סעיף 1זכות יוצרים סעיף 2הפרת זכות יוצרים סעיף 3מועד זכות היוצרים סעיף 4חוק תשי"ג 1953 סעיף 5בעלות זכות היוצרים וכו' סעיף 6תרופות אזרחיות כנגד הפרת זכות יוצרים סעיף 7זכויות הבעלים כלפי אנשים שנמצאות ברשותם העתקות מפירות או שהם עוסקים בהן וכו' סעיף 8פיטורי מפר תמים מן האחריות לתשלום דמי נזק סעיף 9הגבלה על תרופות לגבי אדריכלות סעיף 14חוק סעיף 16יצירות משותפות של מחברים חוק תשי"ג 1953 סעיף 17יצירות המתפרסמות לאחר מות מחבריהן חוק תשי"ג 1953 סעיף 18הוראות לענין דברי פרסום ממשלתיים סעיף 19הוראות לענין מכשירים מיכניים סעיף 20הוראה לענין נאומים מדיניים סעיף 21הוראות לענין צילומים סעיף 22הוראה לענין מדגמים הטעונים רישום ע"פ חוקי שנה ז' למלכות אדוארד השביעי סעיף 23יצירותיהם של מחברים נכרים המתפרסמות לראשונה בחלקי המושבות הבריטיות של המלך שחל עליהם חוק זה סעיף 24יצירות קיימות סעיף 25תחולת החוק על מושבות בריטיות סעיף 27סמכות הרשויות המחוקקות בארצות בריטיות לחוקק תחוקה נוספת לחוק זה סעיף 28תחולת החוק על ארצות חסות חלק ב: סעיף 29חוק תשי"ג 1953 סעיף 31אין לגרוע מן הזכויות שעפ"י החוק המקובל סעיף 35פירוש סעיף 37השם הקצר והתחלת תקפו של חוק זה