פרק א: הוראות כלליות סעיף 1תחולה סעיף 2אין דנים פעמים בשל מעשה אחד סעיף 3סמכות מקומית סעיף 4סמכות על פי מקום התפיסה סעיף 5סמכות בצירוף אישומים או נאשמים סעיף 6סמכות באין אחיזה בשום מקום סעיף 7התיישנות עבירה סעיף 8התיישנות ענשים פרק ב: בעלי הדין וייצוגם סעיף 9המאשים המדינה סעיף 10התובעים סעיף 11העמדת סניגור סעיף 12סייג לבחירת סניגור סעיף 13מינוי סניגור מטעם בית המשפט סעיף 14תפקידי סניגור שנתמנה על ידי בית המשפט סעיף 15הפסקת ייצוג של סניגור סעיף 16סייג למינוי סניגור סעיף 17חילוף סניגורים סעיף 18הוצאות ההגנה סעיף 19איסור קבלת שכר פרק ג: מעצר הנאשם ושחרורו סימן א: מעצר סעיף 20סמכות לצוות מעצר סעיף 21צו מעצר סעיף 22ביצוע צו מעצר סעיף 23הודעת הצו סעיף 24אישור במקום צו סעיף 25דרכי הביצוע סעיף 26תוקף צו מעצר סעיף 27מסירת הודעות עם מעצר סעיף 27אפגישה עם עורך דין סעיף 28עיכוב ידיעה על מעצר סעיף 29שמירת דינים סעיף 29אפיצוי בשל מעצר סימן ב: שחרור בערובה סעיף 30שחרור עצור סעיף 31עבירות שאין לשחרר עליהן בערובה סעיף 31אסייג לשחרור סעיף 32סמכות בענין שחרור סעיף 33עיון חוזר סעיף 34ערר סעיף 35הסמכות בעיון חוזר ובערר סעיף 35אהשהיית ביצוע של שחרור סעיף 36אופן הגשת בקשות סעיף 37נוכחות בעלי הדין סעיף 38הערובה סעיף 39התנאים לשחרור בערובה סעיף 40כתב הערובה סעיף 41פטור הערב סעיף 42פטירת הערב סעיף 43תוצאות הפרת תנאי השחרור סעיף 44מעצר משוחרר סעיף 45סמכותו של שוטר סימן ג: שחרור מלא סעיף 46שחרור באין אישום סעיף 47שחרור באין משפט סעיף 48שחרור באין פסק דין סעיף 49הארכת המעצר וחידושו סעיף 49אשחרור מערובה באין אישום סעיף 50שחרור והפטר עם תום המשפט סעיף 51מעצר בשל מעשה אחר פרק ד: הליכים שלפני המשפט סימן א: תלונה, חקירה והעמדה לדין סעיף 52תלונה סעיף 53חקירת המשטרה סעיף 54העברת חומר החקירה לתובע סעיף 55המשך החקירה סעיף 56העמדה לדין סעיף 57הודעה על החלטה שלא לחקור או להעמיד לדין סעיף 58ערר סעיף 59מועד לערר סעיף 60אצילת סמכות לענין ערר סעיף 61כתב אישום סימן ב: קובלנה סעיף 62קובלנה סעיף 63קובלנה על עובדי מדינה סעיף 64דין קובלנה סעיף 65התביעה בקובלנה סעיף 66החלפת קובלנה בכתב אישום סעיף 66אהעמדת הדיון בקובלנה סימן ג: עיון בראיות התביעה סעיף 67עיון בחומר החקירה סעיף 68דרכי העיון וההעתקה סעיף 69עונשין סעיף 70סייג להבאת ראיות סעיף 71חומר סודי סעיף 72המצאת ראיות שבידי קובל סעיף 73סייג לזכות העיון בחומר הראיות סעיף 74שמירת דין סימן ג1: עיון בעדויות מומחים של הסניגוריה סעיף 74אהגדרות סעיף 74בעיון בעדויות מומחים של הסנגוריה סעיף 74גסייג להבאת ראיות סימן ד: אישום סעיף 75תוכן כתב האישום סעיף 76צירוף אישומים סעיף 77צירוף נאשמים סעיף 78הפרדת המשפט סעיף 79כתב אישום חדש בהפרדת המשפט סעיף 80איחוד משפטים סעיף 81תיקון כתב אישום על ידי התובע סעיף 82תיקון כתב אישום על ידי בית המשפט סעיף 83חזרה מאישום סעיף 84תוצאות חזרה מאישום סימן ה: זימן למשפט סעיף 85הזמנה למשפט סעיף 86תוכן ההזמנה סעיף 87הודעה על דחיית מועד סעיף 88צורת ההזמנה סעיף 89צו הבאה סעיף 90תחולת סעיפים אחרים סעיף 91מסירה עם מעצר סעיף 92שחרור בערובה סעיף 93הבאה לבית המשפט סעיף 94תפיסת נכסי נאשם שנמלט סימן ו: הזמנת עדים סעיף 95הזמנת עד סעיף 96דרכי הזמנת עד סעיף 97צורת ההזמנה תוכנה סעיף 98צו להמצאת מסמכים ומוצגים סעיף 99הזמנת עד על אתר סעיף 100עד שנבצר ממנו לבוא לבית המשפט סעיף 101כפיית הציות להזמנה או לצו סעיף 102חיוב בערובה, מעצר ומניעת יציאה מן הארץ סעיף 103קנס או מאסר על אי ציות סעיף 104עיון מחדש סעיף 105הודעה לנשיא בית המשפט שלערעור סימן ז: שמירת ראיות סעיף 106גביה מוקדמת של עדות סעיף 107נוכחות בעלי דין סעיף 108סדרי גביית העדות סעיף 109חתימת הפרוטוקול סעיף 110העדות כראיה במשפט סעיף 111עדות שנגבתה שלא בפני בעלי דין סעיף 112קבלת מסמכים ומוצגים סימן ח: הודיה בכתב סעיף 113הודיה בכתב סעיף 114הודיה בכתב אינה מונעת טענות מקדמיות פרק ה: הליכי המשפט סימן א: מועד המשפט סעיף 115רציפות המשפט סימן ב: נוכחות בעלי הדין סעיף 116נוכחות הנאשם סעיף 117נוכחות מורשים של תאגיד סעיף 118שפיטה שלא בפני הנאשם בתחילת המשפט סעיף 119אין לגזור מאסר שלא בפני הנאשם סעיף 119אשפיטת נאשם שלא התייצב בהמשך המשפט סעיף 120הודעת ההליכים לנידון שלא בפניו סעיף 120אשפיטה שלא בפני הנאשם מטעמי בריאות סעיף 121העדר תובע סימן ג: פרוטוקול ותרגום סעיף 122ניהול פרוטוקול סעיף 123רישום הפרוטוקול סעיף 124צירוף מסמכים לפרוטוקול סעיף 125תיקון פרוטוקול סעיף 126רישום תיקון סעיף 127הפרוטוקול ראיה לכאורה סעיף 128מתרגם לנאשם סעיף 129ראיה שלא בעברית סעיף 130שכרו של מתרגם סימן ד: פתיחת המשפט סעיף 131תחילת המשפט סעיף 131אהסכמה בדבר עובדות וראיות סעיף 132הסברת זכויות הנאשם להגנתו סעיף 132אטענת פסלות סעיף 132בערעור בטענת פסלות סעיף 132גסייג לטענת פסלות סעיף 133טענות מקדמיות סעיף 134דיון בטענה מקדמית סעיף 135טענות מקדמיות בשלב אחר של המשפט סעיף 136תשובת הנאשם לאישום סעיף 137חזרה מהודיה סעיף 138דין עובדה שהודו בה סעיף 139פסק דין של נאשם שהודה סימן ה: בירור האשמה סעיף 140פרשת התביעה סעיף 141סיום פרשת התביעה סעיף 142זיכוי בשל העדר הוכחה לכאורה סעיף 143פרשת הסניגוריה סעיף 144סדר הפתיחה והבאת ראיות של נאשמים אחרים סעיף 145דבר הנאשם סעיף 145אשתיקת הנאשם סעיף 146סייג לחקירת נאשם סעיף 147סיום פרשת הסניגוריה סעיף 148ראיות נוספות מטעם התובע סעיף 149סתירת ראיות נוספות סעיף 150ראיות מטעם בית המשפט סעיף 151סתירת ראיות מטעם בית המשפט סעיף 152סיכומים לנין האשמה סעיף 152אנאשם שאינו מסוגל לעמוד בדין סימן ו: סדר חקירת עדים סעיף 153עדים יעידו זה שלא בפני זה סעיף 154הזהרת עד והשבעתו סעיף 155עדות קטין סעיף 156חקירת עד על ידי בעלי הדין סעיף 157חקירה על ידי בית המשפט סעיף 158חקירה נוספת על ידי בעלי הדין סעיף 159עדים במשפט של נאשמים אחדים סעיף 160עד תביעה שלא נקרא להעיד סעיף 161עד עוין סעיף 162זכות חקירה שכנגד במקרים מסויימים סעיף 163עדות מטעם בית המשפט סימן ז: פסק הדין סעיף 164הכרעת הדין סעיף 165נימוקים בזיכוי סעיף 166הרשעה בעבירה על פי עובדות שלא נטענו בכתב האישום סעיף 167הרשעה בעבירה שאינה בתחום הסמכות סעיף 168הרשעה בעבירות אחרות סעיף 169ראיות לקביעת העונש סעיף 170דרכי הוכחה סעיף 171דברי הנאשם וראיותיו סעיף 172ראיות נוספות לקביעת הענוש סעיף 173גילוי תסקיר ותוצאות בדיקות וחקירות סעיף 174סיכומים לענין העונש סעיף 175גזר הדין סעיף 176שמירת דינים סעיף 177פסק דין סעיף 178הסברה על זכות הערעור פרק ו: ערעור סעיף 179הגשת ערעור סעיף 180תקופת ערעור סעיף 181תקופת ערעור כשפסק הדין ניתן שלא בפני הנאשם סעיף 182הארכת מועדים סעיף 183ערעור אוטומטי סעיף 184נימוקי ערעור סעיף 185תיקון הודעת ערעור ונימוקיו סעיף 186דיון לפי בקשת רשות סעיף 187חזרה מערעור סעיף 188איחוד ערעורים סעיף 189דין בפני בעלי הדין סעיף 189אטענת פסלות שופט בערעור סעיף 190סדר הטענות בערעור סעיף 191גביית ראיות סעיף 192שינוי במסקנות סעיף 193סמכות בית המשפט שלערעור סעיף 194ראיות במשפט שהוחזר סעיף 195דחיית ערעור על אף טענה שנתקבלה סעיף 196הרשעה בעבירה שונה סעיף 197תנאי להגדלת העונש סעיף 198קריאת פסק דין בערעור סעיף 199הסברת זכות הערעור סעיף 200מתן הוראות אחרות סעיף 201פירושים פרק ו1: סדרי דין מיוחדים בעבירות קנס סעיף 201אקביעת עבירות קנס סעיף 201בברירת הקנס סעיף 201גתשלום הקנס סעיף 201דאי תשלום הקנס סעיף 201הכתב אישום בעבירות קנס סעיף 201ואי תחולת חוק הנוער סעיף 201זתחולה סעיף 201חברירת משפט פרק ז: הוראות שונות סעיף 202עיכוב הליכים ת"ט תשכ"ה 1965 סעיף 203חידוש הליכים סעיף 204המשך משפט בפני שופט אחר סעיף 205שינוי בהרכב חבר שופטים סעיף 206סמכות שופט ואב בית דין סעיף 207מות העבריין סעיף 208אי צירוף תביעה אזרחית סעיף 209המצאת מסמכים סעיף 210סדרי דין באין הוראות סעיף 211פגמים שאין פוגמים בדין סעיף 213סדרי הזמנה בעבירות קלות סעיף 214סדרי דין מיוחדים לעבירות תעבורה סעיף 215חוקרים ותובעים לפי חיקוק אחר סעיף 216שמירת דינים סעיף 217הוראות מעבר סעיף 218הגדרות סעיף 219תיקון חוק לתיקון דיני העונשין סעיף 220תיקון פקודת החוק הפלילי, 1936 סעיף 221תיקון פקודת העדות סעיף 222תיקון חוק ההסגרה, תשי"ד 1954 סעיף 223תיקון פקודת העמדת עבריינים במבחן, 1944 סעיף 224תיקון פקודת הפרוצדורה הפלילית סעיף 225שינוי שם סעיף 226ביטולים סעיף 227ביצוע ותקנות סעיף 228תחילת תוקף תוספת 1: תוספת 2: