פרק א: מטרה והגדרות סעיף 1מטרה סעיף 2הגדרות פרק ב: רישום פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני סעיף 3בקשה לרישום של פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני סעיף 4רישום הערה סעיף 5תקנות לעניין רישום הערה פרק ג: הוראות לעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים סעיף 6העברת חלק מהיתרה הצבורה של עמית לחשבון חדש של בן זוגו לשעבר סעיף 7העברת חלק מהיתרה הצבורה של עמית שמשולמת לו קצבת פרישה חלקית, לחשבון חדש של בן זוגו לשעבר סעיף 8הוראות לעניין חשבון חדש של בן זוג לשעבר סעיף 9תוצאות רישומה של הערה על הסכום המועבר לבן זוג לשעבר סעיף 10פטירה בטרם העברת חלק מהיתרה הצבורה לחשבון של בן הזוג לשעבר סעיף 11ייחוס עיקול או שעבוד שהוטלו על יתרה צבורה של עמית סעיף 12סייג להעברת חלק מיתרה צבורה של עמית לבן זוגו לשעבר סעיף 13הוראות לעניין חלוקת החיסכון של גמלאי פרק ד: הוראות לעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות סעיף 14העברת חלק מקצבת פרישה של גמלאי לבן זוגו לשעבר סעיף 15דיווח סעיף 16הפחתת חלק מקצבת פרישה בשל פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני סעיף 17משיכת חלק מהסכום ההוני של עמית בקופת ביטוח ישנה, בידי בן זוגו לשעבר סעיף 18איסור שעבוד או העברה לאחר של הסכום המועבר לבן זוג לשעבר והוראות לעניין עיקול סעיף 19תנאים לפעולות מסוימות לגבי הסכום המועבר לבן זוג לשעבר סעיף 20ייחוס עיקול או שעבוד שהוטלו על קצבת פרישה, על סכום שנמשך שלא בדרך של קצבה או על סכום הוני סעיף 21סייג להעברת חלק מקצבת פרישה, מסכום שנמשך שלא בדרך של קצבה או מסכום הוני של עמית לבן זוגו לשעבר סעיף 22תשלומים לבן זוג לשעבר של חוסך שנפטר סעיף 23שינוי התוספת פרק ה: תיקונים עקיפים סעיף 24תיקון חוק שירות המדינה סעיף 25תיקון חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל סעיף 26תיקון פקודת מס הכנסה מס' 204 פרק ו: הוראות שונות סעיף 27ביצוע ותקנות סעיף 28שמירת דינים סעיף 29איסור התניה סעיף 30תחילה, תחולה והוראות מעבר תוספת 1: