סעיף 1הגדרות סעיף 2סמכות המועצה להסדיר חנית רכב סעיף 3מקום חניה מוסדר סעיף 4חניה לתושבים במקום חניה מסודר סעיף 6איסור חניה סעיף 6אחניה על המדרכה סעיף 6בגרירת רכב ונעילתו סעיף 7רכב שנתקלקל סעיף 8מוניות סעיף 9אוטובוסים סעיף 10תמרורים סעיף 11ריתוק רכב למקום חניה סעיף 12תשלום אגרת הסדר חניה סעיף 13כרטיס חניה של רשות מקומית אחרת סעיף 14אהצמדה למדד תיקון סעיף 15עונשין סעיף 16ביטול תוספת 1: תוספת 2: סעיף 1תיקון