פרק א: מטרות ופרשנות סעיף 1מטרות החוק סעיף 2הגדרות פרק ב: איסור זיהום אוויר חזק או בלתי סביר סעיף 3איסור זיהום אוויר חזק או בלתי סביר סעיף 4הוראות לעניין איסור זיהום האוויר פרק ג: פעולות הרשויות למניעה ולצמצום של זיהום האוויר ולניטורו סימן א: תכנית לאומית סעיף 5תכנית לאומית למניעה ולצמצום של זיהום האוויר סימן ב: ערכי איכות האוויר והמערך הארצי לניטור האוויר סעיף 6ערכי איכות האוויר סעיף 7מדידה והערכה של איכות האוויר סעיף 8פרסום נתונים ותחזיות על איכות האוויר סימן ג: רשויות מקומיות סעיף 9מניעה וצמצום של זיהום האוויר על ידי רשויות מקומיות סעיף 10חוקי עזר סעיף 11הכרזה על אזור נפגע זיהום אוויר סעיף 12נקיטת אמצעים באזור נפגע זיהום אוויר פרק ד: מקורות פליטה נייחים סימן א: כללי סעיף 13הוראות למניעה ולצמצום של זיהום האוויר ממקורות פליטה נייחים סעיף 14הגבלות ואיסורים לגבי מקורות פליטה נייחים סעיף 15ניטור ודיגום סעיף 16רישום ודיווח סימן ב: מקורות פליטה טעוני היתר סעיף 17חובת היתר פליטה סעיף 18בקשה להיתר פליטה סעיף 19כללים ואמות מידה למתן היתר פליטה סעיף 20החלטה בבקשה להיתר פליטה סעיף 21שיתוף הציבור סעיף 22היתר פליטה ותנאיו סעיף 23הוראות בעניין תכנון ובניה סעיף 24התניית רישיונות או היתרים לפי חיקוק אחר סעיף 25תוקף היתר פליטה וחידושו סעיף 26שינויים בתנאים בהיתר פליטה סעיף 27שינוי הפעלה משמעותי סעיף 28ביטול היתר פליטה או התלייתו סעיף 29סייג לתחולה על מערכת הביטחון סימן ג: אגרות והיטלים למקורות פליטה טעוני היתר סעיף 30אגרות סעיף 31היטל על פליטת מזהמים לאוויר סימן ד: מקורות פליטה נייחים החייבים ברישוי לפי חוק רישוי עסקים סעיף 32כללים ואמות מידה לאישור לפי חוק רישוי עסקים סעיף 33תנאים למתן אישור לעסק החייב ברישוי סעיף 34תנאים בטרם מתן רישוי פרק ה: מקורות פליטה ניידים סעיף 35הוראות למניעה ולצמצום של זיהום האוויר ממקורות פליטה ניידים סעיף 36הגבלות ואיסורים לגבי מקורות פליטה ניידים סעיף 37הוראות לגבי רכב מנועי סעיף 38גילוי נתונים בפרסומת בדבר זיהום אוויר מרכב מנועי פרק ו: דלק סעיף 39הוראות לגבי דלק סעיף 40הגבלות ואיסורים לגבי דלק פרק ז: הוראות נוספות למקורות פליטה סעיף 41הוראות נוספות לעניין מקורות פליטה פרק ח: פיקוח, אכיפה ועונשין סימן א: פיקוח סעיף 42הסמכת מפקחים סעיף 43סמכויות מפקח סעיף 44זיהוי מפקח סימן ב: צווים למניעה, לצמצום או להפסקה של זיהום האוויר סעיף 45צו מינהלי למניעה או לצמצום של זיהום האוויר סעיף 46צו מינהלי להפסקת שימוש סעיף 47בקשה לביטול צו על ידי בית המשפט סעיף 48צו הגבלה שיפוטי סעיף 49בדיקת רכב מנועי והודעת אי שימוש סימן ג: עיצום כספי סעיף 50הודעה על כוונת חיוב בעיצום כספי סעיף 51זכות טיעון סעיף 52דרישת תשלום סעיף 53סכום העיצום הכספי סעיף 54סכומים מופחתים סעיף 55הפרה נמשכת והפרה חוזרת סעיף 56המועד לתשלום העיצום הכספי סעיף 57סכום מעודכן של העיצום הכספי סעיף 58הפרשי הצמדה וריבית סעיף 59עתירה סעיף 60פרסום סעיף 61שמירת אחריות פלילית סעיף 62ערובה זמנית ועיכוב כלי שיט מזהם סימן ד: עונשין סעיף 63עונשין סעיף 64אחריות מעביד ונושא משרה בתאגיד סעיף 65סמכויות בית משפט סעיף 66הוראה לעניין כלי שיט סעיף 67צו שיפוטי לאיסור שימוש ברכב סעיף 68שיעורי קנסות סעיף 69קובלנה פרק ט: תביעות אזרחיות סעיף 70עוולה בנזיקין סעיף 71גופים שעניינם בשמירת איכות הסביבה סעיף 72אחריות נושא משרה בתאגיד פרק י: הוראות שונות סעיף 73חזקה לעניין מקרקעין סעיף 74חזקה לעניין רכב מנועי, כלי שיט וכלי טיס סעיף 75ייעוד כספים סעיף 76תחולת פקודת המסים סעיף 77סמכויות המכס סעיף 78שמירת דינים סעיף 79תחולה על עובדים סעיף 80תחולה על המדינה סעיף 81ביצוע ותקנות פרק יא: תיקונים עקיפים סעיף 82תיקון פקודת בריאות העם מס' 21 סעיף 83תיקון פקודת התעבורה מס' 90 סעיף 84תיקון חוק למניעת מפגעים מס' 4 סעיף 85תיקון חוק התכנון והבניה מס' 85 סעיף 86תיקון חוק סדר הדין הפלילי מס' 58 סעיף 87תיקון חוק בתי המשפט מס' 54 סעיף 88תיקון חוק למניעת מפגעים סביבתיים סעיף 89תיקון חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות מס' 7 סעיף 90תיקון חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה מס' 6 סעיף 91תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים מס' 40 סעיף 92תיקון חוק הרשויות המקומיות פרק יב: תחילה, תחולה והוראות מעבר סעיף 93תחילה סעיף 94תקנות ראשונות סעיף 95הוראות מעבר סעיף 96תוקף תקנות סעיף 97דיווח לוועדה