סעיף 1הגדרות סעיף 1אתיקון סעיף 2סמכות להסדיר חניית רכב סעיף 3מקום חניה סעיף 4מקום חניה פרטי סעיף 4אמקום חניה לפי החלטת רשות רישוי או בהיתר בניה תיקון סעיף 5איסור עצירת רכב, העמדתו וחנייתו בדרך סעיף 5אגרירת רכב ונעילתו תיקון סעיף 6רכב שנתקלקל סעיף 7מוניות סעיף 8אוטובוסים סעיף 8אמכליות דלק וגז סעיף 9תמרורים סעיף 10ריתוק רכב למקום חניה סעיף 11אגרת הסדר סעיף 11אפטור מאגרת הסדר סעיף 11בחניה לתושבי אזור שנקבע כמקום חניה מוסדר סעיף 12טיפול במכשיר במקום חניה מוסדר סעיף 12אכרטיס חניה סעיף 13סמכויות מפקח סעיף 14תיקון סעיף 15ביטול סעיף 16השם