סעיף 1הגדרות סעיף 2סמכות להסדיר חנית רכב סעיף 3מקום חניה מוסדר סעיף 4חניה לתושבי אזור במקום חניה מסודר סעיף 5מקום חניה פרטי סעיף 6איסור חניה סעיף 7חניה על מדרכה סעיף 8גרירת רכב ונעילתו סעיף 9רכב שנתקלקל סעיף 10מוניות סעיף 11אוטובוסים סעיף 11ארכב מסחרי ורכב עבודה סעיף 12תמרורים סעיף 13רכב מותר בחניה סעיף 14אגרת הסדר חניה ושימוש בכרטיסי חניה סעיף 15כרטיס חניה של רשות מקומית אחרת סעיף 16סמכויות כניסה סעיף 17איסור הפרעה סעיף 18שמירת דינים סעיף 19הצמדה למדד סעיף 20ביטול תוספת 1: תוספת 2: תוספת 3: תוספת 4: תוספת 5: תוספת 6: