אזרחי סעיף 27הוראת מעבר סעיף 28ביצוע ותקנות סעיף 29ביטולים סעיף 30תחילת תוקף