פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: היתרים סעיף 2פרטי היתר יבוא סעיף 3פרטי היתר יצוא סעיף 4פרטי היתר הטיה סעיף 5הרשות המוסמכת בישראל פרק ג: עבירות סימן א: ייצור, החזקה ושימוש סעיף 6ייצור, הכנה והפקה סעיף 7החזקה ושימוש סעיף 8דרכי החזקה סעיף 9חצרים סעיף 10כלים סעיף 10אכלים אסורים סעיף 11החזקה מותרת סעיף 12שימוש מותר סימן ב: מסחר ומעבר סעיף 13יצוא, יבוא, וסחר והספקה סעיף 14תיווך סעיף 15הובלה במעבר סעיף 16הטיה סעיף 17טלטול סם במעבר סעיף 18פגיעה בסם במעבר סעיף 19סייג סעיף 19אעונשין סעיף 20בקורת סמים מסוכנים במעבר סימן ג: הדחת קטינים סעיף 21הדחת קטין לסמים מסוכנים סעיף 22סייג סעיף 23דרכי ביצוע סעיף 24חזקות סעיף 25מאסר חובה פרק ד: בקורת סעיף 26כניסה ובקורת סעיף 27הפרעה לכניסה ולבקורת סעיף 28חיפוש פרק ה: שפיטה ועונשין סעיף 31חזקות סעיף 32קנס לפי שווי או טובת הנאה סעיף 33עבירות על תקנות סעיף 34מנהלי חברה סעיף 35חילוט חובה סעיף 36חילוט רשות סעיף 36אחילוט רכוש בהליך פלילי סעיף 36בחילוט רכוש בהליך אזרחי סעיף 36גסייגים לחילוט רכוש סעיף 36דביטול חילוט סעיף 36הערעור סעיף 36וסעדים לחילוט רכוש סעיף 36זחילוט רכוש אחר סעיף 36חניהול הרכוש המחולט והשימוש בו סעיף 36טתקנות לענין חילוט סעיף 36ישימוש בקנסות סעיף 37סגירת חצרים סעיף 37אשלילת רשיון סעיף 37בשלילת דרכון סעיף 38עבירות חוץ פרק ו: תקנות וצווים סעיף 39תקנות סעיף 40החלת הפקודה על סמים מסויימים סעיף 41שינוי התוספות סעיף 42תחילה תוספת 1: חלק א: סימן א: סימן ב: סעיף 1אהודעה תשע"א 2011 הודעה תשע"ג 2013 סעיף 1א1הודעה תשע"ג 2013 סעיף 2הודעה תשנ"ח 1998 סעיף 2אהודעה תשנ"ח 1998 סעיף 2בהודעה תשנ"ח 1998 סעיף 2ב1הודעה סעיף 2ב2הודעה סעיף 2ב2אהודעה תש"ע 2010 סעיף 2ב3הודעה סעיף 2ב4הודעה סעיף 2ב4אהודעה תש"ע 2010 סעיף 2ב4בהודעה תש"ע 2010 סעיף 2ב4גהודעה תש"ע 2010 סעיף 2ב5הודעה סעיף 3אהודעה תשס"ה 2004 ת"ט תשס"ו 2006 הודעה תש"ע 2010 הודעה תשע"ב 2012 הודעה תשע"ג 2013 סעיף 3בהודעה תשס"ז 2007 סעיף 3ב1הודעה תשס"ט 2008 סעיף 3ב2הודעה סעיף 3גהודעה תשס"ח 2007 סעיף 3ג1הודעה תשס"ט 2008 סעיף 3ג1אהודעה תש"ע 2010 סעיף 3ג2הודעה תשס"ט 2008 סעיף 3ג2אהודעה תש"ע 2010 סעיף 3ג2בהודעה תש"ע 2010 סעיף 4אהודעה תשע"ג 2013 סעיף 4בהודעה תשע"ג 2013 סעיף 4גהודעה תשע"ג 2013 סעיף 4דהודעה תשע"ג 2013 סעיף 4ההודעה תשע"ג 2013 סעיף 4והודעה תשע"ג 2013 סעיף 4זהודעה תשע"ג 2013 סעיף 4חהודעה תשע"ד 2014 סעיף 4טהודעה תשע"ד 2014 סעיף 4יהודעה תשע"ד 2014 סעיף 4יאהודעה תשע"ד 2014 סעיף 6אהודעה תשס"ה 2004 סעיף 7אהודעה תשס"ה 2004 סעיף 7א1הודעה תשס"ז 2007 סעיף 7א1אהודעה תש"ע 2010 סעיף 7א1בהודעה סעיף 7א1גהודעה סעיף 7א2הודעה תשס"ח 2007 סעיף 7בהודעה תשס"ה 2004 סעיף 7ב1הודעה תש"ע 2010 סעיף 7ב1אהודעה תשס"ט 2008 סעיף 7ב1בהודעה תשס"ט 2008 סעיף 7ב1גהודעה סעיף 7ב1דהודעה תש"ע 2010 סעיף 7ב1ההודעה תש"ע 2010 סעיף 7ב1והודעה תש"ע 2010 סעיף 7ב2הודעה תשס"ח 2007 סעיף 7גהודעה תשס"ז 2007 סעיף 9אהודעה תשס"ח 2007 סעיף 9א1הודעה סעיף 9א2הודעה סעיף 9א2אהודעה תש"ע 2010 סעיף 9א3הודעה סעיף 9א4הודעה סעיף 9א5הודעה תש"ע 2010 סעיף 9א6הודעה תש"ע 2010 סעיף 9א7הודעה תש"ע 2010 סעיף 9א8הודעה תשע"ב 2012 הודעה סעיף 10אהודעה תשס"ה 2004 הודעה תש"ע 2010 הודעה תשע"ג 2013 סעיף 10א1הודעה תשס"ח 2007 סעיף 10א1אהודעה סעיף 10בהודעה תשס"ה 2004 סעיף 10ב1הודעה תש"ע 2010 סעיף 10ב2הודעה תשע"א 2011 סעיף 10גהודעה תשס"ז 2007 סעיף 10ג1הודעה סעיף 10ג1אהודעה סעיף 10דהודעה תשס"ח 2007 סעיף 10ההודעה תשס"ח 2007 סעיף 10ה1הודעה תשע"ג 2013 סעיף 10והודעה סעיף 10ז1הודעה תשע"ד 2014 סעיף 10חהודעה תשע"ג 2013 סעיף 11אהודעה תשמ"א 1981 סעיף 11בהודעה תשמ"א 1981 סעיף 11גהודעה תשס"ה 2004 סעיף 11דהודעה סעיף 11ההודעה תשס"ח 2007 סעיף 11והודעה תש"ע 2010 הודעה תשע"ד 2014 סעיף 11זהודעה סעיף 11חהודעה תשע"ד 2014 סעיף 11טהודעה תשע"ד 2014 סעיף 13אהודעה תשמ"א 1981 סעיף 13א1הודעה תשס"ה 2004 סעיף 13א2הודעה תשס"ח 2007 סעיף 13א3הודעה תשע"ד 2014 סעיף 13א4הודעה תשע"ד 2014 סעיף 13א5הודעה תשע"ד 2014 סעיף 13בהודעה תשנ"ח 1998 סעיף 13גהודעה תשנ"ח 1998 סעיף 13דהודעה תשנ"ח 1998 סעיף 13ההודעה תשנ"ח 1998 סעיף 13והודעה תשנ"ח 1998 סעיף 13זהודעה תשנ"ח 1998 סעיף 13חהודעה תשס"ג 2002 סעיף 13טהודעה תשע"א 2011 חלק ב: סימן א: סעיף 1אהודעה תשס"ה 2004 סעיף 3אהודעה תשנ"א 1991 סעיף 7אהודעה תשס"ה 2004 סעיף 7בהודעה תשס"ה 2004 סעיף 12אהודעה תשס"ה 2004 סעיף 12בהודעה תשס"ה 2004 סעיף 17הודעה תשמ"א 1981 סעיף 19הודעה תשס"ב 2002 סעיף 21אהודעה תשס"ה 2004 סעיף 23אהודעה תשמ"א 1981 הודעה תשמ"ב 1982 סעיף 25אהודעה תשמ"א 1981 סעיף 26אהודעה תשס"ג 2002 סעיף 33אהודעה תשמ"א 1981 סעיף 49הודעה תשמ"א 1981 סעיף 57אהודעה תשס"ה 2004 סעיף 57בהודעה תשס"ה 2004 סעיף 61אהודעה תשס"ה 2004 סעיף 78אהודעה תשס"ה 2004 סעיף 78בהודעה תשס"ה 2004 סעיף 96אהודעה תשמ"א 1981 סעיף 96א1הודעה תשס"ג 2002 סעיף 96א2הודעה תשע"ד 2014 סעיף 98אהודעה תשמ"א 1981 סעיף 98בהודעה תשס"ה 2004 סעיף 102הודעה תשמ"א 1981 סעיף 103הודעה תשמ"א 1981 סעיף 104הודעה תשל"ח 1978 סעיף 105הודעה תשע"ד 2014 סימן ב: סעיף 1הודעה תש"ע 2010 הודעה תשע"ג 2013 סעיף 1גהודעה תשס"ה 2004 סעיף 3הודעה תש"ע 2010 הודעה תשע"ג 2013 סעיף 6אהודעה תשנ"א 1991 סעיף 6בהודעה תשנ"א 1991 סעיף 6גהודעה תשס"ה 2004 סעיף 6דהודעה תשס"ה 2004 סעיף 6ההודעה תשס"ה 2004 סעיף 6והודעה תשס"ה 2004 סימן ג: סעיף 1אהודעה תשנ"ד 1993 סעיף 1בהודעה תשנ"ד 1993 סעיף 1גהודעה תשס"ה 2004 סעיף 2אהודעה תשס"ד 2003 סעיף 2בהודעה תשס"ח 2007 סעיף 3אהודעה תשנ"ח 1998 סעיף 3בהודעה תשנ"א 1991 הודעה תשנ"ח 1998 סעיף 5הודעה תשנ"א 1991 סימן ד: תוספת 2: