חלק 1-.: הוראות כלליות פרק א: מבוא סעיף 1השם הקצר סעיף 2תוקף פעולתו של החק במקום החק הפלילי העותומני סעיף 3הסתייגות בעניינים מסויימים מס' 57 לש' 1946 סעיף 3אתחולת חלק זה פרק ב: באור מונחים סעיף 4תקנה כללית בנוגע לפרוש חוק זה סעיף 5הגדרת מבטאים ומונחים ידועים פרק ג: השמוש הארצי בחוק הזה סעיף 6היקף שפוטם של בתי המשפט סעיף 7עברות שנעשו מקצתן בתוך אזור השפוט ומקצתן מחוץ לאזור השפוט פרק ד: תקנות כלליות בנוגע לאחריות פלילית סעיף 8אי ידיעת החק סעיף 9מי נחשב לקטן סעיף 10תביעת זכות בתום לב סעיף 11כונה: מניע סעיף 12טעות בעובדא סעיף 13הנחה של צלילות הדעה סעיף 14טרוף דעת סעיף 15שכרות סעיף 16הגנה לפקידי המשפט סעיף 17הכרח סעיף 18צורך סעיף 19צידוק סעיף 20כפיה ע"י הבעל פרק ה: צדדים לעברה סעיף 22הגדרה סעיף 23עבריינים עיקריים סעיף 24עברות שנעשו לשם השגת מטרה משותפת סעיף 25אופן ההוצאה לפועל אינו חשוב סעיף 26שותפים לאחר מעשה סעיף 27שותף לאחר מעשה אפשר להביאו לדין בין שהעברין העיקרי נתחייב בדינו ובין שלא נתחייב בדינו פרק ו: נסיונות, הסתות וקשר סעיף 28הגדרה סעיף 29נסיונות סעיף 30הגדרת "נסיון" סעיף 31נסיונות לשדל, להדיח או להסית למעשה עברה סעיף 32הכנה למעשה פשע בחמרי פיצוץ סעיף 33המתרשל במניעת עברות ידועות מס' 59 לש' 1939 סעיף 33אכלים, חמרים או אמצעים לביצוע פשע סעיף 34הקושר קשר לעשות פשע סעיף 35הקושר קשר לעשות עוון סעיף 36מעשי קשר אחרים פרק ז: חלק 2-.: עברות פרק ח: בגד ועברות אחרות כלפי שלטון הממשלה סעיף 59עברות הסתה למרד מס' 59 לש' 1939 סעיף 60מזמת מרד סעיף 61הוכחה להזם אשמה לכאורה של פרסום דבר ע"י מורשה סעיף 62פרסום ידיעות שקר כדי לגרום פחד ובהלה סעיף 63המשביע אדם שבועה בלתי חוקית לעבור עברות שנענשים עליהן במיתה סעיף 64השבעות בלתי חוקיות אחרות לעבור עברות סעיף 65כפיה עד כמה יש בה משום הגנה סעיף 66תרגילים צבאיים בלתי חוקיים סעיף 66אהחזקת נשק לא חוקי סעיף 67נסיון לארגן התנקשות בכח בחוקת מדינה נכרית סעיף 68העלבת דגל פרק ט: עברות כלפי החוקה וסדרי החברה הקיימים סעיף 69הגדרת התאגדות בלתי חוקית סעיף 70חברים להתאגדויות בלתי חוקיות סעיף 71המטיף או מזרז להתאגדות בלתי חוקית סעיף 72מתן תרומות כסף להתאגדויות בלתי חוקיות או בקשת תרומות למענן סעיף 73פרסום דברי תעמולה של התאגדות בלתי חוקית סעיף 74הפרעות בתעשיה הכרזת שעת חירום סעיף 75עברות כלפי החזקת השרותים הצבוריים, ההובלה וכו' סעיף 76משפט על עברות עפ"י פרק זה פרק י: עברות הפוגעות ביחסים עם מדינות אחרות ובשלום החיצוני סעיף 77חילול כבוד שליטים של מדינות נכריות וכו' סעיף 78פירטות פרק יא: התקהלויות בלתי חוקיות, בלבולים ועברות אחרות כלפי שלום הצבור סעיף 79הגדרות סעיף 80עונשה של התקהלות בלתי חוקית סעיף 81עונשו של משתתף במהומות סעיף 82מתן צו לפורעים להתפזר סעיף 83פזור מתקהלים פרועים סעיף 84מהומות לאחר שניתן צו להתפזר סעיף 85המונע או שם מכשול על דרך מסירת המודעה סעיף 86פורעים המהרסים בנינים וכו' סעיף 87פורעים הגורמים נזקים לבנינים וכו' סעיף 88המונע את הפלגתה של ספינה ע"י מהומות סעיף 90פגיונות סעיף 91סכינים סעיף 92סמכות לתפוס פגיונות וסכינים סעיף 93סכינים מתקפלים סעיף 94החרמה סעיף 95הגדרות סעיף 96כניסה בכוח סעיף 97תפיסה בכוח סעיף 98קטטה במקום צבורי סעיף 100איומים סעיף 101שכרות סעיף 102הפרעה והעלבת אדם בפומבי סעיף 103השחתת מודעות סעיף 103אהשחתת פניהם של מקרקעין סעיף 104המונע בכח או באיומים עריכת בחירות סעיף 105הגורם נזק לצבור פרק יב: שוחד ושמוש לרעה במשרה סעיף 109בפקיד ציבור נוגש מס' 41 לש' 1944 סעיף 110פקידים שהוטלה עליהם הנהלת נכסים ממין מיוחד או שהוטלו עליהם תפקידים מיוחדים מס' 57 לש' 1946 סעיף 111תביעות כוזבות מצד פקידים מס' 57 לש' 1946 סעיף 112שמוש לרעה במשרה מס' 57 לש' 1946 סעיף 113תעודות כוזבות מס' 41 לש' 1944 סעיף 114הלוקח לעצמו שררה שלא כדין סעיף 115המתראה כפקיד ממשלה פרק יג: עברות הנוגעות להנהלת המשפט סעיף 116הגדרות סעיף 117עדות שקר סעיף 118עונשו של המעיד עדות שקר סעיף 119הבודה עדות סעיף 120הנשבע לשקר סעיף 120אעדויות סותרות סעיף 120בסירוב להעיד סעיף 122המכלה חומר הוכחה סעיף 123ידיעות כוזבות סעיף 124שיבוש עשיית משפט סעיף 124אהשפעה והטרדה בקשר לעדות ולחקירה סעיף 125המשתמש בהשפעה שלא כדין סעיף 127המפרסם דו"ח בלתי נכון על מהלך מו"מ משפטי סעיף 128המזמין אנשים לתרום כספים לשם תשלום קנס סעיף 129העלמת עבירות סעיף 130מודעות על רכוש גנוב סעיף 131המבזה את בית המשפט סעיף 131אאיסור נשיאת נשק בבית משפט פרק יד: הצלה, מנוסה, והכשלת פקידים של בית משפט סעיף 132הצלה סעיף 133מנוסה סעיף 134העוזר לאסירים להמלט סעיף 135המסרב או מתרשל לעזור לפקיד ממשלה במניעת פשע סעיף 136המעתיק וכו' נכסים המעוקלים כחק סעיף 137שבירת חותמות סעיף 138התרשלות בשמירת חותמות סעיף 139השם מכשולים על דרך פקידי בית המשפט פרק טו: עברות שונות כלפי רשות רשמית סעיף 140מעשי תרמית ומעילה באמון ע"י פקידי ממשלה סעיף 141המתרשל בתפקידו הרשמי סעיף 142אי ציות לחובה שעפ"י החק סעיף 143אי ציות לצוויים שניתנו עפ"י החוק סעיף 144ממשלה סעיף 145הסתה לבלי לשלם חוב שהודע פרק טז: עברות המתיחסות לדת ולמצבות צבוריות סעיף 146עלבון דתם של כל סוג אנשים סעיף 147הפרעה לעבודת אלוהים סעיף 148כניסה שלא ברשות בבתי קברות סעיף 149חלול רגשות דת סעיף 150ההורס בנינים או מצבות צבוריים או גורם להם נזקים פרק יז: עברות כלפי המוסר סעיף 152אינוס, עברות מין ועברות בלתי טבעיות סעיף 153אינוס בתרמית סעיף 154נסיון לאנס וכו' סעיף 154אנסיבות מחמירות סעיף 155בעילת נערה שלא נישאה לאיש סעיף 156בעילת ילדה למטה מבת ט"ו ע"י בעלה סעיף 157מעשה מגונה בכוח וכו' סעיף 158מעשה מגונה שלא בכוח סעיף 159מעשה מגונה הנעשה בילד סעיף 160מעשה מגונה בפומבי סעיף 161סרסר למטרות בלתי מוסריות סעיף 165המרשה לילד סעיף 167שדול למעשה זנות סעיף 168רמזים בלתי מוסריים סעיף 169גבר הנכנס לחדרה של אשה כשהוא לבוש שמלת אשה סעיף 171המונע בגדים מאשה הרי זה כאילו עכבה סעיף 172צו חפוש סעיף 174קשר לטמא סעיף 178אין חשיבות לאי ידיעת גילה של האשה סעיף 179פרסום דברי תועבה פרק יח: עברות המתיחסות לנשואין ולחובות משפחה סעיף 180הטוען טענת כזב בנשואין סעיף 184הפקרת ילד סעיף 185הזנחת ילדים ונכים סעיף 186נטישת ילדים ונכים סעיף 186אמסירת קטין להחזקה בתמורה סעיף 186במסירת קטין בהתנערות מזכויות וחובות סעיף 187"בעל בית" שאינו דואג למשרתיו או לשוליות שלו סעיף 188גולה ילד סעיף 188אהמרת דתו של קטין פרק יט: מפגעים סעיף 189מפגעים לרבים סעיף 193הולכי בטל ופורעי סדר, פושטי יד וכו' סעיף 194ביזוי בגדי שרד סעיף 195מעשה הזנחה העלול להפיץ ניגוע או מחלה מס' 41 לש' 1944 סעיף 196מכירת דברים שאינם ראויים למאכל או לשתיה סעיף 197המוכר מזון בלתי נקי סעיף 198זיהום מים סעיף 199המדליח אויר סעיף 200מלאכות מאוסות פרק כ: הוצאת שם רע סעיף 204המפרסם או מאיים לפרסם דבה או המציע להמנע מלפרסם כל דבר מתוך כונה לסחוט כסף וכו' פרק כא: איומים בסכסוכי תעשיה סעיף 210הגדרת המונחים סכסוך תעשיה והתאגדות סעיף 211המתערב שלא כדין בשמוש בזכות פרק כב: רצח והריגה סעיף 212הריגה סעיף 213עונשו של הורג סעיף 214רצח סעיף 215ענשו של רוצח סעיף 216כונה תחילה סעיף 217אי מעשה בלתי חוקי סעיף 218הגורם למיתה מתוך חוסר זהירות או מתוך פזיזות סעיף 219הגדרת גרם מיתה סעיף 220מאימתי נחשב ולד לאדם סעיף 221הגבלה בנוגע לזמן המיתה פרק כג: עברות בקשר עם רצח והתאבדות סעיף 222נסיון לרצח אחר סעיף 223נסיון לרצח ע"י מי שיצא חייב בדינו סעיף 224איומי רצח בכתב סעיף 225נסיון וסיוע לאיבוד לדעת סעיף 226חיוב בדין על רצח ולדות במקרים ידועים מס' 59 לש' 1939 סעיף 227העלמת לידתו של ולד פרק כד: חובות בנוגע לשמירת החיים והבריאות סעיף 228אחריותו של אדם הממונה על אדם אחר סעיף 229חובתו של ראש משפחה סעיף 230חובתו של בעל בית סעיף 231חובתו של אדם הממונה על מעשים מסוכנים סעיף 232חובתם של אנשים הממונים על דברים מסוכנים פרק כה: עברות המסכנות את החיים או את הבריאות סעיף 233המטיל מום באדם אחר כדי לעשות פשע או עוון סעיף 234הימום כדי לעשות פשע או עוון סעיף 235מעשים המכוונים לגרום חבלה חמורה או למנוע מאסר סעיף 236המונע מנוסת אדם מספינה שנטרפה בים סעיף 237המסכן בזדון חיי אנשים הנוסעים במסלת הברזל סעיף 238חבלה חמורה סעיף 239נסיון להזיק ע"י חמרי פיצוץ סעיף 240השקאת רעל בצריה מוך כונה להזיק סעיף 241חבלה וכיוצא בזה סעיף 242מי שאינו מספק צרכים פרק כו: פחזות ורשלנות פליליות סעיף 243מעשי פחזות ורשלנות ת"ט 1940 סעיף 243אהזנחת שמירתם של כלי יריה וחמרים מסוכנים סעיף 243בסכנה לילדים סעיף 244מעשי רשלנות אחרים הגורמים נזק סעיף 245הצגת אור, סימן או מצוף מתעים סעיף 246הובלת אדם בשכר באניה בלתי בטוחה או גדושת מטען סעיף 247סכנה או מכשול ברשות הרבים או בנתיב ים פרק כז: תקיפה סעיף 248הגדרת תקיפה סעיף 249תקיפה סתם סעיף 250תקיפה הגורמת חבלה גופנית ממש סעיף 251תקיפות שונות סעיף 251אחבלות ותקיפות בנסיבות מחמירות פרק כח: עברות כלפי חופש האדם סעיף 252הגדרה של חטיפת אדם מפלשתינה סעיף 253הגדרה של חטיפת אדם מרשות האפּוטרופּסות החוקית סעיף 254הגדרה של חטיפה סעיף 255ענשה של חטיפה סעיף 256חטיפה לשם רצח סעיף 257חטיפת אדם כדי לכלוא אותו בהסתר ושלא כדין סעיף 258חטיפת אדם כדי לחבול בו חבלה חמורה מס' 41 לש' 1944 סעיף 259המסתיר או כולא שלא בצדק אדם חטוף סעיף 260חטיפת ילד למטה מבן י"ד שנה כדי לגנוב מעל גופו סעיף 261כפיית עבודה על אדם שלא כחוק סעיף 262מאסר שקר פרק כט: גנבה סעיף 263הגדרה סעיף 264מקרים מיוחדים סעיף 265המחזיק כספים וכו' לשם מילוי הוראה מיוחדת סעיף 266סוכנים המקבלים כספים וכו' לשם מכירה סעיף 267המקבל כסף בשביל אחר סעיף 268גנבה ע"י אנשים שיש להם טובת הנאה בדבר הגנוב סעיף 269בעל ואשתו סעיף 270עונש כללי על גנבה סעיף 274עונשו של פקיד ממשלה הגונב סעיף 275עונשם של מזכירים או משרתים או מנהלים או פקידים של חברות בעד גנבה סעיף 276גנבה ע"י סוכנים וכו' פרק ל: עברות הקשורות בגנבה סעיף 279הצפנת פנקסים סעיף 280הצפנת צוואות סעיף 281הצפנת שטרי קנין סעיף 282ההורג בהמות על מנת לגנוב סעיף 283התולש דבר מחובר על מנת לגנבו סעיף 284המטפל במרמה במחצבים שבמכרות סעיף 285הרוכש לעצמו במרמה כוח ומים זורמים פרק לא: הסגת-גבול פלילית סעיף 286הנכנס לרכושו של אחר כדי לבצע עברה וכו' פרק לב: שוד וחמס סעיף 287הגדרה של שוד סעיף 288שוד ונסיון לשוד סעיף 289תקיפה לשם גנבה סעיף 293הדורש רכוש באיום על מנת לגנבו פרק לג: גנבה במחתרת, התפרצות לתוך בית ועברות כיוצא בהן סעיף 294הגדרות סעיף 295המתפרץ לתוך בנין ובא במחתרת סעיף 296הנכנס לבית דירה על מנת לעשות מעשה פשע סעיף 297המתפרץ לתוך בנין ועושה בו פשע סעיף 298הפורץ לתוך בנין בכוונה לבצע בו פשע פרק לד: טענות שוא סעיף 304המקבל אשראי וכו' ע"י טענות שוא סעיף 305הקושר קשר לשם רמאות פרק לה: מקבלי נכסים גנובים סעיף 309המקבל נכסים גנובים סעיף 310המקבל רכוש שהושג במרמה סעיף 311המחזיק רכוש שלא כחוק פרק לו: פרק לז: עברות הגורמות נזק לרכוש סעיף 317הבער סעיף 318נסיונות של הבער סעיף 319המשלח אש בתבואות ומטעים סעיף 320המנסה לשלח אש ביבול וכו' סעיף 321המבעיר סחורות בבנינים סעיף 322המנסה להבעיר סחורות בבנינים סעיף 323המדיח ספינות סעיף 324המנסה להדיח ספינות סעיף 325החובל בבהמות סעיף 326עונש על נזקים מתוך כונה להרע בדרך כלל סעיף 327המנסה להשמיד רכוש בחמרי פיצוץ סעיף 328המעביר מחלות מדבקות לבהמות סעיף 329העוקר ציוני גבול כדי להונות סעיף 330נזק וכו' בזדון לציוני מדידה וציוני גבול סעיף 331איומי הבער וכו' פרק לח: פרק לט: פרק מ: זיוף בנקנוטים סעיף 348הגדרה של בנקנוט סעיף 349המזייף בנקנוטים סעיף 350המחקה בנקנוטים סעיף 351המחזיק חומר לזיוף בנקנוטים סעיף 352המוציא שטרי כסף שלא כחוק סעיף 353קלקול שטרי כסף היוצאים בפלשתינה סעיף 353אחיקוי שטרי כסף סעיף 354תפיסתם והחרמתם של שטרות מזויפים, מכשירים וכו' מס' 30 לש' 1945 פרק מא: עברות בענין מטבעות סעיף 355הגדרות סעיף 356המזייף מטבע של זהב וכסף סעיף 357פעולת הכנה ליציקת מטבעות זהב וכסף סעיף 358קצוצת סעיף 359המפיץ מטבעות מזויפים של זהב או כסף סעיף 360החוזר ומפיץ מטבעות מזויפים של זהב או כסף או מחזיק ברשותו מטבעות אחרים כאלה סעיף 362המזייף מטבעות שאינן מטבעות של זהב או כסף סעיף 363המפיץ מטבע מזויף שאינו של זהב או כסף סעיף 364המטשטש צורת מטבע בהטביעו בו מלים סעיף 365המפיץ מטבעות נכריים, מדליות וכו' במטבעות, מתוך כונה להונות סעיף 366המוציא לחו"ל מטבע מזויף סעיף 368תפישתם והחרמתם של מטבעות מזוייפים, מכשירים, וכו' סעיף 369הכח לתפוש מטבע סעיף 370המסרב לקבל מטבע יוצא בפלשתינה פרק מב: בולים מזויפים סעיף 371המחזיק ברשותו דפוס המשמש לעשיית בולים סעיף 372נירות ודפוסים לבולי דואר סעיף 373המחזיק ברשותו קלישאות או מכשירים המשמשים לעשיית חותמות פרק מג: המתראה כאחר סעיף 374התראות כאחר בכלל סעיף 375המוסר הודאת שקר על התחייבות עפ"י שטר או על התחייבות אחרת וכו' סעיף 376התראות כבן אדם ששמו נזכר בתעודה סעיף 377המשאיל וכו' תעודה לצורך התראות סעיף 378התראות כאדם הנזכר בתעודת המלצה סעיף 379המשאיל וכו' תעודת אופי לצורך התראות פרק מד: עברות קלות סעיף 380עברות רחוב סעיף 381המסרב להושיט עזרה במקרים ידועים סעיף 383בעלי בתי מלון שאינם תולים מאורות וכו' סעיף 384הזורע קרקע הגובלת עם דרך המלך סעיף 385הנכנס לרשות אחר מס' 41 לש' 1944 סעיף 385אכניסה לקרקע והיזקה סעיף 386צער בעלי חיים סעיף 387אנשים בעלי מקצוע המגלים ידיעות סעיף 388אצו בגין אחיזה בנכסי דלא ניידי סעיף 389הפיקוח על ילד כשמביאים אדם במשפט על עברות עפ"י פרקי י"ז וי"ח סעיף 390בטול סעיף 391קבלת תקף והוצאה מן הכלל תוספת 1: חלק 1: פרק א: פרק ב: פרק ג: פרק ד: פרק ה: פרק ו: פרק ז: חלק 2: חלק 2-.: עברות פרק א: מבוא סעיף 1השם הקצר סעיף 2תוקף פעולתו של החק במקום החק הפלילי העותומני סעיף 3הסתייגות בעניינים מסויימים מס' 57 לש' 1946 סעיף 3אתחולת חלק זה פרק ב: באור מונחים סעיף 4תקנה כללית בנוגע לפרוש חוק זה סעיף 5הגדרת מבטאים ומונחים ידועים פרק ג: השמוש הארצי בחוק הזה סעיף 6היקף שפוטם של בתי המשפט סעיף 7עברות שנעשו מקצתן בתוך אזור השפוט ומקצתן מחוץ לאזור השפוט פרק ד: תקנות כלליות בנוגע לאחריות פלילית סעיף 8אי ידיעת החק סעיף 9מי נחשב לקטן סעיף 10תביעת זכות בתום לב סעיף 11כונה: מניע סעיף 12טעות בעובדא סעיף 13הנחה של צלילות הדעה סעיף 14טרוף דעת סעיף 15שכרות סעיף 16הגנה לפקידי המשפט סעיף 17הכרח סעיף 18צורך סעיף 19צידוק סעיף 20כפיה ע"י הבעל פרק ה: צדדים לעברה סעיף 22הגדרה סעיף 23עבריינים עיקריים סעיף 24עברות שנעשו לשם השגת מטרה משותפת סעיף 25אופן ההוצאה לפועל אינו חשוב סעיף 26שותפים לאחר מעשה סעיף 27שותף לאחר מעשה אפשר להביאו לדין בין שהעברין העיקרי נתחייב בדינו ובין שלא נתחייב בדינו פרק ו: נסיונות, הסתות וקשר סעיף 28הגדרה סעיף 29נסיונות סעיף 30הגדרת "נסיון" סעיף 31נסיונות לשדל, להדיח או להסית למעשה עברה סעיף 32הכנה למעשה פשע בחמרי פיצוץ סעיף 33המתרשל במניעת עברות ידועות מס' 59 לש' 1939 סעיף 33אכלים, חמרים או אמצעים לביצוע פשע סעיף 34הקושר קשר לעשות פשע סעיף 35הקושר קשר לעשות עוון סעיף 36מעשי קשר אחרים פרק ז: פרק ח: בגד ועברות אחרות כלפי שלטון הממשלה פרק ח: סעיף 59עברות הסתה למרד מס' 59 לש' 1939 סעיף 60מזמת מרד סעיף 61הוכחה להזם אשמה לכאורה של פרסום דבר ע"י מורשה סעיף 62פרסום ידיעות שקר כדי לגרום פחד ובהלה סעיף 63המשביע אדם שבועה בלתי חוקית לעבור עברות שנענשים עליהן במיתה סעיף 64השבעות בלתי חוקיות אחרות לעבור עברות סעיף 65כפיה עד כמה יש בה משום הגנה סעיף 66תרגילים צבאיים בלתי חוקיים סעיף 66אהחזקת נשק לא חוקי סעיף 67נסיון לארגן התנקשות בכח בחוקת מדינה נכרית סעיף 68העלבת דגל פרק ט: עברות כלפי החוקה וסדרי החברה הקיימים סעיף 69הגדרת התאגדות בלתי חוקית סעיף 70חברים להתאגדויות בלתי חוקיות סעיף 71המטיף או מזרז להתאגדות בלתי חוקית סעיף 72מתן תרומות כסף להתאגדויות בלתי חוקיות או בקשת תרומות למענן סעיף 73פרסום דברי תעמולה של התאגדות בלתי חוקית סעיף 74הפרעות בתעשיה הכרזת שעת חירום סעיף 75עברות כלפי החזקת השרותים הצבוריים, ההובלה וכו' סעיף 76משפט על עברות עפ"י פרק זה פרק י: פרק י: עברות הפוגעות ביחסים עם מדינות אחרות ובשלום החיצוני סעיף 77חילול כבוד שליטים של מדינות נכריות וכו' סעיף 78פירטות פרק יא: פרק יא: התקהלויות בלתי חוקיות, בלבולים ועברות אחרות כלפי שלום הצבור סעיף 79הגדרות סעיף 80עונשה של התקהלות בלתי חוקית סעיף 81עונשו של משתתף במהומות סעיף 82מתן צו לפורעים להתפזר סעיף 83פזור מתקהלים פרועים סעיף 84מהומות לאחר שניתן צו להתפזר סעיף 85המונע או שם מכשול על דרך מסירת המודעה סעיף 86פורעים המהרסים בנינים וכו' סעיף 87פורעים הגורמים נזקים לבנינים וכו' סעיף 88המונע את הפלגתה של ספינה ע"י מהומות סעיף 90פגיונות סעיף 91סכינים סעיף 92סמכות לתפוס פגיונות וסכינים סעיף 93סכינים מתקפלים סעיף 94החרמה סעיף 95הגדרות סעיף 96כניסה בכוח סעיף 97תפיסה בכוח סעיף 98קטטה במקום צבורי סעיף 100איומים סעיף 101שכרות סעיף 102הפרעה והעלבת אדם בפומבי סעיף 103השחתת מודעות סעיף 103אהשחתת פניהם של מקרקעין סעיף 104המונע בכח או באיומים עריכת בחירות סעיף 105הגורם נזק לצבור פרק יב: פרק יב: שוחד ושמוש לרעה במשרה סעיף 109בפקיד ציבור נוגש מס' 41 לש' 1944 סעיף 110פקידים שהוטלה עליהם הנהלת נכסים ממין מיוחד או שהוטלו עליהם תפקידים מיוחדים מס' 57 לש' 1946 סעיף 111תביעות כוזבות מצד פקידים מס' 57 לש' 1946 סעיף 112שמוש לרעה במשרה מס' 57 לש' 1946 סעיף 113תעודות כוזבות מס' 41 לש' 1944 סעיף 114הלוקח לעצמו שררה שלא כדין סעיף 115המתראה כפקיד ממשלה פרק יג: פרק יג: עברות הנוגעות להנהלת המשפט סעיף 116הגדרות סעיף 117עדות שקר סעיף 118עונשו של המעיד עדות שקר סעיף 119הבודה עדות סעיף 120הנשבע לשקר סעיף 120אעדויות סותרות סעיף 120בסירוב להעיד סעיף 122המכלה חומר הוכחה סעיף 123ידיעות כוזבות סעיף 124שיבוש עשיית משפט סעיף 124אהשפעה והטרדה בקשר לעדות ולחקירה סעיף 125המשתמש בהשפעה שלא כדין סעיף 127המפרסם דו"ח בלתי נכון על מהלך מו"מ משפטי סעיף 128המזמין אנשים לתרום כספים לשם תשלום קנס סעיף 129העלמת עבירות סעיף 130מודעות על רכוש גנוב סעיף 131המבזה את בית המשפט סעיף 131אאיסור נשיאת נשק בבית משפט פרק יד: פרק יד: הצלה, מנוסה, והכשלת פקידים של בית משפט סעיף 132הצלה סעיף 133מנוסה סעיף 134העוזר לאסירים להמלט סעיף 135המסרב או מתרשל לעזור לפקיד ממשלה במניעת פשע סעיף 136המעתיק וכו' נכסים המעוקלים כחק סעיף 137שבירת חותמות סעיף 138התרשלות בשמירת חותמות סעיף 139השם מכשולים על דרך פקידי בית המשפט פרק טו: פרק טו: עברות שונות כלפי רשות רשמית סעיף 140מעשי תרמית ומעילה באמון ע"י פקידי ממשלה סעיף 141המתרשל בתפקידו הרשמי סעיף 142אי ציות לחובה שעפ"י החק סעיף 143אי ציות לצוויים שניתנו עפ"י החוק סעיף 144ממשלה סעיף 145הסתה לבלי לשלם חוב שהודע פרק טז: עברות המתיחסות לדת ולמצבות צבוריות סעיף 146עלבון דתם של כל סוג אנשים סעיף 147הפרעה לעבודת אלוהים סעיף 148כניסה שלא ברשות בבתי קברות סעיף 149חלול רגשות דת סעיף 150ההורס בנינים או מצבות צבוריים או גורם להם נזקים פרק יז: פרק יז: עברות כלפי המוסר סעיף 152אינוס, עברות מין ועברות בלתי טבעיות סעיף 153אינוס בתרמית סעיף 154נסיון לאנס וכו' סעיף 154אנסיבות מחמירות סעיף 155בעילת נערה שלא נישאה לאיש סעיף 156בעילת ילדה למטה מבת ט"ו ע"י בעלה סעיף 157מעשה מגונה בכוח וכו' סעיף 158מעשה מגונה שלא בכוח סעיף 159מעשה מגונה הנעשה בילד סעיף 160מעשה מגונה בפומבי סעיף 161סרסר למטרות בלתי מוסריות סעיף 165המרשה לילד סעיף 167שדול למעשה זנות סעיף 168רמזים בלתי מוסריים סעיף 169גבר הנכנס לחדרה של אשה כשהוא לבוש שמלת אשה סעיף 171המונע בגדים מאשה הרי זה כאילו עכבה סעיף 172צו חפוש סעיף 174קשר לטמא סעיף 178אין חשיבות לאי ידיעת גילה של האשה סעיף 179פרסום דברי תועבה פרק יח: פרק יח: עברות המתיחסות לנשואין ולחובות משפחה סעיף 180הטוען טענת כזב בנשואין סעיף 184הפקרת ילד סעיף 185הזנחת ילדים ונכים סעיף 186נטישת ילדים ונכים סעיף 186אמסירת קטין להחזקה בתמורה סעיף 186במסירת קטין בהתנערות מזכויות וחובות סעיף 187"בעל בית" שאינו דואג למשרתיו או לשוליות שלו סעיף 188גולה ילד סעיף 188אהמרת דתו של קטין פרק יט: פרק יט: מפגעים סעיף 189מפגעים לרבים סעיף 193הולכי בטל ופורעי סדר, פושטי יד וכו' סעיף 194ביזוי בגדי שרד סעיף 195מעשה הזנחה העלול להפיץ ניגוע או מחלה מס' 41 לש' 1944 סעיף 196מכירת דברים שאינם ראויים למאכל או לשתיה סעיף 197המוכר מזון בלתי נקי סעיף 198זיהום מים סעיף 199המדליח אויר סעיף 200מלאכות מאוסות פרק כ: פרק כ: הוצאת שם רע סעיף 204המפרסם או מאיים לפרסם דבה או המציע להמנע מלפרסם כל דבר מתוך כונה לסחוט כסף וכו' פרק כא: פרק כא: איומים בסכסוכי תעשיה סעיף 210הגדרת המונחים סכסוך תעשיה והתאגדות סעיף 211המתערב שלא כדין בשמוש בזכות פרק כב: רצח והריגה פרק כב: סעיף 212הריגה סעיף 213עונשו של הורג סעיף 214רצח סעיף 215ענשו של רוצח סעיף 216כונה תחילה סעיף 217אי מעשה בלתי חוקי סעיף 218הגורם למיתה מתוך חוסר זהירות או מתוך פזיזות סעיף 219הגדרת גרם מיתה סעיף 220מאימתי נחשב ולד לאדם סעיף 221הגבלה בנוגע לזמן המיתה פרק כג: עברות בקשר עם רצח והתאבדות פרק כג: סעיף 222נסיון לרצח אחר סעיף 223נסיון לרצח ע"י מי שיצא חייב בדינו סעיף 224איומי רצח בכתב סעיף 225נסיון וסיוע לאיבוד לדעת סעיף 226חיוב בדין על רצח ולדות במקרים ידועים מס' 59 לש' 1939 סעיף 227העלמת לידתו של ולד פרק כד: חובות בנוגע לשמירת החיים והבריאות פרק כד: סעיף 228אחריותו של אדם הממונה על אדם אחר סעיף 229חובתו של ראש משפחה סעיף 230חובתו של בעל בית סעיף 231חובתו של אדם הממונה על מעשים מסוכנים סעיף 232חובתם של אנשים הממונים על דברים מסוכנים פרק כה: עברות המסכנות את החיים או את הבריאות פרק כה: סעיף 233המטיל מום באדם אחר כדי לעשות פשע או עוון סעיף 234הימום כדי לעשות פשע או עוון סעיף 235מעשים המכוונים לגרום חבלה חמורה או למנוע מאסר סעיף 236המונע מנוסת אדם מספינה שנטרפה בים סעיף 237המסכן בזדון חיי אנשים הנוסעים במסלת הברזל סעיף 238חבלה חמורה סעיף 239נסיון להזיק ע"י חמרי פיצוץ סעיף 240השקאת רעל בצריה מוך כונה להזיק סעיף 241חבלה וכיוצא בזה סעיף 242מי שאינו מספק צרכים פרק כו: פחזות ורשלנות פליליות פרק כו: סעיף 243מעשי פחזות ורשלנות ת"ט 1940 סעיף 243אהזנחת שמירתם של כלי יריה וחמרים מסוכנים סעיף 243בסכנה לילדים סעיף 244מעשי רשלנות אחרים הגורמים נזק סעיף 245הצגת אור, סימן או מצוף מתעים סעיף 246הובלת אדם בשכר באניה בלתי בטוחה או גדושת מטען סעיף 247סכנה או מכשול ברשות הרבים או בנתיב ים פרק כז: תקיפה פרק כז: סעיף 248הגדרת תקיפה סעיף 249תקיפה סתם סעיף 250תקיפה הגורמת חבלה גופנית ממש סעיף 251תקיפות שונות סעיף 251אחבלות ותקיפות בנסיבות מחמירות פרק כח: עברות כלפי חופש האדם פרק כח: סעיף 252הגדרה של חטיפת אדם מפלשתינה סעיף 253הגדרה של חטיפת אדם מרשות האפּוטרופּסות החוקית סעיף 254הגדרה של חטיפה סעיף 255ענשה של חטיפה סעיף 256חטיפה לשם רצח סעיף 257חטיפת אדם כדי לכלוא אותו בהסתר ושלא כדין סעיף 258חטיפת אדם כדי לחבול בו חבלה חמורה מס' 41 לש' 1944 סעיף 259המסתיר או כולא שלא בצדק אדם חטוף סעיף 260חטיפת ילד למטה מבן י"ד שנה כדי לגנוב מעל גופו סעיף 261כפיית עבודה על אדם שלא כחוק סעיף 262מאסר שקר פרק כט: גנבה פרק כט: סעיף 263הגדרה סעיף 264מקרים מיוחדים סעיף 265המחזיק כספים וכו' לשם מילוי הוראה מיוחדת סעיף 266סוכנים המקבלים כספים וכו' לשם מכירה סעיף 267המקבל כסף בשביל אחר סעיף 268גנבה ע"י אנשים שיש להם טובת הנאה בדבר הגנוב סעיף 269בעל ואשתו סעיף 270עונש כללי על גנבה סעיף 274עונשו של פקיד ממשלה הגונב סעיף 275עונשם של מזכירים או משרתים או מנהלים או פקידים של חברות בעד גנבה סעיף 276גנבה ע"י סוכנים וכו' פרק ל: עברות הקשורות בגנבה פרק ל: סעיף 279הצפנת פנקסים סעיף 280הצפנת צוואות סעיף 281הצפנת שטרי קנין סעיף 282ההורג בהמות על מנת לגנוב סעיף 283התולש דבר מחובר על מנת לגנבו סעיף 284המטפל במרמה במחצבים שבמכרות סעיף 285הרוכש לעצמו במרמה כוח ומים זורמים פרק לא: הסגת-גבול פלילית פרק לא: סעיף 286הנכנס לרכושו של אחר כדי לבצע עברה וכו' פרק לב: פרק לב: שוד וחמס סעיף 287הגדרה של שוד סעיף 288שוד ונסיון לשוד סעיף 289תקיפה לשם גנבה סעיף 293הדורש רכוש באיום על מנת לגנבו פרק לג: גנבה במחתרת, התפרצות לתוך בית ועברות כיוצא בהן פרק לג: סעיף 294הגדרות סעיף 295המתפרץ לתוך בנין ובא במחתרת סעיף 296הנכנס לבית דירה על מנת לעשות מעשה פשע סעיף 297המתפרץ לתוך בנין ועושה בו פשע סעיף 298הפורץ לתוך בנין בכוונה לבצע בו פשע פרק לד: טענות שוא פרק לד: סעיף 304המקבל אשראי וכו' ע"י טענות שוא סעיף 305הקושר קשר לשם רמאות פרק לה: מקבלי נכסים גנובים פרק לה: סעיף 309המקבל נכסים גנובים סעיף 310המקבל רכוש שהושג במרמה סעיף 311המחזיק רכוש שלא כחוק פרק לו: פרק לו: פרק לז: פרק לז: עברות הגורמות נזק לרכוש סעיף 317הבער סעיף 318נסיונות של הבער סעיף 319המשלח אש בתבואות ומטעים סעיף 320המנסה לשלח אש ביבול וכו' סעיף 321המבעיר סחורות בבנינים סעיף 322המנסה להבעיר סחורות בבנינים סעיף 323המדיח ספינות סעיף 324המנסה להדיח ספינות סעיף 325החובל בבהמות סעיף 326עונש על נזקים מתוך כונה להרע בדרך כלל סעיף 327המנסה להשמיד רכוש בחמרי פיצוץ סעיף 328המעביר מחלות מדבקות לבהמות סעיף 329העוקר ציוני גבול כדי להונות סעיף 330נזק וכו' בזדון לציוני מדידה וציוני גבול סעיף 331איומי הבער וכו' פרק לח: פרק לח: פרק לט: פרק לט: פרק מ: זיוף בנקנוטים פרק מ: סעיף 348הגדרה של בנקנוט סעיף 349המזייף בנקנוטים סעיף 350המחקה בנקנוטים סעיף 351המחזיק חומר לזיוף בנקנוטים סעיף 352המוציא שטרי כסף שלא כחוק סעיף 353קלקול שטרי כסף היוצאים בפלשתינה סעיף 353אחיקוי שטרי כסף סעיף 354תפיסתם והחרמתם של שטרות מזויפים, מכשירים וכו' מס' 30 לש' 1945 פרק מא: עברות בענין מטבעות פרק מא: סעיף 355הגדרות סעיף 356המזייף מטבע של זהב וכסף סעיף 357פעולת הכנה ליציקת מטבעות זהב וכסף סעיף 358קצוצת סעיף 359המפיץ מטבעות מזויפים של זהב או כסף סעיף 360החוזר ומפיץ מטבעות מזויפים של זהב או כסף או מחזיק ברשותו מטבעות אחרים כאלה סעיף 362המזייף מטבעות שאינן מטבעות של זהב או כסף סעיף 363המפיץ מטבע מזויף שאינו של זהב או כסף סעיף 364המטשטש צורת מטבע בהטביעו בו מלים סעיף 365המפיץ מטבעות נכריים, מדליות וכו' במטבעות, מתוך כונה להונות סעיף 366המוציא לחו"ל מטבע מזויף סעיף 368תפישתם והחרמתם של מטבעות מזוייפים, מכשירים, וכו' סעיף 369הכח לתפוש מטבע סעיף 370המסרב לקבל מטבע יוצא בפלשתינה פרק מב: בולים מזויפים פרק מב: סעיף 371המחזיק ברשותו דפוס המשמש לעשיית בולים סעיף 372נירות ודפוסים לבולי דואר סעיף 373המחזיק ברשותו קלישאות או מכשירים המשמשים לעשיית חותמות פרק מג: המתראה כאחר פרק מג: סעיף 374התראות כאחר בכלל סעיף 375המוסר הודאת שקר על התחייבות עפ"י שטר או על התחייבות אחרת וכו' סעיף 376התראות כבן אדם ששמו נזכר בתעודה סעיף 377המשאיל וכו' תעודה לצורך התראות סעיף 378התראות כאדם הנזכר בתעודת המלצה סעיף 379המשאיל וכו' תעודת אופי לצורך התראות פרק מד: עברות קלות פרק מד: סעיף 380עברות רחוב סעיף 381המסרב להושיט עזרה במקרים ידועים סעיף 383בעלי בתי מלון שאינם תולים מאורות וכו' סעיף 384הזורע קרקע הגובלת עם דרך המלך סעיף 385הנכנס לרשות אחר מס' 41 לש' 1944 סעיף 385אכניסה לקרקע והיזקה סעיף 386צער בעלי חיים סעיף 387אנשים בעלי מקצוע המגלים ידיעות סעיף 388אצו בגין אחיזה בנכסי דלא ניידי סעיף 389הפיקוח על ילד כשמביאים אדם במשפט על עברות עפ"י פרקי י"ז וי"ח סעיף 390בטול סעיף 391קבלת תקף והוצאה מן הכלל