סעיף 1הגדרות סעיף 2סמכות להסדיר חנית רכב סעיף 3מקום חניה מוסדר סעיף 4מקום חניה פרטי סעיף 5מקום חניה לפי החלטת רשות הרישוי או בהיתר בניה סעיף 6איסור חניה סעיף 7גרירה ונעילה של רכב סעיף 8רכב שנתקלקל סעיף 9מוניות סעיף 10אוטובוסים סעיף 11תמרורים סעיף 12ריתוק רכב למקום חניה סעיף 13אגרת הסדר סעיף 14פטור מאגרת הסדר סעיף 15כרטיס חניה סעיף 16כרטיס חניה של רשות מקומית אחרת סעיף 17תווית חניה לתושבי אזור במקום חניה מוסדר סעיף 18אחריות בעל רכב סעיף 19סמכויות פקח סעיף 20אחריות חניה סעיף 21עונשין סעיף 22ביטול סעיף 23הוראות מעבר ת"ט תשמ"ה 1985 סעיף 24הצמדה למדד תוספת 1: תוספת 2: תוספת 3: