פרק א: מטרה ופרשנות סעיף 1מטרת החוק סעיף 2הגדרות ופרשנות פרק ב: הכרזה על מתחם מועדף לדיור סעיף 3הכרזה על מתחם מועדף לדיור פרק ג: תכנון ובנייה במתחם מועדף לדיור סימן א: תכנית מועדפת לדיור סעיף 4תכנית מועדפת לדיור סימן ב: ועדה ארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור סעיף 5ועדת ארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור סעיף 6ועדת משנה להתנגדויות סעיף 7ממלאי תפקידים בוועדה סעיף 8תפקידי הוועדה וסמכויותיה סימן ג: הליכי התכנון סעיף 9הגשת תכנית מועדפת לדיור סעיף 10בדיקה מוקדמת של תכנית מועדפת לדיור סעיף 11הגשת חוות דעת של היועצים המקצועיים של הוועדה סעיף 12הגשת חוות דעת של מתכנן הוועדה סעיף 13דיון על הפקדת תכנית מועדפת לדיור סעיף 14מילוי תנאים להפקדת תכנית מועדפת לדיור סעיף 15פרסום הודעה על הפקדה סעיף 16משלוח הודעה על הפקדה סעיף 17העמדת מסמכי תכנית מועדפת לדיור לעיון הציבור סעיף 18הגשת התנגדות סעיף 19שמיעת התנגדויות והחלטת הוועדה סעיף 20תנאים לאישור תכנית סעיף 21פרסום הודעה על אישור תכנית מועדפת לדיור סעיף 22תחילתה של תכנית מועדפת לדיור סעיף 23פרסום הודעה על דחיית תכנית מועדפת לדיור סעיף 24מועדים לסיום הטיפול בתכנית סעיף 25תשריט לצורכי רישום סעיף 26המועד לתחילת ביצוע תכנית לדיור לאומי והשלכות אי ביצועה במועד סעיף 27עריכת שינויים לתכנית מועדפת לדיור סימן ד: רישוי סעיף 28הגשת ערר בנוגע להיתר סמכויות מיוחדות סימן ה: הוראות כלליות סעיף 29תחולת הוראות חוק התכנון פרק ג1: הסדרת הזמינות של מתחם מועדף לדיור ושל מתחמי תכניות רחבות היקף לדיור סעיף 29אהגדרות פרק ג'1 סעיף 29במתן הודעה לבעל זכות או טובת הנאה לגבי קרקע להשבה סעיף 29גהסכם השבה סעיף 29דהעברת זכויות לגבי קרקע להשבה לקניין בעל הקרקע סעיף 29הצו לסילוק יד ולפינוי קרקע להשבה סעיף 29וביצוע צו לסילוק יד ולפינוי קרקע להשבה סעיף 29זחובת הזדהות סעיף 29חפנייה לבית המשפט סעיף 29טשמירת דינים פרק ד: הוראות שונות סעיף 30פרסום מידע על יחידות הדיור בתכנית מועדפת לדיור סעיף 31סעדים על הפרת הוראות סעיף 32ביצוע ותקנות סעיף 33תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים מס' 89 סעיף 34הוראת שעה סעיף 35דיווח לכנסת