פרק 1: הוראות יסוד סעיף 1פרשנות סעיף 2מקור הכללים ותכליתם סעיף 3כוח השיפוט, שלטון החוק והגינות סעיף 4אמונים למדינת ישראל ולהלכה סעיף 5אי תלות סעיף 6אי משוא פנים סעיף 7הליכותיו של דיין פרק 2: מעמדם ותחולתם של הכללים סעיף 8מעמד הכללים סעיף 9תחולה סעיף 10דינים בדימוס פרק 3: שפיטה סעיף 11שמירה על כבוד הזולת סעיף 12ניהול משפט סעיף 13פשרה, גישור ובוררות סעיף 14הימנעות מוקדמת משבת בדין סעיף 15מניעה משבת בדין פרק 4: דיין וסביבתו סעיף 16קשרים חברתיים סעיף 17פעילות פוליטית או מפלגתית סעיף 18הבעת דעה בפומבי סעיף 19איסוף כספים פרק 5: הימנעות מן השימוש במעמד השיפוטי שלא למטרתו סעיף 20ניצול מעמד סעיף 21מתנות, הנחות והזמנות פרק 6: פעילויות לבר-שיפוטיות סעיף 22ייחוד הכהונה סעיף 23מגבלות על פעילויות נוספות סעיף 24פעילות בגופים ציבוריים סעיף 25ועדות לחלוקת פרסים ומלגות סעיף 26הסברה מחוץ לישראל סעיף 27שיפוט שלא בבית הדין סעיף 28שיעורים והוראה סעיף 29שיעורי תורה והרצאות סעיף 30פרסום ספרים ומאמרים סעיף 31משפט מודרך סעיף 32עדות סעיף 33הופעה לפני רשות ציבורית סעיף 34תשובות הלכתיות ומענה לשאלונים לצורכי מחקר סימן א: עקרונות סעיף 22ייחוד הכהונה סעיף 23מגבלות על פעילויות נוספות סימן ב: עיסוקים ציבוריים סעיף 24פעילות בגופים ציבוריים סעיף 25ועדות לחלוקת פרסים ומלגות סעיף 26הסברה מחוץ לישראל סעיף 27שיפוט שלא בבית הדין סימן ג: הרצאות ופרסומים סעיף 28שיעורים והוראה סעיף 29שיעורי תורה והרצאות סעיף 30פרסום ספרים ומאמרים סעיף 31משפט מודרך סימן ד: שונות סעיף 32עדות סעיף 33הופעה לפני רשות ציבורית סעיף 34תשובות הלכתיות ומענה לשאלונים לצורכי מחקר פרק 7: עניינים כספיים סעיף 35ניהול עסקים סעיף 36ניהול נכסיהם של הדיין ושל בני משפחה סעיף 37ניתוק קשרים עסקיים וכספיים עם מינויו של דיין סעיף 38קבלת גמול בעבור עיסוק או פעילות נוספים סימן א: ניהול עסקים וקבלת גמול בעבור עיסוק סעיף 35ניהול עסקים סעיף 36ניהול נכסיהם של הדיין ושל בני משפחה סעיף 38קבלת גמול בעבור עיסוק או פעילות נוספים סימן ב: ניתוק קשרים עסקיים וכספיים עם מינויו של דיין סעיף 38אכללי סעיף 38בניתוק יחסים כספיים סעיף 38גועדת השניים סעיף 38דהסדר לניתוק יחסים כספיים סעיף 38החתימה על ההסדר סעיף 38וחיסיון ההסדר סעיף 38זהסדר תנאי להצהרת אמונים סעיף 38חדיווח סעיף 38טיידוע פרק 8: דיין ואמצעי התקשורת סעיף 39מגעים בין דיין לבין אמצעי התקשורת סעיף 40תגובות לאמצעי תקשורת פרק 9: ועדת אתיקה סעיף 41ועדת אתיקה סעיף 42כללים קודמים