חלק א: עקרונות ופרשנות פרק א: עקרונות יסוד סעיף 1מטרת החוק סעיף 2חדלות פירעון סעיף 3הכרזה כי חייב הוא חדל פירעון פרק ב: הגדרות סעיף 4הגדרות חלק ב: הליכי חדלות פירעון לגבי תאגיד פרק א: תחולה סעיף 5תחולה על תאגיד פרק ב: בקשה לצו לפתיחת הליכים והדיון בה סעיף 6הרשאים להגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים סעיף 7בקשה תאגיד לצו לפתיחת הליכים סעיף 8בקשת תאגיד להפעלתו במסגרת צו לפתיחת הליכים סעיף 9בקשת נושה לצו לפתיחת הליכים סעיף 10חזקת חדלות פירעון בבקשת נושה סעיף 11בקשת היועץ המשפטי לממשלה לצו לפתיחת הליכים סעיף 12צירוף מסמכים לבקשה לצו לפתיחת הליכים סעיף 13פרסום הודעה על הגשת בקשה לצו לפתיחת הליכים ומשלוח העתק ממנה סעיף 14הגשת התנגדות לבקשה לצו לפתיחת הליכים סעיף 15חיוב בשל הגשת בקשה לצו לפתיחת הליכים בחוסר תום לב סעיף 16דיון בבקשה לצו לפתיחת הליכים סעיף 17תיקון בקשת התאגיד לצו לפתיחת הליכים וחזרה ממנה סעיף 18החלטה בבקשה לצו לפתיחת הליכים פרק ג: הגבלות וסעדים זמניים עד למתן צו לפתיחת הליכים סעיף 19ביצוע עסקאות חריגות ממועד הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים בידי התאגיד סעיף 20סעד זמני סעיף 21סעד זמני במעמד צד אחד סעיף 22עיכוב זמני של הליך שיפוטי תלוי ועומד פרק ד: תוכנו של צו לפתיחת הליכים ותוצאותיו סעיף 23החלטה על פירוק התאגיד או על הפעלתו לשם שיקומו הכלכלי סעיף 24החלטה על הפעלה זמנית של התאגיד סעיף 25תוצאות צו לפתיחת הליכים סעיף 26הודעה על מתן צו לפתיחת הליכים סעיף 27ציון ההליכים במסמכי התאגיד סעיף 28הודעה לרשם על צו לפתיחת הליכים פרק ה: הקפאת הליכים סעיף 29הקפאת הליכים נגד התאגיד סעיף 30הקפאת הליכים נגד אדם שלישי סעיף 31סייג לתחולה על הליכים פליליים ומינהליים סעיף 32השעיית תקופת ההתיישנות פרק ו: הנאמן – מינויו, תפקידו וסמכויותיו סימן א: מינוי הנאמן סעיף 33מינוי נאמן סעיף 34נאמן זמני סעיף 35מינוי הממונה לנאמן סעיף 36מינוי נושא משרה בתאגיד לנאמן סעיף 37רשימת הנאמנים סעיף 38ערובה סעיף 39שכר הנאמן סעיף 40הודעה לרשם על מינוי נאמן סימן ב: תפקיד הנאמן וסמכויותיו סעיף 41כפיפות הנאמן סעיף 42תפקיד הנאמן סעיף 43הקניית סמכויות האורגנים ונושאי המשרה לנאמן סעיף 44סמכויות שהפעלתן טעונה אישור של בית המשפט סעיף 45בקשה למתן הוראות סעיף 46שיתוף פעולה עם הנאמן סעיף 47דרישת נכסים ומסמכים של התאגיד סעיף 48בדיקת נכסי התאגיד המוחזקים בידי אחר סעיף 49דרישת מידע סעיף 50מידע מתאגיד בנקאי ומרשות המסים סעיף 51סמכות חקירה סעיף 52שמירה על סודיות סעיף 53דוחות הנאמן סעיף 54פנייה לבית המשפט בידי מי שנפגע מפעולת הנאמן סעיף 55הפסקת כהונתו של הנאמן סעיף 56סיום כהונתו של נאמן פרק ז: הפעלת התאגיד ושיקומו הכלכלי סימן א: כללי סעיף 57הפעלת התאגיד בידי הנאמן סעיף 58דרכי השיקום הכלכלי סימן ב: הפעלת התאגיד סעיף 59עסקאות חריגות סעיף 60הגבלות על נושים בעלי זכויות פירעון מיוחדות סעיף 61נכס משועבד ונכס הכפוף לשיור בעלות שימוש, השכרה ומכירה במהלך העסקים הרגיל סעיף 62נכס משועבד ונכס הכפוף לשיור בעלות שימוש, השכרה ומכירה שלא במהלך העסקים הרגיל סעיף 63תשלום באמצעות נכס משועבד סעיף 64עקיבת זכויות סעיף 65אשראי חדש סעיף 66הגדרת חוזה קיים סעיף 67זכות הנאמן לבטל חוזה קיים שאין עילה לביטולו סעיף 68הגבלת זכות הביטול של הצד השני לחוזה קיים סעיף 69ביטול חוזה קיים בהסכמה סעיף 70הליכים לביטול חוזה קיים שאין עילה לביטולו בידי הנאמן סעיף 71הליכים לביטול חוזה קיים בידי הצד השני לחוזה סעיף 72החלטת בית המשפט בבקשה הנאמן להמשך קיום החוזה ותוצאותיה סעיף 73דין ההוצאות לקיום חיובי התאגיד לפי חוזה קיים לאחר מתן צו לפתיחת הליכים סעיף 74פגיעה בשל הפרת חוזה קיים שקדמה להחלטה על ביטול או המשך קיום סעיף 75המחאת זכויות וחבויות לפי חוזה קיים סעיף 76תחולה על חוזה שבוטל בסמוך לפני מתן הצו לפתיחת הליכים סעיף 77הספקת שירותי תשתית סעיף 78הספקת שירות או מצרך חיוני סעיף 79דין התמורה בעד הספקת שירותי תשתית או שירות או מצרך חיוני סימן ג: תכנית לשיקום כלכלי סעיף 80הכנת תכנית לשיקום כלכלי בידי הנאמן סעיף 81גיבוש הצעות לתכנית לשיקום כלכלי סעיף 82הגשת הצעות לבית המשפט סעיף 83הבאת הצעה לתכנית לשיקום כלכלי לאישור הנושים וחברי התאגיד סעיף 84אסיפות סוג סעיף 85אישור תכנית לשיקום כלכלי בידי הנושים וחברי התאגיד סעיף 86אישור תכנית לשיקום כלכלי בידי בית המשפט סעיף 87אישור בית המשפט באין רוב בכל אחת מאסיפות הסוג סעיף 88סייג לאישור תכנית לשיקום כלכלי בידי בית המשפט סעיף 89כוחה של תכנית לשיקום כלכלי שאושרה סעיף 90יישום תכנית לשיקום כלכלי סעיף 91החזרת סמכויות לאורגנים ולנושאי המשרה בתאגיד סעיף 92הודעה לרשם על אישור התכנית לשיקום כלכלי סימן ד: מכירת פעילותו העסקית של תאגיד בלא תכנית לשיקום כלכלי סעיף 93מכירת פעילות עסקית של תאגיד סימן ה: מעבר להליכי פירוק סעיף 94הפסקת הפעלת התאגיד ומעבר להליכי פירוק פרק ח: פירוק סעיף 95פעולת הנאמן בפירוק סעיף 96זכות הנאמן לבטל חוזה קיים שאין לו עילה לביטולו סעיף 97הפעלת התאגיד בפירוק סעיף 98הפסקת הפירוק ומעבר להליכי שיקום כלכלי סעיף 99חיסול התאגיד סעיף 100ביטול החיסול חלק ג: הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד פרק א: תחולה והוראות כלליות סעיף 101תחולה חלק ג' סעיף 102הרשאים להגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים לגבי יחיד סעיף 103הגורם המוסמך לדון בבקשה פרק ב: צו לפתיחת הליכים לבקשת יחיד שסך חובותיו עולה על 150,000 שקלים חדשים סעיף 104בקשה היחיד לממונה סעיף 105החלטת הממונה בבקשת יחיד סעיף 106פרסום הודעה על מתן הצו ומשלוח העתק סעיף 107עיון בצו ובבקשת היחיד סעיף 108בקשה לביטול צו לפתיחת הליכים פרק ג: צו לפתיחת הליכים לבקשת נושה או היועץ המשפטי לממשלה סעיף 109בקשת נושה לבית המשפט סעיף 110חזקת חדלות פירעון בבקשת נושה סעיף 111צירוף מסמכים לבקשה לצו לפתיחת הליכים סעיף 112משלוח העתק מהבקשה לצו לפתיחת הליכים סעיף 113הגשת התנגדות לבקשה לצו לפתיחת הליכים סעיף 114חיוב בשל הגשת בקשת נושה בחוסר תום לב סעיף 115דיון בבקשת נושה סעיף 116החלטת בית המשפט בבקשת נושה סעיף 117דוח על מצבו הכלכלי של היחיד סעיף 118בקשת היועץ המשפטי לממשלה לצו לפתיחת הליכים פרק ד: סעדים זמניים עד למתן צו לפתיחת הליכים סעיף 119סעד זמני במסגרת בקשת נושה סעיף 120עיכוב זמני של הליך שיפוטי תלוי ועומד פרק ה: תוצאות צו לפתיחת הליכים סעיף 121תוצאות צו לפתיחת הליכים סעיף 122הממונה על ניהול הליכי חדלות הפירעון סעיף 123הגבלה על נטילת אשראי בידי היחיד סעיף 124ציון הליכי חדלות הפירעון פרק ו: הנאמן – מינויו, תפקידו וסמכויותיו סימן א: מינוי הנאמן סעיף 125מינוי נאמן סעיף 126רשימת הנאמנים סעיף 127ערובה סעיף 128שכר הנאמן סימן ב: תפקיד הנאמן וסמכויותיו סעיף 129כפיפות הנאמן ובקשה למתן הוראות סעיף 130תפקיד הנאמן סעיף 131הקניית סמכויות היחיד בנכסי קופת הנשייה לנאמן סעיף 132סמכויות שהפעלתן טעונה אישור של הממונה סעיף 133דרישת נכסים ומסמכים של היחיד סעיף 134בדיקת נכסי היחיד המוחזקים בידי אחר סעיף 135דרישת מידע סעיף 136שמירה על סודיות סעיף 137דוחות הנאמן סעיף 138שיתוף פעולה עם הנאמן סעיף 139פנייה לבית המשפט או לממונה בידי מי שנפגע מפעולת הנאמן סעיף 140הפסקת כהונתו של הנאמן סעיף 141סיום כהונתו של נאמן פרק ז: תקופת הביניים – ממתן צו לפתיחת הליכים עד מתן צו לשיקום כלכלי סימן א: הגבלות סעיף 142ההגבלות לגבי יחיד בתקופת הביניים סעיף 143הסרת הגבלות סימן ב: בדיקת מצבו הכלכלי של היחיד סעיף 144בדיקת מצבו הכלכלי של היחיד סעיף 145עיון בדוח שהגיש היחיד סעיף 146דרישת מידע בידי הנאמן סעיף 147דרישת מידע בידי הממונה סעיף 148העברת מידע לממונה ממערכת ההוצאה לפועל סעיף 149העברת מידע מהממונה לנאמן סעיף 150העברת מידע לפי הוראת בית משפט סעיף 151חובת מסירת מידע סעיף 152סמכות בירור בידי הנאמן סעיף 153דוח ממצאי הבדיקה סימן ג: הצעת הממונה לצו לשיקום כלכלי והדיון בה סעיף 154הצעת הממונה סעיף 155תגובת היחיד והנושים להצעת הממונה סימן ד: הוראות שונות לתקופת הביניים סעיף 156תשלום דמי מחיה בתקופת הביניים סעיף 157הפעלת עסקו של היחיד בתקופת הביניים סעיף 158זכות הנאמן לבטל חוזה קיים שאין עילה לביטולו סעיף 159מימוש נכסי קופת הנשייה וחלוקתם באישור הממונה פרק ח: צו לשיקום כלכלי סימן א: תוכן הצו סעיף 160הגדרות פרק ח' סעיף 161צו לשיקום כלכלי סימן ב: חובת תשלומים סעיף 162חובת התשלומים וגובהם סעיף 163תקופת התשלומים סעיף 164הכללת נכסי היחיד בקופת הנשייה בתקופת התשלומים סעיף 165העברת סכומים נוספים או נכסים לידי היחיד סעיף 166העברת הכנסה שוטפת ישירות לנאמן סימן ג: הפטר לאלתר סעיף 167הפטר לאלתר סימן ד: יישום הצו לשיקום כלכלי ושינויו סעיף 168יישום הצו לשיקום כלכלי סעיף 169הסרת הגבלה באופן זמני סעיף 170שינוי הצו לשיקום כלכלי סעיף 171בקשה לקיצור תקופת התשלומים סעיף 172דוח מסכם של הנאמן סעיף 173הארכת תקופת התשלומים בשל אי עמידה בתנאי הצו לשיקום כלכלי פרק ט: הפטר סעיף 174הפטר סעיף 175חובות שאינם בני הפטר סעיף 176ביטול ההפטר פרק י: הוראות לגבי יחיד שנפטר סעיף 177יחיד שנפטר כשהוא בחדלות פירעון סעיף 178יחיד שנפטר לאחר מתן צו לפתיחת הליכים פרק יא: הוראות שונות סעיף 179הקצבה לזכאי מזונות סעיף 180סמכויות לדרישת מידע ובירור וסמכות לביטול חוזה קיים, לאחר תקופת הביניים סעיף 181העברת ניהול ההליכים מהממונה לבית המשפט סעיף 182הותרת סמכות בידי הממונה לניהול הליכי חדלות פירעון בשל חובות בסכום נמוך סעיף 183ביטול צו לפתיחת הליכים בשל התנהלות היחיד סעיף 184הליך חדלות פירעון נוסף סעיף 185הסדר חוב פרק יב: הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד בעל חובות בסכום נמוך סימן א: כללי סעיף 186יחיד בעל חובות בסכום נמוך סעיף 187פתיחת הליכים בידי יחיד בעל חובות בסכום נמוך סעיף 188ניהול הליכי חדלות הפירעון לפני רשם הוצאה לפועל ייעודי סעיף 189לשכת ההוצאה לפועל שבה יתנהלו הליכי חדלות פירעון סימן ב: גיבוש הסדר תשלומים סעיף 190החלטת רשם ההוצאה לפועל על הליכים לגיבוש הסדר תשלומים סעיף 191קיום ישיבה לגיבוש הסדר תשלומים סעיף 192הסדר תשלומים מוסכם סעיף 193העברת הסדר תשלומים לדיון בפני רשם ההוצאה לפועל באין הסכמה סעיף 194זימון אסיפת נושים ודיון בהצעה להסדר תשלומים באין הסכמה סעיף 195אישור הסדר תשלומים באסיפת הנושים סעיף 196אישור הסדר תשלומים בידי רשם ההוצאה לפועל סעיף 197כוחו של הסדר תשלומים שאושר סעיף 198שמירת זכות היחיד לגיבוש הסדר חוב סימן ג: צו לפתיחת הליכים סעיף 199מתן צו לפתיחת הליכים בידי רשם ההוצאה לפועל סעיף 200בקשה לביטול צו לפתיחת הליכים סעיף 201תחולת הוראות החוק סעיף 202הקניית סמכויות הממונה לרשם ההוצאה לפועל סעיף 203סמכות רשם ההוצאה לפועל לתת צו שיקום כלכלי סעיף 204הקניית סמכויות בית המשפט לרשם ההוצאה לפועל סימן ד: הוראות שונות סעיף 205סמכות רשם הוצאה לפועל שלא למנות נאמן סעיף 206זכותו של נושה לפנות לרשם ההוצאה לפועל סעיף 207העברת ניהול ההליכים מרשם ההוצאה לפועל לבית משפט סעיף 208העברת ניהול ההליכים מרשם ההוצאה לפועל לממונה חלק ד: הנשייה פרק א: תביעות חוב סעיף 209זכות הנושה לפי תביעת חוב שאושרה סעיף 210הגשת תביעות חוב סעיף 211הכרעה בתביעות החוב סעיף 212חוב עבר שמועד פירעונו לאחר מתן הצו לפתיחת הליכים סעיף 213שומת חוב עבר שאינו קצוב סעיף 214זכות עיון סעיף 215ערעור על החלטה בתביעת חוב פרק ב: קופת הנשייה סימן א: הנכסים הנכללים בקופת הנשייה סעיף 216נכסי קופת הנשייה סעיף 217נכסים שאינם חלק מקופת הנשייה סעיף 218נכס שנתפס בהליך גבייה שטרם הושלם סימן ב: ביטול עסקאות הגורעות מקופת הנשייה סעיף 219ביטול פעולה המקנה עדיפות לנושים סעיף 220ביטול פעולה הגורעת נכסים מקופת הנשייה סעיף 221ביטול פעולה להברחת נכסים סעיף 222שמירת זכויותיו של אדם שלישי סעיף 223תוצאות ביטול פעולה פרק ג: כינוס נכסי קופת הנשייה וניהולם סעיף 224כינוס נכסי קופת הנשייה סעיף 225הודעה על נכסים ומסמכים של החייב סעיף 226ניהול נכסי קופת הנשייה פרק ד: מימוש נכסי קופת הנשייה סעיף 227מימוש נכסי קופת הנשייה סעיף 228משיכת כספים מקופת גמל סעיף 229הגנת בית מגורים פרק ה: חלוקת נכסי קופת הנשייה סימן א: כללי סעיף 230חלוקת נכסי קופת הנשייה הוראות כלליות סימן ב: סדר הפירעון סעיף 231סדר הפירעון סעיף 232שוויון סעיף 233הוצאות הליכי חדלות הפירעון סעיף 234חובות בדין קדימה סעיף 235חובות כלליים סעיף 236ריבית נוספת סעיף 237חובות דחויים סימן ג: אופן החלוקה סעיף 238חלוקת נכסי קופת הנשייה סעיף 239חלוקות ביניים סעיף 240חלוקה סופית סעיף 241אופן ביצוע החלוקות סעיף 242זכות החייב ליתרה פרק ו: נושים בעלי זכויות פירעון מיוחדות סימן א: נושה מובטח סעיף 243נושה מובטח סעיף 244הגבלות לעניין שעבוד צף סעיף 245הגבלת מימוש נכס משועבד כשעסקי החייב מופעלים סעיף 246פידיון הנכס המשועבד בידי הנאמן סעיף 247הודעה על כוונת מימוש סעיף 248הליכי מימוש נכס משועבד סעיף 249משכון לחיוב המגיע לגוף המוסדי סעיף 250חלוקת התמורה ממימוש נכס משועבד סימן ב: נושה בעל נכס הכפוף לשיור בעלות סעיף 251נכס הכפוף לשיור בעלות סעיף 252הגבלה על העברת חזקה כשעסקי החייב מופעלים סימן ג: נושה בעל זכות עיכבון סעיף 253זכות עיכבון סעיף 254סמכות להורות על מסירת נכס מעוכב סימן ד: נושה בעל זכות קיזוז סעיף 255קיזוז סעיף 256הודעה על זכות קיזוז חלק ה: מעמד הנושים וזכויותיהם סעיף 257מעמד הנושים סעיף 258זכות עיון במסמכים סעיף 259זכותו של נושה לפנות לבית המשפט סעיף 260כינוס אסיפת נושים סעיף 261אסיפת נושים ראשונה סעיף 262סדרי פעולה של אסיפת הנושים סעיף 263מינוי ועדת נושים סעיף 264שמיעת עמדת ועדת הנושים סעיף 265דרישת מידע על ידי ועדת הנושים ונושה מובטח חלק ו: הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי סעיף 266מינוי הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי סעיף 267הממונה עובד המדינה סעיף 268תפקידי הממונה סעיף 269סמכויות הנאמן נתונות לממונה סעיף 270הממונה כצד להליכים סעיף 271סמכות לבדוק את נסיבות חדלות הפירעון סעיף 272הנחיות הממונה סעיף 273סמכות לדרוש מידע מנאמן סעיף 274חקירה בדבר התנהלות נאמן סעיף 275פיקוח על הרישומים והדוחות של הנאמן סעיף 276פנייה לבית המשפט למתן הוראות סעיף 277סיוע לממונה בביצוע תפקידו סעיף 278עובדי הממונה ונציגיו חלק ז: סמכויות בית המשפט סעיף 279סמכות כללית סעיף 280איחוד הליכים לפי חוק זה של תאגיד ושל יחיד סעיף 281חקירה בבית המשפט סעיף 282צו זימון או מסירה סעיף 283סמכות להורות על תפיסה סעיף 284צו עיכוב יציאה מהארץ סעיף 285סמכות מעצר סעיף 286ביטול צו לפתיחת הליכים בשל אי חדלות פירעון חלק ח: אחריות נושא משרה ובעל תפקיד בתאגיד הנמצא בחדלות פירעון סעיף 287הגדרות חלק ח' סעיף 288אחריות דירקטור או מנהל כללי שלא פעל לצמצום היקף חדלות הפירעון סעיף 289הפרת חובה בידי בעל תפקיד בתאגיד סעיף 290ניהול במרמה של נושא משרה סעיף 291בירור בדבר ניהול במרמה של נושאי משרה סעיף 292תחולה על מי שמילא בפועל תפקיד של דירקטור חלק ט: הליכי חדלות פירעון בין-לאומיים פרק א: הגדרות ותחולה סעיף 293הגדרות חלק ט' סעיף 294תחולה חלק ט' פרק ב: גישה של בעל תפקיד זר ושל נושים זרים לרשות המוסמכת בישראל סעיף 295פניית בעל תפקיד זר לרשות המוסמכת בישראל סעיף 296סמכות שיפוט מוגבלת סעיף 297פתיחה בהליכי חדלות פירעון בידי בעל תפקיד זר והשתתפותו בהליכים סעיף 298מעמדם של נושים זרים בהליכי חדלות פירעון סעיף 299יידוע נושים זרים על החלטה של רשות מוסמכת בישראל פרק ג: הכרה בהליך זר סעיף 300הגשת בקשה להכרה בהליך זר סעיף 301הכרה בהליך זר סעיף 302תוצאות ההכרה בהליך זר עיקרי סעיף 303תוצאות ההכרה בהליך זר משני סעיף 304סעדים זמניים סעיף 305הוראות לעניין סעד זמני או סעד הניתן לפי שיקול דעת בית המשפט סעיף 306השתתפות בעל תפקיד זר בהליך שהחייב צד לו סעיף 307עדכון על שינויים פרק ד: שיתוף פעולה עם רשות מוסמכת זרה ובעל תפקיד זר סעיף 308שיתוף פעולה בין הרשות המוסמכת בישראל והנאמן לבין רשות מוסמכת זרה ובעל תפקיד זר סעיף 309קשר ישיר סעיף 310דרכים לשיתוף פעולה פרק ה: הליכים מקבילים סעיף 311הגבלת הליכי חדלות פירעון עם הכרה בהליך זר עיקרי סעיף 312הכרה בהליך זר עיקרי חזקת חדלות פירעון בהליכי חדלות פירעון סעיף 313סעדים בהליכי חדלות פירעון ובהליך זר המתנהלים במקביל סעיף 314סעדים בהליכים זרים המתנהלים במקביל סעיף 315פירעון חובות בהליכי חדלות פירעון ובהליך זר המתנהלים במקביל פרק ו: הוראות שונות סעיף 316סייג תקנת הציבור סעיף 317סיוע לפי דין אחר חלק י: הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים פרק א: הגדרות ותחולה סעיף 318הגדרות חלק י' סעיף 319תחולה חלק י' פרק ב: אישור הסדר חוב סעיף 320כוחו של הסדר חוב שאושר סעיף 321בקשה להבאת הסדר חוב לאישור בעלי העניין סעיף 322הבאת הסדר חוב לאישור בעלי העניין סעיף 323אסיפות סוג סעיף 324אישור הסדר חוב בידי בעלי העניין ובית המשפט סעיף 325חובות שלא ייכללו בהסדר חוב סעיף 326מינוי מנהל הסדר סעיף 327סמכות בית המשפט לדון במחלוקות פרק ג: אישור הסדר חוב מהותי בחברת איגרות חוב סעיף 328הגדרות פרק ג' סעיף 329מינוי מומחה לבחינת הסדר חוב מהותי סעיף 330תפקידי המומחה סעיף 331חוות דעת המומחה סעיף 332כינוס אסיפות סוג סעיף 333סמכות המומחה לדרוש מידע סעיף 334שכר והוצאות סעיף 335שמירת הסמכויות של נאמן איגרות החוב סעיף 336הליך אישור בלעדי פרק ד: ניהול משא ומתן מוגן בידי תאגיד – הוראת שעה סעיף 337הגדרות פרק ד' סעיף 338פתיחה במשא ומתן מוגן סעיף 339הגנות התאגיד המדווח במסגרת משא ומתן מוגן סעיף 340סעדים בשל פגיעה מהותית בנושה סעיף 341מינוי נציג הנושים סעיף 342מעמדו של נציג הנושים בדירקטוריון סעיף 343זכות לקבל מידע סעיף 344דיווח לנושים סעיף 345הוראת שעה חלק יא: עונשין וסמכויות אכיפה פרק א: עונשין סעיף 346עונשין פרק ב: סמכויות אכיפה סעיף 347מינוי חוקרים סעיף 348סמכויות אכיפה חלק יב: הוראות שונות סעיף 349ערעור על החלטת בית המשפט סעיף 350ערעור על החלטת הממונה סעיף 351ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל סעיף 352עדכון סכומים סעיף 353בית משפט השלום המוסמך לדון בהליכים לפי חוק זה של יחידים סעיף 354החלת הוראות החוק על חבר בני אדם מסוים שאינו תאגיד סעיף 355שינוי התוספות סעיף 356ביצוע ותקנות סעיף 357מעבר למערכת מקוונת חלק יג: תיקונים עקיפים סעיף 358ביטול פקודת פשיטת הרגל סעיף 359תיקון פקודת החברות מס' 21 סעיף 360תיקון חוק החברות מס' 32 סעיף 361תיקון חוק ההוצאה לפועל מס' 58 סעיף 362תיקון פקודת האגודות השיתופיות מס' 10 סעיף 363תיקון פקודת הבנקאות מס' 32 סעיף 364תיקון פקודת הנזיקין מס' 12 סעיף 365תיקון חוק הגנת השכר מס' 29 סעיף 366תיקון חוק ניירות ערך מס' 68 סעיף 367תיקון חוק העמותות מס' 17 סעיף 368תיקון חוק בתי המשפט מס' 93 סעיף 369תיקון חוק הביטוח הלאומי מס' 201 סעיף 370תיקון חוק הסכמים בנכסים פיננסיים מס' 4 סעיף 371תיקון חוק מערכות תשלומים מס' 4 סעיף 372תיקון חוק בנק ישראל מס' 5 חלק יד: תחילה, תחולה, הוראות מעבר והוראות שעה סעיף 373תחילה ותחולה סעיף 374הוראות מעבר לעניין שעבוד צף סעיף 375הוראות מעבר לעניין פשיטת רגל סעיף 376הוראות מעבר לעניין ביטול פקודת החברות סעיף 377הוראת שעה לעניין גמלה לפי פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי סעיף 378שמירת תוקף סעיף 379דיווח לכנסת לעניין תאגידים ויחידים חייבים הוראת שעה סעיף 380דיווח לכנסת לעניין עובדים הוראת שעה סעיף 381מחקר הוראת שעה תוספת 1: תוספת 2: תוספת 3: