פרק א: מטרת החוק סעיף 1מטרה פרק ה: בריאות סעיף 13הגדרות סעיף 14הסדרי ניתוח סעיף 15תשלומים בשל ניתוח סעיף 16הסדר התייעצות סעיף 17קביעת חריגים להסדר סעיף 18הוראות בעניין קופת חולים שחלקה בסך העמיתים נמוך מחמישה עשר אחוזים סעיף 19הוראות בעניין חברת ביטוח בעלת נתח שוק קטן סעיף 20החלת הוראות סעיף 21פרק ה' תחילה ותחולה סעיף 41פרק ח' הוראות מעבר