פרק א: הקמת הסניגוריה הציבורית סעיף 1הקמת הסניגוריה הציבורית פרק ב: ועדת הסניגוריה הציבורית סעיף 2ועדת הסניגוריה הציבורית סעיף 3תפקידי הועדה פרק ג: זכאות לייצוג סעיף 18זכאות לייצוג סימן א: הסניגור הציבורי הארצי סעיף 4מבנה סעיף 5כשירות הסניגור הציבורי הארצי סעיף 6כהונת הסניגור הציבורי הארצי סעיף 7סמכויות הסניגור הציבורי הארצי סעיף 8דין וחשבון שנתי סימן ב: סניגורים ציבוריים מחוזיים סעיף 9כשירות סניגור ציבורי מחוזי סעיף 10כהונת סניגור ציבורי מחוזי סעיף 11סמכויות סניגור ציבורי מחוזי סעיף 12מינוי סניגור ציבורי שאינו עובד לשכת הסניגוריה הציבורית סעיף 13מעמד הסניגוריה הציבורית סעיף 14ייצוג בהליך פלילי סעיף 15נאמנות ללקוח סעיף 16הפסקת ייצוג סעיף 17פנקס הסניגורים הציבוריים פרק ד: הגשת בקשות סעיף 19הודעה לעצור על אפשרות מינוי סניגור ציבורי סעיף 20הודעה לנאשם על אפשרות מינוי סניגור ציבורי סעיף 20אהודעה לעצור או לאדם שהוגשה לגביו עתירה לפי חוק ההסגרה סעיף 21הגשת בקשה למינוי סניגור ציבורי סעיף 22ערר סעיף 22אחובת תשלום של זכאים לייצוג סעיף 23ביצוע ותקנות סעיף 24תיקון חוק סדר הדין הפלילי סעיף 25תיקון חוק הנוער סעיף 26תחילה ותחולה