פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות סעיף 2מקום הפרסום לראשונה פרק ב: תנאים לקיומה של זכות יוצרים סעיף 3ייחוד הוראות החוק סעיף 4היצירות שבהן יש זכות יוצרים סעיף 5היקף זכות היוצרים ביצירה סעיף 6פרסומים רשמיים סעיף 7מדגמים סעיף 8זיקה לישראל סעיף 9זכות יוצרים לפי אמנה בין לאומית סעיף 10שמירה על הדדיות פרק ג: מהות זכות היוצרים סעיף 11זכות יוצרים מהי סעיף 12העתקה סעיף 13ביצוע פומבי סעיף 14שידור סעיף 15העמדה לרשות הציבור סעיף 16עשיית יצירה נגזרת סעיף 17השכרה פרק ד: שימושים מותרים סעיף 18שימושים מותרים סעיף 19שימוש הוגן סעיף 20שימוש ביצירה בהליכים משפטיים או מינהליים סעיף 21העתקה של יצירה המופקדת לעיון הציבור סעיף 22שימוש אגבי ביצירה סעיף 23שידור או העתקה של יצירה הממוקמת במקום ציבורי סעיף 24העתקה של תוכנת מחשב או עשיית יצירה נגזרת ממנה סעיף 25הקלטה לצורכי שידור סעיף 26העתקה זמנית סעיף 27יצירה אמנותית נוספת על ידי היוצר סעיף 28שיקום והקמה מחדש של בניינים סעיף 28אהתאמת יצירה לאדם עם מוגבלות סעיף 29ביצוע פומבי במוסדות חינוך סעיף 30שימושים מותרים בספריות, בארכיונים ובגופים אחרים סעיף 31תקנות לעניין מוסדות חינוך, ספריות וארכיונים סעיף 32ייצור תקליטים תמורת תמלוגים פרק ה: בעלות בזכות יוצרים סעיף 33הבעלים הראשון של זכות היוצרים סעיף 34יצירה שנוצרה בידי עובד סעיף 35יצירה מוזמנת סעיף 36בעלות המדינה ביצירה סעיף 37העברת זכות יוצרים והענקת רישיון פרק ו: תקופת זכות יוצרים סעיף 38תקופת זכות יוצרים סעיף 39תקופת זכות יוצרים ביצירה משותפת סעיף 40תקופת זכות יוצרים ביצירה שפורסמה בעילום שם סעיף 41תקופת זכות יוצרים בתקליט סעיף 42תקופת זכות יוצרים ביצירה של המדינה סעיף 43סיום תקופת זכות יוצרים סעיף 44תקופת זכות היוצרים בארץ המוצא פרק ז: זכות מוסרית סעיף 45הזכות המוסרית זכות אישית סעיף 46זכות מוסרית מהי פרק ח: הפרה ותרופות סעיף 47הפרת זכות יוצרים סעיף 48הפרה עקיפה של זכות יוצרים סעיף 49ביצוע פומבי במקום בידור ציבורי סעיף 50הפרת זכות מוסרית סעיף 51הפרה עקיפה של זכות מוסרית סעיף 52הפרה של זכות יוצרים או זכות מוסרית עוולה אזרחית סעיף 53צו מניעה בשל הפרת זכות יוצרים סעיף 54תובענה בשל הפרת זכות יוצרים סעיף 55תובענה בשל הפרת זכות מוסרית סעיף 56פיצויים בלא הוכחת נזק סעיף 56א סעיף 57דין וחשבון סעיף 58מפר תמים סעיף 59הפרה של זכות יוצרים או זכות מוסרית בבניין או במבנה אחר סעיף 60טיפול בעותקים מפרים פרק ט: עונשין סעיף 61עבירות סעיף 62עונשין סעיף 63אחריות נושא משרה בתאגיד פרק י: הוראות שונות סעיף 64חזקות סעיף 65עיכוב בידי המכס סעיף 66תחולה על המדינה סעיף 67ביצוע ותקנות פרק יא: תיקונים עקיפים סעיף 68ביטול דבר המלך על חוק זכות יוצרים 1911 סעיף 69תיקון פקודת זכות יוצרים מס' 9 סעיף 70תיקון פקודת הפטנטים והמדגמים מס' 8 סעיף 71תיקון פקודת המכס מס' 23 סעיף 72תיקון חוק סדר הדין הפלילי מס' 54 סעיף 73תיקון חוק בתי המשפט מס' 46 סעיף 74תיקון חוק איסור הלבנת הון מס' 7 סעיף 75תיקון חוק מאבק בארגוני פשיעה סעיף 76תיקון חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת מס' 2 פרק יב: תחילה, תחולה והוראות מעבר סעיף 77תחילה סעיף 78תחולה והוראות מעבר