פרק 1: מבוא סעיף 1פירושים פרק 2: גיל עבודה ועבודות אסורות סעיף 2גיל עבודה סעיף 2אעבודה בחופשת לימודים סעיף 4הופעות וצילומים סעיף 5איסור עבודה במקומות מסוימים סעיף 6עבודות אסורות סעיף 7גיל מיוחד לעבודות מסויימות פרק 3: בדיקות רפואיות סעיף 8מוסד רפואי מוסמך סעיף 9איסור תשלום סעיף 10סדרי בדיקה רפואית סעיף 11אישור רפואי להעבדה סעיף 11אעבודה זמנית סעיף 12בדיקה רפואית חוזרת סעיף 13הודעה על תוצאות בדיקה רפואית סעיף 14איסור העבדה לאחר קבלת הודעה סעיף 16בדיקה רפואית עד גיל 21 פרק 4: הדרכה בבחירת מקצוע סעיף 17פירושים סעיף 18מתן הדרכה בבחירת מקצוע סעיף 19מנגנון להדרכה בבחירת מקצוע פרק 5: שעות עבודה ומנוחה וחופשה שנתית סעיף 20יום עבודה ושבוע עבודה סעיף 21שעות המנוחה השבועית סעיף 22הפסקות סעיף 22אהפסקה לשם שימוש בחדר שירותים סעיף 23לימוד ושעות עבודה סעיף 24איסור עבודת לילה סעיף 25היתר עבודת לילה סעיף 26היתרים הוראות כלליות סעיף 27חופשה שנתית פרק 6: חובת יום לימודים סעיף 27אחובת יום לימודים סעיף 27בפטור מן החובה סעיף 27גסמכות פיקוח סעיף 27דאישור על סיום לימודים סעיף 27השחרור ללימודים פרק 6-1: הוראות בדבר היתרים סעיף 27והיתר להעבדת נער סעיף 27זשמיעת הנער פרק 7: ביצוע ועונשין סעיף 28פנקס עבודה סעיף 28אהודעה בדבר שעות הלימודים סעיף 29סמכויות מפקח עבודה סעיף 29אצו למניעת פעולה מפירה סעיף 30מועצה לעניני נוער עובד סעיף 30אועדות המועצה סעיף 31רישום נערים עובדים סעיף 32חובת יידוע סעיף 33העבדה מסכנת סעיף 33אהעבדה אסורה אחרת סעיף 33בהעבדת בוגר סעיף 33געבירות נוספות סעיף 33דפעולות אסורות לגבי הופעות וצילומים סעיף 33האחריות תאגיד סעיף 33ואחריות קפידה סעיף 33זעבירה נמשכת סעיף 33חהפרעה למפקח עבודה סעיף 34נער המועבד על ידי מעבידים שונים סעיף 37חובת הורים סעיף 38חובת פיקוח סעיף 38אחובות פיקוח ברשות ציבורית סעיף 39ראיות סעיף 40אגרות סעיף 40אתשלום שכר עבודה סעיף 41המדינה כמעביד סעיף 42ביצוע ותקנות סעיף 43העברת סמכויות סעיף 44אי חלות חוק סעיף 45ביטול סעיף 46תחילת תוקף